Danh mục sách tham khảo


(10/09/2015 12:00:00 SA)

 

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO

 

01

Có một Việt Nam như thế đổi mới và phát triển kinh tế = Such is VietNam renovation economic development/Trần Nhâm chủ biên.-H.:Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 1988.-56Tr.;30cm.

 

SĐKCB:vv 675

 

                                                            KHXG: TK 01

02

Kết quả điều tra mẫu/Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số Trung ương.-H.:[ ],1990.-74Tr.;30cm.

 

SĐKCB:

 

                                                                 KHXG: TK 02

03

Kinh tế Việt Nam chặng đường 1945-1995 và triển vọng đến năm 2020 = VietNam economy the period 1945-1995 its perspective by the year 2020/Trần Hoàng Kim.-H.: Thống kê,1996.-406Tr.;27cm.

 

                                SĐKCB: vv194, vv197, vv1339

 

                                                               KHXG: TK03, TK04, TK05

04

Kinh tế Việt Nam 1955-2000 tính toán mới, phân tích mới/Trần Văn Thọ chủ biên; Nguyễn Ngọc Đức,...-H.: Thống kê, 2000.-311Tr.;24cm.

 

       SĐKCB: vv 1306

 

                                                              KHXG: TK06 

05

Kinh tế học của sự phát triển/Gills (Malcolim),....-tập 2.-H.: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Trung tâm tư liệu,1990.-637Tr.;29cm

 

SĐKCB:

 

                              KHXG: TK07

 

06

Thực trạng CNH HĐH, nông nghiệp nông thôn Việt Nam/Lê Mạnh Hùng chủ biên; nguyễn Sinh Cúc, Hoành Vĩnh Lê.-H.: Thống kê, 1998.-310Tr.;25cm.

                                   

SĐKCB: vv 367

 

                                                           KHXG: TK 08

 

07

Quản trị dự án đầu tư trong nước và quốc tế/Võ Thanh Thu.-H.: Thống kê,1996.-271Tr.;25cm.

 

SĐKCB: vv368

 

                                                            KHXG: TK 09

 

 

08

Chính sách phát triển nông nghiệp ở Việt Nam: ý kiến các nhà khoa học và quản lý tại Hội thảo ở Hà Nội ngày 20,21,22 -8-1991/Ủy ban kế hoạch nhà nước và tổ chức lương thực,1991.-192tr.;2cm

 

SĐKCB: vv362

 

                                                            KHXG: TK10

 

 

09

Kiến thức và sử dụng các biện pháp tránh thai các loại hình và sự khác biệt.-H.: Thống kê,1996.-93Tr.;30cm.

 

SĐKCB: vv75

 

                                                            KHXG: TK11

 

10

Kinh tế xã hội Việt Nam, thực trạng, xu thế và giải pháp/Lê Mạnh Hùng chủ biên; Trần Hoàng Kim,...-H.: Thống kê, 1996.-311Tr.;27cm.

 

SĐKCB: vv95

 

                                                             KHXG: TK12

 

11

217 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới/Nguyễn Quán.-H.:Thống kê, 2003.-187Tr.;25cm

 

SĐKCB: vv741

 

                                                           KHXG: TK13

 

12

Thời giá Việt Nam 1999-2000/Ban vật giá Chính phủ.-H.: Thống kê, 1999.-301Tr.;30cm.

 

SĐKCB: VV212

 

                                                           KHXG: TK14

 

13

Quản trị tài chính: nhà doanh nghiệp cần biết/Nguyễn Văn Thuận.-Tp.HCM.:Hồ chí Minh,1993.-323Tr.;24cm.

 

SĐKCB: vv95

 

                                                            KHXG: TK15

14

Kinh tế học vĩ mô/J. Gondon (Roberts).-H.: Khoa học kỹ thuật,1994.-899Tr.;24cm.

 

SĐKCB: vv95

 

                                                            KHXG: TK16

 

15

Kinh tế học vĩ mô/Finduck (Roberts), L.Rubilfeld (Daniel.-H.: Khoa học kỹ thuật, 1994.-843Tr.;24cm.

