Tư vấn đào tạo    /  Khai thác thủy sản
Giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển khai thác, cơ khí và cảng cá tỉnh bà Rịa – Vũng
Ngày đăng: 14/07/2014
Trong sự phát triển ngành thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khai thác thủy sản có vị trí đặc biệt quan trọng và đã có những bước phát triển nhanh, mạnh. Tổng số tàu cá năm 2011 là 6.733 chiếc với tổng công suất 782.519 cv, bình quân công suất đạt 116,2 cv/chiếc (cao gấp 2,3 lần bình quân cả nước). Sản lượng khai thác thủy sản năm 2011 đạt 267.688 tấn, chiếm 11,4% tổng sản lượng khai thác thủy sản cả nước.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, việc phát triển khai thác thủy sản không theo quy hoạch, thiếu những nghiên cứu và đánh giá về hiệu quả kinh tế - kỹ thuật dẫn đến nhiều biến động trong chính hoạt động khai thác. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng dịch vụ nghề cá chưa được đầu tư đồng bộ, hợp lý dẫn đến chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

Vùng ven bờ, ven đảo đang chịu nhiều sức ép từ khai thác và hoạt động của các ngành kinh tế khác và đặc biệt từ chính hoạt động khai thác bằng các phương tiện có tính hủy diệt. Nguồn lợi hải sản đang trong tình trạng ngày càng suy giảm, đặc biệt là ở vùng ven bờ. Nhiều dấu hiệu cho thấy sự bền vững của nghề khai thác thủy sản ở Bà Rịa - Vũng Tàu đang đứng trước thách thức về nguồn lợi, hiệu quả kinh tế và môi trường.

Tình trạng cạnh tranh giữa các loại nghề khai thác, giữa các cỡ tàu, giữa các địa phương trong cùng một ngư trường ngày càng gay gắt. Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn; Việc phối hợp, liên kết, hợp tác trong khai thác thủy sản còn nhiều hạn chế; Tình trạng an ninh trên biển diễn biến phức tạp,...

Vấn đề cấp bách cần giải quyết là sắp xếp, bố trí và quản lý khai thác nguồn lợi thủy sản một cách hiệu quả, khai thác đi đôi với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Trước thực trạng đó, việc “Quy hoạch phát triển khai thác, cơ khí, cảng cá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020” là một đòi hỏi khách quan và cấp bách, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, hướng nghề khai thác hải sản của tỉnh phát triển ổn định và bền vững.

Ngày 11/9/2013, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2071/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển khai thác, cơ khí, cảng cá và dịch vụ hậu cần thuỷ sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

Với các quan đểm như: Phát triển khai thác, cơ khí, cảng cá và dịch vụ hậu cần thuỷ sản phù hợp với quan hệ lợi ích của các ngành kinh tế khác; Gắn với bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo đảm an ninh quốc phòng, chủ quyền quốc gia trên biển.Từng bước hiện đại hoá đội tàu khai thác xa bờ, chú trọng hiệu quả kinh tế, không chạy theo sản lượng, khai thác hợp lý nguồn lợi hải sản; Nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm và thu nhập của ngư dân; Hướng đến phát triển thành ngành công nghiệp khai thác hải sản ổn định và bền vững.Sắp xếp lại nghề khai thác thủy sản, chuyển dịch cơ cấu tàu thuyền và lao động nghề cá; Hạn chế và tiến tới xóa bỏ nghề khai thác kém hiệu quả, có tính chất hủy diệt. Chuyển đổi nghề đối với một bộ phận ngư dân đánh bắt ven bờ sang các nghề thích hợp khác, phân cấp quản lý cho địa phương, gắn với việc phát triển kinh tế tập thể trong các cộng đồng ngư dân.

Mục tiêu phát triển: Khai thác và sử dụng hiệu quả lợi thế và tiềm năng để phát triển khai thác, cơ khí, cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần nghề cá góp phần vào việc ổn định kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và chủ quyền tổ quốc.Điều chỉnh cơ cấu nghề nhằm giảm bớt cường độ khai thác, duy trì sản xuất bền vững, từng bước nâng cao năng suất khai thác, tăng hiệu quả kinh tế nghề khai thác, bảo vệ tốt nguồn lợi và môi trường sinh thái. Phát triển khai thác theo hướng hiện đại hóa, giảm dần số tàu nhỏ ven bờ, những nghề khai thác huỷ diệt, gây ảnh hưởng đến nguồn lợi. Trong đó, tổng số tàu thuyền đánh cá là 5.000 chiếc, trong đó tàu cá > 90 cv là 3.250 chiếc. Tổng công suất đạt 820.000 cv, trong đó công suất của đội tàu xa bờ đạt 770.000 cv.Sản lượng khai thác hải sản 260.000 tấn, giá trị sản xuất 16.025 tỷ đồng.Giải quyết việc làm cho khoảng 33.000 lao động đánh cá.

