Hoạt động nghiên cứu    /  KT-XH
Đóng góp của ngành thủy sản vào tăng trưởng kinh tế ngành nông nghiệp nói riêng và toàn nền kinh tế nói chung giai đoạn 2011-2016
Ngày đăng: 08/11/2017
Nhìn chung trong tổng thể nền kinh tế quốc dân, xu hướng tăng mạnh các lĩnh vực Công nghiệp, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng Nông, lâm nghiệp và thủy sản.

 

Ảnh minh họa.

 

1. Đóng góp của các ngành kinh tế vào tăng trưởng kinh tế chung toàn quốc giai đoạn 2011-2016

 

 

Cụ thể theo Tổng cục Thống kê, năm 2016 GDP (giá so sánh 2010) toàn quốc đạt 3.054.470 tỷ đồng, tăng gấp 1,33 lần so với năm 2011. Cụ thể, từng lĩnh vực như sau: (1) Lĩnh vực nông, lâm và thủy sản đạt 468.813 tỷ đồng, tăng gấp 1,13 lần so với năm 2011, chiếm 15,35% tổng GDP toàn quốc; (2) Lĩnh vực Công nghiệp-xây dựng đạt 1.056.808 tỷ đồng, tăng gấp 1,42 lần so với năm 2011, chiếm 34,60% tổng GDP toàn quốc; (3) Lĩnh vực Dịch vụ đạt 1.178.143 tỷ đồng, tăng gấp 1,38 lần so với năm 2011, chiếm 38,57% tổng GDP toàn quốc. (4) Thuế sản phẩm từ trợ cấp sản phẩm đạt 350.706 tỷ đồng, tăng gấp 1,27 lần so với năm 2011, chiếm 11,48% tổng GDP toàn quốc (Bảng 1).

Về tăng trưởng nền kinh tế, năm 2016 ước tính tăng 6,21% so với năm 2015. Trong đó, (1) Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,36%, đóng góp 0,22 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung toàn quốc; (2) Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,57, đóng góp 2,59 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung toàn quốc; (3) Khu vực Dịch vụ tăng 6,38%, đóng góp 3,40 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung toàn toàn quốc. Tính bình quân giai đoạn 2011-2016 GDP toàn quốc tăng trưởng 5,96%/năm. Trong đó: (1) Lĩnh vực nông, lâm nghiệp tăng trưởng bình quân 2,38%, đóng góp 0,47 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung nền kinh tế; (2) Lĩnh vực Công nghiệp-xây dựng tăng trưởng 7,28%/năm đóng góp 2,47 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung nền kinh tế; (3) Lĩnh vực Dịch vụ tăng trưởng 6,73%/năm đóng góp 3,02 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung nền kinh tế (Hình 1). Nhìn chung trong giai đoạn 2011-2016 cơ cấu GDP ngành nông, lâm và thủy sản còn quá nhỏ bé vì vậy giá trị của 1% tăng lên của ngành chỉ tạo ra khoảng 4.625 tỷ đồng, trong khi đó giá trị của 1% tăng lên ngành Công nghiệp-xây dựng tạo ra 9.824 tỷ đồng; giá trị của 1% tăng lên ngành Dịch vụ tạo ra 11.012 tỷ đồng và của toàn quốc giá trị của 1% tăng nên tạo ra 28.759 tỷ đồng (Hình 4).

 

2. Đóng góp của các lĩnh vực nông nghiệp vào tăng trưởng kinh tế chung toàn ngành nông nghiệp giai đoạn 2011-2016

 

