Giới thiệu   /  Chức năng, NV các đơn vị trực thuộc
Chức năng, nhiệm vụ chính của các đơn vị trực thuộc
Ngày đăng: 06/12/2013
Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo tập huấn cán bộ, lao động thủy sản, đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế, tư vấn, thiết kế, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế kinh tế và các chính sách phát triển ngành thủy sản trên phạm vi cả nước.

           Phòng Tổ chức, Hành chính

*Vị trí và chức năng

Phòng Tổ chức, Hành chính là đơn vị trực thuộc Viện có chức năng tham mưu cho Viện trưởng về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý nhân sự, công tác hành chính, quản trị, bảo vệ nội bộ cơ quan và tổng hợp, điều phối hoạt động của các đơn vị thuộc Viện theo chương trình, kế hoạch làm việc.

  *Nhiệm vụ và quyền hạn

            1. Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình kế hoạch về tổ chức - hành chính của Viện theo định kỳ năm, quí, tháng và tuần. Theo dõi giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan.

2. Tham mưu cho Viện trưởng về công tác tổ chức cán bộ: Xây dựng Đề án vị trí việc làm; sắp xếp biên chế các đơn vị; quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tuyển dụng, đánh giá và bố trí sử dụng cán bộ; quản lý và cập nhật hồ sơ cán bộ theo phân cấp của Bộ; thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động trong phạm vi quản lý của Viện và theo quy định hiện hành.

3. Thường trực công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thường trực Hội đồng tuyển dụng viên chức, Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật và Hội đồng nâng bậc lương của Viện.

4. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý sử dụng con dấu.

             5. Thực hiện công tác quản trị, quản lý tài sản, trang thiết bị của Viện: Phương tiện đi lại, thông tin liên lạc, quản lý và sử dụng hệ thống mạng máy tính, trụ sở làm việc, kho, vật tư của Viện; lập kế hoạch, mua sắm và thực hiện xây dựng cơ bản, sửa chữa và bảo trì nhà cửa, trang thiết bị, vật dụng phục vụ các hoạt động chung của cơ quan; thực hiện công tác trật tự, an toàn, vệ sinh, phòng chống cháy, nổ, phòng chống thiên tai bão lụt trong phạm vi cơ quan.

6. Thực hiện công tác lễ tân, phục vụ hội nghị, hội thảo, sự kiện, khánh tiết, đối nội, đối ngoại của Viện.

7. Quản lý các hoạt động thông tin tư liệu: Xây dựng chương trình kế hoạch  phát triển thư viện; liên kết mạng lưới thư viện của ngành; trao đổi thông tin tư liệu với hệ thống thư viện trong nước và quốc tế; lưu trữ, bảo quản và khai thác các báo cáo dự án, đề tài nghiên cứu do Viện chủ trì và tham gia; thực hiện dịch vụ về thư viện.

8. Quản lý việc xuất bản các ấn phẩm, bản tin, quản lý website của Viện theo quy định của pháp luật.

9. Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất các nhiệm vụ được giao.

10. Thực hiện các hoạt động dịch vụ cho các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình trong và ngoài Viện theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và của Viện.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng.

 

Phòng Kế hoạch, Tài chính

*Vị trí và chức năng

             Phòng Kế hoạch, Tài chính là đơn vị trực thuộc Viện có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Viện trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính của Viện.

*Nhiệm vụ và quyền hạn

           1. Chủ trì, phối hợp hợp với các đơn vị trực thuộc Viện xây dựng trình Viện trưởng kế hoạch 5 năm, hàng năm đối với các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện; hướng dẫn, tổ chức việc thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

2. Tham gia với các đơn vị trực thuộc Viện trong việc tổ chức đấu thầu, thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng kinh tế, nghiệm thu, thanh toán theo quy định. Theo dõi việc ký kết, triển khai các hợp đồng kinh tế và các hoạt động có thu của Viện.

3. Xây dựng dự toán, giám sát chi ngân sách thường xuyên hàng năm, hướng dẫn việc thực hiện các chế độ tài chính theo quy định hiện hành.

