Giới thiệu   /  Giới thiệu chung
Giới thiệu chung
Ngày đăng: 06/12/2013
Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng nghiên cứu kinh tế, cơ chế, chính sách, quy hoạch phát triển thủy sản; hợp tác quốc tế, đào tạo, điều tra cơ bản, tư vấn, chuyển giao công nghệ, tư vấn và dịch vụ về kinh tế, quy hoạch thuỷ sản trên phạm vi cả nước.

Lịch sử hình thành

Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản thành lập ngày 7-5-1984 theo quyết định số 311TS/QĐ của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản. Sau đó ngày 31-12-2004 Bộ trưởng Bộ Thủy sản ra Quyết định số 29/2004/QĐ-BTS về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản. Ngày 19 tháng 2 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 396/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản. Ngày 07 tháng 6 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 202 /QĐ-TCTS-VP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản. Ngày 12/9/2014 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Quyết định số 3909/QĐ-BNN-TCCB về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản.

Viện trưởng qua các thời kỳ

Kỹ sư: Trần Nhất Anh (1984 - 1987);
Kỹ sư: Vũ Ngọc Ân (1988 - 1995);
Tiến sỹ: Võ Tiềm (1996 - 1999);
PGS.TS: Hà Xuân Thông (1999 - 2004);
PGS.TS: Nguyễn Chu Hồi (từ 2004 - 2008);
PGS.TS: Lê Tiêu La (2008 - 2011);
Tiến sỹ: Nguyễn Thanh Tùng (2011 đến nay).

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Viện:

a) Lãnh đạo Viện có Viện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định;

b) Viện trưởng điều hành toàn bộ hoạt động của Viện, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về các hoạt  động của Viện; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng, Phân viện và Trung tâm thuộc Viện (riêng các tổ chức có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản  của Bộ trước khi ban hành); chỉ đạo xây dựng, trình Bộ phê duyệt và tổ chức thực hiện Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Viện; bố trí công chức, viên chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt;

c) Phó Viện trưởng giúp Viện trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo phân công của Viện trưởng và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách hoặc ủy quyền.

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

1. Phòng Tổ chức, Hành chính;

            2. Phòng Kế hoạch, Tài chính;

            3.  Phòng Khoa học công nghệ và Môi trường;

            4.  Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế;

            5. Phòng Chính sách, chiến lược thủy sản;

            6.  Phòng Kinh tế thủy sản;

            7.  Phòng Quy hoạch thủy sản;

            8.  Phòng GIS – Viễn thám.

 

Các đơn vị trực thuộc


           1. Phân Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản phía Nam;

           2. Trung tâm Tư vấn và Quy hoạch phát triển thuỷ sản;

           3. Trung tâm Phát triển cộng đồng nghề cá.

 

Vị trí và chức năng

1. Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng nghiên cứu kinh tế, cơ chế, chính sách, quy hoạch phát triển thủy sản; hợp tác quốc tế, đào tạo, điều tra cơ bản, tư vấn, chuyển giao công nghệ, tư vấn và dịch vụ về kinh tế, quy hoạch thuỷ sản trên phạm vi cả nước.

             2. Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản (sau đây gọi tắt là Viện) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Viện đặt tại thành phố Hà Nội.

            Kinh phí hoạt động của Viện được bố trí từ ngân sách nhà nước hàng năm và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

  3. Tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Institute of Fisheries Economics and Planning (viết tắt là VIFEP).

Nhiệm vụ, quyền hạn

 

1. Xây dựng và trình Bộ:

a) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm, các chương trình, dự án về kinh tế, quy hoạch phát triển thủy sản thuộc nhiệm vụ của Viện và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; định mức kinh tế, kỹ thuật, quy trình, quy phạm, hướng dẫn kỹ thuật thuộc nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật.

