Xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất tiêu thụ tôm hùm


(18/10/2023 12:00:00 SA)

Hợp tác xã phải trở thành chuỗi ngành hàng để tạo ra giá trị từ việc giảm chi phí thức ăn, tăng chất lượng, hướng tới xây dựng thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm…