Một số mô hình xử lý nước thải trong nuôi tôm thâm canh tại Việt Nam


(13/10/2022 12:00:00 SA)

Tại Việt Nam, nuôi tôm nước lợ đã phát triển mạnh mẽ trong gần hai thập kỷ qua, trở thành ngành hàng xuất khẩu chủ lực và là ngành kinh tế quan trọng, đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội thiết thực, có ý nghĩa to lớn trong giải quyết công ăn việc làm, cải thiện đời sống và tăng thu nhập cho hàng triệu người dân. Năm 2021, sản lượng tôm nuôi nước lợ đạt 943.000 tấn, trong đó, tôm Thẻ chân trắng 663.000 tấn (chiếm 70,3%).