2. Nghiên cứu:

a) Đánh giá hiệu quả của các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về lĩnh vực thủy sản; đánh giá tác động của kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, biến đổi khí hậu liên quan đến phát triển thủy sản.

b) Thị trường, ngành hàng thủy sản, các thành phần kinh tế, tổ chức sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thuỷ sản.

c) Phát triển nghề cá cộng đồng, các mô hình tổ chức quản lý nghề cá.

d) Xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin về thị trường, xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, các vấn đề kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường phục vụ công tác phân tích, xây dựng và thiết kế quy hoạch phát triển thuỷ sản.

đ) Dự báo cung - cầu thị trường và các dự báo khác có liên quan đến phát triển thuỷ sản.

e) Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, công nghệ GIS - viễn thám, lập bản đồ phục vụ quy hoạch và phát triển thủy sản.

3. Quy hoạch phát triển thủy sản:

            a) Quy hoạch tổng thể, quy hoạch kinh tế, sinh thái phát triển thủy sản cấp quốc gia, vùng và cấp địa phương;

            b) Quy hoạch khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần phát triển thủy sản cấp quốc gia, vùng và địa phương; quy hoạch các khu bảo tồn biển, bảo tồn vùng nước nội địa, đất ngập nước, phát triển nông thôn mới;

c) Quy hoạch phát triển ngành hàng, các sản phẩm thuỷ sản; quy hoạch các trung tâm nghề cá và các khu, cụm công nghiệp nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản công nghệ cao.

4. Điều tra cơ bản các lĩnh vực:

a) Kinh tế nguồn lợi, kinh tế thị trường, kinh tế vùng, kinh tế địa phương, kinh tế môi trường;

 b) Các vấn đề văn hóa, xã hội, môi trường;

 c) Biến đổi khí hậu liên quan đến phát triển thuỷ sản theo quy định của pháp luật.

5. Khảo sát, thiết kế kỹ thuật, tư vấn, dịch vụ chuyển giao công nghệ; thiết kế xây dựng các chương trình, dự án và các công trình liên quan đến lĩnh vực kinh tế và quy hoạch thủy sản.

6. Tư vấn, chuyển giao công nghệ, dịch vụ lập báo cáo đánh giá cho các đề tài, dự án liên quan đến lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.

7. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về kinh tế và quy hoạch thủy sản theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng.

8. Hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.

9. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu duy trì quản lý về tài nguyên thủy sản toàn quốc; tổng hợp tài liệu, số liệu về kinh tế và quy hoạch thủy sản phục vụ công tác quản lý nhà nước về thủy sản và công bố định kỳ theo quy định.

10. Thông tin khoa học, công nghệ và môi trường, phát hành tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

11. Quyết định việc mời chuyên gia, các nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam và cử công chức, viên chức ra nước ngoài công tác theo quy định của pháp luật hiện hành và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

12. Chủ trì thực hiện các chương trình, dự án, các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực được phân công liên quan đến đầu tư vào Viện theo phân công của Bộ trưởng và quy định của pháp luật.

 13. Xây dựng trình Bộ phê duyệt đề án vị trí việc làm; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức theo ngạch, số lượng viên chức theo chức danh nghề nghiệp và người lao động theo phân cấp quản lý của Bộ và quy định của pháp luật.

14. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác của Viện theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

