Cải thiện an sinh động vật trong chuỗi tôm tại Việt Nam


(05/01/2024 12:00:00 SA)

Để góp phần vào cải thiện an sinh động vật trong lĩnh vực thủy sản nói chung và trong chuỗi tôm tại Việt Nam nói riêng, vào ngày 7 tháng 11 năm 2023, Đại học Stirling đã công bố thỏa thuận hỗ trợ Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản Việt Nam (VIFEP) thực hiện dự án  “Đánh giá thực trạng nhận thức, hành vi, thực hành tốt và đề xuất các giải pháp liên quan đến cải thiện phúc lợi động vật trong chuỗi giá trị tôm tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam”. Dự án sẽ được thực hiện trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024.

Trong quá trình thực hiện dự án, những nội dung chính được nhấn mạnh như sau: Cơ sở lý luận và thực tiễn về an sinh động vật trong lĩnh vực thủy sản. Thực trạng nhận thức, hiểu biết, thói quen của các bên liên quan chính trong chuỗi tôm; các tác động tới sức khỏe tôm, hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm. Các mô hình điển hình về cải thiện an sinh động vật trong chuỗi giá trị tôm.

Theo kế hoạch triển khai dự án, hiện VIFEP đang tổng quan các nghiên cứu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận, khái niệm và phương pháp nghiên cứu đánh giá phúc lợi động vật áp dụng cho chuỗi giá trị tôm.