Hoạt động nghiên cứu    /  KT-XH
Vai trò của nông, ngư dân trong việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020
Ngày đăng: 09/12/2013
Quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1445/QĐ-TTg, ngày 16 tháng 8 năm 2013. Để thực hiện thành công mục tiêu Quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 không thể không tính đến vai trò của các cộng đồng nông, ngư dân - một trong những lực lượng lao động nòng cốt tham gia hầu hết các lĩnh vực liên quan đến sản xuất kinh doanh thuỷ sản. Ngư dân là lực lượng sản xuất quan trọng nhất tạo ra của cải vật chất xã hội từ nguồn lợi tự nhiên

Mục tiêu Quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã xác định: Phấn đấu đến năm 2020, tổng sản lượng thuỷ sản đạt 7 triệu tấn, với giá trị xuất khẩu thuỷ sản đạt 11 tỷ USD, nâng thu nhập bình quân đầu người của lao động cao gấp 3 lần hiện nay. Ngư dân là một trong những lực lượng đó và đang làm giàu từ biển cho bản thân, gia đình và xã hội.
Trước hết, một trong những biểu hiện rõ nhất của việc tạo ra của cải vật chất xã hội từ nguồn lợi tự nhiên là việc tăng sản lượng thủy sản.
Năm 2011, tổng sản lượng thủy sản đạt trên 5,2 triệu tấn (tăng gấp 6,1 lần so với năm 1990, bình quân tăng 9,46%/năm); Sản lượng nuôi trồng đạt 2,93 triệu tấn (tăng gấp 18,08 lần so với năm 1990, bình quân tăng 15,57%/năm); Sản lượng khai thác thuỷ sản đạt trên 2,52 triệu tấn (tăng gấp 3,44 lần so với năm 1990, bình quân tăng 6,36%/năm); Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đạt trên 6,11 tỷ USD (tăng gấp 29,8 lần so với năm 1990, bình quân tăng 18,5%/năm).
Đối với khai thác thuỷ sản, trong giai đoạn 2001 - 2012, sản lượng khai thác thuỷ sản tăng liên tục qua các năm. Năm 2001 đạt 1.724.800 tấn đến năm 2012 đạt 2.767.000 tấn, với tốc độ tăng trưởng 4,4%/năm (tăng 1,6 lần). Trong đó, sản lượng khai thác hải sản tăng từ 1.481.200 tấn lên 2.483.000 tấn, với tốc độ tăng trưởng 4,8%/năm (tăng 1,7 lần).
Đối với nuôi trồng thuỷ sản, sản lượng nuôi trồng thuỷ sản tăng nhanh trong giai đoạn 2001 - 2012, tăng từ 709.891 tấn lên 3.200.000 tấn (tăng 4,5 lần), với tốc độ tăng trưởng bình quân 14,7%/năm.
Đối với xuất khẩu thuỷ sản, giá trị kim ngạnh xuất khẩu thủy sản năm 2012 tăng gấp 3,5 lần so với năm 2001, tăng từ 1.777,5 triệu USD lên 6,2 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng đạt 12%/năm.
Thứ hai, ngư dân chủ động đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nhằm tạo ra của cải vật chất xã hội từ nguồn lợi tự nhiên.
Một trong những giải pháp tích cực nhằm phát triển lực lượng sản xuất là huy động vốn của từng thành viên trong cộng đồng ngư dân.
Đối với khai thác thuỷ sản, mặc dù có những hạn chế trong việc thực hiện Quyết định 393 của Thủ tướng Chính phủ nhưng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoàn tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ đã tạo đà cho ngư dân đầu tư thêm tàu thuyền nghề cá. Tính từ 6/1997 - 6/2003, Chương trình vay vốn tín dụng được thực hiện ở 28 địa phương ven biển, với nguồn vốn vay ưu đãi 1.338 tỷ đồng, đóng mới và hoàn cải được 1.362 tàu đánh bắt xa bờ. Bên cạnh đó, ngư dân tự bỏ vốn đầu tư hoặc vay thương mại từ các nguồn khác, đã đóng thêm hơn 4.000 tàu đánh bắt xa bờ. Như vậy, so với số tàu thuyền từ nguồn vốn vay ưu đãi, số tàu thuyền mà ngư dân tự bỏ ra để đầu tư nhiều hơn gấp 3 lần.