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2016 GDP (giá so sánh 2010) toàn ngành nông nghiệp, lâm và thủy sản đạt 468.813 tỷ đồng, tăng 1,13 lần so với năm 2011, chiếm 15,35% tổng GDP toàn nền kinh tế. Trong đó: (1) Lĩnh vực nông nghiệp đạt 354.458 tỷ đồng, tăng gấp 1,1 lần so với năm 2011và chiếm 75,61% tổng GDP toàn ngành nông, lâm và thủy sản,; (2) Lĩnh vực Lâm nghiệp đạt 20.710 tỷ đồng, tăng gấp 1,36 lần so với năm 2011 và chiếm 4,42% tổng GDP toàn ngành nông, lâm và thủy sản,; (3) Lĩnh vực Thủy sản đạt 93.645 tỷ đồng, tăng gấp 1,25 lần so với năm 2011 và chiếm 19,97% tổng GDP toàn ngành nông, lâm và thủy sản [1, 2, 3]. Về tăng trưởng kinh tế năm 2016 khu vực nông, lâm thủy sản cho thấy: (1) Lĩnh vực lâm nghiệp có mức tăng cao nhất với 6,11% so với năm 2015, nhưng do chiếm tỷ trọng thấp khoảng 4,42% nên chỉ đóng góp 0,05 điểm phần trăm vào mức tăng chung toàn ngành nông, lâm và thủy sản; (2) Lĩnh vực Nông nghiệp mặc dù tăng trưởng thấp ở mức 0,72% do ảnh hưởng của thiên tai, hạn hán, nhưng quy mô trong khu vực lớn chiếm khoảng 75,61% nên đóng góp 0,39 điểm phần trăm; (3) Lĩnh vực Thủy sản tăng 2,8%, đóng góp 0,09 điểm phần trăm. Tính bình quân chung giai đoạn 2011-2016 GDP ngành nông, lâm và thủy sản tăng trưởng 2,83%/năm. Trong đó, (1) Lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng 2,26% đóng góp 0,29 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung toàn ngành nông, lâm và thủy sản; (2) Lĩnh vực lâm nghiệp tăng trưởng tăng trưởng 6%/năm đóng góp 0,04 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung toàn ngành nông, lâm và thủy sản; (3) Lĩnh vực Thủy sản tăng trưởng 4,64%/năm đóng góp 0,19 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung toàn ngành nông, lâm và thủy sản (Bảng 1).

 

Bảng 1. Đóng góp của các ngành kinh tế vào tăng trưởng kinh tế ở

Việt Nam giai đoạn 2011-2016

                                                                                                             Đvt: Tỷ đồng

TT

Hạng mục

2011

2013

2015

2016

TĐTBQ

(%/năm)

Hiện trạng GDP các ngành kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2010-2015 (Giá so sánh 2010)

 

Toàn quốc

2.292.483

2.543.596

2.875.856

3.054.470

5,96%

1

Nông, lâm và thủy sản

413.368

446.905

462.536

468.813

2,83%

-

Nông nghiệp

323.024

346.541

351.924

354.458

2,26%

-

Lâm nghiệp

15.215

17.101

19.518

20.710

6,00%

-

Thủy sản

75.128

83.263

91.094

93.645

4,46%

2

Công nghiệp-Xây dựng

746.069

981.146

982.411

1.056.808

7,28%

3

Dịch vụ

856.691

826.136

1.101.236

1.178.143

6,73%

4

Thuế sản phẩm từ trợ cấp sản phẩm

276.355

289.409

329.673

350.706

4,41%

Đóng góp theo điểm % của các ngành kinh tế vào tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2011-2016

 

Toàn quốc

5,89

5,42

6,68

6,21

5,96

1

Nông, lâm và thủy sản

0,66

0,48

0,40

0,22

0,47

-

Nông nghiệp

0,38

0,25

0,26

0,39

0,29

-

Lâm nghiệp

0,03

0,03

0,05

0,05

0,04

-

Thủy sản

0,25

0,20

0,09

0,09

0,19

2

Công nghiệp-xây dựng

2,32

2,09

3,20

2,59

2,47

3

Dịch vụ

2,91

2,85

3,08

3,40

3,02

Nguồn: Tổng cục Thống kê qua các năm giai đoạn 2011-2016

 

3. Đóng góp của ngành Thủy sản vào tăng trưởng kinh tế ngành nông nghiệp nói riêng và toàn quốc nói chung giai đoạn 2011-2016

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2016 GDP (giá so sánh 2010) thủy sản đạt 93.645 tỷ đồng chiếm 19,97% tổng GDP toàn ngành nông, lâm và thủy sản và chiếm 3,07% tổng GDP toàn quốc. Năm 2016 GDP thủy sản tăng 2,8% so với năm 2015, đóng góp 0,09% điểm phần trăm vào tăng trưởng kinh tế toàn ngành nông, lâm và thủy sản nói riêng và toàn quốc nói chung (Đây là mức tăng trưởng thấp nhất của ngành này trong 5 năm qua do đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức về thời tiết, dịch bệnh, giá cả và thị trường tiêu thụ sản phẩm). Tính bình quân giai đoạn 2011-2016 GDP thủy sản tăng trưởng 4,46%/năm, đóng góp 0,19% vào tăng trưởng kinh tế ngành nông, lâm và thủy sản nói riêng và toàn nền kinh tế nói chung (Bảng 1).