4. Thực hiện công tác quản lý tài chính, kế toán của đơn vị dự toán cấp II theo quy định hiện hành.

5. Phân bổ và trình Viện trưởng quyết định giao, điều chỉnh kế hoạch, dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị trực thuộc theo các quy định hiện hành của Nhà nước, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện hàng quý, hàng năm.

7. Chủ trì hướng dẫn việc quản lý, mua sắm tài sản của Nhà nước, thực hiện chế độ báo cáo về tài sản theo quy định hiện hành.

8. Tham gia thẩm định, nghiệm thu các đề tài, dự án, các nhiệm vụ chuyên môn. Phê duyệt dự toán chi tiết một số nhiệm vụ chi từ nguồn ngân sách nhà nước và có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước theo quyết định phân cấp quản lý tài chính cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

9. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

10. Tổng hợp, xây dựng báo cáo về quản lý các nguồn kinh phí viện trợ nước ngoài theo quy định, hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên.

11. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và của Viện.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 

Phòng Chính sách, chiến lược thủy sản

*Vị trí và chức năng

 

           Phòng Chính sách, chiến lược thủy sản đơn vị trực thuộc Viện có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Viện trưởng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề chính sách, chiến lược phát triển thủy sản.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng chính sách, chiến lược phát triển thủy sản.

2. Đánh giá hiệu quả các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về lĩnh vực thuỷ sản.

3. Điều tra cơ bản các lĩnh vực liên quan đến chính sách, chiến lược phát triển thủy sản.

4. Tham gia thẩm định các chính sách, chiến lược và các đề án, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển thuỷ sản và các ngành khác có liên quan.

 

           5. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và của Viện.

 6.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng.

 

Phòng Kinh tế thuỷ sản

*Vị trí và chức năng

               Phòng Kinh tế thủy sản là đơn vị trực thuộc Viện có chức năng nghiên cứu các vấn đề kinh tế, xã hội ngành thủy sản nhằm phục vụ hoạch định chính sách, chiến lược và quy hoạch phát triển thủy sản.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

            1. Đánh giá hiệu quả các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về lĩnh vực thuỷ sản; đánh giá tác động của kinh tế, xã hội, văn hóa liên quan đến phát triển thủy sản.

2. Nghiên cứu thị trường ngành hàng thủy sản, các thành phần kinh tế, tổ chức sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản.

3. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin thị trường thủy sản, xúc tiến thương mại, các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa phục vụ quy hoạch phát triển thủy sản.

4. Dự báo cung - cầu thị trường và các dự báo khác có liên quan đến phát triển thủy sản.

5. Điều tra cơ bản các lĩnh vực: Kinh tế nguồn lợi, kinh tế thị trường, kinh tế vùng, kinh tế địa phương, các vấn đề văn hóa - xã hội nghề cá.

6. Tham gia thẩm định các đề án, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển thuỷ sản và các ngành khác có liên quan đến thủy sản.

7. Tham gia đào tạo, tập huấn các nội dung liên quan đến phân tích kinh tế-xã hội và dự báo phát triển thủy sản.

8. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, tài chính của phòng theo quy định của pháp luật và của Viện.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng.

 

          Phòng Quy hoạch thuỷ sản

*Vị trí và chức năng

         Phòng Quy hoạch thủy sản là đơn vị trực thuộc Viện có chức năng nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển thuỷ sản; nghiên cứu khoa học và công nghệ, điều tra cơ bản; lập báo cáo đầu tư và thiết kế các dự án phát triển thuỷ sản phục vụ sản xuất của ngành và địa phương. 

* Nhiệm vụ và quyền hạn

          1. Xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch kinh tế, sinh thái phát triển thủy sản cấp quốc gia, vùng và địa phương.

2. Nghiên cứu xây dựng quy hoạch khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần phát triển thủy sản cấp quốc gia, vùng và địa phương; quy hoạch các khu bảo tồn biển, bảo tồn vùng nước nội địa, đất ngập nước, phát triển nông thôn mới.

3. Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển ngành hàng, các sản phẩm thủy sản; quy hoạch các trung tâm nghề cá và các khu, cụm công nghiệp nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản.

4. Khảo sát, thiết kế kỹ thuật, tư vấn chuyển giao công nghệ; thiết kế xây dựng các chương trình, dự án và các công trình liên quan đến lĩnh vực quy hoạch thủy sản.

5. Ðiều tra cơ bản các lĩnh vực thủy sản; điều tra phân vùng và đánh giá các nguồn tài nguyên phục vụ phát triển thuỷ sản.

6. Tham gia thẩm định các đề án, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển thuỷ sản và các ngành khác có liên quan.

7. Tham gia thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển thủy sản sau khi được phê duyệt.

8. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu, tổng hợp tài liệu, số liệu về quy hoạch thủy sản phục vụ công tác quản lý nhà nước về thủy sản.

9. Đánh giá quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về lĩnh vực thủy sản.

10. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và của Viện.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng.

 

Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường

*Vị trí và chức năng

             Phòng Khoa học công nghệ và Môi trường là đơn vị trực thuộc Viện có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Viện trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý về khoa học công nghệ; nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực môi trường trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Viện.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

           1. Tham mưu, tổng hợp, trình Viện trưởng về chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và môi trường của Viện.

3. Đầu mối theo dõi, giám sát và tổng hợp kế hoạch cho các đề tài, nhiệm vụ về khoa học, công nghệ và môi trường.

4. Nghiên cứu, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu đến phát triển thủy sản.

5. Điều tra cơ bản, cung cấp cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường, sinh thái, biến đổi khí hậu liên quan đến phát triển thủy sản.

6. Tổ chức thực hiện các chương trình phát triển khoa học - công nghệ, môi trường và biến đổi khí hậu liên quan đến phát triển thủy sản.

7. Tham gia thẩm định, nghiệm thu các đề tài, dự án về chiến lược, chính sách, chương trình và quy hoạch phát triển ngành thuỷ sản, của các ngành và các địa phương liên quan đến hoạt động thuỷ sản. Tham gia thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển thủy sản sau khi được phê duyệt.

8. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và của Viện.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng.

 

Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế

*Vị trí và chức năng

             Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Viện có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Viện trưởng thực hiện nhiệm vụ đào tạo, hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Viện.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

           1. Quản lý, xây dựng, thực hiện các chương trình, dự án, đề tài liên quan đến lĩnh vực đào tạo và hợp tác quốc tế của Viện.

2. Xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức triển khai các lớp bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi chuyên gia và chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác trong và ngoài nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện.

3. Tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện chương trình đào tạo đại học, sau đại học về kinh tế và quy hoạch thuỷ sản phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, pháp luật.

4. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của Viện trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động trao đổi học thuật, trao đổi cán bộ, thu hút nguồn tài trợ.

5. Phối hợp theo dõi, giám sát, tổng hợp kế hoạch cho các đề tài dự án liên quan đến đào tạo và hợp tác quốc tế.

6. Hỗ trợ các hoạt động tư vấn về phát triển thuỷ sản cho các chương trình, dự án được các tổ chức quốc tế tài trợ.

7. Lập kế hoạch, hỗ trợ các thủ tục cần thiết, theo dõi nội dung, kết quả làm việc của đoàn vào, đoàn ra.

8. Tham gia công tác lễ tân, phục vụ hội nghị, hội thảo, khánh tiết đối với các hoạt động hợp tác quốc tế của Viện.

9. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và của Viện.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng.

 

Phòng GIS - Viễn thám

*Vị trí và chức năng

             Phòng GIS - Viễn thám là đơn vị trực thuộc Viện có chức năng điều tra cơ bản; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ GIS - Viễn thám và phát triển các công nghệ liên quan khác để xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lập bản đồ phục vụ xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển thuỷ sản và các ngành liên quan.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ GIS, Viễn thám  phục vụ  xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển thuỷ sản.

