Chức năng, nhiệm vụ chính của các đơn vị trực thuộc


(10/10/2019 12:00:00 SA)

          

VĂN PHÒNG VIỆN

         Vị trí và chức năng

Văn phòng Viện là đơn vị trực thuộc Viện có chức năng tham mưu cho Viện trưởng về công tác kế hoạch, tài chính; công tác tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý nhân sự, công tác hành chính, quản trị, bảo vệ nội bộ cơ quan và tổng hợp, điều phối hoạt động của các đơn vị thuộc Viện theo chương trình, kế hoạch làm việc.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp hợp với các đơn vị trực thuộc Viện xây dựng trình Viện trưởng kế hoạch 5 năm, hàng năm đối với các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện; hướng dẫn, tổ chức việc thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt; theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

2. Tham mưu cho Viện trưởng về công tác tổ chức cán bộ: Xây dựng Đề án vị trí việc làm; sắp xếp biên chế các đơn vị; quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tuyển dụng, đánh giá và bố trí sử dụng cán bộ; quản lý và cập nhật hồ sơ cán bộ theo phân cấp của Bộ; thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động trong phạm vi quản lý của Viện và theo quy định hiện hành.

3. Xây dựng dự toán, giám sát chi ngân sách thường xuyên hàng năm, hướng dẫn việc thực hiện các chế độ tài chính theo quy định hiện hành.

4. Thực hiện công tác quản lý tài chính, kế toán của đơn vị dự toán cấp II theo quy định hiện hành. Trình Viện trưởng báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của Viện để báo cáo cơ quan quản lý cấp trên.

5. Phân bổ và trình Viện trưởng quyết định giao, điều chỉnh kế hoạch, dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị trực thuộc theo các quy định hiện hành của Nhà nước, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện hàng quý, hàng năm.

6. Tổng hợp, xây dựng báo cáo về quản lý các nguồn kinh phí viện trợ nước ngoài theo quy định, hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên.

7. Tham gia thẩm định, nghiệm thu các đề tài, dự án, các nhiệm vụ chuyên môn. Phê duyệt dự toán chi tiết một số nhiệm vụ chi từ nguồn ngân sách nhà nước và có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước theo quyết định phân cấp quản lý tài chính cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

8. Thường trực công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thường trực Hội đồng tuyển dụng viên chức, Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật và Hội đồng nâng bậc lương của Viện.

9. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý sử dụng con dấu.

10. Thực hiện công tác quản trị, quản lý tài sản, trang thiết bị của Viện: Phương tiện đi lại, thông tin liên lạc, quản lý và sử dụng hệ thống mạng máy tính, trụ sở làm việc, kho, vật tư của Viện; lập kế hoạch, hướng dẫn, quản lý mua sắm và thực hiện xây dựng cơ bản, sửa chữa và bảo trì nhà cửa, trang thiết bị, vật dụng phục vụ các hoạt động chung của cơ quan; thực hiện chế độ báo cáo về tài sản theo quy định hiện hành; thực hiện công tác trật tự, an toàn, vệ sinh, phòng chống cháy, nổ, phòng chống thiên tai bão lụt trong phạm vi cơ quan.

11. Thực hiện công tác lễ tân, phục vụ hội nghị, hội thảo, sự kiện, khánh tiết, đối nội, đối ngoại của Viện.

12. Quản lý các hoạt động thông tin tư liệu: Xây dựng chương trình kế hoạch  phát triển thư viện; liên kết mạng lưới thư viện của ngành; trao đổi thông tin tư liệu với hệ thống thư viện trong nước và quốc tế; lưu trữ, bảo quản và khai thác các báo cáo dự án, đề tài nghiên cứu do Viện chủ trì và tham gia; thực hiện dịch vụ về thư viện.

13. Quản lý việc xuất bản các ấn phẩm, bản tin, quản lý website của Viện theo quy định của pháp luật.

14. Thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

15. Thực hiện các hoạt động dịch vụ cho các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình trong và ngoài Viện theo quy định của pháp luật.

16. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và của Viện.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng.

