Phát triển bền vững nuôi biển - nhìn từ Quảng Ninh


(04/04/2024 12:00:00 SA)

Hiện nay, nuôi biển đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế biển nhằm đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển trong thế kỷ của biển và đại dương.