Trong giai đoạn 2001 - 2012, tổng số tàu thuyền khai thác hải sản tăng từ 74.495 chiếc lên 125.000 chiếc, mức tăng bình quân 4,8%/năm. Tổng công suất máy tàu đến năm 2012 đạt trên 6.500.000 cv. Từ năm 2001 đến nay, số lượng tàu cá có công suất > 90 cv tăng nhanh, đến năm 2012 đạt 26.000 chiếc. Điều đó phản ánh năng lực đầu tư mua sắm tàu thuyền của ngư dân trong khát vọng vươn khơi của họ từ khi có chủ trương của Nhà nước về khuyến khích phát triển khai thác hải sản xa bờ.
Đối với nuôi trồng thuỷ sản, cùng với việc gia tăng diện tích nuôi, để thích ứng với các đối tượng và công nghệ nuôi tiên tiến, ngư dân phải đầu tư vào con giống, thức ăn và các trang thiết bị hiện đại khác như máy sục khí, máy quạt nước, máy nấu thức ăn, máy cho ăn… Chỉ tính riêng việc chuyển đổi 377.269 ha ruộng trũng, đất hoang hóa trồng trọt kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản ở 44 tỉnh thành, đem lại giá trị sử dụng một đơn vị đất tăng 4 - 10 lần, càng thấy rõ hơn mức độ năng lực đầu tư của ngư dân vào nuôi trồng thuỷ sản.
Đối với chế biến thuỷ sản, do yêu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu, đòi hỏi các nhà máy chế biến thuỷ sản phải nhập công nghệ hiện đại. Để sử dụng và vận hành tốt các dây chuyền này, người lao động phải được học tập, đào tạo những kỹ năng để phục vụ sản xuất. Năm 2000, cả nước có 283 nhà máy chế biến đông lạnh với 103.861 lao động. Đến năm 2011, đã có trên 560 nhà máy chế biến đông lạnh với 301.150 lao động. Chính các sản phẩm từ các hoạt động của ngư dân đã góp phần quan trọng trong việc thu hút các nhà đầu tư hình thành các khu công nghiệp chế biến thủy sản với việc trang bị công nghệ hiện đại và gián tiếp đầu tư tạo công ăn việc làm cho một lực lượng lao động chế biến khá đông đảo.
Nông, ngư dân là lực lượng tạo việc làm và thu hút lực lượng lao động xã hội trong nghề cá, góp phần vào công cuộc xoá đói giảm nghèo của đất nước
Nghề cá luôn đòi hỏi sử dụng khối lượng nhân công lớn thông qua các công việc trên tàu khai thác, các trang trại nuôi hoặc gián tiếp thông qua các hoạt động chế biến thuỷ sản. Nếu năm 2000, ngành thuỷ sản chỉ thu hút được 3.400.000 lao động thì đến năm 2010 đã thu hút được 4.500.000 lao động làm việc trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuỷ sản. Như vậy, trong vòng 10 năm, số lao động ngành thuỷ sản đã tăng lên 1.100.000 người.
Việc tạo ra việc làm trong ngành thủy sản không những chỉ thu hút lao động trong nội bộ ngành mà còn góp phần làm giảm lực lượng lao động thiếu việc làm trong ngành nông nghiệp bằng cách thu hút lao động từ sản xuất lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thuỷ sản ở các vùng chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ sản xuất nông nghiệp sang nuôi trồng thuỷ sản ở các vùng có điều kiện thuận lợi đối với nuôi trồng thuỷ sản. Như vậy, việc tạo ra việc làm trong ngành Thuỷ sản không chỉ góp phần thu hút lực lượng lao động mà còn góp phần vào việc chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp ở nông thôn.
Đối với khai thác thuỷ sản, cùng với việc gia tăng số lượng và công suất tàu thuyền, lao động được thu hút vào khai thác gia tăng liên tục từ 571.605 người (năm 2001) lên 750.000 người (năm 2010). Tốc độ tăng lao động đánh cá bình quân 3,1%/năm.
