Hoạt động nghiên cứu    /  KT-XH
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THỦY SẢN NĂM 2018 VÀ DỰ BÁO NĂM 2019
Ngày đăng: 11/01/2019
Nhờ có các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước hỗ trợ đầu tư vào nông, lâm thủy sản công nghệ cao cho phép chủ đầu tư dự án thực hiện song song hoặc lồng ghép các ưu đãi đất đai, miễn giảm thuế, phí,… phù hợp với nguyên tắc thị trường, tạo thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhờ vậy mà ngành thủy sản đã đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao trong vòng 5 năm trở lại đây.

I. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THỦY SẢN TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN NĂM 2018

 

1.1. Đóng góp của ngành thủy sản vào tăng trưởng kinh tế ngành nông nghiệp và nền kinh tế quốc dân

Nhờ có các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước hỗ trợ đầu tư vào nông, lâm thủy sản công nghệ cao cho phép chủ đầu tư dự án thực hiện song song hoặc lồng ghép các ưu đãi đất đai, miễn giảm thuế, phí,… phù hợp với nguyên tắc thị trường, tạo thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhờ vậy mà ngành thủy sản đã đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao trong vòng 5 năm trở lại đây. Cụ thể, năm 2018 GDP thủy sản đạt 190.123 tỷ đồng chiếm 3,43% toàn nền kinh tế và 23,57% toàn ngành nông nghiệp, tăng trưởng 6,46% so với năm 2017 (Bảng 1), đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong ngành nông nghiệp (Hình 1), với mức tăng trưởng này ngành thủy sản đóng góp 0,22 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung toàn ngành nông nghiệp và cả nước (Tổng cục Thống kê, 2018).

Description: TT1.PNG

Hình 1. Tăng trưởng kinh tế thủy sản giai đoạn 2011-2018

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2018

 

Bảng 1. Hiện trạng kinh tế thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp và

nền kinh tế quốc dân giai đoạn 2011-2018

TT

Hạng mục

Đvt

2011

2015

2017

2018

TĐTT
(%/năm)

I

GDP giá thực tế

 

Toàn quốc

Tỷ đồng

2.779.880

4.192.862

5.007.857

5.535.267

12,50%

1

Nông, lâm và thủy sản

Tỷ đồng

543.960

712.460

768.161

806.659

9,28%

-

Nông nghiệp

Tỷ đồng

430.240

533.615

559.685

575.860

7,98%

-

Lâm nghiệp

Tỷ đồng

16.840

30.934

37.005

40.676

13,79%

-

Thủy sản

Tỷ đồng

96.881

147.911

171.471

190.123

13,18%

2

Công nghiệp-Xây dựng

Tỷ đồng

896.356

1.394.130

1.669.568

1.897.272

13,41%

3

Dịch vụ

Tỷ đồng

1.021.126

1.665.962

2.069.566

2.278.892

14,03%

4

Thuế sản phẩm từ trợ cấp sản phẩm

Tỷ đồng

318.438

420.310

500.562

552.444

9,32%

II

GDP giá so sánh 2010

 

Toàn quốc

Tỷ đồng

2.292.483

2.875.856

3.262.548

3.493.399

6,21%

1

Nông, lâm và thủy sản

Tỷ đồng

413.368

462.536

482.417

500.567

2,95%

-

Nông nghiệp

Tỷ đồng

323.024

351.924

361.809

372.266

2,25%

-

Lâm nghiệp

Tỷ đồng

15.215

19.518

21.775

23.084

6,01%

-

Thủy sản

Tỷ đồng

75.128

91.094

98.833

105.217

5,11%

2

Công nghiệp-Xây dựng

Tỷ đồng

746.069

982.411

1.141.369

1.242.421

7,56%

3

Dịch vụ

Tỷ đồng

856.691

1.101.236

1.265.820

1.354.796

6,85%

4

Thuế sản phẩm từ trợ cấp sản phẩm

Tỷ đồng

276.355

329.673

372.942

395.615

4,85%

III

Đóng góp theo điểm % vào tăng trưởng kinh tế toàn quốc

 

Tăng trưởng kinh tế toàn quốc

%

5,89

6,68

6,81

7,08

 

1

Nông, lâm và thủy sản

%

0,66

0,40

0,44

0,36

 

