Hoạt động nghiên cứu    /  Chính sách CL
Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2015 trong ngành thủy sản và đề xuất cho giai đoạn 2016-2020
Ngày đăng: 22/02/2016
Biến đổi khí hậu (BĐKH) có những ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến ngành thủy sản (bao gồm cả nuôi trồng thủy sản và khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản). BĐKH gây các tác động tiêu cực nhưng cũng có cả những tác động tích cực đến thủy sản. Để ứng phó với BĐKH, thích ứng với điều kiện tiêu cực và tận dụng được những tác động tích cực, có nhiều hoạt động mà ngành thủy sản đã triển khai được trong thời gian qua.

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng nặng nề tới nuôi trồng thủy sản.

Trong khuôn khổ kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 543/QĐ-BNN-KHCN ngày 23/3/2011 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, ngành thủy sản đã triển khai công tác nghiên cứu, đánh giá tác động của BĐKH và thử nghiệm một số mô hình ứng phó với BĐKH trong thủy sản. Có thể kể đến một số nhiệm vụ nghiên cứu như:  Điều tra, đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương với BĐKH của ngành nông nghiệp, trong đó có thủy sản (do Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản thực hiện trong 3 năm 2010-2012); Nhiệm vụ Đánh giá tác động, xác định các giải pháp ứng phó và triển khai các kế hoạch hành động trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản (do Viện Môi trường Nông nghiệp thực hiện trong 3 năm 2010-2012); Nhiệm vụ Xây dựng mô hình nuôi trồng thuỷ sản ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu (do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I thực hiện trong 3 năm 2012-2014); và Nhiệm vụ đánh giá tác động của BĐKH đến diện tích, năng suất và sản lượng nuôi trồng thủy sản ven biển nhằm xây dựng giải pháp và mô hình thử nghiệm (do Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản thực hiện trong 3 năm 2013-2015).

Nhìn chung, các nghiên cứu, đánh giá và mô hình thử nghiệm trên đã thu được những kết quả nhất định, đóng góp tích cực vào công tác thích ứng và giảm nhẹ BĐKH của lĩnh vực thuỷ sản nói chung và nuôi trồng thuỷ sản nói riêng. Các nghiên cứu thể hiện sự đa dạng trong cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu, như: áp dụng cách tiếp cận không gian (GIS, viễn thám); tiếp cận kinh tế học trong xây dựng các chỉ số đánh giá như đánh giá tổn thương {V = f (E, S, AC)} hoặc sử dụng các công cụ như hàm sản xuất, hàm cung cầu để tìm ra mối quan hệ giữa các yếu tố nhằm lượng hóa được tác động của BĐKH đến sản xuất thủy sản; liệt kê và ước tính thiệt hại do thiên tai; tính toán hiệu quả kinh tế của các giải pháp thích ứng; các mô hình áp dụng trong tài nguyên nước như toán thủy lực một chiều (Vietnamese River System and Plain-VRSAP).

Về hình thức đánh giá, có đánh giá định tính, định lượng, liệt kê thiệt hại trong quá khứ, dự báo ảnh hưởng trong tương lai theo các kịch bản BĐKH… Đáng chú ý, một số nhiệm vụ đã lượng hóa được tác động của BĐKH đến sản lượng nuôi một số đối tượng chủ lực như tôm nước lợ, cá tra (theo kịch bản BĐKH).

Về các cấp độ/quy mô đánh giá cũng rất đa dạng: từ quy mô hộ gia đình đến quy mô cộng đồng, quy mô địa phương (tỉnh, vùng nuôi) và quy mô ngành (cho 1 vùng, 1 tỉnh, 1 huyện). Có những nghiên cứu cũng tập trung vào đánh giá theo các hệ thống nuôi khác nhau như hệ thống nuôi tôm sú, cá tra, ngao, nhuyễn thể, khác,…