Đối với nuôi trồng thuỷ sản, sự gia tăng diện tích, thay đổi đối tượng nuôi có giá trị xuất khẩu cao và chuyển đổi hình thức nuôi sang thâm canh cao ở quy mô công nghiệp, nuôi lồng bè trên sông, hồ và trên biển đã thu hút một lực lượng lao động đáng kể. Lao động nuôi tăng từ 830.504 người (năm 2001) lên 1.565.730 người (năm 2010).
Đối với chế biến thuỷ sản, ngoài việc thu hút khoảng 22.502 lao động thường xuyên tại các cơ sở chế biến thuỷ sản nội địa, các cơ sở chế biến thuỷ sản xuất khẩu đã thu hút khoảng 301.150 người, trong đó khoảng 80% là lao động nữ. Phụ nữ chiếm ưu thế ở các vị trí quản lý trong các nhà máy chế biến thuỷ sản.
Nông, ngư dân vừa là lực lượng sáng tạo ra khoa học kỹ thuật vừa là đối tượng áp dụng khoa khọc kỹ thuật và vừa là nguồn cảm hứng sáng tạo những công trình nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội
Hoạt động kinh tế - xã hội của ngư dân đòi hỏi các nhà quản lý, các nhà khoa học phải nắm bắt thường trực những nhu cầu không ngừng đổi mới của ngư dân trong việc cải thiện và nâng cao đời sống của họ. Những nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng được nảy sinh từ cuộc sống thực tế của ngư dân đã cho ra đời hàng loạt công trình hữu ích góp phần đưa ra các cơ sở luận chứng khoa học để xây dựng và hoàn thiện các chính sách kinh tế - xã hội nhằm thay đổi bộ mặt của cộng đồng ngư dân.
Đồng thời, những hiểu biết về môi trường, nguồn lợi và kinh nghiệm sản xuất của ngư dân là nguồn tài liệu phong phú và có giá trị đối với tái sản xuất và phát triển khoa học công nghệ. Ngư dân không chỉ là đối tượng để chuyển giao khoa học công nghệ mà còn là lực lượng phát minh những sáng kiến về kỹ thuật và công nghệ trong các hoạt động khai thác, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản và là nơi làm nảy sinh nhu cầu thiết kế những kỹ thuật và công nghệ mới.
Ngư dân là lực lượng quan trọng trong việc bảo vệ môi trường nguồn lợi, bảo vệ an ninh quốc phòng biển, đảo
Môi trường, nguồn lợi biển đảo không chỉ là đối tượng khai thác mà còn là nạn nhân của ngư dân khi diễn ra tình trạng mất cân đối giữa khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Sự nghiệp bảo vệ môi trường, nguồn lợi chỉ có thể thành công khi có sự chuyển đổi về nhận thức và sự tham gia tự nguyện tích cực của ngư dân mà không có lực lượng nào thay thế được. Bởi chính họ hiểu hơn ai hết miếng cơm manh áo cũng như sự vươn lên làm giàu của họ phụ thuộc vào chính đối tượng mà họ khai thác. Một nghịch lý đang tồn tại trong cộng đồng ngư dân là nhận thức về sự cần thiết bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ngày càng tăng lên thì khai thác lại càng nhiều và manh mún. Điều đó gợi mở cho vấn đề về cơ chế chính sách trong việc chuyển đổi hành vi bảo vệ môi trường, nguồn lợi thuỷ sản của ngư dân và vấn đề quy hoạch tổng thể không gian biển.
Phát triển kinh tế biển, đảo gắn liền với quản lý vùng trời, bảo vệ biển, đảo và xây dựng thế trận toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân là một trong những nội dung quan trọng của Chiến lược biển đến năm 2020. Sự hiện diện của lực lượng dân sự trên biển mà chủ yếu là ngư dân đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện nội dung quan trọng trên.
Biển đảo Việt Nam phần lớn nằm trong khu vực Biển Đông - một trong 10 trung tâm đa dạng sinh học biển, một trong 20 vùng biển có nguồn lợi hải sản giàu có nhất toàn cầu và là chỗ dựa sinh kế trực tiếp cho khoảng 300 triệu cư dân của 09 nước và 01 vùng lãnh thổ. Biển Việt Nam có nguồn lợi hải sản giàu có và đa dạng với trữ lượng khoảng 5 triệu tấn, cho phép phát triển kinh tế biển, đảo và dịch vụ cho các hoạt động biển xa.