Các lĩnh vực nghiên cứu chính
• Nghiên cứu và đề xuất các chiến lược phát triển và quản lý ngành thuỷ sản.
• Chiến lược phát triển thuỷ sản các thời kỳ.
• Chiến lược phát triển cho từng lĩnh vực sản xuất thuỷ sản các thời kỳ.
• Chiến lược bảo vệ môi trường ngành thuỷ sản qua các thời kỳ.
• Chiến lược phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
• Tham gia xây dựng các chiến lược khác trong và ngoài ngành.
• Nghiên cứu, tư vấn và đề xuất các chính sách phát triển và quản lý ngành thuỷ sản.
• Quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng và đồng quản lý trong ngành thuỷ sản.
• Cơ chế tạo thuận lợi cho người dân tham gia vào quá trình quy hoạch phát triển thuỷ sản và quản lý nguồn lợi thuỷ sản.
• Xây dựng bộ chỉ số phát triển bền vững ngành và các lĩnh vực sản xuất thuỷ sản.
• Các hướng dẫn quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản bền vững, thực hiện đồng quản lý nghề cá ở cấp xã kể cả hoạt độngcảnh báo môi trường- dịch bệnh.
• Các chính sách xoá đói giảm nghèo trong hoạt động thuỷ sản.
• Các mô hình HTX khác nhau cho từng vùng, từng lĩnh vực, chú trọng vấn đề vốn, cổ phần các nguyên tắc phân phối lãi trong HTX và xác lập các quyền lợi ưu đãi khi hình thành HTX.
• Cơ chế chính sách phù hợp thúc đẩy các loại hình kinh tế tư nhân trong nghề cá phát triển.
• Chính sách khuyến khích sản xuất và xuất khẩu, bảo vệ môi trường và bảo tồn nguồn lợi thuỷ sản.
• Quản lý tổng hợp vùng bờ trong hoạt động phát triển nghề cá bền vững và nghề cá có trách nhiệm.
• Xây dựng và tư vấn quy hoạch phát triển thuỷ sản.
• Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản qua các thời kỳ.
• Quy hoạch tổng thể phát triển các lĩnh vực sản xuất thuỷ sản giống, chế biến, xuất khẩu...
• Hỗ trợ các địa phương và vùng nuôi trong việc quy hoạch/rà soát quy hoạch tổng thể/từng địa bàn.
• Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật trong quy hoạch chi tiết và thiết kế vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung.
• Quy hoạch môi trường trong phát triển thuỷ sản bền vững [hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường và dịch bệnh, các khu bảo tồn biển và khu bảo tồn thuỷ sản vùng nước nội địa.
• Nghiên cứu áp dụng công cụ kỹ thuật kinh tế - xã hội phục vụ đề xuất chính sách, chiến lược quản lý ngành và quy hoạch phát triển thuỷ sản.
• Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quy hoạch thuỷ sản áp dụng GIS, viễn thám và phương pháp bản đồ trong quy hoạch thuỷ sản.
• Áp dụng công cụ mô hình hoá trong dự báo các phương án quy hoạch và trong tính chỉ số ngư trại bền vững.
• Áp dụng công cụ phân tích chi phí-lợi ích mở rộng trong quy hoạch thuỷ sản.
• Đánh giá năng lực tải và lợi thể so sánh trong xây dựng quy hoạch thuỷ sản.
• Đánh giá rủi ro và tác động môi trường tổng thể phục quy hoạch thuỷ sản.
• Lập bản đồ thích nghi cho các nhóm đối tượng thuỷ sản nuôi.
• Phương pháp giám sát và đánh giá xã hội, các phương pháp khác trong điều tra phục vụ quy hoạch.
• Áp dụng các công cụ kinh tế trong quy hoạch thuỷ sản
• Hợp tác quốc tế, quản lý thông tin, đào tạo cán bộ và xuất bản
• Xúc tiến hợp tác quốc tế với Danida, Hoa kỳ, Trung tâm nghề cá quốc tế, CIDA, ACIAR, Sida, IUCN, WWF, FFI về quản lý tổng hợp vùng bờ, quy hoạch phát triển thuỷ sản, quy hoạch khu bảo tồn biển, lồng ghép các vấn đề môi trường vào quy hoạch phát triển thuỷ sản, các vấn đề kinh tế - xã hội nghề cá.
• Tham gia các tổ chức quốc tế như: Uỷ ban quốc tế về khu bảo tồn (WCPA), Uỷ ban quốc tế về HST (CEM), Uỷ ban các quan chức cao cấp môi trường ASEAN (ASOEN), Tổ công tác toàn cầu về chính sách đại dương và biển, Hội đồng biên tập tạp chí quốc tế về Quản lý vùng bờ và đại dương.
• Phát triển thư viện khoa học của Viện.
• Tổ chức các khoá tập huấn ngắn hạn về các lĩnh vực liên quan theo chức năng nhiệm vụ của Viện.
• Tham gia giảng dạy đào tạo cán bộ đại học và trên đại học về các lĩnh vực liên quan đến chính sách chiến lược, quản lý và quy hoạch phát triển thuỷ sản bền vững, bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản.
• Xuất bản hàng năm bản tin, tuyển tập công trình “Nghiên cứu Chính sách ngành Thuỷ sản Việt Nam”.