2. Nghiên cứu và phát triển các công nghệ phục vụ công tác nghiên cứu khoa học liên quan đến phát triển thủy sản.

3. Điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu; giám sát, đánh giá tài nguyên bằng công nghệ Viễn thám và GIS phục vụ các lĩnh vực liên quan đến  phát triển thủy sản.

         4. Tham gia tư vấn, thẩm định các dự án liên quan đến công nghệ GIS - Viễn thám, công nghệ thông tin trong lĩnh vực thủy sản và các lĩnh vực liên quan.

          5. Tham gia biên soạn các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc các lĩnh vực được giao, trình cấp có thẩm quyền ban hành.

         6. Tham gia hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để hoạt động về công nghệ GIS - Viễn thám và các công nghệ liên quan.

            7. Tham gia đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ GIS - Viễn thám.

            8. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và của Viện.

            9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng.

 

          Trung tâm Tư vấn và Quy hoạch phát triển thuỷ sản

        *Vị trí và chức năng

        Trung tâm Tư vấn và Quy hoạch phát triển thủy sản là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản, có chức năng nghiên cứu khoa học; chuyển giao công nghệ; điều tra cơ bản; cung cấp các dịch vụ tư vấn và xây dựng quy hoạch phát triển thuỷ sản thuộc nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật. 

        2. Trung tâm Tư vấn và Quy hoạch phát triển thuỷ sản (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

          Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Hà Nội.

             Tên giao dịch tiếng Anh: Centre for Fisheries Consulting and Development Planning (viết tắt là FICODEP).

* Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển thuỷ sản và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

a) Quy hoạch tổng thể, quy hoạch kinh tế - sinh thái phát triển thủy sản cấp quốc gia, vùng và cấp địa phương.

 

b) Quy hoạch khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần thủy sản cấp quốc gia, vùng và địa phương; quy hoạch các khu bảo tồn biển, bảo tồn vùng nước nội địa, đất ngập nước, phát triển nông thôn mới.

c) Quy hoạch phát triển ngành hàng, các sản phẩm thuỷ sản; quy hoạch các trung tâm nghề cá và các khu, cụm công nghiệp thủy sản công nghệ cao.

         d) Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình, quy phạm, hướng dẫn kỹ thuật lĩnh vực thuỷ sản.

 

 

         2. Điều tra cơ bản các lĩnh vực thuỷ sản; điều tra phân vùng và đánh giá các nguồn tài nguyên phục vụ phát triển thuỷ sản.

           3. Tư vấn:

          a) Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển thủy sản, các chương trình, dự án đầu tư liên quan đến phát triển thủy sản.

           b) Chuyển giao khoa học và công nghệ, dịch vụ lập báo cáo đánh giá đề tài, dự án liên quan đến các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.

         c) Đánh giá các cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật.

          d) Đánh giá, thẩm định việc thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển thuỷ sản, của các ngành và địa phương liên quan đến lĩnh vực thuỷ sản; các đề tài, dự án, đề án, quy hoạch, chương trình phát triển thuỷ sản và của các ngành khác liên quan đến lĩnh vực thuỷ sản.

          đ) Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về quy hoạch phát triển thuỷ sản theo quy định của pháp luật.

         4. Tham gia nghiên cứu khoa học và công nghệ thủy sản; các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản.

         5. Khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thiết kế xây dựng các chương trình, dự án và các công trình liên quan đến lĩnh vực quy hoạch phát triển thuỷ sản.

         6. Hợp tác quốc tế, liên danh, liên kết với các tổ chức, cá nhân về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.

          7. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, tài chính và các nguồn lực khác của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

          8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản giao.

 

Trung tâm Phát triển cộng đồng nghề cá

 

*Vị trí và chức năng

 

             1. Trung tâm Phát triển cộng đồng nghề cá là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, có chức năng nghiên cứu; điều tra cơ bản; chuyển giao công nghệ; tư vấn xây dựng các mô hình quản lý nghề cá; cung cấp dịch vụ phát triển cộng đồng nghề cá thuộc nhiệm vụ của Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Phát triển cộng đồng nghề cá (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại Thành phố Hà Nội.

