Ban Lãnh đạo viện


(10/10/2019 12:00:00 SA)

Ban Lãnh đạo viện gồm 1 Viện trưởng và 2 Phó Viện trưởng do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT bổ nhiệm theo quy định.


    BAN LÃNH ĐẠO VIỆN KINH TẾ VÀ QUY HOẠCH THỦY SẢN

Viện trưởng