 

Chuyên cung cấp các loại giày da bảo hộ lao động, giày bảo hộ, giay bao ho, giày bảo hộ lao động, giay bao ho lao dong các loại là giày mũi sắt,đế sắt,chống dầu,chống trơn trượt dùng cho ngành sản xuất,xây dựng,hóa dầu. Sản phẩm giay jogger, giày jogger, giày bảo hộ jogger, giay bao ho jogger, giày bảo hộ, giay bao ho, giày bảo hộ lao động, giay bao ho lao dong, giay jogger, giày jogger, giày bảo hộ jogger, giay bao ho jogger chất lượng, giá rẻ hàng đầu việt nam.


Dịch vụ vệ sinh cầu cống, đào hầm, rác thải, vệ sinh công nghiệp, nao vet ho ga, vet ho ga, vét hố ga, nạo vét hố ga, rut ham cau, rút hầm cầu, rut ham cau gia re, hut ham cau, hút hầm cầu, rut ham cau hcm, hút hầm cầu hcm, thong cong nghet, thong cong nghet gia re, thông cống nghẹt, thông cống nghẹt giá rẻ, thong cong nghet quan 1, thong cong nghet quan 10, thong cong nghet quan 11, thong cong nghet quan 12, thong cong nghet quan 2, thong cong nghet quan 3, thong cong nghet quan 4, thong cong nghet quan 5, thong cong nghet quan 6, thong cong nghet quan 7, thong cong nghet quan 8, thong cong nghet quan 9, thong cong nghet quan binh thanh, thong cong nghet quan go vap, thong cong nghet quan phu nhuan, thong cong nghet quan tan binh, thong cong nghet quan tan phu, thong cong nghet quan thu duc, rut ham cau quan 1, rut ham cau quan 10, rut ham cau quan 11, rut ham cau quan 12, rut ham cau quan 2, rut ham cau quan 3, rut ham cau quan 4, rut ham cau quan 5, rut ham cau quan 6, rut ham cau quan 7, rut ham cau quan 8, rut ham cau quan 9, rut ham cau quan binh thanh, rut ham cau quan go vap, rut ham cau quan phu nhuan, rut ham cau quan tan binh, rut ham cau quan tan phu, rut ham cau quan thu duc chất lượng giá rẻ nhất, thi công nhanh gọn.


Chuyên cung cấp dịch vụ thám tử giá rẻ, tham tu tu ha noi, tham tu tu tai ha noi, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, tham tu tai ha noi, tham tu ha noi, công ty thám tử tư hà nội, dich vu thue tham tu o ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, tham tu tu ha noi uy tin, thám tử tư hà nội, dich vu tham tu ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử ở hà nội, dich vu tham tu tu ha noi, van phong tham tu uy tin ha noi, tham tu tu o ha noi, thám tử hà nội, văn phòng thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử tư tại hà nội, thue tham tu ha noi, công ty thám tử hà nội, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư ở hà nội, tham tu tu uy tin tai ha noi, tham tu tu gia re, công ty thám tử tại hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, van phong tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu gia re, văn phòng thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, van phong tham tu tu tai ha noi, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, van phong tham tu tai ha noi, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, cong ty tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, thám tử tư hà nội uy tín, van phong tham tu tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử, cong ty tham tu uy tin nhat, tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu thue tham tu, công ty thám tử tư, dich vu tham tu tu, dịch vụ thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư, dich vu tham tu, công ty thám tử, thám tử tư, thám tử tư, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty dich vu tham tu, thue tham tu, cong ty tham tu uy tin, thue tham tu tu, cong ty tham tu tu, thuê thám tử tư, cong ty tham tu, dich vu tham tu uy tin, công ty thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu chuyen nghiep, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu chuyen nghiep, dịch vụ thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, thám tử tư chuyên nghiệp, công ty dịch vụ thám tử tư chất lượng, uy tín, bảo mật an toàn tuyệt đối.