-

Nông nghiệp

%

0,38

0,26

0,24

0,09

 

-

Lâm nghiệp

%

0,03

0,05

0,03

0,05

 

-

Thủy sản

%

0,25

0,09

0,17

0,22

 

2

Công nghiệp-xây dựng

%

2,32

3,20

2,77

2,85

 

3

Dịch vụ

%

2,91

2,39

2,87

2,24

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2018

1.2. Đóng góp của ngành thủy sản vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp

Cùng với quá trình chuyển đổi cơ cấu của nền kinh tế (giảm tỷ trọng nông nghiệp và tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ). Trong nội tại ngành nông nghiệp cơ cấu kinh tế cũng chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp và tăng mạnh tỷ trọng lâm nghiệp và thủy sản. Trong điều kiện biến đổi khí hậu, thủy sản được xác định là ngành có nhiều lợi thế do có nhiều điều kiện để thích ứng và chuyển đổi từ đất sản xuất nông, lâm nghiệp kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, cơ cấu kinh tế chuyển đổi từ nông nghiệp, lâm nghiệp sang thủy sản hoàn toàn phù hợp với quy luật của tự nhiên và của kinh tế thị trường. Cụ thể, nông nghiệp giảm từ chiếm 78,54% năm 2010 giảm xuống còn chiếm 71,39% năm 2018; Lâm nghiệp từ chiếm 3,65% năm 2010 tăng lên chiếm 5,04% năm 2018; Thủy sản từ chiếm 17,81% năm 2010 tăng lên chiếm 23,57% năm 2018 (Hình 2).

Description: CD1.PNG

Hình 2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 2010-2018

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2018

            1.3. Đóng góp của xuất khẩu thủy sản vào xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp và nền kinh tế quốc dân năm 2018

            Theo Tổng cục Thủy sản, ước tính năm 2018 kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt ngần 9 tỷ USD (tăng 8,43% so với năm 2017) đóng góp 3,69% vào tổng kim ngạch xuất khẩu toàn nền kinh tế và đóng góp 22,39% vào tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp (Bảng 2).

Bảng 2. Xuất khẩu thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp và

nền kinh tế quốc dân giai đoạn 2011-2018

Đvt: Tỷ USD

TT

Hạng mục

2010

2015

2017

2018

TĐTT

1

Xuất khẩu toàn quốc

72,24

162,02

214,02

244,20

16,45%

2

Xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp

19,15

30,14

36,37

40,20

9,71%

3

Xuất khẩu thủy sản

5,14

6,57

8,30

9,00

7,01%

 

Tỷ trọng thủy sản/toàn quốc

7,11

4,06

3,88

3,69

 
 

Tỷ trọng thủy sản/toàn ngành nông nghiệp

26,82

21,81

22,82

22,39

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê; Tổng cục Thủy sản, 2018

 

II. DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THỦY SẢN NĂM 2019

Theo dự báo của các tổ chức quốc tế, kinh tế thế giới dự kiến đạt đỉnh phục hồi vào năm 2018 và năm 2019, sau đó có thể giảm tốc dần. Môi trường kinh doanh trong nước tiếp tục được Chính phủ cải thiện, tăng cường các chính sách hỗ trợ đầu tư công nghệ cao trong ngành nông nghiệp nói chung và ngành thủy sản nói riêng, đặc biệt chúng ta tận dụng được các cơ hội từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA),… cho hoạt động xuất khẩu thủy sản sẽ tạo động lực cho sự tăng trưởng kinh tế thủy sản nói chung và xuất khẩu thủy sản nói riêng. Cụ thể, kịch bản dự báo tăng trưởng kinh tế thủy sản và kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong năm 2019 như sau:

2.1. Dự báo tăng trưởng kinh tế thủy sản (GDP thủy sản)

Do tác động của Chiến tranh Thương Mại Mỹ-Trung Quốc, sự bất ổn của khu vực EU, kinh tế toàn cầu và nền kinh tế Việt Nam cũng có xu hướng giảm tốc độ tăng trưởng trong năm 2019. Ngành thủy sản cũng sẽ không nằm ngoài quy luật này, dự báo tăng trưởng kinh tế ngành thủy sản sẽ đạt trên 4,46% so với năm 2018 (Hình 3).