 

 

Hình 1. Tăng trưởng GDP các ngành kinh tế giai đoạn 2011-2016

 

(Tính toán dựa vào nguồn số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2016).

 

Hình 2. Cơ cấu GDP nền kinh tế quốc dân giai đoạn 2010-2016

(Tính toán dựa vào nguồn số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2016).

Hình 4. Giá trị của 1% tăng lên các ngành kinh tế giai đoạn 2011-2016

(Tính toán dựa vào nguồn số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2016).

 


 

4. Tài liệu tham khảo

1) Tổng cục Thống kê (2016), Số liệu thống kê tình hình Kinh tế-xã hội Việt Nam các năm giai đoạn 2011-2016.

 

 2) Văn phòng Chính phủ (2016), Báo cáo tình hình Kinh tế-xã hội Việt Nam các năm giai đoạn 2011-2016.

3) Bộ NN&PTNT (2016), Số liệu thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các năm giai đoạn 2011-2016.

4) Tổng cục Thống kê (2016), Số liệu tổng điều tra Nông nghiệp và Nông thôn các năm giai đoạn 2011-2016. 

5) Bộ KH&ĐT (2016), Báo cáo tình hình Kinh tế-xã hội Việt Nam các năm 2011-2016.

 

                                                                                     ThS. Nguyễn Tiến Hưng

 

 

 

Các tin khác

Chuyên cung cấp các loại giày da bảo hộ lao động, giày bảo hộ, giay bao ho, giày bảo hộ lao động, giay bao ho lao dong các loại là giày mũi sắt,đế sắt,chống dầu,chống trơn trượt dùng cho ngành sản xuất,xây dựng,hóa dầu. Sản phẩm giay jogger, giày jogger, giày bảo hộ jogger, giay bao ho jogger, giày bảo hộ, giay bao ho, giày bảo hộ lao động, giay bao ho lao dong, giay jogger, giày jogger, giày bảo hộ jogger, giay bao ho jogger chất lượng, giá rẻ hàng đầu việt nam.


Dịch vụ vệ sinh cầu cống, đào hầm, rác thải, vệ sinh công nghiệp, nao vet ho ga, vet ho ga, vét hố ga, nạo vét hố ga, rut ham cau, rút hầm cầu, rut ham cau gia re, hut ham cau, hút hầm cầu, rut ham cau hcm, hút hầm cầu hcm, thong cong nghet, thong cong nghet gia re, thông cống nghẹt, thông cống nghẹt giá rẻ, thong cong nghet quan 1, thong cong nghet quan 10, thong cong nghet quan 11, thong cong nghet quan 12, thong cong nghet quan 2, thong cong nghet quan 3, thong cong nghet quan 4, thong cong nghet quan 5, thong cong nghet quan 6, thong cong nghet quan 7, thong cong nghet quan 8, thong cong nghet quan 9, thong cong nghet quan binh thanh, thong cong nghet quan go vap, thong cong nghet quan phu nhuan, thong cong nghet quan tan binh, thong cong nghet quan tan phu, thong cong nghet quan thu duc, rut ham cau quan 1, rut ham cau quan 10, rut ham cau quan 11, rut ham cau quan 12, rut ham cau quan 2, rut ham cau quan 3, rut ham cau quan 4, rut ham cau quan 5, rut ham cau quan 6, rut ham cau quan 7, rut ham cau quan 8, rut ham cau quan 9, rut ham cau quan binh thanh, rut ham cau quan go vap, rut ham cau quan phu nhuan, rut ham cau quan tan binh, rut ham cau quan tan phu, rut ham cau quan thu duc chất lượng giá rẻ nhất, thi công nhanh gọn.


