Quyết định v/v thành lập Hội đồng khoa học Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản


(23/10/2019 12:00:00 SA)

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng khoa học Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KINH TẾ VÀ QUY HOẠCH THUỶ SẢN

Căn cứ Quyết định số 3909/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản;

Căn cứ Quyết định số 4790/QĐ-BNN-TCCB ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ biên bản họp bầu bổ sung thành viên HĐKH Viện ngày 18/02/ 2016;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản và Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng khoa học Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản với các thành viên có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng khoa học Viện có trách nhiệm tư vấn giúp Viện trưởng thực hiện nhiệm vụ đúng theo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng khoa học Viện và theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 95/QĐ-KTQH ngày 24/07/2015 V/v thành lập Hội đồng khoa học Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản.

Điều 4. Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Trưởng các đơn vị trực thuộc Viện và các ông/bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 - Như điều 4;

 - Lưu: VT, HĐKH.

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tùng

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC THUỘC VIỆN KINH TẾ

VÀ QUY HOẠCH THỦY SẢN

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-KTQH ngày     tháng 03 năm 2016

của Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản)

 

I. Thành viên cố vấn:

1.  TS. Phạm Anh Tuấn - Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản

2.  TS. Tạ Quang Ngọc - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản

3.  TS. Ngô Anh Tuấn - Nguyên Vụ trưởng Vụ Tài chính - Bộ NN & PTNT

4. TS. Trần Thị Dung - Nguyên Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Quy hoạch phát triển thuỷ sản

 

II. Thành viên hội đồng:

1.     TS. Nguyễn Xuân Trịnh - Chủ tịch

2.     TS. Cao Lệ Quyên - Phó chủ tịch

3.     TS. Phan Thị Ngọc Diệp - Phó chủ tịch

4.     ThS. Nguyễn Quý Dương - Ủy viên thường trực

5.     ThS. Hoàng Văn Cường - Ủy viên thường trực

6.     ThS. Nguyễn Mạnh Cường - Thư ký hội đồng khoa học

7.     TS. Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên

8.     ThS. Trần Hoài Giang - Ủy viên

9.     ThS. Đỗ Đức Tùng - Ủy viên

10.                        ThS. Phạm Thị Thùy Linh - Ủy viên

11.                        ThS. Trần Văn Tam - Ủy viên

12.                        ThS. Trịnh Quang Tú - Ủy viên

13.                        ThS. Đào Việt Long - Ủy viên

14.                        ThS. Vũ Thị Hồng Ngân - Ủy viên

15.                         ThS. Lê Đức Liêm - Ủy viên

16.                        ThS. Trịnh Văn Tiến - Ủy viên

 

 

Xem thêm >>

Tin tức
 Nguồn cung toàn cầu suy giảm, xuất khẩu tôm Việt Nam có thể tăng 15% năm nay   (26/02/2024 12:00:00 SA)
 Xuất khẩu thủy sản tháng 1 tăng mạnh hơn 60% và kỳ vọng xuất khẩu năm 2024   (20/02/2024 12:00:00 SA)
 Gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024   (15/02/2024 12:00:00 SA)
 Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 kết hợp Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2024.   (26/01/2024 12:00:00 SA)
 Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024   (26/01/2024 12:00:00 SA)
 Hướng tới mục tiêu 100% các hồ tự nhiên được đánh giá nguồn lợi thủy sản   (24/01/2024 12:00:00 SA)
 Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030   (23/01/2024 12:00:00 SA)
 Ngành thuỷ sản sau 5 năm gia nhập CPTPP: Thị phần tăng trưởng liên tục   (19/01/2024 12:00:00 SA)
 Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản ký giao ước thi đua cùng các đơn vị sự nghiệp kinh tế Bộ NN-PTNT   (17/01/2024 12:00:00 SA)
 Công bố Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản   (04/12/2023 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...