Description: tt4.PNG

Hình 3. Dự báo tăng trưởng kinh tế thủy sản năm 2019 (sai số dự báo 3,50%)

 

2.2. Dự báo kim ngạch xuất khẩu thủy sản

Giả định nếu chúng ta tiếp tục tận dụng được các cơ hội của các Hiệp định thương mại (FTAs) mà Việt Nam đã ký kết, Chính phủ tiếp tục cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư cho công nghệ cao sản xuất nguyên liệu thủy sản sản theo chuỗi khép kín, thực hiện truy xuất nguồn gốc, đáp ứng đơn hàng của nhà nhập khẩu nhiều khả năng kim ngạch xuất khẩu thủy sản sẽ đạt từ 9.916-10.824 triệu USD, trung bình sẽ đạt 10.370 triệu USD (Hình 4).

Description: DB4.PNG

Hình 4. Dự báo xuất khẩu thủy sản năm 2019 (sai số dự báo 4,38%)

Tính toán dựa vào nguồn số liệu của VASEP, 2018

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tổng cục Thống kê (2018). Niên giám thống kê Việt Nam năm 2017.

2. Tổng cục Thống kê (2018). Tình hình Kinh tế-xã hội Việt Nam năm 2018.

3. Tổng cục Thủy sản (2018). Báo cáo tổng kết ngành thủy sản năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ thực hiện năm 2019.

4. VASEP (2018). Số liệu thống kê xuất khẩu thủy sản năm 2018.

 

Nguyễn Tiến Hưng

Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản

 

Các tin khác

Chuyên cung cấp các loại giày da bảo hộ lao động, giày bảo hộ, giay bao ho, giày bảo hộ lao động, giay bao ho lao dong các loại là giày mũi sắt,đế sắt,chống dầu,chống trơn trượt dùng cho ngành sản xuất,xây dựng,hóa dầu. Sản phẩm giay jogger, giày jogger, giày bảo hộ jogger, giay bao ho jogger, giày bảo hộ, giay bao ho, giày bảo hộ lao động, giay bao ho lao dong, giay jogger, giày jogger, giày bảo hộ jogger, giay bao ho jogger chất lượng, giá rẻ hàng đầu việt nam.


Dịch vụ vệ sinh cầu cống, đào hầm, rác thải, vệ sinh công nghiệp, nao vet ho ga, vet ho ga, vét hố ga, nạo vét hố ga, rut ham cau, rút hầm cầu, rut ham cau gia re, hut ham cau, hút hầm cầu, rut ham cau hcm, hút hầm cầu hcm, thong cong nghet, thong cong nghet gia re, thông cống nghẹt, thông cống nghẹt giá rẻ, thong cong nghet quan 1, thong cong nghet quan 10, thong cong nghet quan 11, thong cong nghet quan 12, thong cong nghet quan 2, thong cong nghet quan 3, thong cong nghet quan 4, thong cong nghet quan 5, thong cong nghet quan 6, thong cong nghet quan 7, thong cong nghet quan 8, thong cong nghet quan 9, thong cong nghet quan binh thanh, thong cong nghet quan go vap, thong cong nghet quan phu nhuan, thong cong nghet quan tan binh, thong cong nghet quan tan phu, thong cong nghet quan thu duc, rut ham cau quan 1, rut ham cau quan 10, rut ham cau quan 11, rut ham cau quan 12, rut ham cau quan 2, rut ham cau quan 3, rut ham cau quan 4, rut ham cau quan 5, rut ham cau quan 6, rut ham cau quan 7, rut ham cau quan 8, rut ham cau quan 9, rut ham cau quan binh thanh, rut ham cau quan go vap, rut ham cau quan phu nhuan, rut ham cau quan tan binh, rut ham cau quan tan phu, rut ham cau quan thu duc chất lượng giá rẻ nhất, thi công nhanh gọn.