                                                             SĐKCB:

                                                             KHXG: TK17

 

16

Hướng dẫn thực hành và hoạch toán kế toán bài tập và báo cáo tài chính hành chính sự nghiệp: theo quyết định số 999TC/QĐ/CĐKT ngày 2-11-1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính/Nguyễn Văn Nhiệm.-H.:Thống kê, 1997.-536Tr.;28cm.

 

SĐKCB: vv213

 

                                                           KHXG: TK18

 

17

Quản trị nguồn nhân lực = Human resource management/Trần Kim Dung.-Tái bản lần 2.-H.: Giáo dục,2001.-344Tr.;25cm.

 

SĐKCB: vv372

 

                                                            KHXG: TK19

 

 

18

Giáo trình kinh tế Việt Nam.-H.: Quốc gia Hà Nội,1997.-145Tr.;25cm.

 

SĐKCB: vv372

 

                                                            KHXG: TK20

 

19

Điều tra di cư Việt Nam 2004: Chất lượng cuộc sống của di cư Việt Nam/Tổng cục thống kê.-H.: Thống kê, 2006.-149Tr.;28cm.

 

SĐKCB: vv1199

 

                                                          KHXG: TK21

20

Điều tra di cư Việt Nam 2004: Di cư trong nước và mối liên hệ với các sự kiện của cuộc sống/Tổng cục Thống kê.-H.:Thống kê, 2006.-145Tr.;28cm.

 

SĐKCB: vv1198

 

                                                          KHXG: TK 22

21

Điều tra di cư Việt Nam 2004: di dân và sức khỏe/Tổng cục thống kê.-H.:Thống kê, 2006.-167Tr.;28cm.

 

SĐKCB: vv1197

 

                                                           KHXG: TK2322

 

 

 

Kinh tế Việt Nam năm 2006 động thái và triển vọng/ Viện khoa học xã hội Việt Nam.-H.: Khoa học xã hội,2007.-144Tr.;27cm

 

                                                                 SĐKCB: vv 1211

                                                                  KHXG: TK24

 

 

23

Các dự án xây dựng cảng và đường thủy Việt Nam đến năm 2010 = Prọects of Buiding port & waterways in VietNam by the year 2010.- H.: Thống kê, 1996.-255Tr.;27cm.

                                                                 SĐKCB: vv638

                                                                 KHXG:  TK25

 

 

24

Các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ thủy sản 1991 – 1995: đề tài cấp ngành/Bộ thủy sản.-H.: vụ khoa học công nghệ - tập chí thủy sản.-274Tr.;27cm.

                                                            SĐKCB: vv631

                                                            KHXG: TK26

 

25

Bộ sưu tập ngư cụ nội địa vùng Đồng bằng sông Cửu Long/Nguyễn Nguyễn Du,...-TPHCM.: Lao động, 2006.-255Tr.;27cm.

                                                           SĐKCB: vv1133, vv1138

                                                           KHXG: TK27,TK28

 

 

26

Tuyển tập các báo khoa học Hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ III = Proceedings of the third national workshop of marine mollucs/Bộ Thủy sản.-Tp.HCM.: Nông nghiệp,2004.-259Tr.;27cm

                                                                 SĐKCB: vv954, vv953

                                                                  KHXG: TK29, TK30

 

 

27

Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội thảo thân mềm toàn quốc lần thứ IV = Proceeding of the Fourth National workshop of Manine Molluses/Bộ thủy sản.-H.: Nông nghiệp, 2007.-424Tr.;27cm

                                                                 SĐKCB: vv1147,vv1146,vv1145,vv1148

                                                                 KHXG: TK31, TK32, TK33, TK34

 

 

28

Tuyển tập báo cáo khoa học khí tượng thủy văn Biển: hội nghị khoa học lần thứ IV/Tổng cục khí tượng thủy văn.-H.:[ ], 2002.-305Tr.;28cm.