 

 

Giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch

 

Xây dựng chính sách đồng bộ để hỗ trợ phát triển khai thác thủy sản của tỉnh. Trong đó tập trung một số chính sách: Hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề khai thác; nâng cấp, cải hoán tàu nhỏ thành tàu lớn; đóng mới tàu bằng các vật liệu mới. Hỗ trợ ngư dân đóng mới, cải hoán tàu cá trên 90 cv khai thác ở vùng biển khơi; đội tàu dịch vụ thu mua và cung ứng nhiên liệu trên biển. Hỗ trợ ngư dân ứng dụng, chuyển giao công nghệ khai thác tiên tiến, đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ khai thác. Hỗ trợ đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên tàu cá cho ngư dân. Hỗ trợ thành lập và hoạt động của các tổ, đội đoàn kết và tổ hợp tác kinh tế trên biển

 

, các hình thức tổ chức sản xuất mới. Hỗ trợ rủi ro do thiên tai gây ra đối với tàu cá và ngư dân trong khi sản xuất trên biển.

 

 

 

 

Thực hiện chính sách về đầu tư, tín dụng, đất đai và thương mại đối với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực khai thác, cơ khí và dịch vụ hậu cần nghề cá.

 

 

 

 

Có chính sách tín dụng phù hợp, trước hết ngư dân được áp dụng theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước và được hưởng các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước để tổ chức, cá nhân đầu tư vào hoạt động khai thác thủy sản, sơ chế và bảo quản sản phẩm khai thác.

 

 

 

 

Xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, nghiên cứu và cán bộ kỹ thuật làm công tác khuyến ngư. Có chính sách khuyến khích, thu hút lao động đánh cá từ các địa phương khác trong vùng, đặc biệt là đội ngũ lao động có nhiều kinh nghiệm khai thác hải sản xa bờ. Có chính sách bắt buộc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ quản lý, nghiên cứu và cán bộ khuyến ngư. Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ thuật và kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý không có chuyên ngành khai thác thuỷ sản. Công tác đào tạo này cần được thực hiện hàng năm, đặc biệt là các lớp tập huấn về kỹ thuật mới. Tổ chức các lớp đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên tàu cá nhằm đảm bảo yêu cầu cho hoạt động khai thác, tiếp cận công nghệ mới, phương pháp sử dụng tàu thuyền lớn và các loại máy móc thiết bị hiện đại. Tổ chức các lớp tập huấn cho ngư dân về phương pháp tổ chức trong sản xuất đối với các tổ hợp tác sản xuất trên biển, phương pháp quản lý cộng đồng của các địa phương khác để ngư dân học tập và đúc rút kinh nghiệm. Tổ chức đào tạo nghề và hướng dẫn kỹ thuật, kinh nghiệm cho ngư dân làm nghề khai thác khi chuyển sang nghề thích hợp khác để người dân nhanh chóng nắm bắt kiến thức, phương pháp sản xuất, tổ chức quản lý để sớm ổn định sản xuất và đời sống bằng nghề mới.

 

 

 

 

Thường xuyên cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công nghệ khai thác thủy sản và bảo quản sản phẩm sau khai thác,... tích cực xây dựng mô hình và triển khai áp dụng rộng rãi và kịp thời vào sản xuất thông qua các chương trình khuyến ngư. Lựa chọn và du nhập công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện nghề cá của tỉnh về nghiên cứu nguồn lợi biển, khai thác thủy sản, nhất là khai thác xa bờ trên cơ sở mua công nghệ hoặc đưa vào sản xuất thử nghiệm rồi chuyển giao công nghệ. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bảo quản, giảm tổn thất sau khai thác, đặc biệt đối với đội tàu đánh bắt xa bờ. Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ đánh bắt có hiệu quả cao và bảo quản sau thu hoạch nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị sản phẩm; công nghệ xử lý và bảo quản, lưu giữ và vận chuyển tươi sống tôm biển, cá biển và các đối tượng có giá trị kinh tế khác. Tổ chức chuyển giao công nghệ mới trong khai thác thủy sản, trao đổi kinh nghiệm các mô hình khai thác thủy sản đạt hiệu quả kinh tế cao.