3. Tên giao dịch  tiếng Anh: Center for Fisheries Community Development (viết tắt là CECOFISH).

* Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu: Kinh tế, thể chế chính sách, văn hóa, xã hội, môi trường và tổ chức sản xuất phục vụ quản lý, phát triển cộng đồng nghề cá; đánh giá hiệu quả các chính sách, các chương trình, dự án về phát triển cộng đồng nghề cá; đánh giá tác động phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường đến cộng đồng nghề cá.

2. Điều tra cơ bản các lĩnh vực: Khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần phát triển cộng đồng nghề cá; các mô hình tổ chức quản lý nghề cá; kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường phát triển cộng đồng nghề cá.

3. Tư  vấn xây dựng các mô hình quản lý nghề cá; tư vấn chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, các mô hình tổ chức sản xuất; cung cấp dịch vụ phát triển cộng đồng nghề cá trên phạm vi cả nước; dịch vụ lập báo cáo tư vấn đánh giá cho các chương trình, đề tài, dự án liên quan đến phát triển cộng đồng nghề cá theo quy định.

         4. Hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về phát triển cộng đồng nghề cá theo quy định của pháp luật và phân cấp của Viện.

            5.Tư vấn, bồi dưỡng tập huấn nâng cao năng lực quản lý và phát triển cộng đồng nghề cá theo quy định của pháp luật.

          6. Chủ trì thực hiện các chương trình, dự án, các đề tài nghiên cứu khoa học, quy hoạch và chuyển giao công nghệ theo sự phân công của Viện trưởng và quy định của pháp luật.

          7. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, tài chính và các nguồn lực khác của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Viện.

           8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 

      Phân viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản phía Nam

             *Vị trí và chức năng

1. Phân viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản phía Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, có chức năng nghiên cứu kinh tế, quy hoạch phát triển thủy sản, điều tra cơ bản; khoa học công nghệ và môi trường; hợp tác quốc tế; tập huấn; tư vấn và dịch vụ về kinh tế, quy hoạch thủy sản, GIS - Viễn thám khu vực phía Nam, đặc biệt vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

2. Phân viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản phía Nam (dưới đây gọi tắt là Phân viện) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở Phân viện đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tên giao dịch tiếng Anh: Southern Sub-Institute of Fisheries Economics and Planning (viết tắt là SIFEP).

*Nhiệm vụ, quyền hạn

1.        Nghiên cứu:

a.         Nghiên cứu các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường liên quan đến phát triển thủy sản khu vực phía Nam; phát triển nghề cá cộng đồng và các mô hình tổ chức quản lý phát triển thuỷ sản;

b.        Dự báo cung - cầu thị trường và các dự báo khác có liên quan đến phát triển thủy sản;

c.         Đánh giá hiệu quả của các chính sách, quy hoạch, dự án về lĩnh vực thủy sản; đánh giá tác động môi trường và biến đổi khí hậu trong phát triển thủy sản;

d.        Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, công nghệ GIS - Viễn thám, lập bản đồ phục vụ quy hoạch và phát triển thủy sản;

e.         Điều tra cơ bản các lĩnh vực: khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản.

2.        Xây dựng quy hoạch phát triển thủy sản khu vực phía Nam:

a.         Quy hoạch tổng thể, quy hoạch kinh tế, sinh thái phát triển thủy sản cấp vùng và địa phương;

b.        Quy hoạch các lĩnh vực: khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần phát triển thủy sản cấp vùng và địa phương;

c.         Quy hoạch các khu bảo tồn biển, bảo tồn vùng nước nội địa, đất ngập nước, phát triển nông thôn mới;

d.        Quy hoạch phát triển ngành hàng, các sản phẩm thủy sản; quy hoạch các trung tâm nghề cá và các khu, cụm công nghiệp nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản công nghệ cao.