Nổi tiếng là dòng son giá rẻ của Mỹ rất được ưa chuộng, son wet n wild còn nhận được lời khen ngợi từ những blogger làm đẹp nổi tiếng thế giới. Sau khi trải nghiệm hai màu son hồng và cam của Wet n’ Wild, tôi phải thốt lên rằng “Giá mà mình biết đến thương hiệu này sớm hơn!”. Trong số các sản phẩm của bộ sưu tập Charlotte Olympia, nổi bật nhất có lẽ là 3 thỏi son lì sắc đỏ đầy sức mê hoặc. Nhà thiết kế người Anh như thổi một làn gió mới cho các thỏi son trứ danh của MAC, 3 thỏi son Mac đỏ nồng nàn này thực sự như muốn thiêu đốt bạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mỹ phẩm Nhật Bản với những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu cũng là một trong những loại review mỹ phẩm được các nàng yêu thích. Đặc biệt, với chất lượng tuyệt vời từ công nghệ tiên tiến, review mỹ phẩm Nhật Bản cho ra đời những sản phẩm cao cấp mà các tín đồ làm đẹp luôn khao khát. Thương hiệu thời trang ivy moda chuyên về các sản phẩm thời trang công sở cho nữ giới, đặc biệt nhiều sản phẩm được sáng tạo theo xu hướng tối giản, ít họa tiết, chủ yếu chú trọng vào thiết kế form dáng và chất liệu. Hãy cùng Diva Review tìm hiểu thêm về thương hiệu này nhé! Dòng son kem Retro Matte Liquid Lip Color của thương hiệu nổi tiếng MAC vừa mới ra mắt đang được các chị em săn đón nồng nhiệt. Thỏi son này có gì đặc biệt cuốn hút các tín đồ làm đẹp, hãy cùng Diva Review khám phá ngay! Hai loại kem nền Tarte Amazonian Clay và Too Faced Born This Way Absolute Perfection Foundation có mức giá tương đồng nhau, độ che phủ hoàn hảo và có chức năng kiềm dầu khá tốt. Tuy nhiên, khi đặt hai sản phẩm này lên bàn cân thì sẽ thấy được khá nhiều điểm nổi trội riêng biệt. Không hẳn là bất kì ai cũng có thể hiểu biết rõ công dụng của xịt khoáng. Nó được xem là vũ khí cung cấp nước khá tuyệt vời cho làn da của cô nàng công sở. Các quý cô sắp bước vào ngưỡng “tam thập”, còn chần chờ gì nữa mà không nhìn lại trong bộ sưu tập của mình xem còn thiếu những bửu bối nào cho thời trang tuổi 30? Vì sao có thể dưỡng da bằng dầu dừa? Trong dầu dừa chứa đến 50% axit lauric, có khả năng kháng khuẩn, làm sạch da. Công dụng của dầu gấc đã được thừa nhận bởi nhiều người trong quá trình chăm sóc da và làm đẹp. Cùng tận dụng công dụng của dầu gấc để nâng cao sắc đẹp Trước khi bắt đầu các bước trang diem du tiec, bạn cần rửa sạch mặt và thoa kem dưỡng ẩm để bảo vệ làn da. Sau đó, bạn dùng kem nền tông màu tự nhiên chấm 5 điểm trên gương mặt gồm trán, hai bên gò má, sống mũi và cằm rồi dùng mút trang điểm hoặc cọ tán đều khắp mặt để lớp nền có thể thẩm thấu tốt và đều màu. Với hai cách làm vong tay handmade vừa đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian mà lại thể hiện được tình cảm của mình đến người nhận như trên, bạn chẳng có lý do gì để mà không bắt tay ngay vào việc chế tạo đi thôi. Mật ong không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho phái đẹp. Cùng điểm qua hàng tá cong dung cua mat ong với tóc, da và môi nhé!