 

 

Phát triển mạng lưới khuyến ngư tới các cộng đồng ngư dân. Công tác khuyến ngư phải tổ chức các hoạt động cụ thể nhằm hướng dẫn người dân thực hiện các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, đồng thời giúp các cơ quan chức năng phát hiện các hành vi sai phạm để kịp thời có biện pháp khắc phụcTăng cường hợp tác khu vực và quốc tế về khai thác hải sản. Trao đổi thông tin khoa học, công nghệ và thị trường. Tranh thủ hợp tác quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực và trao đổi kinh nghiệm, du nhập công nghệ khai thác tiên tiến. Đẩy mạnh hợp tác với các nước trong khu vực như Indonesia, Malaysia,… để đưa tàu cá sang khai thác ở vùng biển các nước.

 

 

 

 

Xây dựng chợ đầu mối thủy sản để cung cấp cho các khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ trên địa bàn các địa phương trọng điểm nghề cá của tỉnh. Xây dựng chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế liên doanh, liên kết với đối tác trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng chợ đầu mối thủy sản. Khuyến khích đầu tư vào sản xuất khai thác, chế biến và dịch vụ thủy sản. Các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực này ngoài ưu đãi theo luật khuyến khích đầu tư trong nước, có các ưu đãi riêng để thu hút đầu tư như tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất, thời gian hoạt động, huy động vốn.

 

 

 

 

Các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực sản xuất thủy sản ký kết bao tiêu nguyên liệu đầu ra cho sản phẩm của người sản xuất ở tất cả các giai đoạn, mùa vụ khai thác, đối tượng đánh bắt trong năm.  Hình thành chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực làm công tác thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp trong chuyển đổi cơ cấu thương mại, mở rộng quan hệ thị trường, đặc biệt với thị trường vùng sâu, vùng xa và thị trường xuất khẩu; Hỗ trợ các nhà xuất khẩu có triển vọng trong việc tìm kiếm và mở rộng thị trường. Hỗ trợ các doanh nghiệp thủy sản nhanh chóng xây dựng thương hiệu và nhãn mác cho các sản phẩm thủy sản. Liên doanh sản xuất - tiêu thụ với các công ty nước ngoài, tăng cường cả xuất khẩu sản phẩm lẫn nhập khẩu công nghệ, trang thiết bị. Tiến hành các hoạt động thương mại thuỷ sản bằng cách tham gia các hội chợ thương mại thuỷ sản trong nước và quốc tế để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường. Mở rộng thị trường trong nước bằng cách tăng các mặt hàng chế biến sẵn, ăn liền, các loại sản phẩm bảo quản đơn giản, thời gian sử dụng dài ngày (hàng chín, hàng khô, muối, mắm); Tăng lưu chuyển hàng thủy sản lên các vùng cao, vùng xa thông qua chính sách hỗ trợ thương mại, các đại lý, mạng lưới cửa hàng; tăng cường thông tin quảng cáo sản phẩm, giá cả. Đối với thị trường nội địa, chủ yếu tiêu thụ dưới dạng tươi sống nguyên con. Trước mắt nên tập trung vào các thị trường chính như các khu vực thành thị, các khu/cụm du lịch, hệ thống nhà hàng, khách sạn và người dân.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và tổ chức quản lý, giám sát cộng đồng để quản lý môi trường và áp dụng các hình thức xử phạt nghiêm khắc để giảm thiểu tình trạng xả thải tùy tiện tại các cảng cá, bến cá, khu neo đậu gây ô nhiễm. Áp dụng các biện pháp quản lý về nơi cư trú của cá và các loài thủy sản; các biện pháp quản lý về quần đàn các loài thủy. Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về khai thác theo mùa vụ. Nghiêm cấm khai thác các đối tượng thủy sản trong mùa sinh sản. Nghiêm cấm sử dụng các dụng cụ khai thác hủy hoại môi trường và nguồn lợi thủy sản. Xây dựng mô hình chuyển đổi nghề khai thác ven bờ kém hiệu quả, gây xâm hại nguồn lợi, không thân thiện với môi trường sang nghề thích hợp khác có hiệu quả và thân thiện môi trường.