3.        Khảo sát, thiết kế kỹ thuật, tư vấn, dịch vụ chuyển giao công nghệ; thiết kế xây dựng các chương trình, dự án và các công trình liên quan đến lĩnh vực kinh tế và quy hoạch thủy sản.

4.        Hợp tác quốc tế, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, đào tạo, tập huấn thuộc lĩnh vực chuyên trách; tham gia đào tạo bồi dưỡng cho địa phương, các trường về kinh tế và quy hoạch thủy sản.

5.        Thẩm định các dự án quy hoạch phát triển thủy sản của ngành và địa phương ở khu vực phía Nam.

6.        Đề xuất và tư vấn xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm liên quan đến lĩnh vực thủy sản.

7.        Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, tài chính của Phân viện theo quy định của pháp luật và của Viện trưởng.

8.         Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 

 

 


 


Chuyên cung cấp các loại giày da bảo hộ lao động, giày bảo hộ, giay bao ho, giày bảo hộ lao động, giay bao ho lao dong các loại là giày mũi sắt,đế sắt,chống dầu,chống trơn trượt dùng cho ngành sản xuất,xây dựng,hóa dầu. Sản phẩm giay jogger, giày jogger, giày bảo hộ jogger, giay bao ho jogger, giày bảo hộ, giay bao ho, giày bảo hộ lao động, giay bao ho lao dong, giay jogger, giày jogger, giày bảo hộ jogger, giay bao ho jogger chất lượng, giá rẻ hàng đầu việt nam.


Dịch vụ vệ sinh cầu cống, đào hầm, rác thải, vệ sinh công nghiệp, nao vet ho ga, vet ho ga, vét hố ga, nạo vét hố ga, rut ham cau, rút hầm cầu, rut ham cau gia re, hut ham cau, hút hầm cầu, rut ham cau hcm, hút hầm cầu hcm, thong cong nghet, thong cong nghet gia re, thông cống nghẹt, thông cống nghẹt giá rẻ, thong cong nghet quan 1, thong cong nghet quan 10, thong cong nghet quan 11, thong cong nghet quan 12, thong cong nghet quan 2, thong cong nghet quan 3, thong cong nghet quan 4, thong cong nghet quan 5, thong cong nghet quan 6, thong cong nghet quan 7, thong cong nghet quan 8, thong cong nghet quan 9, thong cong nghet quan binh thanh, thong cong nghet quan go vap, thong cong nghet quan phu nhuan, thong cong nghet quan tan binh, thong cong nghet quan tan phu, thong cong nghet quan thu duc, rut ham cau quan 1, rut ham cau quan 10, rut ham cau quan 11, rut ham cau quan 12, rut ham cau quan 2, rut ham cau quan 3, rut ham cau quan 4, rut ham cau quan 5, rut ham cau quan 6, rut ham cau quan 7, rut ham cau quan 8, rut ham cau quan 9, rut ham cau quan binh thanh, rut ham cau quan go vap, rut ham cau quan phu nhuan, rut ham cau quan tan binh, rut ham cau quan tan phu, rut ham cau quan thu duc chất lượng giá rẻ nhất, thi công nhanh gọn.


Chuyên cung cấp dịch vụ thám tử giá rẻ, tham tu tu ha noi, tham tu tu tai ha noi, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, tham tu tai ha noi, tham tu ha noi, công ty thám tử tư hà nội, dich vu thue tham tu o ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, tham tu tu ha noi uy tin, thám tử tư hà nội, dich vu tham tu ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử ở hà nội, dich vu tham tu tu ha noi, van phong tham tu uy tin ha noi, tham tu tu o ha noi, thám tử hà nội, văn phòng thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử tư tại hà nội, thue tham tu ha noi, công ty thám tử hà nội, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư ở hà nội, tham tu tu uy tin tai ha noi, tham tu tu gia re, công ty thám tử tại hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, van phong tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu gia re, văn phòng thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, van phong tham tu tu tai ha noi, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, van phong tham tu tai ha noi, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, cong ty tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, thám tử tư hà nội uy tín, van phong tham tu tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử, cong ty tham tu uy tin nhat, tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu thue tham tu, công ty thám tử tư, dich vu tham tu tu, dịch vụ thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư, dich vu tham tu, công ty thám tử, thám tử tư, thám tử tư, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty dich vu tham tu, thue tham tu, cong ty tham tu uy tin, thue tham tu tu, cong ty tham tu tu, thuê thám tử tư, cong ty tham tu, dich vu tham tu uy tin, công ty thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu chuyen nghiep, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu chuyen nghiep, dịch vụ thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, thám tử tư chuyên nghiệp, công ty dịch vụ thám tử tư chất lượng, uy tín, bảo mật an toàn tuyệt đối.