                                                                 SĐKCB: vv539

                                                                 KHXG: TK35

 

 

29

Tư liệu kinh tế - xã hội 61 tỉnh và thành phố = Socio economic statistical data of 61 provinces and cities in Vietnam/Tổng cục thống kê.-H.:Thống kê,.-771Tr.;31cm

                                                                  SĐKCB: vv61

                                                                  KHXG: TK36

 

 

30

Kết quả điều tra nông thôn và nông nghệp năm 1994 :số liệu cả nước 7 vùng sinh thái và 53 tỉnh, thành phố.- tập I/Tổng cục thống kê.- H.:Thống kê, 2001.-600Tr.-31cm.

                                                                 SĐKCB: vv70

                                                                 KHXG:TK37

31

Kết quả điều tra nông thôn và nông nghệp năm 1994 :số liệu cả nước 7 vùng sinh thái và 53 tỉnh, thành phố.- tập II/Tổng cục thống kê.- H.:Thống kê, 2001.-705Tr.-31cm.

                                                                 SĐKCB: vv66

                                                                 KHXG: TK38

 

 

32

Kết quả điều tra nông thôn và nông nghệp năm 1994 :số liệu cả nước 7 vùng sinh thái và 53 tỉnh, thành phố.- tập III/Tổng cục thống kê.- H.:Thống kê, 2001.-635Tr.-31cm.

                                                                 SĐKCB: vv60

                                                                 KHXG:TK39

 

 

 

33

 Tư liệu kinh tế xã hội 61 tỉnh và thành phố = Socio economic statistical data of 61 provinces and cities in Vietnam/Tổng cục thống kê.-H.: Thống kê,1998.-658Tr.;27cm 

                                                                SĐKCB: vv71, vv175

                                                                KHXG: TK40,TK41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

34

Kết quả điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 1995.-tập I/Tổng cục thống kê.-H.: Thống kê, 1996.-838Tr.;31cm.

                                                               SĐKCB: vv81

                                                               KHXG: TK42

 

 

35

Kết quả điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 1995.-tập II/Tổng cục thống kê,1996.-H.: Thống kê, 1047Tr.;31cm.

                                                               SĐKCB: vv80

                                                               KHXG: TK43

 

 

36

Kết quả điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 1995.-tập III/Tổng cục thống kê.-H.: Thống kê,1996.- 857Tr.;31cm.

                                                               SĐKCB: vv78

                                                               KHXG: TK44

 

37

Kết quả điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 1995.-tập IV/Tổng cục thống kê.-H.: Thống kê,1996.-811Tr.;31cm.

                                                               SĐKCB: vv79

                                                               KHXG: TK45

 

38

Nông nghiệp Nông thôn việt nam thời kỳ đổi mới = Vietnam agriculture and rural are in the renovation period (1986-2002)/Nguyễn Sinh Cúc.-H.:Thống kê,2003.-1056Tr.;27cm.

                                                                 SĐKCB: vv63

                                                                 KHXG:   TK46

39

Tư liệu kinh tế - xã hội chọn lọc kết quả từ các cuộc điều tra quy mô lớn những năm 1990 – 1996 = Mayor social and economic information obtained from the large scale surveys in feriod of 1990 – 1996 /Tổng cục thống kê.-H.: Thống kê,1998.-923Tr.;25cm.

                                                                SĐKCB: vv62

                                                                KHXG: TK 47

40

Các tiêu chuẩn nhà nước Việt Nam về môi trường: tập 1 chất lượng nước/tiêu chuẩn Việt Nam.-H.:,1995.-306Tr.;31cm.

                                                                  SĐKCB: vv51

                                                                   KHXG: TK48

41

Việt Nam kinh tế ngoài quốc doanh thời mở cửa 1991-1995 = Việtnam – Non – state economy in open – Doortime 1991 – 1995/Tổng cục thống kê.-H.:thống kê, 1996.-311Tr.;31cm

                                                                    ĐKCB: vv59

                                                                     KHXG: TK49

42

Kết quả điều tra toàn bộ doanh nghiệp 1- 4 -2001 = The results of the enterprise census at 1st appie 2001/Tổng cục thống kê.-H.:Thống kê, 2002.-1635Tr.;27cm.

