Lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


(21/10/2020 12:00:00 SA)

Ngày 16/10/2010, tại Hà Nội, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản phối hợp với Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức hội thảo khởi động nhiệm vụ: Lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.