Về triển khai mô hình thử nghiệm ứng phó với BĐKH, đã có 6 đối tượng và hệ thống nuôi được thử nghiệm các thực hành nuôi trồng thủy sản ứng phó hoặc thông minh với BĐKH như tôm nước lợ, cá biển lồng bè, nhuyễn thể (ngao), cá rô phi nước lợ, cua biển và rong câu. Đặc biệt, một số nhiệm vụ đã triển khai thành công việc thuần hóa đối tượng cá rô phi vào nuôi luân canh trong ao nuôi tôm sú nước lợ tại các ao nuôi quảng canh cải tiến vùng triều tại Thanh Hóa. Việc đưa cá rô phi vào nuôi luân canh trong ao tôm sú đã góp phần tăng thu nhập cho hộ nuôi, giảm thiểu rủi ro thiệt hại do BĐKH, giảm chi phí thức ăn, làm sạch môi trường ao nuôi, giảm phát thải và ứng phó tốt hơn với BĐKH. Các mô hình triển khai thành công, được cộng đồng và chính quyền địa phương đánh giá cao và mong muốn được tiếp tục nhân rộng mô hình ở quy mô rộng lớn hơn với sự hỗ trợ bao tiêu sản phẩm của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, quá trình triển khai Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của Bộ Nông nghiệp và PTNT (tại Quyết định số 543/QĐ-BNN-KHCN ngày 23/3/2011 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT) trong ngành thủy sản vẫn còn tồn tại một số khó khăn, bất cập như sau:

Mặc dù một số chính sách và giải pháp ứng phó với BĐKH đã được xây dựng và triển khai tại một số địa phương nhưng còn thiếu sự tham gia của khối doanh nghiệp trong các khâu sản xuất thích ứng với BĐKH. Với sự hạn chế về tài chính, kỹ thuật và khả năng kết nối thị trường, cộng đồng người nuôi địa phương rất cần có sự kết nối với doanh nghiệp để cùng tổ chức lại sản xuất trong vùng nuôi và giải quyết khâu tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là tiêu thụ những sản phẩm nuôi thích ứng với BĐKH và giảm phát thải KNK (sản phẩm xanh).

Việc lồng ghép các hoạt động ứng phó với BĐKH vào chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thường xuyên của các đơn vị trong ngành thủy sản vẫn còn hạn chế.Thiếu nguồn tài chính để triển khai nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản thành công trong ứng phó với BĐKH.

Vấn đề chất lượng con giống trong nuôi trồng thủy sản còn những hạn chế. Mặc dù đã có những thành công nhất định nhưng vấn đề nghiên cứu, sản xuất được các giống mới có khả năng thích ứng cao trong điều kiện môi trường biến đổi, có sức chống chịu bệnh tốt, đảm bảo năng xuất, chất lượng chưa thu được nhiều thành công. Công tác ứng dụng thực tế và sản xuất đại trà các giống mới được nghiên cứu chưa nhiều. Trong bối cảnh BĐKH đang tiếp diễn phức tạp, việc sản xuất và thuần hóa các đối tượng nuôi để tăng khả năng thích ứng và đưa vào thực tiễn sản xuất đại trà là rất cần thiết.

Trang thiết bị phục vụ khai thác và công nghệ bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản vẫn còn hạn chế, dẫn đến suy giảm chất lượng sản phẩm, thất thoát nguồn lợi, làm tăng áp lực lên nguồn lợi thủy sản, gia tăng chi phí chuyến biển,…

Kiến thức, nhận thức về BĐKH của một số cán bộ chưa thực sự đồng đều. Thực tế có trường hợp: cán bộ có kiến thức về BĐKH ít được tham gia vào các hoạt động có thể lồng ghép BĐKH trong quá trình triển khai, trong khi cán bộ có vai trò chính trong các hoạt động này lại chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng chống, ứng phó với BĐKH để lồng ghép vào nhiệm vụ mình đang theo dõi. Do đó, việc lồng ghép các hoạt động về BĐKH vào các nhiệm vụ chuyên môn khác có một số hạn chế.