 

 

PHÒNG KINH TẾ, CHÍNH SÁCH

Vị trí và chức năng

Phòng Kinh tế, Chính sách là đơn vị trực thuộc Viện, có chức năng nghiên cứu, tham mưu, tư vấn về các vấn đề kinh tế, xã hội, cơ chế, chính sách, chiến lược phát triển trong lĩnh vực thủy sản.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1.   Nghiên cứu các vấn đề về kinh tế - xã hội, kinh tế phát triển, kinh tế nguồn lợi, kinh tế môi trường và biến đổi khí hậu trong lĩnh vực thủy sản.

2.   Nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, chiến lược phát triển thủy sản.

3.   Nghiên cứu về tổ chức sản xuất kinh doanh, các thành phần kinh tế, các mô hình kinh tế trong lĩnh vực thủy sản.

4.   Nghiên cứu thị trường, ngành hàng, dự báo cung - cầu thị trường và các dự báo khác có liên quan đến phát triển thủy sản.

5.   Đánh giá hiệu quả của các chính sách, đề án, kế hoạch, chương trình, dự án về lĩnh vực thuỷ sản; đánh giá tác động của kinh tế, xã hội, văn hóa liên quan đến phát triển thủy sản.

6.   Điều tra cơ bản các lĩnh vực về kinh tế môi trường và nguồn lợi, kinh tế thị trường, kinh tế vùng, kinh tế địa phương, các vấn đề văn hóa - xã hội nghề cá.

7.   Tham gia xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin về các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa; thị trường, ngành hàng, xúc tiến thương mại, hội nhập quốc tế, phục vụ xây dựng chính sách, chiến lược phát triển thủy sản.

8.   Tham gia thẩm định các chính sách, chiến lược và các đề án, kế hoạch, chương trình phát triển thuỷ sản và các ngành khác có liên quan đến thủy sản; cung cấp các dịch vụ tư vấn về nghiên cứu kinh tế, chính sách, chiến lược phát triển trong lĩnh vực thủy sản.

9.   Tham gia đào tạo, tập huấn các nội dung chuyên môn nghiệp vụ về nghiên cứu kinh tế - xã hội, thể chế chính sách và dự báo phát triển trong lĩnh vực thủy sản.

10.    Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, tài chính của phòng theo quy định của pháp luật và của Viện.

11.    Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng.

 

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, HỢP TÁC QUỐC TẾ

Vị trí và chức năng

Phòng Khoa học Công nghệ, Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Viện, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Viện trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý về khoa học công nghệ, đào tạo và hợp tác quốc tế. Nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ, đào tạo và hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Viện.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu, tổng hợp, trình Viện trưởng về chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, đào tạo và hợp tác quốc tế của Viện.

2. Phối hợp theo dõi, giám sát, tổng hợp kế hoạch, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ về khoa học công nghệ và các dự án, nhiệm vụ về đào tạo và hợp tác quốc tế.

3. Tham gia thẩm định, nghiệm thu các đề tài, dự án về chiến lược, chính sách, chương trình và quy hoạch phát triển ngành thuỷ sản của các ngành và các địa phương liên quan đến hoạt động thuỷ sản. Tham gia thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án liên quan đến phát triển thủy sản sau khi được phê duyệt.

4. Tổ chức thực hiện các chương trình phát triển khoa học công nghệ liên quan đến phát triển thủy sản; các chương trình, dự án, hoạt động liên quan đến lĩnh vực đào tạo và hợp tác quốc tế.

5. Xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức triển khai các lớp bồi dưỡng, tập huấn, hội nghị, hội thảo, trao đổi chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm và tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Viện với các đối tác trong và ngoài nước.

6. Tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện chương trình đào tạo đại học, sau đại học về kinh tế và quy hoạch thuỷ sản phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, pháp luật.

7. Lập kế hoạch, hỗ trợ, theo dõi nội dung, kết quả làm việc của đoàn vào, đoàn ra.

8. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và của Viện.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng.