                                                                    SĐKCB: vv181

                                                                     KHXG: TK50

43

Tiềm năng Việt Nam thế kỷ XXI = Vietnam’s potential in the 21st century/Thế giới.- Thế giới, 2002.-647Tr.;27cm.

                                                                    SĐKCB: vv189, vv179

                                                                    KHXG: TK51,TK52

44

Kinh tế học quốc tế lý thuyết và chính sách, tập 1: những vấn đề về thương mại quốc tế/Paul R.Krungman, Maurice Obstfeld.-H.:Chính trị Quốc gia,1996.-499Tr.;22cm

                                                                    SĐKCB: vv190

                                                                    KHXG: TK53

45

Việt Nam với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế/.-H.:Thống kê, 2003.-552Tr.;26cm

                                                                    SĐKCB: vv180

                                                                    KHXG: TK54

46

Những chặng đường lịch sử(1929 – 2003)/ Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.-H.: Lao động,2003.-739Tr.;27cm.

                                                                   SĐKCB.: vv192

                                                                   KHXG: TK55

47

Tiềm năng kinh tế Tây Nguyên và duyên hải Miền trung/Trung tâm nghiên cứu và tư vấn tiêu dùng.-H.:Thống kê,2000.-404Tr.;26cm

                                                                  SĐKCB: vv188

                                                                   KHXG: TK56

48

Quản trị dự án đầu tư trong nước và quốc tế/ Võ Thanh Thu.-H.:Giáo dục, 1993.-273Tr.;25cm.

                                                                 SĐKCB: vv193

                                                                 KHXG: TK57

49

Điều tra mức sống dân cư Việt Nam = ViêtNam living standards survey 1997 -1998/Tổng cục thống kê.-H.:Thống kê,2000.- 448Tr.;31cm.

                                                                 SĐKCB: vv195

                                                                KHXG: TK58

50

Danh mục các dự án đầuu tư ở Việt Nam đến năm 2010 = List of investment projects in Vietnam to the year 2010/Nguyễn Mạnh Hùng biên soạn.-H.:Thống kê,2002.-807Tr.;27cm.

                                                                    SĐKCB: vv196

                                                                    KHXG: TK59

51

Điều tra thực trạng kinh tế ngoài quốc doanh tỉnh Thừa Thiên Huế/Cục thống kê Thừa  Thiên Huế.-TTH.: Thống kê,1993.-95Tr.;28cm.

                                                                      SĐKCB: vv177

                                                                      KHXG: TK60

52

Phân tích kết quả điều tra tình trạng giàu nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế thời điểm 30 - 8 - 1993/Cục thống kê Thừa Thiên Huế.-TTH.:Thống kê,1994.-90Tr.;28cm.

                                                                     SĐKCB: không có thông tin

                                                                      KHXG: TK61

53

Kinh tế học của sự phát triển/Gills (Malcolim),....-H.: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Trung tâm tư liệu,1990.-483Tr.;28cm.

                                                                      SĐKCB: vv175

                                                                       KHXG: TK62

54

Sự thần kỳ của Đông Á tăng trưởng kinh tế và cuộc sống công cộng/Phan Bích Thu,...dịch; Lưu Ngọc Trịnh hiệu đính.-H.:Khoa học xã hội,1997.-641Tr.;28cm

                                                                       SĐKCB: vv174

                                                                       KHXG: TK63

55

Các dự án xây dựng cảng và đường thủy Việt Nam đến năm 2010 = Projects of building ports & waterways in Việtnam by the year 2010/Tổng cục thống kê.-H.:Thống kê,1996.-256Tr.;27cm.

                                                                      SĐKCB: vv760

                                                                      KHXG: TK64

56

Kinh tế Việt Nam đổi mới những phân tích và đánh giá quan trọng = Economy in the year of refroim/Nguyễn Văn Chỉnh,...-H.:Thống kê, 2002.-808Tr.;25cm.

SĐKCB:

KHXG: TK65

57

FDI với kinh tế và thương mại Việt Nam/Trương Đức Ngãi biên soạn.-H.: Tạp chí thương mại, 2002.-267Tr.;29cm.

