Hoạt động nghiên cứu    /  QL cộng đồng
Đề xuất các giải pháp quản lý và vận hành mô hình giúp nâng cao hiệu quả đồng quản lý nguồn lợi nghêu tỉnh bến tre
Ngày đăng: 06/01/2014
Tỉnh Bến Tre có trên 65 km bờ biển với 4 cửa sông lớn đổ ra biển Đông là cửa Đại, Ba Lai, Hàm Luông và Cổ Chiên. Với chế độ bán nhật triều, thủy triều ra vào từ 4 con sông lớn trên đã tạo thành hàng chục nghìn ha bãi bồi dọc theo bờ biển. Trong khu vực đa dạng sinh học quan trọng này, nguồn lợi nghêu đóng góp đáng kể cho nền kinh tế của tỉnh và là nguồn lợi nổi tiếng, đứng hàng đầu của cả nước. Hoạt động sản xuất và quản lý khai thác nghêu của tỉnh đã được Hội đồng Quản lý biển quốc tế MSC (Marine Stewardship Council) thuộc Quỹ Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn thương hiệu MSC.

     Đối với nguồn lợi nghêu ở tỉnh Bến Tre, việc quản lý có sự tham gia của cộng đồng địa phương là tương đối toàn diện, từ các hoạt động quản lý, bảo vệ đến khai thác, bán sản phẩm kể cả việc bảo vệ nguồn lợi ven biển khác như bảo vệ rừng ngập mặn. Nhờ mô hình này, nguồn lợi nghêu tại địa phương đã được phục hồi và cho sản lượng lớn hằng năm (dao động khoảng 3.000 – 10.000 tấn nghêu giống và thương phẩm).
      Bên cạnh các thành tựu đạt được, song trong quá trình tổ chức, thực hiện đồng quản lý nguồn lợi nghêu của tỉnh cũng gặp những khó khăn, hạn chế nhất định như: thể chế, chính sách chưa thật sự phù hợp; chưa có các văn bản, khung pháp lý hướng dẫn quy trình đồng quản lý trong ngành thủy sản. Mâu thuẫn còn xảy ra nhất là đối với vùng nguồn lợi thủy sản ven bờ, tuyến bờ khai thác thủy sản, hộ nuôi trồng thủy sản; mâu thuẫn giữa nghề thủy sản và các nghề kinh tế khác. Vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng đang diễn ra là những đe dọa, thách thức phải đối mặt… trong khi đó đầu tư nguồn lực cho quản lý còn rất hạn chế cả về nhân lực và vật lực.
      Xuất phát từ các vấn đề nêu trên chúng tôi đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu đồng quản lý nguồn lợi nghêu
Về cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý
    Các bên tham gia chính trong đồng quản lý (ĐQL) tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển mô hình HTX. Tùy theo năng lực về nguồn lực vật chất, tài chính, điều kiện tự nhiên để xây dựng hệ thống tổ chức, điều hành phù hợp cho từng hợp tác xã (HTX).
     Hội đồng nhân dân xã có Nghị quyết làm cơ sở pháp lý trong quản lý HTX. Cấp ủy Đảng giới thiệu cán bộ ứng cử để xã viên tín nhiệm bầu vào bộ máy quản lý HTX. Chi Bộ là một bộ phận trong Ban quản lý HTX.
UBND tỉnh ra quyết định thành lập Ban đồng quản lý nguồn lợi nghêu để hướng dẫn và giám sát quá trình hoạch định. Đồng thời, đưa ra các diễn đàn thảo luận, đánh giá các lựa chọn…Lãnh đạo của Ban đồng quản lý được bầu ra từ đại diện của cộng đồng, chính quyền các cấp, ngành hữu quan, các tổ chức bên ngoài (Viện,Trường, Chi hội nghề cá, tổ chức phi chính phủ…).
     Các HTX tổ chức thành lập Liên minh HTX Nghêu tỉnh Bến Tre để hợp tác, hỗ trợ cùng nhau phát triển. Đồng thời, phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh vùng nguồn lợi nghêu và vùng ven biển trong khu vực quản lý.
Thể chế, chính sách
     Nhà nước có chủ trương giao đất bãi bồi cho HTX sử dụng lâu dài để xây dựng các dự án phát triển nuôi, bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn lợi nghêu theo cơ chế ĐQL. Nhà nước cần có các chính sách áp dụng thu thuế tài nguyên riêng cho từng HTX, nhất là những HTX không được thiên nhiên ưu đãi nguồn lợi giống. Ngoài ra, cần có chính sách hỗ trợ vốn cho người nghèo, người diện chính sách tham gia vào HTX.
     Các cấp ngành cần nhanh chóng tuyên truyền, phổ biến và đẩy mạnh triển khai thực hiện các văn bản pháp luật, các cơ chế chính sách của Trung ương và địa phương để cộng đồng vận dụng và thụ hưởng từ những cơ chế chính sách này. Nhà nước cần ban hành, bổ sung và cụ thể hóa khung pháp lý cho việc áp dụng đồng quản lý trong ngành thuỷ sản theo mô hình HTX. Đồng thời, sớm xây dựng chính sách hỗ trợ việc hình thành các mô hình HTX Thủy sản theo cơ chế đồng quản lý nguồn lợi nghêu. Kiện toàn hệ thống thể chế chính sách trong lĩnh vực tổ chức quản lý và sản xuất nhuyễn thể nói chung và phát triển nguồn lợi nghêu nói riêng nhằm nâng cao tính đồng bộ, liên kết của các văn bản.