 

 

Xây dựng và quản lý tốt các khu bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản để bảo vệ một số loài quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, duy trì đa dạng sinh học của các loài thủy sinh… Phát triển các bãi cá nhân tạo (các bãi rạn đá, rạn san hô) để thúc đẩy khai thác chủ động, gắn với dịch vụ du lịch, giải trí. Áp dụng các quy trình công nghệ khai thác và bảo quản sản phẩm ít gây ô nhiễm môi trường vào quá trình khai thác và thu mua sản phẩm làm giảm thiểu các tác nhân gây ô nhiễm môi trường do các hoạt động này mang lại. Thực hiện chương trình đào tạo, tập huấn, tuyên truyền cho ngư dân và cán bộ địa phương về các công cụ, phương pháp khai thác thân thiện với môi trường. Đẩy nhanh quá trình xã hội hoá công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng hợp lý tiềm năng nguồn lợi và tài nguyên thủy sản.

 

 

 

 

Tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện các khu neo đậu tránh trú bão tàu cá, các cảng cá, bến cá, chợ cá, phát triển thêm một số cảng cá, bến cá, chợ cá ở những địa phương có nghề cá phát triển. Mở rộng dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển nhất là khai thác hải sản xa bờ, đảm bảo chất lượng sản phẩm hải sản khai thác trên biển. Hình thành và bảo đảm hệ thống cung cấp vật tư, ngư cụ, lưới sợi, nhiên liệu, nước đá… phục vụ cho hoạt động khai thác thủy sản. Tổ chức tốt công tác bảo quản, sơ chế gắn với chế biến hiện đại trong các cụm cảng cá, bến cá, áp dụng công nghệ mới tiên tiến trong bốc xếp tại các cảng cá, bến cá. Xây dựng mô hình “cảng cá, bến cá, chợ cá sạch” ở các cảng cá, bến cá, đảm bảo trật tự, văn minh, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường. Mở rộng các khu neo đậu, phòng tránh, trú bão cho tàu thuyền nghề cá, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển. Xây dựng hệ thống chợ cá đầu mối với việc tham gia của các vựa, nậu đang hoạt động và có vai trò lớn trong dịch vụ, tiêu thụ các sản phẩm khai thác, tạo sự liên kết hài hòa trong thương mại nghề cá.

 

 

 

 

Phát triển đội tàu công ích, dịch vụ, thu mua, bảo quản và sơ chế sản phẩm, cung cấp nhu yếu phẩm cho đội tàu đánh bắt trên biển để tiết kiệm thời gian và giảm chi phí cho các đội tàu đánh bắt trong quá trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Xây dựng cơ sở sản xuất nước đá tại các cảng, bến cá, chợ cá, bảo đảm cung ứng đủ nước đá cho bảo quản sản phẩm, cung cấp bổ sung nước đá cho vận chuyển sản phẩm nội địa.

 

 

 

 

Tăng cường năng lực quản lý hành chính nhằm củng cố và nâng cao năng lực quản lý nghề cá từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tăng cường công tác quản lý tàu thuyền khai thác nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng ngư cụ và tàu thuyền khai thác huỷ diệt. Thống kê, đánh giá hiện trạng khai thác thuỷ sản hàng năm theo các tiêu chí thống nhất thông qua việc xây dựng hệ thống thông tin thống kê nghề cá.

 

 

Nghiên cứu, áp dụng các mô hình quản lý mới trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản như đồng quản lý, quản lý dựa vào cộng đồng. Hình thành và phát triển các cộng đồng, tổ chức liên kết (tập đoàn đánh cá), hợp tác (hợp tác xã), tổ đội trong khai thác vừa là điều kiện tốt cho quản lý nghề cá, thu nhận các thông tin vừa tạo thế mạnh tập thể, có tiếng nói chung đồng thời hỗ trợ nhau trên biển.