Chuyên cung cấp dịch vụ thám tử giá rẻ, tham tu tu ha noi, tham tu tu tai ha noi, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, tham tu tai ha noi, tham tu ha noi, công ty thám tử tư hà nội, dich vu thue tham tu o ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, tham tu tu ha noi uy tin, thám tử tư hà nội, dich vu tham tu ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử ở hà nội, dich vu tham tu tu ha noi, van phong tham tu uy tin ha noi, tham tu tu o ha noi, thám tử hà nội, văn phòng thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử tư tại hà nội, thue tham tu ha noi, công ty thám tử hà nội, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư ở hà nội, tham tu tu uy tin tai ha noi, tham tu tu gia re, công ty thám tử tại hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, van phong tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu gia re, văn phòng thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, van phong tham tu tu tai ha noi, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, van phong tham tu tai ha noi, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, cong ty tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, thám tử tư hà nội uy tín, van phong tham tu tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử, cong ty tham tu uy tin nhat, tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu thue tham tu, công ty thám tử tư, dich vu tham tu tu, dịch vụ thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư, dich vu tham tu, công ty thám tử, thám tử tư, thám tử tư, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty dich vu tham tu, thue tham tu, cong ty tham tu uy tin, thue tham tu tu, cong ty tham tu tu, thuê thám tử tư, cong ty tham tu, dich vu tham tu uy tin, công ty thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu chuyen nghiep, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu chuyen nghiep, dịch vụ thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, thám tử tư chuyên nghiệp, công ty dịch vụ thám tử tư chất lượng, uy tín, bảo mật an toàn tuyệt đối.


Nổi tiếng là dòng son giá rẻ của Mỹ rất được ưa chuộng, son wet n wild còn nhận được lời khen ngợi từ những blogger làm đẹp nổi tiếng thế giới. Sau khi trải nghiệm hai màu son hồng và cam của Wet n’ Wild, tôi phải thốt lên rằng “Giá mà mình biết đến thương hiệu này sớm hơn!”. Trong số các sản phẩm của bộ sưu tập Charlotte Olympia, nổi bật nhất có lẽ là 3 thỏi son lì sắc đỏ đầy sức mê hoặc. Nhà thiết kế người Anh như thổi một làn gió mới cho các thỏi son trứ danh của MAC, 3 thỏi son Mac đỏ nồng nàn này thực sự như muốn thiêu đốt bạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mỹ phẩm Nhật Bản với những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu cũng là một trong những loại review mỹ phẩm được các nàng yêu thích. Đặc biệt, với chất lượng tuyệt vời từ công nghệ tiên tiến, review mỹ phẩm Nhật Bản cho ra đời những sản phẩm cao cấp mà các tín đồ làm đẹp luôn khao khát. Thương hiệu thời trang ivy moda chuyên về các sản phẩm thời trang công sở cho nữ giới, đặc biệt nhiều sản phẩm được sáng tạo theo xu hướng tối giản, ít họa tiết, chủ yếu chú trọng vào thiết kế form dáng và chất liệu. Hãy cùng Diva Review tìm hiểu thêm về thương hiệu này nhé! Dòng son kem Retro Matte Liquid Lip Color của thương hiệu nổi tiếng MAC vừa mới ra mắt đang được các chị em săn đón nồng nhiệt. Thỏi son này có gì đặc biệt cuốn hút các tín đồ làm đẹp, hãy cùng Diva Review khám phá ngay! Hai loại kem nền Tarte Amazonian Clay và Too Faced Born This Way Absolute Perfection Foundation có mức giá tương đồng nhau, độ che phủ hoàn hảo và có chức năng kiềm dầu khá tốt. Tuy nhiên, khi đặt hai sản phẩm này lên bàn cân thì sẽ thấy được khá nhiều điểm nổi trội riêng biệt. Không hẳn là bất kì ai cũng có thể hiểu biết rõ công dụng của xịt khoáng. Nó được xem là vũ khí cung cấp nước khá tuyệt vời cho làn da của cô nàng công sở. Các quý cô sắp bước vào ngưỡng “tam thập”, còn chần chờ gì nữa mà không nhìn lại trong bộ sưu tập của mình xem còn thiếu những bửu bối nào cho thời trang tuổi 30? Vì sao có thể dưỡng da bằng dầu dừa? Trong dầu dừa chứa đến 50% axit lauric, có khả năng kháng khuẩn, làm sạch da. Công dụng của dầu gấc đã được thừa nhận bởi nhiều người trong quá trình chăm sóc da và làm đẹp. Cùng tận dụng công dụng của dầu gấc để nâng cao sắc đẹp Trước khi bắt đầu các bước trang diem du tiec, bạn cần rửa sạch mặt và thoa kem dưỡng ẩm để bảo vệ làn da. Sau đó, bạn dùng kem nền tông màu tự nhiên chấm 5 điểm trên gương mặt gồm trán, hai bên gò má, sống mũi và cằm rồi dùng mút trang điểm hoặc cọ tán đều khắp mặt để lớp nền có thể thẩm thấu tốt và đều màu. Với hai cách làm vong tay handmade vừa đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian mà lại thể hiện được tình cảm của mình đến người nhận như trên, bạn chẳng có lý do gì để mà không bắt tay ngay vào việc chế tạo đi thôi. Mật ong không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho phái đẹp. Cùng điểm qua hàng tá cong dung cua mat ong với tóc, da và môi nhé!