Chuyên cung cấp dịch vụ thám tử giá rẻ, tham tu tu ha noi, tham tu tu tai ha noi, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, tham tu tai ha noi, tham tu ha noi, công ty thám tử tư hà nội, dich vu thue tham tu o ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, tham tu tu ha noi uy tin, thám tử tư hà nội, dich vu tham tu ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử ở hà nội, dich vu tham tu tu ha noi, van phong tham tu uy tin ha noi, tham tu tu o ha noi, thám tử hà nội, văn phòng thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử tư tại hà nội, thue tham tu ha noi, công ty thám tử hà nội, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư ở hà nội, tham tu tu uy tin tai ha noi, tham tu tu gia re, công ty thám tử tại hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, van phong tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu gia re, văn phòng thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, van phong tham tu tu tai ha noi, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, van phong tham tu tai ha noi, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, cong ty tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, thám tử tư hà nội uy tín, van phong tham tu tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử, cong ty tham tu uy tin nhat, tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu thue tham tu, công ty thám tử tư, dich vu tham tu tu, dịch vụ thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư, dich vu tham tu, công ty thám tử, thám tử tư, thám tử tư, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty dich vu tham tu, thue tham tu, cong ty tham tu uy tin, thue tham tu tu, cong ty tham tu tu, thuê thám tử tư, cong ty tham tu, dich vu tham tu uy tin, công ty thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu chuyen nghiep, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu chuyen nghiep, dịch vụ thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, thám tử tư chuyên nghiệp, công ty dịch vụ thám tử tư chất lượng, uy tín, bảo mật an toàn tuyệt đối.


Nổi tiếng là dòng son giá rẻ của Mỹ rất được ưa chuộng, son wet n wild còn nhận được lời khen ngợi từ những blogger làm đẹp nổi tiếng thế giới. Sau khi trải nghiệm hai màu son hồng và cam của Wet n’ Wild, tôi phải thốt lên rằng “Giá mà mình biết đến thương hiệu này sớm hơn!”. Trong số các sản phẩm của bộ sưu tập Charlotte Olympia, nổi bật nhất có lẽ là 3 thỏi son lì sắc đỏ đầy sức mê hoặc. Nhà thiết kế người Anh như thổi một làn gió mới cho các thỏi son trứ danh của MAC, 3 thỏi son Mac đỏ nồng nàn này thực sự như muốn thiêu đốt bạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mỹ phẩm Nhật Bản với những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu cũng là một trong những loại review mỹ phẩm được các nàng yêu thích. Đặc biệt, với chất lượng tuyệt vời từ công nghệ tiên tiến, review mỹ phẩm Nhật Bản cho ra đời những sản phẩm cao cấp mà các tín đồ làm đẹp luôn khao khát. Thương hiệu thời trang ivy moda chuyên về các sản phẩm thời trang công sở cho nữ giới, đặc biệt nhiều sản phẩm được sáng tạo theo xu hướng tối giản, ít họa tiết, chủ yếu chú trọng vào thiết kế form dáng và chất liệu. Hãy cùng Diva Review tìm hiểu thêm về thương hiệu này nhé! Dòng son kem Retro Matte Liquid Lip Color của thương hiệu nổi tiếng MAC vừa mới ra mắt đang được các chị em săn đón nồng nhiệt. Thỏi son này có gì đặc biệt cuốn hút các tín đồ làm đẹp, hãy cùng Diva Review khám phá ngay! Hai loại kem nền Tarte Amazonian Clay và Too Faced Born This Way Absolute Perfection Foundation có mức giá tương đồng nhau, độ che phủ hoàn hảo và có chức năng kiềm dầu khá tốt. Tuy nhiên, khi đặt hai sản phẩm này lên bàn cân thì sẽ thấy được khá nhiều điểm nổi trội riêng biệt. Không hẳn là bất kì ai cũng có thể hiểu biết rõ công dụng của xịt khoáng. Nó được xem là vũ khí cung cấp nước khá tuyệt vời cho làn da của cô nàng công sở. Các quý cô sắp bước vào ngưỡng “tam thập”, còn chần chờ gì nữa mà không nhìn lại trong bộ sưu tập của mình xem còn thiếu những bửu bối nào cho thời trang tuổi 30? Vì sao có thể dưỡng da bằng dầu dừa? Trong dầu dừa chứa đến 50% axit lauric, có khả năng kháng khuẩn, làm sạch da. Công dụng của dầu gấc đã được thừa nhận bởi nhiều người trong quá trình chăm sóc da và làm đẹp. Cùng tận dụng công dụng của dầu gấc để nâng cao sắc đẹp Trước khi bắt đầu các bước trang diem du tiec, bạn cần rửa sạch mặt và thoa kem dưỡng ẩm để bảo vệ làn da. Sau đó, bạn dùng kem nền tông màu tự nhiên chấm 5 điểm trên gương mặt gồm trán, hai bên gò má, sống mũi và cằm rồi dùng mút trang điểm hoặc cọ tán đều khắp mặt để lớp nền có thể thẩm thấu tốt và đều màu. Với hai cách làm vong tay handmade vừa đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian mà lại thể hiện được tình cảm của mình đến người nhận như trên, bạn chẳng có lý do gì để mà không bắt tay ngay vào việc chế tạo đi thôi. Mật ong không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho phái đẹp. Cùng điểm qua hàng tá cong dung cua mat ong với tóc, da và môi nhé!