 

 

Khuyến khích ngư dân có năng lực về kinh tế và kinh nghiệm sản xuất thành lập Doanh nghiệp tư nhân sản xuất khai thác, doanh nghiệp tư nhân kinh doanh dịch vụ thu mua hải sản và dịch vụ cung cấp nhiên liệu trực tiếp trên biển. Khuyến khích và vận động ngư dân tham gia vào các tổ chức quản lý cộng đồng nghề cá trên cơ sở các chi hội nghề cá, thực hiện phân cấp quản lý nguồn lợi ven bờ. Hợp tác với các cơ quan nghiên cứu về nghề cá, áp dụng những cơ sở khoa học để xây dựng các khu bảo tồn, khu vực cấm hoặc hạn chế khai thác nhằm duy trì và bảo vệ các loài thuỷ sản ở các thủy vực.

ThS. Nguyễn Quý Dương

Trung tâm Quy hoạch phát triển thuỷ sản

 

 

 

Chuyên cung cấp các loại giày da bảo hộ lao động, giày bảo hộ, giay bao ho, giày bảo hộ lao động, giay bao ho lao dong các loại là giày mũi sắt,đế sắt,chống dầu,chống trơn trượt dùng cho ngành sản xuất,xây dựng,hóa dầu. Sản phẩm giay jogger, giày jogger, giày bảo hộ jogger, giay bao ho jogger, giày bảo hộ, giay bao ho, giày bảo hộ lao động, giay bao ho lao dong, giay jogger, giày jogger, giày bảo hộ jogger, giay bao ho jogger chất lượng, giá rẻ hàng đầu việt nam.


Dịch vụ vệ sinh cầu cống, đào hầm, rác thải, vệ sinh công nghiệp, nao vet ho ga, vet ho ga, vét hố ga, nạo vét hố ga, rut ham cau, rút hầm cầu, rut ham cau gia re, hut ham cau, hút hầm cầu, rut ham cau hcm, hút hầm cầu hcm, thong cong nghet, thong cong nghet gia re, thông cống nghẹt, thông cống nghẹt giá rẻ, thong cong nghet quan 1, thong cong nghet quan 10, thong cong nghet quan 11, thong cong nghet quan 12, thong cong nghet quan 2, thong cong nghet quan 3, thong cong nghet quan 4, thong cong nghet quan 5, thong cong nghet quan 6, thong cong nghet quan 7, thong cong nghet quan 8, thong cong nghet quan 9, thong cong nghet quan binh thanh, thong cong nghet quan go vap, thong cong nghet quan phu nhuan, thong cong nghet quan tan binh, thong cong nghet quan tan phu, thong cong nghet quan thu duc, rut ham cau quan 1, rut ham cau quan 10, rut ham cau quan 11, rut ham cau quan 12, rut ham cau quan 2, rut ham cau quan 3, rut ham cau quan 4, rut ham cau quan 5, rut ham cau quan 6, rut ham cau quan 7, rut ham cau quan 8, rut ham cau quan 9, rut ham cau quan binh thanh, rut ham cau quan go vap, rut ham cau quan phu nhuan, rut ham cau quan tan binh, rut ham cau quan tan phu, rut ham cau quan thu duc chất lượng giá rẻ nhất, thi công nhanh gọn.


Chuyên cung cấp dịch vụ thám tử giá rẻ, tham tu tu ha noi, tham tu tu tai ha noi, dịch vụ thám tử tư giá rẻ, tham tu tai ha noi, tham tu ha noi, công ty thám tử tư hà nội, dich vu thue tham tu o ha noi, dich vu tham tu tai ha noi, tham tu tu ha noi uy tin, thám tử tư hà nội, dich vu tham tu ha noi, công ty thám tử tư tại hà nội, công ty thám tử ở hà nội, dich vu tham tu tu ha noi, van phong tham tu uy tin ha noi, tham tu tu o ha noi, thám tử hà nội, văn phòng thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu tai ha noi, thám tử tại hà nội, dịch vụ thám tử tư tại hà nội, văn phòng thám tử tại hà nội, văn phòng thám tử tư tại hà nội, thue tham tu ha noi, công ty thám tử hà nội, dịch vụ thám tử hà nội, dịch vụ thám tử tại hà nội, thám tử tư ở hà nội, tham tu tu uy tin tai ha noi, tham tu tu gia re, công ty thám tử tại hà nội, thám tử tư tại hà nội, cong ty tham tu ha noi, van phong tham tu ha noi, dịch vụ thám tử tư hà nội, dich vu tham tu tu gia re, văn phòng thám tử hà nội, cong ty tham tu tu ha noi, van phong tham tu tu tai ha noi, công ty thám tử uy tín tại hà nội, thám tử tư uy tín tại hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, dịch vụ thám tử ở hà nội, van phong tham tu tai ha noi, thuê thám tử tại hà nội, cong ty tham tu tai ha noi, cong ty tham tu tu tai ha noi, cong ty tham tu o ha noi, thám tử tư hà nội uy tín, van phong tham tu tu ha noi, công ty dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử, cong ty tham tu uy tin nhat, tham tu uy tin, cong ty tham tu uy tin tai ha noi, dich vu thue tham tu, công ty thám tử tư, dich vu tham tu tu, dịch vụ thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư, dich vu tham tu, công ty thám tử, thám tử tư, thám tử tư, cong ty dich vu tham tu tu, cong ty dich vu tham tu, thue tham tu, cong ty tham tu uy tin, thue tham tu tu, cong ty tham tu tu, thuê thám tử tư, cong ty tham tu, dich vu tham tu uy tin, công ty thám tử uy tín, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp, tham tu chuyen nghiep, công ty thám tử uy tín nhất, dich vu tham tu chuyen nghiep, dịch vụ thám tử chuyên nghiệp, dich vu tham tu tu chuyen nghiep, thám tử chuyên nghiệp, thám tử tư chuyên nghiệp, công ty dịch vụ thám tử tư chất lượng, uy tín, bảo mật an toàn tuyệt đối.