Bởi vậy, để phát huy các kết quả đạt được và giải quyết các tồn tại, khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, giải pháp triển khai, năng lực ứng phó với BĐKH của lĩnh vực thủy sản trong giai đoạn 2010-2015, một số giải pháp cần được xem xét thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 như sau:

Để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong ứng phó với BĐKH trong sản xuất thủy sản, cần đẩy mạnh việc kết nối giữa người sản xuất thủy sản với các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất, để nhân rộng các mô hình thành công trên các vùng sinh thái khác nhau, cũng như tăng cường quảng bá cho các sản phẩm thủy sản có trách nhiệm cũng như sản phẩm thông minh với BĐKH. Các hoạt động cụ thể có thể bao gồm: Hỗ trợ mở rộng phát triển nuôi trồng thuỷ sản ven biển thông minh với BĐKH (CSA) tại các vùng sinh thái khác nhau như vùng Bắc Trung bộ, ĐBSH, ĐBSCL; thực hiện mô hình nuôi trồng thủy sản  theo tiêu chí tăng trưởng xanh tại các vùng ĐBSH và ĐBSCL; đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp thông qua hỗ trợ người sản xuất quy mô nhỏ và vừa đạt được các chứng nhận về nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm.

Trong sản xuất giống: cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao trong nuôi, sản xuất giống nhằm chủ động cung cấp giống kháng bệnh, phù hợp với với điều kiện thời tiết, khí hậu nhằm động cung cấp cho các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản và giảm thiểu tác động xấu do BĐKH.

Mở rộng quy mô các vùng nuôi hướng đến chứng nhận VietGap và các hình thức chứng nhận khác không chỉ đối với các đối tượng chủ lực, mà còn ở các đối tượng khác có giá trị kinh tế cao, có tiềm năng xuất khẩu cao như nhuyễn thể, cá rô phi, cá biển,…Nâng cấp trang thiết bị khai thác và bảo quản sau thu hoạch trên tàu để tăng hiệu quả sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn nhiên liệu cho vận hành tàu cá, góp phần giảm phát thải.

ThS. Cao Lệ Quyên

 

 

 

Các tin khác

Chuyên cung cấp các loại giày da bảo hộ lao động, giày bảo hộ, giay bao ho, giày bảo hộ lao động, giay bao ho lao dong các loại là giày mũi sắt,đế sắt,chống dầu,chống trơn trượt dùng cho ngành sản xuất,xây dựng,hóa dầu. Sản phẩm giay jogger, giày jogger, giày bảo hộ jogger, giay bao ho jogger, giày bảo hộ, giay bao ho, giày bảo hộ lao động, giay bao ho lao dong, giay jogger, giày jogger, giày bảo hộ jogger, giay bao ho jogger chất lượng, giá rẻ hàng đầu việt nam.


Dịch vụ vệ sinh cầu cống, đào hầm, rác thải, vệ sinh công nghiệp, nao vet ho ga, vet ho ga, vét hố ga, nạo vét hố ga, rut ham cau, rút hầm cầu, rut ham cau gia re, hut ham cau, hút hầm cầu, rut ham cau hcm, hút hầm cầu hcm, thong cong nghet, thong cong nghet gia re, thông cống nghẹt, thông cống nghẹt giá rẻ, thong cong nghet quan 1, thong cong nghet quan 10, thong cong nghet quan 11, thong cong nghet quan 12, thong cong nghet quan 2, thong cong nghet quan 3, thong cong nghet quan 4, thong cong nghet quan 5, thong cong nghet quan 6, thong cong nghet quan 7, thong cong nghet quan 8, thong cong nghet quan 9, thong cong nghet quan binh thanh, thong cong nghet quan go vap, thong cong nghet quan phu nhuan, thong cong nghet quan tan binh, thong cong nghet quan tan phu, thong cong nghet quan thu duc, rut ham cau quan 1, rut ham cau quan 10, rut ham cau quan 11, rut ham cau quan 12, rut ham cau quan 2, rut ham cau quan 3, rut ham cau quan 4, rut ham cau quan 5, rut ham cau quan 6, rut ham cau quan 7, rut ham cau quan 8, rut ham cau quan 9, rut ham cau quan binh thanh, rut ham cau quan go vap, rut ham cau quan phu nhuan, rut ham cau quan tan binh, rut ham cau quan tan phu, rut ham cau quan thu duc chất lượng giá rẻ nhất, thi công nhanh gọn.