Xác định ranh giới khu vực quản lý
     Khu vực đồng quản lý khi được công nhận cần được vẽ trong bản đồ/sơ đồ và được tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng. Bản đồ và các dữ liệu không gian khác cần được lưu trữ trong hệ thống thông tin địa lý (GIS).
HTX phối hợp với chính quyền cấp huyện và xã cắm mốc ranh giới rõ ràng để thuận lợi trong việc khai thác và phối hợp bảo vệ tốt trước tình trạng trộm cắp Nghêu hiện nay.
Xác định các bên tham gia
      Ban đồng quản lý nguồn lợi nghêu cần có văn bản quy định cụ thể về vai trò, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia (chính quyền, cộng đồng/hộ xã viên và các tổ chức khác).
Ban đồng quản lý cần đánh giá, phân loại các nhóm tham gia chính (cộng đồng/hộ xã viên, chính quyền) đóng một vai trò năng động trong ĐQL và nhóm tham gia thứ cấp (Các hiệp hội, Viện, Trường, các tổ chức phi chính phủ…) ít quan trọng hơn, liên quan đến công việc tư vấn, hỗ trợ.
Xác định người lãnh đạo tiềm năng
      Đại biểu xã viên sáng suốt lựa chọn cán bộ Ban quản lý HTX vừa có tầm vừa có tâm, làm việc vì mục đích của cộng đồng. Vì đây là lực lượng nòng cốt, hạt nhân của HTX, là tấm gương để động viên, lôi kéo cộng đồng cùng thực hiện mô hình.
     Đại biểu tín nhiệm bầu cán bộ lãnh đạo các cấp ngành hữu quan có đủ năng lực để đào tạo bồi dưỡng về quản lý, chuyên môn, kỹ thuật đáp ứng tốt nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả của ĐQL.
Phân công lao động
      Ban quản lý HTX phân công lao động trên cơ sở bình đẳng cho các hộ xã viên (phát phiếu lao động cho các hộ xã viên tham gia thu hoạch và san thưa nghêu).
     Ban quản lý HTX phân công lao động cho các hộ xã viên trong HTX và đồng thời thuê lao động đối với những người dân ngoài HTX.
Phân phối thu nhập
      HTX cần có quy chế phân phối thu nhập rõ ràng, công khai minh bạch và được sự đồng thuận cao của các bên. Tạm phân chia lợi nhuận theo từng quý và kết toán phân chia vào cuối năm. Bộ phận kế toán phải thể hiện thu chi trên sổ sách kịp thời và rõ ràng theo nguyên tắc tài chính.
     Bộ phận kế toán phân định rõ các nguồn thu nhập khác nhau: thu nhập từ khai thác nghêu tự nhiên, thu nhập từ mua giống thả nuôi Nghêu nuôi phương phẩm, thu nhập từ các hoạt động khác. Điều này sẽ giúp HTX tính toán hiệu quả của từng nguồn thu nhập để có định hướng chiến lược kinh doanh phù hợp trong tương lai.
      Sau khi khấu trừ các khoản chi phí cho hoạt động của mô hình, lợi nhuận thu được đề xuất chia theo vốn góp của hộ xã viên tính theo nhân khẩu như sau: Đối với nguồn lợi nghêu tự nhiên: chia cho hộ xã viên 70%; quỹ dự phòng và đầu tư phát triển 10%; và 20% còn lại trích nộp ngân sách địa phương, quỹ phúc lợi xã hội, công trình công cộng, đào tạo, khen thưởng. Đối với nguồn lợi nghêu thương phẩm (mua nghêu giống thả nuôi): chia cho hộ xã viên 80%; quỹ dự phòng và đầu tư phát triển 15%; và 5% còn lại trích lập quỹ phúc lợi xã hội và đào tạo.
Tiêu thụ sản phẩm nghêu
      Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng với Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Bộ Công thương để hỗ trợ các huyện ven biển thiết lập một hệ thống thông tin, quảng bá thương hiệu MSC và tăng cường xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu cho con nghêu Bến Tre cả nghêu thương phẩm, Nghêu giống.
      Nhà nước cần có chính sách thu hút các đầu tư xây dựng cơ sở làm sạch nghêu và nhà máy chế biến trong vùng, tiến tới thành lập hiệp hội chế biến xuất khẩu nghêu và truy xuất nguồn gốc. Sản phẩm đầu ra Nghêu thương phẩm được bán cho các nhà máy chế biến, các doanh nghiệp có uy tín thông qua ký kết hợp đồng mua bán. Hạn chế bán cho thương lái, vì bị ép giá và phát sinh tiêu cực trong quản lý.
     Thực hiện chương trình kiểm soát an toàn vệ sinh nhuyễn thể 2 mảnh vỏ với các quy định và hướng dẫn cụ thể về các chỉ tiêu an toàn vệ sinh cũng như cách thực hiện đánh giá các chỉ tiêu đó.