Nổi tiếng là dòng son giá rẻ của Mỹ rất được ưa chuộng, son wet n wild còn nhận được lời khen ngợi từ những blogger làm đẹp nổi tiếng thế giới. Sau khi trải nghiệm hai màu son hồng và cam của Wet n’ Wild, tôi phải thốt lên rằng “Giá mà mình biết đến thương hiệu này sớm hơn!”. Trong số các sản phẩm của bộ sưu tập Charlotte Olympia, nổi bật nhất có lẽ là 3 thỏi son lì sắc đỏ đầy sức mê hoặc. Nhà thiết kế người Anh như thổi một làn gió mới cho các thỏi son trứ danh của MAC, 3 thỏi son Mac đỏ nồng nàn này thực sự như muốn thiêu đốt bạn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mỹ phẩm Nhật Bản với những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu cũng là một trong những loại review mỹ phẩm được các nàng yêu thích. Đặc biệt, với chất lượng tuyệt vời từ công nghệ tiên tiến, review mỹ phẩm Nhật Bản cho ra đời những sản phẩm cao cấp mà các tín đồ làm đẹp luôn khao khát. Thương hiệu thời trang ivy moda chuyên về các sản phẩm thời trang công sở cho nữ giới, đặc biệt nhiều sản phẩm được sáng tạo theo xu hướng tối giản, ít họa tiết, chủ yếu chú trọng vào thiết kế form dáng và chất liệu. Hãy cùng Diva Review tìm hiểu thêm về thương hiệu này nhé! Dòng son kem Retro Matte Liquid Lip Color của thương hiệu nổi tiếng MAC vừa mới ra mắt đang được các chị em săn đón nồng nhiệt. Thỏi son này có gì đặc biệt cuốn hút các tín đồ làm đẹp, hãy cùng Diva Review khám phá ngay! Hai loại kem nền Tarte Amazonian Clay và Too Faced Born This Way Absolute Perfection Foundation có mức giá tương đồng nhau, độ che phủ hoàn hảo và có chức năng kiềm dầu khá tốt. Tuy nhiên, khi đặt hai sản phẩm này lên bàn cân thì sẽ thấy được khá nhiều điểm nổi trội riêng biệt. Không hẳn là bất kì ai cũng có thể hiểu biết rõ công dụng của xịt khoáng. Nó được xem là vũ khí cung cấp nước khá tuyệt vời cho làn da của cô nàng công sở. Các quý cô sắp bước vào ngưỡng “tam thập”, còn chần chờ gì nữa mà không nhìn lại trong bộ sưu tập của mình xem còn thiếu những bửu bối nào cho thời trang tuổi 30? Vì sao có thể dưỡng da bằng dầu dừa? Trong dầu dừa chứa đến 50% axit lauric, có khả năng kháng khuẩn, làm sạch da. Công dụng của dầu gấc đã được thừa nhận bởi nhiều người trong quá trình chăm sóc da và làm đẹp. Cùng tận dụng công dụng của dầu gấc để nâng cao sắc đẹp Trước khi bắt đầu các bước trang diem du tiec, bạn cần rửa sạch mặt và thoa kem dưỡng ẩm để bảo vệ làn da. Sau đó, bạn dùng kem nền tông màu tự nhiên chấm 5 điểm trên gương mặt gồm trán, hai bên gò má, sống mũi và cằm rồi dùng mút trang điểm hoặc cọ tán đều khắp mặt để lớp nền có thể thẩm thấu tốt và đều màu. Với hai cách làm vong tay handmade vừa đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian mà lại thể hiện được tình cảm của mình đến người nhận như trên, bạn chẳng có lý do gì để mà không bắt tay ngay vào việc chế tạo đi thôi. Mật ong không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho phái đẹp. Cùng điểm qua hàng tá cong dung cua mat ong với tóc, da và môi nhé!