Chuyên cung cấp và sản xuất balo, túi xách, vali... sản phẩm balo giá rẻ, balo gia re, balo hang hieu, balo hàng hiệu, ba lô, may balo theo mẫu, may balo theo mau, may balo quảng cáo, balo quảng cáo, gia công balo, in balo, may ba lô, may túi xách, sửa balo, sửa túi xách, sua balo, sửa túi xách, túi đựng laptop, tui dung laptop, balo du lich, balo du lịch, balo laptop, balo may anh, balo máy ảnh, balo thể thao, balo the thao, cặp văn phòng, cap van phong, túi đựng máy ảnh, tui dung may anh, túi xách du lịch, tui xach du lich, vali nhựa, vali nhua, vali nhựa dẻo, vali nhua deo, vali kéo, vali keo, vali du lich, vali du lịch, vali hàng hiệu, vali hang hieu, nơi bán vali, noi ban vali, vali vải, vali vai luôn là sản phẩm chất lượng, bảo hành 1 đổi 1.


Chuyên xây dựng, sửa chữa nhà ở tphcm, công ty hàng đầu tphcm về xay nha cap 4, xây nhà cấp 4, xay nha cap 4 dep gia re, xây nhà cấp 4 đẹp giá rẻ, xay nha tron goi, xây nhà trọn gói, ban ve thiet ke nha cap 4 dep, bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 đẹp, xay nha tro, xây nhà trọ, sua chua nha, sửa chữa nhà, dịch vụ sửa nhà trọn gói, dich vu sua nha tron goi gọi ngay chúng tôi khi có nhu cầu về xây dựng sửa chữa nhà cấp 4, nhà trọ. lắp đặt phòng net trọn gói, lap dat phong net, dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử tư, văn phòng thám tử, thám tử tư hà nội, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp hà nội, rút hầm cầu giá rẻ, rut ham cau, thang dây thoát hiểm, thang day thoat hiem, dây thoát hiểm, day thoat hiem, thiết bị thoát hiểm nhà cao tầng, dây thoát hiểm cho nhà cao tầng, dây thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm, thang thoát hiểm, thiết bị phòng sạch, phòng sạch, thiết kế phòng sạch, quần áo phòng sạch, thi công phòng sạch, giầy phòng sạch, găng tay phòng sạch, nút bịt tai chống ồn, ao bao ho lao dong, khau trang y te, khẩu trang y tế, áo bảo hộ lao động, đồng phục bảo hộ lao động, dong phuc bao ho lao dong, găng tay y tế, gang tay y te, kinh bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, dây an toàn, kính bảo hộ lao động, giày bảo hộ lao động, giay bao ho, giay bao ho lao dong, giày bảo hộ, ao bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động,

Chuyên thanh lý laptop, máy ảnh, iphone, ipad tại tphcm. Công ty hàng đầu tphcm về dịch vụ thu mua may anh, thu mua máy ảnh, thu mua may anh cu, thu mua máy ảnh cũ, mua máy ảnh cũ giá cao, thu mua iphone, thu mua ipad, thu mua iphone cũ giá cao, thu mua ipad cũ giá cao, thu mua may tinh bang, thu mua máy tính bảng, thu mua máy tính bảng cũ giá cao, thu mua may tinh bang cu gia cao, thu mua macbook, thu mua macbook cũ giá cao, thu mua macbook cu gia cao uy tín, đến tận nơi thu mua mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.