Chuyên cung cấp dịch vụ thám tử giá rẻ, tham tu tu ha noi, tham tu tu tai ha noi, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, tham tu tai ha noi, tham tu ha noi, công ty thám tử tư hà nội, dich vu thue tham tu o ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, tham tu tu ha noi uy tin, thám tử tư hà nội, dich vu tham tu ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử ở hà nội, dich vu tham tu tu ha noi, van phong tham tu uy tin ha noi, tham tu tu o ha noi, thám tử hà nội, văn phòng thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử tư tại hà nội, thue tham tu ha noi, công ty thám tử hà nội, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư ở hà nội, tham tu tu uy tin tai ha noi, tham tu tu gia re, công ty thám tử tại hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, van phong tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu gia re, văn phòng thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, van phong tham tu tu tai ha noi, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, van phong tham tu tai ha noi, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, cong ty tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, thám tử tư hà nội uy tín, van phong tham tu tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử, cong ty tham tu uy tin nhat, tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu thue tham tu, công ty thám tử tư, dich vu tham tu tu, dịch vụ thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư, dich vu tham tu, công ty thám tử, thám tử tư, thám tử tư, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty dich vu tham tu, thue tham tu, cong ty tham tu uy tin, thue tham tu tu, cong ty tham tu tu, thuê thám tử tư, cong ty tham tu, dich vu tham tu uy tin, công ty thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu chuyen nghiep, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu chuyen nghiep, dịch vụ thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, thám tử tư chuyên nghiệp, công ty dịch vụ thám tử tư chất lượng, uy tín, bảo mật an toàn tuyệt đối.


Nổi tiếng là dòng son giá rẻ của Mỹ rất được ưa chuộng, son wet n wild còn nhận được lời khen ngợi từ những blogger làm đẹp nổi tiếng thế giới. Sau khi trải nghiệm hai màu son hồng và cam của Wet n’ Wild, tôi phải thốt lên rằng “Giá mà mình biết đến thương hiệu này sớm hơn!”. Trong số các sản phẩm của bộ sưu tập Charlotte Olympia, nổi bật nhất có lẽ là 3 thỏi son lì sắc đỏ đầy sức mê hoặc. Nhà thiết kế người Anh như thổi một làn gió mới cho các thỏi son trứ danh của MAC, 3 thỏi son Mac đỏ nồng nàn này thực sự như muốn thiêu đốt bạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mỹ phẩm Nhật Bản với những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu cũng là một trong những loại review mỹ phẩm được các nàng yêu thích. Đặc biệt, với chất lượng tuyệt vời từ công nghệ tiên tiến, review mỹ phẩm Nhật Bản cho ra đời những sản phẩm cao cấp mà các tín đồ làm đẹp luôn khao khát. Thương hiệu thời trang ivy moda chuyên về các sản phẩm thời trang công sở cho nữ giới, đặc biệt nhiều sản phẩm được sáng tạo theo xu hướng tối giản, ít họa tiết, chủ yếu chú trọng vào thiết kế form dáng và chất liệu. Hãy cùng Diva Review tìm hiểu thêm về thương hiệu này nhé! Dòng son kem Retro Matte Liquid Lip Color của thương hiệu nổi tiếng MAC vừa mới ra mắt đang được các chị em săn đón nồng nhiệt. Thỏi son này có gì đặc biệt cuốn hút các tín đồ làm đẹp, hãy cùng Diva Review khám phá ngay! Hai loại kem nền Tarte Amazonian Clay và Too Faced Born This Way Absolute Perfection Foundation có mức giá tương đồng nhau, độ che phủ hoàn hảo và có chức năng kiềm dầu khá tốt. Tuy nhiên, khi đặt hai sản phẩm này lên bàn cân thì sẽ thấy được khá nhiều điểm nổi trội riêng biệt. Không hẳn là bất kì ai cũng có thể hiểu biết rõ công dụng của xịt khoáng. Nó được xem là vũ khí cung cấp nước khá tuyệt vời cho làn da của cô nàng công sở. Các quý cô sắp bước vào ngưỡng “tam thập”, còn chần chờ gì nữa mà không nhìn lại trong bộ sưu tập của mình xem còn thiếu những bửu bối nào cho thời trang tuổi 30? Vì sao có thể dưỡng da bằng dầu dừa? Trong dầu dừa chứa đến 50% axit lauric, có khả năng kháng khuẩn, làm sạch da. Công dụng của dầu gấc đã được thừa nhận bởi nhiều người trong quá trình chăm sóc da và làm đẹp. Cùng tận dụng công dụng của dầu gấc để nâng cao sắc đẹp Trước khi bắt đầu các bước trang diem du tiec, bạn cần rửa sạch mặt và thoa kem dưỡng ẩm để bảo vệ làn da. Sau đó, bạn dùng kem nền tông màu tự nhiên chấm 5 điểm trên gương mặt gồm trán, hai bên gò má, sống mũi và cằm rồi dùng mút trang điểm hoặc cọ tán đều khắp mặt để lớp nền có thể thẩm thấu tốt và đều màu. Với hai cách làm vong tay handmade vừa đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian mà lại thể hiện được tình cảm của mình đến người nhận như trên, bạn chẳng có lý do gì để mà không bắt tay ngay vào việc chế tạo đi thôi. Mật ong không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho phái đẹp. Cùng điểm qua hàng tá cong dung cua mat ong với tóc, da và môi nhé!