Chuyên cung cấp và sản xuất balo, túi xách, vali... sản phẩm balo giá rẻ, balo gia re, balo hang hieu, balo hàng hiệu, ba lô, may balo theo mẫu, may balo theo mau, may balo quảng cáo, balo quảng cáo, gia công balo, in balo, may ba lô, may túi xách, sửa balo, sửa túi xách, sua balo, sửa túi xách, túi đựng laptop, tui dung laptop, balo du lich, balo du lịch, balo laptop, balo may anh, balo máy ảnh, balo thể thao, balo the thao, cặp văn phòng, cap van phong, túi đựng máy ảnh, tui dung may anh, túi xách du lịch, tui xach du lich, vali nhựa, vali nhua, vali nhựa dẻo, vali nhua deo, vali kéo, vali keo, vali du lich, vali du lịch, vali hàng hiệu, vali hang hieu, nơi bán vali, noi ban vali, vali vải, vali vai luôn là sản phẩm chất lượng, bảo hành 1 đổi 1.


Chuyên xây dựng, sửa chữa nhà ở tphcm, công ty hàng đầu tphcm về xay nha cap 4, xây nhà cấp 4, xay nha cap 4 dep gia re, xây nhà cấp 4 đẹp giá rẻ, xay nha tron goi, xây nhà trọn gói, ban ve thiet ke nha cap 4 dep, bản vẽ thiết kế nhà cấp 4 đẹp, xay nha tro, xây nhà trọ, sua chua nha, sửa chữa nhà, dịch vụ sửa nhà trọn gói, dich vu sua nha tron goi gọi ngay chúng tôi khi có nhu cầu về xây dựng sửa chữa nhà cấp 4, nhà trọ. lắp đặt phòng net trọn gói, lap dat phong net, dịch vụ thám tử, dịch vụ thám tử tư, văn phòng thám tử, thám tử tư hà nội, dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp hà nội, rút hầm cầu giá rẻ, rut ham cau, thang dây thoát hiểm, thang day thoat hiem, dây thoát hiểm, day thoat hiem, thiết bị thoát hiểm nhà cao tầng, dây thoát hiểm cho nhà cao tầng, dây thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm nhà cao tầng, thoát hiểm, thang thoát hiểm, thiết bị phòng sạch, phòng sạch, thiết kế phòng sạch, quần áo phòng sạch, thi công phòng sạch, giầy phòng sạch, găng tay phòng sạch, nút bịt tai chống ồn, ao bao ho lao dong, khau trang y te, khẩu trang y tế, áo bảo hộ lao động, đồng phục bảo hộ lao động, dong phuc bao ho lao dong, găng tay y tế, gang tay y te, kinh bao ho lao dong, mũ bảo hộ lao động, dây an toàn, kính bảo hộ lao động, giày bảo hộ lao động, giay bao ho, giay bao ho lao dong, giày bảo hộ, ao bao ho lao dong, áo bảo hộ lao động,

Chuyên thanh lý laptop, máy ảnh, iphone, ipad tại tphcm. Công ty hàng đầu tphcm về dịch vụ thu mua may anh, thu mua máy ảnh, thu mua may anh cu, thu mua máy ảnh cũ, mua máy ảnh cũ giá cao, thu mua iphone, thu mua ipad, thu mua iphone cũ giá cao, thu mua ipad cũ giá cao, thu mua may tinh bang, thu mua máy tính bảng, thu mua máy tính bảng cũ giá cao, thu mua may tinh bang cu gia cao, thu mua macbook, thu mua macbook cũ giá cao, thu mua macbook cu gia cao uy tín, đến tận nơi thu mua mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.