Nổi tiếng là dòng son giá rẻ của Mỹ rất được ưa chuộng, son wet n wild còn nhận được lời khen ngợi từ những blogger làm đẹp nổi tiếng thế giới. Sau khi trải nghiệm hai màu son hồng và cam của Wet n’ Wild, tôi phải thốt lên rằng “Giá mà mình biết đến thương hiệu này sớm hơn!”. Trong số các sản phẩm của bộ sưu tập Charlotte Olympia, nổi bật nhất có lẽ là 3 thỏi son lì sắc đỏ đầy sức mê hoặc. Nhà thiết kế người Anh như thổi một làn gió mới cho các thỏi son trứ danh của MAC, 3 thỏi son Mac đỏ nồng nàn này thực sự như muốn thiêu đốt bạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mỹ phẩm Nhật Bản với những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu cũng là một trong những loại review mỹ phẩm được các nàng yêu thích. Đặc biệt, với chất lượng tuyệt vời từ công nghệ tiên tiến, review mỹ phẩm Nhật Bản cho ra đời những sản phẩm cao cấp mà các tín đồ làm đẹp luôn khao khát. Thương hiệu thời trang ivy moda chuyên về các sản phẩm thời trang công sở cho nữ giới, đặc biệt nhiều sản phẩm được sáng tạo theo xu hướng tối giản, ít họa tiết, chủ yếu chú trọng vào thiết kế form dáng và chất liệu. Hãy cùng Diva Review tìm hiểu thêm về thương hiệu này nhé! Dòng son kem Retro Matte Liquid Lip Color của thương hiệu nổi tiếng MAC vừa mới ra mắt đang được các chị em săn đón nồng nhiệt. Thỏi son này có gì đặc biệt cuốn hút các tín đồ làm đẹp, hãy cùng Diva Review khám phá ngay! Hai loại kem nền Tarte Amazonian Clay và Too Faced Born This Way Absolute Perfection Foundation có mức giá tương đồng nhau, độ che phủ hoàn hảo và có chức năng kiềm dầu khá tốt. Tuy nhiên, khi đặt hai sản phẩm này lên bàn cân thì sẽ thấy được khá nhiều điểm nổi trội riêng biệt. Không hẳn là bất kì ai cũng có thể hiểu biết rõ công dụng của xịt khoáng. Nó được xem là vũ khí cung cấp nước khá tuyệt vời cho làn da của cô nàng công sở. Các quý cô sắp bước vào ngưỡng “tam thập”, còn chần chờ gì nữa mà không nhìn lại trong bộ sưu tập của mình xem còn thiếu những bửu bối nào cho thời trang tuổi 30? Vì sao có thể dưỡng da bằng dầu dừa? Trong dầu dừa chứa đến 50% axit lauric, có khả năng kháng khuẩn, làm sạch da. Công dụng của dầu gấc đã được thừa nhận bởi nhiều người trong quá trình chăm sóc da và làm đẹp. Cùng tận dụng công dụng của dầu gấc để nâng cao sắc đẹp Trước khi bắt đầu các bước trang diem du tiec, bạn cần rửa sạch mặt và thoa kem dưỡng ẩm để bảo vệ làn da. Sau đó, bạn dùng kem nền tông màu tự nhiên chấm 5 điểm trên gương mặt gồm trán, hai bên gò má, sống mũi và cằm rồi dùng mút trang điểm hoặc cọ tán đều khắp mặt để lớp nền có thể thẩm thấu tốt và đều màu. Với hai cách làm vong tay handmade vừa đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian mà lại thể hiện được tình cảm của mình đến người nhận như trên, bạn chẳng có lý do gì để mà không bắt tay ngay vào việc chế tạo đi thôi. Mật ong không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho phái đẹp. Cùng điểm qua hàng tá cong dung cua mat ong với tóc, da và môi nhé!