SĐKCB: vv171

KHXG: TK66

58

Động thái và thực trạng kinh tế xã hội Việt Nam 10 năm đổi mới (1988 – 1995) = impetus and present situation of Vietnam society and economy after ten year of đôi mơi/Tổng cục thống kê.-H.:Thống kê,1996.-477Tr.;24cm

SĐKCB: vv58

KHXG: TK 67

59

Địa lý kinh tế Việt Nam = economy and finence of Viêtnam 1986 – 1990/Tổng cục thống kê.-H.:Thống kê,1997.-255Tr.;27cm.

SĐKCB: vv789

KHXG:TK68

60

Dự báo kinh tế - xã hội Việt Nam thập kỷ 90/Trần Hoàng Kim,...-H.: Thống kê, 1991.-90Tr.;27cm.

SĐKCB: VV227, VV228

KHXG: TK69, TK70

61

Miền trung cơ hội đầu tư và phát triển kinh tế = Economic development and investment opportunities.- ĐN: Nxb Đà Nẵng,1994.-355Tr.;27cm

SĐKCB: vv200

KHXG: TK71

62

Kinh tế và tài chính Việt Nam = Economy and finance of Vietnam 1986 – 1990/Tổng cục thống kê.-H.:Thống kê,1991.-295.;27cm.

SĐKCB:vv381

KHXG:TK72

63

Khí tượng thủy văn vùng biển Việt Nam/Tổng cục khí tượng thủy văn.-H.:Thống kê, 2000.-459Tr.;27cm

SĐKCB: vv529

KHXG: TK73

64

202 quốc gia và vùng lãnh thổ/Thế giới.-H.:Thông tấn,2003.-615Tr.;24cm.

SĐKCB:vv777

KHXG: TK74

65

Đặc trưng thủy văn miền bắc Việt Nam 1956 – 1970.-Quyển 1: các trạm vùng không ảnh hưởng triều.-H.:Cục thủy văn Bộ thủy lợi,1974.-427Tr.;27cm.

SĐKCB: vv527

KHXG: TK75

66

Đánh giá khai thác và bảo vệ tài nguyên khí hậu, tài nguyên nước của Việt Nam/Nguyễn Viết Phổ, Vũ Văn Tuấn.-H.:Khoa học kỹ thuật,1993.-118Tr.;31cm.

SĐKCB: vv517

KHXG: TK76

67

Đánh giá tài nguyên nước và sử dụng nước của nước CHXHCNVN/Nguyễn Viết Phổ chủ biên; Vũ Ngọc Kỷ,...-H.:,1992.-218Tr.;26cm.

SĐKCB:vv518Tr

KHXG: TK77

68

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2001 – 2010/Bộ khoa học công nghệ và môi trường.-H.:,1999.-59tr.;31cm.

SĐKCB: vv

KHXG:TK78

69

Việt Nam danh bạ xanh 1997/Bộ kho học Công nghệ và Môi trường.-H.:,1997.-254Tr.;26cm.

SĐKCB: vv456

KHXG:TK79

70

Kế hoạch hành động bảo vệ đa dạng sinh học của Việt Nam/Chính phủ CHXHCN Việt Nam và dự án của Quỹ môi trường toàn cầu VII/91/G31.-H.:-206Tr;26cm.

SĐKCB: vv454,vv455

KHXG: TK480,TK81

71

Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp hiện trạng và giải pháp = Non – farm individual business establishments current and solutions/Tổng cục thống kê.-H.: Thống kê,2006.-290Tr.;26cm.

SĐKCB: vv1106

KHXG: TK82

72

Một số bệnh thường gặp trên tôm sú: các phương pháp chuẩn đoán và biện pháp phòng trị/Nguyễn Văn Hảo.-Tp.HCM.:Nông nghiệp,2004.-211Tr.;27cm.

SĐKCB:vv949

KHXG:TK83

73

Kết quả tổng điều tra cơ sở kinh tế, tài chính, sự nghiệp 2002.-Tập 2: cơ sở sản xuất kinh doanh = Reusul of estabvishment census of Vietnam 2002 volume 2 : Buisiness establishments/Tổng cục thống kê.-H.:Thống kê,2004.-344Tr.;27cm.