Lê Đức Liêm

Chuyên cung cấp các loại giày da bảo hộ lao động, giày bảo hộ, giay bao ho, giày bảo hộ lao động, giay bao ho lao dong các loại là giày mũi sắt,đế sắt,chống dầu,chống trơn trượt dùng cho ngành sản xuất,xây dựng,hóa dầu. Sản phẩm giay jogger, giày jogger, giày bảo hộ jogger, giay bao ho jogger, giày bảo hộ, giay bao ho, giày bảo hộ lao động, giay bao ho lao dong, giay jogger, giày jogger, giày bảo hộ jogger, giay bao ho jogger chất lượng, giá rẻ hàng đầu việt nam.


Dịch vụ vệ sinh cầu cống, đào hầm, rác thải, vệ sinh công nghiệp, nao vet ho ga, vet ho ga, vét hố ga, nạo vét hố ga, rut ham cau, rút hầm cầu, rut ham cau gia re, hut ham cau, hút hầm cầu, rut ham cau hcm, hút hầm cầu hcm, thong cong nghet, thong cong nghet gia re, thông cống nghẹt, thông cống nghẹt giá rẻ, thong cong nghet quan 1, thong cong nghet quan 10, thong cong nghet quan 11, thong cong nghet quan 12, thong cong nghet quan 2, thong cong nghet quan 3, thong cong nghet quan 4, thong cong nghet quan 5, thong cong nghet quan 6, thong cong nghet quan 7, thong cong nghet quan 8, thong cong nghet quan 9, thong cong nghet quan binh thanh, thong cong nghet quan go vap, thong cong nghet quan phu nhuan, thong cong nghet quan tan binh, thong cong nghet quan tan phu, thong cong nghet quan thu duc, rut ham cau quan 1, rut ham cau quan 10, rut ham cau quan 11, rut ham cau quan 12, rut ham cau quan 2, rut ham cau quan 3, rut ham cau quan 4, rut ham cau quan 5, rut ham cau quan 6, rut ham cau quan 7, rut ham cau quan 8, rut ham cau quan 9, rut ham cau quan binh thanh, rut ham cau quan go vap, rut ham cau quan phu nhuan, rut ham cau quan tan binh, rut ham cau quan tan phu, rut ham cau quan thu duc chất lượng giá rẻ nhất, thi công nhanh gọn.