 

PHÒNG GIS, VIỄN THÁM VÀ MÔI TRƯỜNG

Vị trí và chức năng

Phòng GIS, Viễn thám và Môi trường là đơn vị trực thuộc Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản có chức năng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ GIS, Viễn thám và phát triển các công nghệ liên quan khác để xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lập bản đồ; nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ môi trường phục vụ xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch, phát triển thuỷ sản và các ngành khác có liên quan.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1.  Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ GIS - Viễn thám và phát triển các công nghệ liên quan khác để phục vụ xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch, phát triển thuỷ sản và các ngành khác có liên quan.

2.  Thực hiện các dự án quy hoạch chi tiết, đề án phân vùng, xây dựng hệ thống bản đồ phục vụ công tác quy hoạch, phát triển thủy sản và các ngành liên quan.

3.  Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu; nghiên cứu và xây dựng các mô hình tính toán, mô hình mô phỏng, kịch bản phát triển để phục vụ công tác quy hoạch phát triển thủy sản và các ngành khác có liên quan.

4.  Nghiên cứu, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường trong ngành thủy sản và các ngành khác có liên quan.

5.  Ứng dụng phần mềm, tư vấn giải pháp phần cứng, xây dựng hệ thống thông tin; tư vấn, thẩm định cho các dự án công nghệ GIS – Viễn thám, môi trường trong lĩnh vực thủy sản và các lĩnh vực khác có liên quan.

6.  Tham gia hợp tác quốc tế, tổ chức thực hiện các chương trình phát triển khoa học - công nghệ, GIS - Viễn thám, môi trường và biến đổi khí hậu liên quan đến phát triển thủy sản và các lĩnh vực khác có liên quan.

7.  Tổ chức, tham gia thực hiện các nhiệm vụ, dự án điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản.

8.  Xây dựng các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn định mức kinh tế, kỹ thuật trong ngành thủy sản và các lĩnh vực khác có liên quan.

9.  Tham gia đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ GIS - Viễn thám và Môi trường.

10.  Quản lý nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

11.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng.

 

PHÒNG QUY HOẠCH THỦY SẢN

Vị trí và chức năng

Phòng Quy hoạch thuỷ sản là đơn vị trực thuộc Viện có chức năng nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển thuỷ sản; nghiên cứu khoa học và công nghệ, điều tra cơ bản; lập báo cáo đầu tư và thiết kế các dự án phát triển thuỷ sản phục vụ sản xuất của ngành và địa phương.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch kinh tế, sinh thái phát triển thủy sản cấp quốc gia, vùng và địa phương.

2. Nghiên cứu xây dựng quy hoạch khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần phát triển thủy sản cấp quốc gia, vùng và địa phương; quy hoạch các khu bảo tồn biển, bảo tồn vùng nước nội địa, đất ngập nước, phát triển nông thôn mới.

3. Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển ngành hàng, các sản phẩm thủy sản; quy hoạch các trung tâm nghề cá và các khu, cụm công nghiệp nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản.

4. Khảo sát, thiết kế kỹ thuật, tư vấn chuyển giao công nghệ; thiết kế xây dựng các chương trình, dự án và các công trình liên quan đến lĩnh vực quy hoạch thủy sản.

5. Ðiều tra cơ bản các lĩnh vực thủy sản; điều tra phân vùng và đánh giá các nguồn tài nguyên phục vụ phát triển thuỷ sản.

6. Tham gia thẩm định các đề án, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển thuỷ sản và các ngành khác có liên quan.

7. Tham gia thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển thủy sản sau khi được phê duyệt.

8. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu, tổng hợp tài liệu, số liệu về quy hoạch thủy sản phục vụ công tác quản lý nhà nước về thủy sản.

9. Đánh giá quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về lĩnh vực thủy sản.

10. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và của Viện.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng.

 

PHÂN VIỆN KINH TẾ VÀ QUY HOẠCH THỦY SẢN PHÍA NAM

Vị trí và chức năng

1. Phân viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản phía Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, có chức năng nghiên cứu kinh tế, quy hoạch phát triển thủy sản, điều tra cơ bản; khoa học công nghệ và môi trường; hợp tác quốc tế; tập huấn; tư vấn và dịch vụ về kinh tế, quy hoạch thủy sản, GIS - Viễn thám khu vực phía Nam, đặc biệt vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

2. Phân viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản phía Nam (dưới đây gọi tắt là Phân viện) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở Phân viện đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tên giao dịch tiếng Anh: Southern Sub-Institute of Fisheries Economics and Planning (viết tắt là SIFEP).