Chuyên cung cấp và sản xuất balo, túi xách, vali... sản phẩm balo giá rẻ, balo gia re, balo hang hieu, balo hàng hiệu, ba lô, may balo theo mẫu, may balo theo mau, may balo quảng cáo, balo quảng cáo, gia công balo, in balo, may ba lô, may túi xách, sửa balo, sửa túi xách, sua balo, sửa túi xách, túi đựng laptop, tui dung laptop, balo du lich, balo du lịch, balo laptop, balo may anh, balo máy ảnh, balo thể thao, balo the thao, cặp văn phòng, cap van phong, túi đựng máy ảnh, tui dung may anh, túi xách du lịch, tui xach du lich, vali nhựa, vali nhua, vali nhựa dẻo, vali nhua deo, vali kéo, vali keo, vali du lich, vali du lịch, vali hàng hiệu, vali hang hieu, nơi bán vali, noi ban vali, vali vải, vali vai luôn là sản phẩm chất lượng, bảo hành 1 đổi 1.


Chuyên xây dựng, sửa chữa nhà ở tphcm, công ty hàng đầu tphcm về xay nha cap 4, xây nhà cấp 4, xay nha cap 4 dep gia re, xây nhà cấp 4 đẹp giá rẻ, xay nha tron goi, xây nhà trọn gói, ban ve thiet ke nha cap 4 dep, bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 đẹp, xay nha tro, xây nhà trọ, sua chua nha, sửa chữa nhà, dịch vụ sửa nhà trọn gói, dich vu sua nha tron goi gọi ngay chúng tôi khi có nhu cầu về xây dựng sửa chữa nhà cấp 4, nhà trọ. lắp đặt phòng net trọn gói, lap dat phong net, dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử tư, văn phòng thám tử, thám tử tư hà nội, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp hà nội, rút hầm cầu giá rẻ, rut ham cau, thang dây thoát hiểm, thang day thoat hiem, dây thoát hiểm, day thoat hiem, thiết bị thoát hiểm nhà cao tầng, dây thoát hiểm cho nhà cao tầng, dây thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm, thang thoát hiểm, thiết bị phòng sạch, phòng sạch, thiết kế phòng sạch, quần áo phòng sạch, thi công phòng sạch, giầy phòng sạch, găng tay phòng sạch, nút bịt tai chống ồn, ao bao ho lao dong, khau trang y te, khẩu trang y tế, áo bảo hộ lao động, đồng phục bảo hộ lao động, dong phuc bao ho lao dong, găng tay y tế, gang tay y te, kinh bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, dây an toàn, kính bảo hộ lao động, giày bảo hộ lao động, giay bao ho, giay bao ho lao dong, giày bảo hộ, ao bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động,

Chuyên thanh lý laptop, máy ảnh, iphone, ipad tại tphcm. Công ty hàng đầu tphcm về dịch vụ thu mua may anh, thu mua máy ảnh, thu mua may anh cu, thu mua máy ảnh cũ, mua máy ảnh cũ giá cao, thu mua iphone, thu mua ipad, thu mua iphone cũ giá cao, thu mua ipad cũ giá cao, thu mua may tinh bang, thu mua máy tính bảng, thu mua máy tính bảng cũ giá cao, thu mua may tinh bang cu gia cao, thu mua macbook, thu mua macbook cũ giá cao, thu mua macbook cu gia cao uy tín, đến tận nơi thu mua mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.