SĐKCB: vv944

KHXG: TK84

74

Kết quả tổng điều tra cơ sở kinh tế, tài chính, sự nghiệp 2002.-Tập 1: kết quả tổng hợp chung = Reusul of estabvishment census of Vietnam 2002 volume 1 : General results/Tổng cục thống kê.-H.:Thống kê,2004.-629Tr.;27cm.

SĐKCB: vv945

KHXG: TK85

75

Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2004, 2005, 2006 = The situation of enterpries through the results of surveys conducted in 2004, 2005, 2006/Tổng cục thống kê.-H.: Thống kê, 2007.-685Tr.;25cm.

SĐKCB: vv1237,vv11238

KHXG: TK86,TK87

 

76

Chính sách tiền lương mới thực hiện tháng 10/2004.-tập 2: Văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành.-H.:Tài chính,2005.-350Tr.;27cm.

SĐKCB: vv919

KHXG: TK88

77

Kinh tế Việt Nam 2001 = Vietnam’s economy in 2001/Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương.-H.: Chính trị quốc gia,2002.-155Tr.;29cm.

SĐKCB: vv437

KHXG: TK89

78

Kinh tế Việt Nam 2004/Viện nghiên cứu quản lý.-H.:Khoa học kỹ thuật,2005.-170Tr.;29cm.

SĐKCB: vv985

KHXG: TK90

79

Danh sách hội viên = members directory/Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam.-H.:,2003.-173Tr.;29cm.

SĐKCB: vv915

KHXG: TK91

80

Tuyển tập nghề cá sông Cửu long = Journal of Mokong fisheries 2004/Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2.-Tp.HCM.: Nông nghiệp, 2004.-424Tr.;27cm

SĐKCB: vv947

KHXG:TK92

81

Kết quả điều tra cơ sở hành chính sự nghiệp 2012.-Tập 3: cơ sở hành chính sự nghiệp = Resul of establishment census of Vietnam 2002 volume3: Non-profit establishments/Tổng cục thống kê.-H.:Thống kê, 2004.-376Tr.;27cm.

SĐKCB:vv946

KHXG: TK93

82

Kinh tế Việt Nam hội nhập phát triển bền vững/Hồ Đức Hùng chủ biên.-H.:Thông tấn, 2007.-351Tr.;27cm

SĐKCB: vv1216

KHXG: TK 94

83

Thủy sản Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập/tạp chí thủy sản biên soạn.-H.: Lao động,2004.-455Tr.;29cm.

SĐKCB: vv894

KHXG: TK 95

 

84

Chính sách tiền lương mới thực hiện tháng 10/2004.-tập 1: Các nghị định của chính phủ.-H.:Tài chính,2005.-167Tr.;27cm.

SĐKG:

                                                                        KHXG: TK96

85

Tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo ở việt Nam – Thành tựu, thách thức và giải pháp/Bộ kế hoạch và đầu tư.-H.:,2007.-383Tr.;29cm.

SĐKCB: vv1261

KHXG: TK97

86

Các cam kết của Việt Nam tới WTO trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn/Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hợp tác quốc tế.-H.:,2007.-283Tr.;26cm.

SĐKCB:

KHXG: TK98

87

Công sở và điều hành công sở trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước/Vũ Đình Quyền, Trương Công Lý.-H.: Lao động,2006.-519Tr.;27cm.

SĐKCB: vv1128

KHXG: TK99

88

Doanh nghiệp Việt Nam tiến trình hội nhập và tổ chức thương mại thế giới WTO.-H.:Văn hóa thông tin,2006.-369Tr.;29cm.

SĐKCB: vv1132

KHXG: TK100

89

45 năm kinh tế Việt Nam (1945 - 1990)/Đào Văn Tập chủ biên.-H.: Khoa hoc xã hội,1990.-427Tr.;24cm.

SĐKCB: vv234

KHXG: TK101

90

Chính sách phát triển Nông nghiệp ở Việt Nam: ý kiến các nhà khoa học quản lý tại hội thảo (phân tích chính sách nông nghiệp với việc hoạch định chính sách ở Việt Nam).-H.:,1991.-192Tr.;25cm.