Chuyên cung cấp và sản xuất balo, túi xách, vali... sản phẩm balo giá rẻ, balo gia re, balo hang hieu, balo hàng hiệu, ba lô, may balo theo mẫu, may balo theo mau, may balo quảng cáo, balo quảng cáo, gia công balo, in balo, may ba lô, may túi xách, sửa balo, sửa túi xách, sua balo, sửa túi xách, túi đựng laptop, tui dung laptop, balo du lich, balo du lịch, balo laptop, balo may anh, balo máy ảnh, balo thể thao, balo the thao, cặp văn phòng, cap van phong, túi đựng máy ảnh, tui dung may anh, túi xách du lịch, tui xach du lich, vali nhựa, vali nhua, vali nhựa dẻo, vali nhua deo, vali kéo, vali keo, vali du lich, vali du lịch, vali hàng hiệu, vali hang hieu, nơi bán vali, noi ban vali, vali vải, vali vai luôn là sản phẩm chất lượng, bảo hành 1 đổi 1.


Chuyên xây dựng, sửa chữa nhà ở tphcm, công ty hàng đầu tphcm về xay nha cap 4, xây nhà cấp 4, xay nha cap 4 dep gia re, xây nhà cấp 4 đẹp giá rẻ, xay nha tron goi, xây nhà trọn gói, ban ve thiet ke nha cap 4 dep, bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 đẹp, xay nha tro, xây nhà trọ, sua chua nha, sửa chữa nhà, dịch vụ sửa nhà trọn gói, dich vu sua nha tron goi gọi ngay chúng tôi khi có nhu cầu về xây dựng sửa chữa nhà cấp 4, nhà trọ. lắp đặt phòng net trọn gói, lap dat phong net, dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử tư, văn phòng thám tử, thám tử tư hà nội, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp hà nội, rút hầm cầu giá rẻ, rut ham cau, thang dây thoát hiểm, thang day thoat hiem, dây thoát hiểm, day thoat hiem, thiết bị thoát hiểm nhà cao tầng, dây thoát hiểm cho nhà cao tầng, dây thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm, thang thoát hiểm, thiết bị phòng sạch, phòng sạch, thiết kế phòng sạch, quần áo phòng sạch, thi công phòng sạch, giầy phòng sạch, găng tay phòng sạch, nút bịt tai chống ồn, ao bao ho lao dong, khau trang y te, khẩu trang y tế, áo bảo hộ lao động, đồng phục bảo hộ lao động, dong phuc bao ho lao dong, găng tay y tế, gang tay y te, kinh bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, dây an toàn, kính bảo hộ lao động, giày bảo hộ lao động, giay bao ho, giay bao ho lao dong, giày bảo hộ, ao bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động,

Chuyên thanh lý laptop, máy ảnh, iphone, ipad tại tphcm. Công ty hàng đầu tphcm về dịch vụ thu mua may anh, thu mua máy ảnh, thu mua may anh cu, thu mua máy ảnh cũ, mua máy ảnh cũ giá cao, thu mua iphone, thu mua ipad, thu mua iphone cũ giá cao, thu mua ipad cũ giá cao, thu mua may tinh bang, thu mua máy tính bảng, thu mua máy tính bảng cũ giá cao, thu mua may tinh bang cu gia cao, thu mua macbook, thu mua macbook cũ giá cao, thu mua macbook cu gia cao uy tín, đến tận nơi thu mua mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.