Nhiệm vụ, quyền hạn

1.        Nghiên cứu:

a.        Nghiên cứu các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường liên quan đến phát triển thủy sản khu vực phía Nam; phát triển nghề cá cộng đồng và các mô hình tổ chức quản lý phát triển thuỷ sản;

b.        Dự báo cung - cầu thị trường và các dự báo khác có liên quan đến phát triển thủy sản;

c.        Đánh giá hiệu quả của các chính sách, quy hoạch, dự án về lĩnh vực thủy sản; đánh giá tác động môi trường và biến đổi khí hậu trong phát triển thủy sản;

d.        Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, công nghệ GIS - Viễn thám, lập bản đồ phục vụ quy hoạch và phát triển thủy sản;

e.        Điều tra cơ bản các lĩnh vực: khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản.

2.        Xây dựng quy hoạch phát triển thủy sản khu vực phía Nam:

a.            Quy hoạch tổng thể, quy hoạch kinh tế, sinh thái phát triển thủy sản cấp vùng và địa phương;

b.            Quy hoạch các lĩnh vực: khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần phát triển thủy sản cấp vùng và địa phương;

c.            Quy hoạch các khu bảo tồn biển, bảo tồn vùng nước nội địa, đất ngập nước, phát triển nông thôn mới;

d.            Quy hoạch phát triển ngành hàng, các sản phẩm thủy sản; quy hoạch các trung tâm nghề cá và các khu, cụm công nghiệp nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản công nghệ cao.

3.        Khảo sát, thiết kế kỹ thuật, tư vấn, dịch vụ chuyển giao công nghệ; thiết kế xây dựng các chương trình, dự án và các công trình liên quan đến lĩnh vực kinh tế và quy hoạch thủy sản.

4.        Hợp tác quốc tế, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, đào tạo, tập huấn thuộc lĩnh vực chuyên trách; tham gia đào tạo bồi dưỡng cho địa phương, các trường về kinh tế và quy hoạch thủy sản.

5.        Thẩm định các dự án quy hoạch phát triển thủy sản của ngành và địa phương ở khu vực phía Nam.

6.        Đề xuất và tư vấn xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá sản phẩm liên quan đến lĩnh vực thủy sản.

7.        Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, tài chính của Phân viện theo quy định của pháp luật và của Viện trưởng.

8.         Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 

 

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Tư vấn và Quy hoạch phát triển thuỷ sản đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản, có chức năng nghiên cứu khoa học; chuyển giao công nghệ; điều tra cơ bản; cung cấp các dịch vụ tư vấn và xây dựng quy hoạch phát triển thuỷ sản thuộc nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Tư vấn và Quy hoạch phát triển thuỷ sản (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Hà Nội.

3. Tên giao dịch tiếng Anh: Centre for Fisheries Consulting and Development Planning (viết tắt là FICODEP).

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển thuỷ sản và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

a) Quy hoạch tổng thể, quy hoạch kinh tế - sinh thái phát triển thủy sản cấp quốc gia, vùng và cấp địa phương.

b) Quy hoạch khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần thủy sản cấp quốc gia, vùng và địa phương; quy hoạch các khu bảo tồn biển, bảo tồn vùng nước nội địa, đất ngập nước, phát triển nông thôn mới.

c) Quy hoạch phát triển ngành hàng, các sản phẩm thuỷ sản; quy hoạch các trung tâm nghề cá và các khu, cụm công nghiệp thủy sản công nghệ cao.

d) Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình, quy phạm, hướng dẫn kỹ thuật lĩnh vực thuỷ sản.

2. Điều tra cơ bản các lĩnh vực thuỷ sản; điều tra phân vùng và đánh giá các nguồn tài nguyên phục vụ phát triển thuỷ sản.