Do nằm trong vùng biển có tuyến đường biển nhộn nhịp thứ 2 trên thế giới sau Địa Trung Hải với các đảo và quần đảo chiếm vị trí tiền tiêu cực kỳ trọng yếu trong Biển Đông, nên vùng biển Việt Nam luôn chứa đựng yếu tố tiềm ẩn tranh chấp lợi ích của các nước quanh Biển Đông. Sự tranh chấp đó ảnh hưởng tới sự ổn định và hợp tác phát triển trong khu vực và thế giới.
Trên thực tế, với hàng nghìn tàu cá hoạt động hàng ngày trên vùng biển của Tổ quốc, ngư dân sẽ là lực lượng quan trọng thực hiện chủ trương hành chính hoá, dân sự hoá và tăng cường sự hiện diện dân sự ở các vùng biển chủ quyền của nước ta bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh vùng biển. Ngư dân là lực lượng bổ sung cho các hoạt động kinh tế biển khác nhau và cũng là lực lượng không thể thay thế cho một thế trận “chiến tranh nhân dân” trên biển. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng để gắn phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền, thực hiện “quốc phòng toàn dân” trên biển.

ThS. Nguyễn Quý Dương

Các tin khác

Chuyên cung cấp các loại giày da bảo hộ lao động, giày bảo hộ, giay bao ho, giày bảo hộ lao động, giay bao ho lao dong các loại là giày mũi sắt,đế sắt,chống dầu,chống trơn trượt dùng cho ngành sản xuất,xây dựng,hóa dầu. Sản phẩm giay jogger, giày jogger, giày bảo hộ jogger, giay bao ho jogger, giày bảo hộ, giay bao ho, giày bảo hộ lao động, giay bao ho lao dong, giay jogger, giày jogger, giày bảo hộ jogger, giay bao ho jogger chất lượng, giá rẻ hàng đầu việt nam.


Dịch vụ vệ sinh cầu cống, đào hầm, rác thải, vệ sinh công nghiệp, nao vet ho ga, vet ho ga, vét hố ga, nạo vét hố ga, rut ham cau, rút hầm cầu, rut ham cau gia re, hut ham cau, hút hầm cầu, rut ham cau hcm, hút hầm cầu hcm, thong cong nghet, thong cong nghet gia re, thông cống nghẹt, thông cống nghẹt giá rẻ, thong cong nghet quan 1, thong cong nghet quan 10, thong cong nghet quan 11, thong cong nghet quan 12, thong cong nghet quan 2, thong cong nghet quan 3, thong cong nghet quan 4, thong cong nghet quan 5, thong cong nghet quan 6, thong cong nghet quan 7, thong cong nghet quan 8, thong cong nghet quan 9, thong cong nghet quan binh thanh, thong cong nghet quan go vap, thong cong nghet quan phu nhuan, thong cong nghet quan tan binh, thong cong nghet quan tan phu, thong cong nghet quan thu duc, rut ham cau quan 1, rut ham cau quan 10, rut ham cau quan 11, rut ham cau quan 12, rut ham cau quan 2, rut ham cau quan 3, rut ham cau quan 4, rut ham cau quan 5, rut ham cau quan 6, rut ham cau quan 7, rut ham cau quan 8, rut ham cau quan 9, rut ham cau quan binh thanh, rut ham cau quan go vap, rut ham cau quan phu nhuan, rut ham cau quan tan binh, rut ham cau quan tan phu, rut ham cau quan thu duc chất lượng giá rẻ nhất, thi công nhanh gọn.


