Ban Lãnh đạo viện


(10/10/2019 12:00:00 SA)

Ban Lãnh đạo viện gồm 1 Viện trưởng và 3 Phó Viện trưởng do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT bổ nhiệm theo quy định.    BAN LÃNH ĐẠO VIỆN KINH TẾ VÀ QUY HOẠCH THỦY SẢN

Viện trưởng

 

TS. Trần Đình Luân

    

Phó Viện trưởng


TS. Cao Lệ Quyên


Phó Viện trưởng

TS. Nguyễn Xuân Trịnh

Phó Viện trưởng