Chuyên cung cấp dịch vụ thám tử giá rẻ, tham tu tu ha noi, tham tu tu tai ha noi, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, tham tu tai ha noi, tham tu ha noi, công ty thám tử tư hà nội, dich vu thue tham tu o ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, tham tu tu ha noi uy tin, thám tử tư hà nội, dich vu tham tu ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử ở hà nội, dich vu tham tu tu ha noi, van phong tham tu uy tin ha noi, tham tu tu o ha noi, thám tử hà nội, văn phòng thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử tư tại hà nội, thue tham tu ha noi, công ty thám tử hà nội, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư ở hà nội, tham tu tu uy tin tai ha noi, tham tu tu gia re, công ty thám tử tại hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, van phong tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu gia re, văn phòng thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, van phong tham tu tu tai ha noi, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, van phong tham tu tai ha noi, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, cong ty tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, thám tử tư hà nội uy tín, van phong tham tu tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử, cong ty tham tu uy tin nhat, tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu thue tham tu, công ty thám tử tư, dich vu tham tu tu, dịch vụ thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư, dich vu tham tu, công ty thám tử, thám tử tư, thám tử tư, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty dich vu tham tu, thue tham tu, cong ty tham tu uy tin, thue tham tu tu, cong ty tham tu tu, thuê thám tử tư, cong ty tham tu, dich vu tham tu uy tin, công ty thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu chuyen nghiep, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu chuyen nghiep, dịch vụ thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, thám tử tư chuyên nghiệp, công ty dịch vụ thám tử tư chất lượng, uy tín, bảo mật an toàn tuyệt đối.


Nổi tiếng là dòng son giá rẻ của Mỹ rất được ưa chuộng, son wet n wild còn nhận được lời khen ngợi từ những blogger làm đẹp nổi tiếng thế giới. Sau khi trải nghiệm hai màu son hồng và cam của Wet n’ Wild, tôi phải thốt lên rằng “Giá mà mình biết đến thương hiệu này sớm hơn!”. Trong số các sản phẩm của bộ sưu tập Charlotte Olympia, nổi bật nhất có lẽ là 3 thỏi son lì sắc đỏ đầy sức mê hoặc. Nhà thiết kế người Anh như thổi một làn gió mới cho các thỏi son trứ danh của MAC, 3 thỏi son Mac đỏ nồng nàn này thực sự như muốn thiêu đốt bạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mỹ phẩm Nhật Bản với những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu cũng là một trong những loại review mỹ phẩm được các nàng yêu thích. Đặc biệt, với chất lượng tuyệt vời từ công nghệ tiên tiến, review mỹ phẩm Nhật Bản cho ra đời những sản phẩm cao cấp mà các tín đồ làm đẹp luôn khao khát. Thương hiệu thời trang ivy moda chuyên về các sản phẩm thời trang công sở cho nữ giới, đặc biệt nhiều sản phẩm được sáng tạo theo xu hướng tối giản, ít họa tiết, chủ yếu chú trọng vào thiết kế form dáng và chất liệu. Hãy cùng Diva Review tìm hiểu thêm về thương hiệu này nhé! Dòng son kem Retro Matte Liquid Lip Color của thương hiệu nổi tiếng MAC vừa mới ra mắt đang được các chị em săn đón nồng nhiệt. Thỏi son này có gì đặc biệt cuốn hút các tín đồ làm đẹp, hãy cùng Diva Review khám phá ngay! Hai loại kem nền Tarte Amazonian Clay và Too Faced Born This Way Absolute Perfection Foundation có mức giá tương đồng nhau, độ che phủ hoàn hảo và có chức năng kiềm dầu khá tốt. Tuy nhiên, khi đặt hai sản phẩm này lên bàn cân thì sẽ thấy được khá nhiều điểm nổi trội riêng biệt. Không hẳn là bất kì ai cũng có thể hiểu biết rõ công dụng của xịt khoáng. Nó được xem là vũ khí cung cấp nước khá tuyệt vời cho làn da của cô nàng công sở. Các quý cô sắp bước vào ngưỡng “tam thập”, còn chần chờ gì nữa mà không nhìn lại trong bộ sưu tập của mình xem còn thiếu những bửu bối nào cho thời trang tuổi 30? Vì sao có thể dưỡng da bằng dầu dừa? Trong dầu dừa chứa đến 50% axit lauric, có khả năng kháng khuẩn, làm sạch da. Công dụng của dầu gấc đã được thừa nhận bởi nhiều người trong quá trình chăm sóc da và làm đẹp. Cùng tận dụng công dụng của dầu gấc để nâng cao sắc đẹp Trước khi bắt đầu các bước trang diem du tiec, bạn cần rửa sạch mặt và thoa kem dưỡng ẩm để bảo vệ làn da. Sau đó, bạn dùng kem nền tông màu tự nhiên chấm 5 điểm trên gương mặt gồm trán, hai bên gò má, sống mũi và cằm rồi dùng mút trang điểm hoặc cọ tán đều khắp mặt để lớp nền có thể thẩm thấu tốt và đều màu. Với hai cách làm vong tay handmade vừa đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian mà lại thể hiện được tình cảm của mình đến người nhận như trên, bạn chẳng có lý do gì để mà không bắt tay ngay vào việc chế tạo đi thôi. Mật ong không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho phái đẹp. Cùng điểm qua hàng tá cong dung cua mat ong với tóc, da và môi nhé!


Chuyên cung cấp và sản xuất balo, túi xách, vali... sản phẩm balo giá rẻ, balo gia re, balo hang hieu, balo hàng hiệu, ba lô, may balo theo mẫu, may balo theo mau, may balo quảng cáo, balo quảng cáo, gia công balo, in balo, may ba lô, may túi xách, sửa balo, sửa túi xách, sua balo, sửa túi xách, túi đựng laptop, tui dung laptop, balo du lich, balo du lịch, balo laptop, balo may anh, balo máy ảnh, balo thể thao, balo the thao, cặp văn phòng, cap van phong, túi đựng máy ảnh, tui dung may anh, túi xách du lịch, tui xach du lich, vali nhựa, vali nhua, vali nhựa dẻo, vali nhua deo, vali kéo, vali keo, vali du lich, vali du lịch, vali hàng hiệu, vali hang hieu, nơi bán vali, noi ban vali, vali vải, vali vai luôn là sản phẩm chất lượng, bảo hành 1 đổi 1.


Chuyên xây dựng, sửa chữa nhà ở tphcm, công ty hàng đầu tphcm về xay nha cap 4, xây nhà cấp 4, xay nha cap 4 dep gia re, xây nhà cấp 4 đẹp giá rẻ, xay nha tron goi, xây nhà trọn gói, ban ve thiet ke nha cap 4 dep, bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 đẹp, xay nha tro, xây nhà trọ, sua chua nha, sửa chữa nhà, dịch vụ sửa nhà trọn gói, dich vu sua nha tron goi gọi ngay chúng tôi khi có nhu cầu về xây dựng sửa chữa nhà cấp 4, nhà trọ. lắp đặt phòng net trọn gói, lap dat phong net, dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử tư, văn phòng thám tử, thám tử tư hà nội, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp hà nội, rút hầm cầu giá rẻ, rut ham cau, thang dây thoát hiểm, thang day thoat hiem, dây thoát hiểm, day thoat hiem, thiết bị thoát hiểm nhà cao tầng, dây thoát hiểm cho nhà cao tầng, dây thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm, thang thoát hiểm, thiết bị phòng sạch, phòng sạch, thiết kế phòng sạch, quần áo phòng sạch, thi công phòng sạch, giầy phòng sạch, găng tay phòng sạch, nút bịt tai chống ồn, ao bao ho lao dong, khau trang y te, khẩu trang y tế, áo bảo hộ lao động, đồng phục bảo hộ lao động, dong phuc bao ho lao dong, găng tay y tế, gang tay y te, kinh bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, dây an toàn, kính bảo hộ lao động, giày bảo hộ lao động, giay bao ho, giay bao ho lao dong, giày bảo hộ, ao bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động,

Chuyên thanh lý laptop, máy ảnh, iphone, ipad tại tphcm. Công ty hàng đầu tphcm về dịch vụ thu mua may anh, thu mua máy ảnh, thu mua may anh cu, thu mua máy ảnh cũ, mua máy ảnh cũ giá cao, thu mua iphone, thu mua ipad, thu mua iphone cũ giá cao, thu mua ipad cũ giá cao, thu mua may tinh bang, thu mua máy tính bảng, thu mua máy tính bảng cũ giá cao, thu mua may tinh bang cu gia cao, thu mua macbook, thu mua macbook cũ giá cao, thu mua macbook cu gia cao uy tín, đến tận nơi thu mua mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.