Chuyên cung cấp dịch vụ thám tử giá rẻ, tham tu tu ha noi, tham tu tu tai ha noi, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, tham tu tai ha noi, tham tu ha noi, công ty thám tử tư hà nội, dich vu thue tham tu o ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, tham tu tu ha noi uy tin, thám tử tư hà nội, dich vu tham tu ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử ở hà nội, dich vu tham tu tu ha noi, van phong tham tu uy tin ha noi, tham tu tu o ha noi, thám tử hà nội, văn phòng thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử tư tại hà nội, thue tham tu ha noi, công ty thám tử hà nội, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư ở hà nội, tham tu tu uy tin tai ha noi, tham tu tu gia re, công ty thám tử tại hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, van phong tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu gia re, văn phòng thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, van phong tham tu tu tai ha noi, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, van phong tham tu tai ha noi, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, cong ty tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, thám tử tư hà nội uy tín, van phong tham tu tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử, cong ty tham tu uy tin nhat, tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu thue tham tu, công ty thám tử tư, dich vu tham tu tu, dịch vụ thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư, dich vu tham tu, công ty thám tử, thám tử tư, thám tử tư, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty dich vu tham tu, thue tham tu, cong ty tham tu uy tin, thue tham tu tu, cong ty tham tu tu, thuê thám tử tư, cong ty tham tu, dich vu tham tu uy tin, công ty thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu chuyen nghiep, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu chuyen nghiep, dịch vụ thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, thám tử tư chuyên nghiệp, công ty dịch vụ thám tử tư chất lượng, uy tín, bảo mật an toàn tuyệt đối.


Nổi tiếng là dòng son giá rẻ của Mỹ rất được ưa chuộng, son wet n wild còn nhận được lời khen ngợi từ những blogger làm đẹp nổi tiếng thế giới. Sau khi trải nghiệm hai màu son hồng và cam của Wet n’ Wild, tôi phải thốt lên rằng “Giá mà mình biết đến thương hiệu này sớm hơn!”. Trong số các sản phẩm của bộ sưu tập Charlotte Olympia, nổi bật nhất có lẽ là 3 thỏi son lì sắc đỏ đầy sức mê hoặc. Nhà thiết kế người Anh như thổi một làn gió mới cho các thỏi son trứ danh của MAC, 3 thỏi son Mac đỏ nồng nàn này thực sự như muốn thiêu đốt bạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mỹ phẩm Nhật Bản với những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu cũng là một trong những loại review mỹ phẩm được các nàng yêu thích. Đặc biệt, với chất lượng tuyệt vời từ công nghệ tiên tiến, review mỹ phẩm Nhật Bản cho ra đời những sản phẩm cao cấp mà các tín đồ làm đẹp luôn khao khát. Thương hiệu thời trang ivy moda chuyên về các sản phẩm thời trang công sở cho nữ giới, đặc biệt nhiều sản phẩm được sáng tạo theo xu hướng tối giản, ít họa tiết, chủ yếu chú trọng vào thiết kế form dáng và chất liệu. Hãy cùng Diva Review tìm hiểu thêm về thương hiệu này nhé! Dòng son kem Retro Matte Liquid Lip Color của thương hiệu nổi tiếng MAC vừa mới ra mắt đang được các chị em săn đón nồng nhiệt. Thỏi son này có gì đặc biệt cuốn hút các tín đồ làm đẹp, hãy cùng Diva Review khám phá ngay! Hai loại kem nền Tarte Amazonian Clay và Too Faced Born This Way Absolute Perfection Foundation có mức giá tương đồng nhau, độ che phủ hoàn hảo và có chức năng kiềm dầu khá tốt. Tuy nhiên, khi đặt hai sản phẩm này lên bàn cân thì sẽ thấy được khá nhiều điểm nổi trội riêng biệt. Không hẳn là bất kì ai cũng có thể hiểu biết rõ công dụng của xịt khoáng. Nó được xem là vũ khí cung cấp nước khá tuyệt vời cho làn da của cô nàng công sở. Các quý cô sắp bước vào ngưỡng “tam thập”, còn chần chờ gì nữa mà không nhìn lại trong bộ sưu tập của mình xem còn thiếu những bửu bối nào cho thời trang tuổi 30? Vì sao có thể dưỡng da bằng dầu dừa? Trong dầu dừa chứa đến 50% axit lauric, có khả năng kháng khuẩn, làm sạch da. Công dụng của dầu gấc đã được thừa nhận bởi nhiều người trong quá trình chăm sóc da và làm đẹp. Cùng tận dụng công dụng của dầu gấc để nâng cao sắc đẹp Trước khi bắt đầu các bước trang diem du tiec, bạn cần rửa sạch mặt và thoa kem dưỡng ẩm để bảo vệ làn da. Sau đó, bạn dùng kem nền tông màu tự nhiên chấm 5 điểm trên gương mặt gồm trán, hai bên gò má, sống mũi và cằm rồi dùng mút trang điểm hoặc cọ tán đều khắp mặt để lớp nền có thể thẩm thấu tốt và đều màu. Với hai cách làm vong tay handmade vừa đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian mà lại thể hiện được tình cảm của mình đến người nhận như trên, bạn chẳng có lý do gì để mà không bắt tay ngay vào việc chế tạo đi thôi. Mật ong không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho phái đẹp. Cùng điểm qua hàng tá cong dung cua mat ong với tóc, da và môi nhé!