Chuyên cung cấp và sản xuất balo, túi xách, vali... sản phẩm balo giá rẻ, balo gia re, balo hang hieu, balo hàng hiệu, ba lô, may balo theo mẫu, may balo theo mau, may balo quảng cáo, balo quảng cáo, gia công balo, in balo, may ba lô, may túi xách, sửa balo, sửa túi xách, sua balo, sửa túi xách, túi đựng laptop, tui dung laptop, balo du lich, balo du lịch, balo laptop, balo may anh, balo máy ảnh, balo thể thao, balo the thao, cặp văn phòng, cap van phong, túi đựng máy ảnh, tui dung may anh, túi xách du lịch, tui xach du lich, vali nhựa, vali nhua, vali nhựa dẻo, vali nhua deo, vali kéo, vali keo, vali du lich, vali du lịch, vali hàng hiệu, vali hang hieu, nơi bán vali, noi ban vali, vali vải, vali vai luôn là sản phẩm chất lượng, bảo hành 1 đổi 1.


Chuyên xây dựng, sửa chữa nhà ở tphcm, công ty hàng đầu tphcm về xay nha cap 4, xây nhà cấp 4, xay nha cap 4 dep gia re, xây nhà cấp 4 đẹp giá rẻ, xay nha tron goi, xây nhà trọn gói, ban ve thiet ke nha cap 4 dep, bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 đẹp, xay nha tro, xây nhà trọ, sua chua nha, sửa chữa nhà, dịch vụ sửa nhà trọn gói, dich vu sua nha tron goi gọi ngay chúng tôi khi có nhu cầu về xây dựng sửa chữa nhà cấp 4, nhà trọ. lắp đặt phòng net trọn gói, lap dat phong net, dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử tư, văn phòng thám tử, thám tử tư hà nội, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp hà nội, rút hầm cầu giá rẻ, rut ham cau, thang dây thoát hiểm, thang day thoat hiem, dây thoát hiểm, day thoat hiem, thiết bị thoát hiểm nhà cao tầng, dây thoát hiểm cho nhà cao tầng, dây thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm, thang thoát hiểm, thiết bị phòng sạch, phòng sạch, thiết kế phòng sạch, quần áo phòng sạch, thi công phòng sạch, giầy phòng sạch, găng tay phòng sạch, nút bịt tai chống ồn, ao bao ho lao dong, khau trang y te, khẩu trang y tế, áo bảo hộ lao động, đồng phục bảo hộ lao động, dong phuc bao ho lao dong, găng tay y tế, gang tay y te, kinh bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, dây an toàn, kính bảo hộ lao động, giày bảo hộ lao động, giay bao ho, giay bao ho lao dong, giày bảo hộ, ao bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động,

Chuyên thanh lý laptop, máy ảnh, iphone, ipad tại tphcm. Công ty hàng đầu tphcm về dịch vụ thu mua may anh, thu mua máy ảnh, thu mua may anh cu, thu mua máy ảnh cũ, mua máy ảnh cũ giá cao, thu mua iphone, thu mua ipad, thu mua iphone cũ giá cao, thu mua ipad cũ giá cao, thu mua may tinh bang, thu mua máy tính bảng, thu mua máy tính bảng cũ giá cao, thu mua may tinh bang cu gia cao, thu mua macbook, thu mua macbook cũ giá cao, thu mua macbook cu gia cao uy tín, đến tận nơi thu mua mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.