SĐKCB:

KHXG: TK 102

91

Kinh tế học quốc tế lý thuyết và chính sách/ Paul R.Krugman, Maurice Obstfeld.-tập 2.:những vấn đề về tiền tệ quốc tế.-H.: Chính trị quốc gia,1996.-710Tr.;22cm

SĐKCB: vv229

KHXG: TK103

92

Phân tích hoạt động doanh nghiệp: phân tích kinh doanh, phân tích báo cáo tài chính, phân tích kinh tế các dự án/Nguyễn Tấn Bình.-tái bản lần 1.-H.: Nxb Đại học Quốc gia,2003.-482Tr.;24cm.

SĐKCB: vv231

KHXG: TK104

93

Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Xa và Trường Xa/Monique Chemiller, gendreau.-H.: Chính trị quốc gia,1998.-195Tr.;24cm.

SĐKCB: vv382

KHXG: TK105

94

Tiềm năng kinh tế Việt Nam trước ngưỡng cửa những năm 2000/Ủy ban nhà nước về hợp tác và đầu tư = Economic potentials of Vietnam of the threshold the years 2000.-H.:,1994.- -399Tr;26cm.

SĐKCB: vv230

KHXG: TK106

95

Kinh tế xã hội Việt Nam 3 năm 1996 – 1998 và dự báo năm 2000/Lê Mạnh Hùng(chủ biên); Nguyễn Anh Cúc.-H.: Thống kê, 1999.-365Tr.;25cm

SĐKCB: vv218

KHXG: TK107

96

Giá thiết kế công trình xây dựng ban hành kèm theo quyết định số 179BXD/VKT ngày 17 tháng 7 năm 1995 của bộ xây dựng .-H.:,1995.-60Tr.;27cm.

SĐKCB:vv640, vv641

KHXG: TK 108,TK109

97

Giáo dục Việt Nam xu hướng phát triển và những sự khác biệt .-H.:Tổng cục thống kê,1995.-64Tr.;30cm.

SĐKCB: 110

KHXG: TK 110

98

Sách hướng dẫn nghiệp vụ chỉ tiêu xã hội ở Việt Nam/Tổng cục thống kê.-H.:,1991.-161Tr.;30cm.

SĐKCB:vv111

KHXG:TK111

99

Tập bản đồ dân số Việt Nam Atlas Việt nam Population,-H.:,1991.-111Tr,;30cm

SĐKCB:

KHXG: TK112

100

Việt Nam – Kinh tế ngoài quốc doanh thời mở cửa 1991 – 1995 = Việt Nam – Non – State economy oprn-door time 1991 – 1995/Tổng cục thống kê.-H.: Thống kê,1996.-311Tr.;30cm

SĐKCB: vv98

KHXG: TK113

101

Dân số tỉnh thừa Thiên Huế: kết quả điều tra toàn diện thời điểm 1-4 – 1989/Cục thống kê Thừa Thiên Huế.- Huế.:,1992.-200Tr.;27cm.

SĐKCB: vv105

KHXG: TK114

102

Những vấn đề kinh tế và đời sống qua ba cuộc điều tra nông nghiệp công nghiệp nhà ở/Lê Văn Toàn chủ biên; Nguyễn Sinh Cúc,...H.: Thống kê, 1991.-210Tr.;27cm.

SĐKCB:vv106

KHXG: TK115

103

Kết quả điều tra cơ bản lao động và một số vấn đề xã hội vùng Bắc trung Bộ năm 1995/Viện khoa học lao động và các vấn đề xã hội.-H.:,1996.-311Tr.;27cm.

SĐKCB: vv94

KHXG: TK116

104

Tài liệu chỉ đạo nghiệp vụ điều tra đơi sống và kinh tế hộ gia đình: ban hành theo quyết định số 138/QĐ-TCTK ngày 25 tháng 11 năm 1994 của Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê/Tổng cục Thống kê.-H.: Thống kê,1995.-359Tr.;30cm.