3. Tư vấn:

a) Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển thủy sản, các chương trình, dự án đầu tư liên quan đến phát triển thủy sản.

b) Chuyển giao khoa học và công nghệ, dịch vụ lập báo cáo đánh giá đề tài, dự án liên quan đến các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.

c) Đánh giá các cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật.

d) Đánh giá, thẩm định việc thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển thuỷ sản, của các ngành và địa phương liên quan đến lĩnh vực thuỷ sản; các đề tài, dự án, đề án, quy hoạch, chương trình phát triển thuỷ sản và của các ngành khác liên quan đến lĩnh vực thuỷ sản.

đ) Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về quy hoạch phát triển thuỷ sản theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia nghiên cứu khoa học và công nghệ thủy sản; các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản.

5. Khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thiết kế xây dựng các chương trình, dự án và các công trình liên quan đến lĩnh vực quy hoạch phát triển thuỷ sản.

6. Hợp tác quốc tế, liên danh, liên kết với các tổ chức, cá nhân về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, tài chính và các nguồn lực khác của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản giao.

 

 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG NGHỀ CÁ

Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Phát triển cộng đồng nghề cá là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, có chức năng nghiên cứu; điều tra cơ bản; chuyển giao công nghệ; tư vấn xây dựng các mô hình quản lý nghề cá; cung cấp dịch vụ phát triển cộng đồng nghề cá thuộc nhiệm vụ của Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Phát triển cộng đồng nghề cá (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại Thành phố Hà Nội.

3. Tên giao dịch  tiếng Anh: Center for Fisheries Community Development (viết tắt là CECOFISH).

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu: Kinh tế, thể chế chính sách, văn hóa, xã hội, môi trường và tổ chức sản xuất phục vụ quản lý, phát triển cộng đồng nghề cá; đánh giá hiệu quả các chính sách, các chương trình, dự án về phát triển cộng đồng nghề cá; đánh giá tác động phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường đến cộng đồng nghề cá.

2. Điều tra cơ bản các lĩnh vực: Khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần phát triển cộng đồng nghề cá; các mô hình tổ chức quản lý nghề cá; kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường phát triển cộng đồng nghề cá.

3. Tư  vấn xây dựng các mô hình quản lý nghề cá; tư vấn chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, các mô hình tổ chức sản xuất; cung cấp dịch vụ phát triển cộng đồng nghề cá trên phạm vi cả nước; dịch vụ lập báo cáo tư vấn đánh giá cho các chương trình, đề tài, dự án liên quan đến phát triển cộng đồng nghề cá theo quy định.

4. Hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về phát triển cộng đồng nghề cá theo quy định của pháp luật và phân cấp của Viện.

 5.Tư vấn, bồi dưỡng tập huấn nâng cao năng lực quản lý và phát triển cộng đồng nghề cá theo quy định của pháp luật.

6. Chủ trì thực hiện các chương trình, dự án, các đề tài nghiên cứu khoa học, quy hoạch và chuyển giao công nghệ theo sự phân công của Viện trưởng và quy định của pháp luật.

7. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, tài chính và các nguồn lực khác của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Viện.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 

 

Xem thêm >>

Tin tức
 Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024   (15/07/2024 12:00:00 SA)
 Tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị   (09/07/2024 12:00:00 SA)
 Phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tầm nhìn đến năm 2050   (05/07/2024 12:00:00 SA)
 Xuất khẩu tôm đối mặt với nhiều thách thức vào cuối năm   (24/06/2024 12:00:00 SA)
 Bước chuyển từ đánh bắt sang bảo vệ và nuôi trồng thủy sản   (24/06/2024 12:00:00 SA)
 Hội thảo khoa học toàn quốc “Kinh tế và chính sách phát triển thủy sản trong mối quan hệ với tăng trưởng xanh”   (08/05/2024 12:00:00 SA)
 Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản (07/5/1984-07/5/2024)   (08/05/2024 12:00:00 SA)
 VIỆN KINH TẾ VÀ QUY HOẠCH THỦY SẢN - 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN   (03/05/2024 12:00:00 SA)
 Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản   (11/04/2024 12:00:00 SA)
 Những thách thức của xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2024   (08/04/2024 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...