Quyết định v/v thành lập Hội đồng khoa học Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản


(23/10/2019 12:00:00 SA)

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Hội đồng khoa học Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KINH TẾ VÀ QUY HOẠCH THUỶ SẢN

Căn cứ Quyết định số 3909/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản;

Căn cứ Quyết định số 4790/QĐ-BNN-TCCB ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ biên bản họp bầu bổ sung thành viên HĐKH Viện ngày 18/02/ 2016;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản và Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng khoa học Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản với các thành viên có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng khoa học Viện có trách nhiệm tư vấn giúp Viện trưởng thực hiện nhiệm vụ đúng theo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng khoa học Viện và theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 95/QĐ-KTQH ngày 24/07/2015 V/v thành lập Hội đồng khoa học Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản.

Điều 4. Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Trưởng các đơn vị trực thuộc Viện và các ông/bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 - Như điều 4;

 - Lưu: VT, HĐKH.

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tùng

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC THUỘC VIỆN KINH TẾ

VÀ QUY HOẠCH THỦY SẢN

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-KTQH ngày     tháng 03 năm 2016

của Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản)

 

I. Thành viên cố vấn:

1.  TS. Phạm Anh Tuấn - Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản

2.  TS. Tạ Quang Ngọc - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản

3.  TS. Ngô Anh Tuấn - Nguyên Vụ trưởng Vụ Tài chính - Bộ NN & PTNT

4. TS. Trần Thị Dung - Nguyên Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Quy hoạch phát triển thuỷ sản

 

II. Thành viên hội đồng:

1.     TS. Nguyễn Xuân Trịnh - Chủ tịch

2.     TS. Cao Lệ Quyên - Phó chủ tịch

3.     TS. Phan Thị Ngọc Diệp - Phó chủ tịch

4.     ThS. Nguyễn Quý Dương - Ủy viên thường trực

5.     ThS. Hoàng Văn Cường - Ủy viên thường trực

6.     ThS. Nguyễn Mạnh Cường - Thư ký hội đồng khoa học

7.     TS. Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên

8.     ThS. Trần Hoài Giang - Ủy viên

9.     ThS. Đỗ Đức Tùng - Ủy viên

10.                        ThS. Phạm Thị Thùy Linh - Ủy viên

11.                        ThS. Trần Văn Tam - Ủy viên

12.                        ThS. Trịnh Quang Tú - Ủy viên

13.                        ThS. Đào Việt Long - Ủy viên

14.                        ThS. Vũ Thị Hồng Ngân - Ủy viên

15.                         ThS. Lê Đức Liêm - Ủy viên

16.                        ThS. Trịnh Văn Tiến - Ủy viên

 

 

Xem thêm >>

Tin tức
 Chiến lược phát triển thủy sản: Cơ hội rất lớn nhưng cũng bộn bề nỗi lo   (23/11/2020 12:00:00 SA)
 Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020   (09/07/2020 12:00:00 SA)
 Lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản   (24/02/2020 12:00:00 SA)
 Dự báo xuất khẩu tôm sang EU đạt 800 triệu USD trong năm 2020   (20/02/2020 12:00:00 SA)
 Hợp tác công tư “xây” hạ tầng thuỷ sản   (18/02/2020 12:00:00 SA)
 Ngành thuỷ sản năm 2020: Bám sát khuyến nghị của EC   (03/02/2020 12:00:00 SA)
 Phải có chiến lược, giải pháp phát triển cụ thể cho từng giai đoạn để tạo tiền đề tự chủ về tổ chức, nhiệm vụ và tài chính   (14/01/2020 12:00:00 SA)
 Toàn cảnh kinh tế thủy sản năm 2019 và dự báo năm 2020   (31/12/2019 12:00:00 SA)
 Kim ngạch xuất khẩu thủy sản dự kiến đạt 8,8 tỷ USD   (23/12/2019 12:00:00 SA)
 Sản xuất thủy sản 10 tháng đầu năm tăng 5,4%   (06/11/2019 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...