Chuyên cung cấp và sản xuất balo, túi xách, vali... sản phẩm balo giá rẻ, balo gia re, balo hang hieu, balo hàng hiệu, ba lô, may balo theo mẫu, may balo theo mau, may balo quảng cáo, balo quảng cáo, gia công balo, in balo, may ba lô, may túi xách, sửa balo, sửa túi xách, sua balo, sửa túi xách, túi đựng laptop, tui dung laptop, balo du lich, balo du lịch, balo laptop, balo may anh, balo máy ảnh, balo thể thao, balo the thao, cặp văn phòng, cap van phong, túi đựng máy ảnh, tui dung may anh, túi xách du lịch, tui xach du lich, vali nhựa, vali nhua, vali nhựa dẻo, vali nhua deo, vali kéo, vali keo, vali du lich, vali du lịch, vali hàng hiệu, vali hang hieu, nơi bán vali, noi ban vali, vali vải, vali vai luôn là sản phẩm chất lượng, bảo hành 1 đổi 1.


Chuyên xây dựng, sửa chữa nhà ở tphcm, công ty hàng đầu tphcm về xay nha cap 4, xây nhà cấp 4, xay nha cap 4 dep gia re, xây nhà cấp 4 đẹp giá rẻ, xay nha tron goi, xây nhà trọn gói, ban ve thiet ke nha cap 4 dep, bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 đẹp, xay nha tro, xây nhà trọ, sua chua nha, sửa chữa nhà, dịch vụ sửa nhà trọn gói, dich vu sua nha tron goi gọi ngay chúng tôi khi có nhu cầu về xây dựng sửa chữa nhà cấp 4, nhà trọ. lắp đặt phòng net trọn gói, lap dat phong net, dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử tư, văn phòng thám tử, thám tử tư hà nội, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp hà nội, rút hầm cầu giá rẻ, rut ham cau, thang dây thoát hiểm, thang day thoat hiem, dây thoát hiểm, day thoat hiem, thiết bị thoát hiểm nhà cao tầng, dây thoát hiểm cho nhà cao tầng, dây thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm, thang thoát hiểm, thiết bị phòng sạch, phòng sạch, thiết kế phòng sạch, quần áo phòng sạch, thi công phòng sạch, giầy phòng sạch, găng tay phòng sạch, nút bịt tai chống ồn, ao bao ho lao dong, khau trang y te, khẩu trang y tế, áo bảo hộ lao động, đồng phục bảo hộ lao động, dong phuc bao ho lao dong, găng tay y tế, gang tay y te, kinh bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, dây an toàn, kính bảo hộ lao động, giày bảo hộ lao động, giay bao ho, giay bao ho lao dong, giày bảo hộ, ao bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động,

Chuyên thanh lý laptop, máy ảnh, iphone, ipad tại tphcm. Công ty hàng đầu tphcm về dịch vụ thu mua may anh, thu mua máy ảnh, thu mua may anh cu, thu mua máy ảnh cũ, mua máy ảnh cũ giá cao, thu mua iphone, thu mua ipad, thu mua iphone cũ giá cao, thu mua ipad cũ giá cao, thu mua may tinh bang, thu mua máy tính bảng, thu mua máy tính bảng cũ giá cao, thu mua may tinh bang cu gia cao, thu mua macbook, thu mua macbook cũ giá cao, thu mua macbook cu gia cao uy tín, đến tận nơi thu mua mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.