Chuyên cung cấp và sản xuất balo, túi xách, vali... sản phẩm balo giá rẻ, balo gia re, balo hang hieu, balo hàng hiệu, ba lô, may balo theo mẫu, may balo theo mau, may balo quảng cáo, balo quảng cáo, gia công balo, in balo, may ba lô, may túi xách, sửa balo, sửa túi xách, sua balo, sửa túi xách, túi đựng laptop, tui dung laptop, balo du lich, balo du lịch, balo laptop, balo may anh, balo máy ảnh, balo thể thao, balo the thao, cặp văn phòng, cap van phong, túi đựng máy ảnh, tui dung may anh, túi xách du lịch, tui xach du lich, vali nhựa, vali nhua, vali nhựa dẻo, vali nhua deo, vali kéo, vali keo, vali du lich, vali du lịch, vali hàng hiệu, vali hang hieu, nơi bán vali, noi ban vali, vali vải, vali vai luôn là sản phẩm chất lượng, bảo hành 1 đổi 1.


Chuyên xây dựng, sửa chữa nhà ở tphcm, công ty hàng đầu tphcm về xay nha cap 4, xây nhà cấp 4, xay nha cap 4 dep gia re, xây nhà cấp 4 đẹp giá rẻ, xay nha tron goi, xây nhà trọn gói, ban ve thiet ke nha cap 4 dep, bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 đẹp, xay nha tro, xây nhà trọ, sua chua nha, sửa chữa nhà, dịch vụ sửa nhà trọn gói, dich vu sua nha tron goi gọi ngay chúng tôi khi có nhu cầu về xây dựng sửa chữa nhà cấp 4, nhà trọ. lắp đặt phòng net trọn gói, lap dat phong net, dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử tư, văn phòng thám tử, thám tử tư hà nội, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp hà nội, rút hầm cầu giá rẻ, rut ham cau, thang dây thoát hiểm, thang day thoat hiem, dây thoát hiểm, day thoat hiem, thiết bị thoát hiểm nhà cao tầng, dây thoát hiểm cho nhà cao tầng, dây thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm, thang thoát hiểm, thiết bị phòng sạch, phòng sạch, thiết kế phòng sạch, quần áo phòng sạch, thi công phòng sạch, giầy phòng sạch, găng tay phòng sạch, nút bịt tai chống ồn, ao bao ho lao dong, khau trang y te, khẩu trang y tế, áo bảo hộ lao động, đồng phục bảo hộ lao động, dong phuc bao ho lao dong, găng tay y tế, gang tay y te, kinh bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, dây an toàn, kính bảo hộ lao động, giày bảo hộ lao động, giay bao ho, giay bao ho lao dong, giày bảo hộ, ao bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động,

Chuyên thanh lý laptop, máy ảnh, iphone, ipad tại tphcm. Công ty hàng đầu tphcm về dịch vụ thu mua may anh, thu mua máy ảnh, thu mua may anh cu, thu mua máy ảnh cũ, mua máy ảnh cũ giá cao, thu mua iphone, thu mua ipad, thu mua iphone cũ giá cao, thu mua ipad cũ giá cao, thu mua may tinh bang, thu mua máy tính bảng, thu mua máy tính bảng cũ giá cao, thu mua may tinh bang cu gia cao, thu mua macbook, thu mua macbook cũ giá cao, thu mua macbook cu gia cao uy tín, đến tận nơi thu mua mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.