SĐKCB:vv113

KHXG: TK117

105

Hỏi-Đáp và hướng dẫn thực hành 4 chuẩn mực kế toán Việt Nam/ Ngô Thế Chi.-H.: Thống kê,2003.-368Tr.;30cm.

SĐKCB:vv712

KHXG:TK118

106

Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam 1999 chuyên khảo về hôn nhân, sinh đẻ và tử vong ở Việt Nam: mức độ, xu hướng và những khác biệt/Tổng cục thống kê.-H.:Thống kê,2001.-351Tr.;28cm.

SĐKCB:vv138

KHXG: TK119

107

Thực tiễn nuôi dưỡng trẻ sơ sinh ở Việt Nam.-H.: Thống kê,1996.-49Tr.;30cm.

SĐKCB: vv136

KHXG: TK120

108

Khoảng cách sinh và tử vong trẻ em ở Việt Nam.-H.:Thống kê, 1996.-71Tr.;30cm

SĐKCB:vv137

KHXG: TK121

109

Dân số Việt Nam /Tổng điều tra dân số Việt Nam.-H.:Thống kê,1992.-48Tr.;30cm

SĐKCB:vv112

KHXG: TK122

110

Việt Nam 15 năm đổi mới và định hướng phát triển đến năm 2010.-H.: Nxb chính trị Quốc Gia, 20021.-1155Tr.;28cm.

SĐKCB:vv115

KHXG: TK123

111

Kinh tế và tài chính Việt Nam = Economy anh finance of Viet Nam.-H.:Thống kê,1994.-342Tr.;27cm.

SĐKCB:vv108

KHXG: TK124

112

Việt Nam những thay đổi địa danh và địa giới hành chính (1945-2002)/Nguyễn Quang Ân.-H.: Thông Tấn,2003.-1007Tr.-27cm.

SĐKCB: vv107

KHXG: TK125,TK126

113

Lao động – việc làm ở Việt Nam1996-2003 = Labour – employment in Viet nam 1996 -2003/Bộ lao động thương binh xã hội.-H.:Lao động xã hội,2004.-448Tr.;30cm.

SĐKCB: vv980

KHXG:TK127

114

Mở rộng Nuôi tôm trên cát ở Việt Nam thách thức và cơ hội.-Cà Mau.:HAKI, 2003.-109Tr.;30cm.

SĐKCB: vv864

KHXG: TK128

115

Đập và phát triển một khuôn khổ mới cho quá trình ra quyết định : báo cáo của ủy ban thế giới về đập.-H.: Nxb xây dựng,2002.-398Tr.;30cm.

ĐKCB:vv866

KHXG: TK129

116

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ: kỷ niệm 20 năm thành lập trung tâm 1984 – 2004.-Tp.HCM.: Nxb Nông nghiệp,2004.-656Tr.;27cm.

SĐKCB:vv853

KHXG: TK130,TK131

117

Kinh tế Việt Nam 2003/Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương.-H.: Nxb chính trị Quốc Gia,2004.-128Tr.;29cm.

SĐKCB: vv835

KHXG: TK132

118

Quy hoạch chiến lược phát triển nghành,chương trình ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến 2010, định hướng 2020 và hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện = Sector development strategy – Planning and priority program in VietNam’s socio- economy development strategy to the year 2010, orientation toward the year 2020 anh the system of guiding document /Nguyễn Mạnh Hùng biên soạn.-H.:Thống kê.-708 Tr.;27cm.

SĐKCB: vv837,vv836

KHXG: TK133, TK134

 

119

Nông nghiệp Nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới = ViêtNam agriculture and rual are in the  renovation period 1986 – 2002/Nguyễn Sinh Cúc.-H.: Nxb Thống kê,2003.-1056Tr.;27cm.

SĐKCB: vv843

KHXG: TK135

120

Chiến lược kế hoạch chương trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến 2010 = Stratecfies plans programs of Vietnam socio – economic development investment to the year 2010/Nguyễn Mạnh Hùng.-H.:Thống kê, 2004.-872Tr.;27cm

ĐKCB:383;839

KHXG: TK136;TK137

121

Kết quả điều tra mức sống hộ gia đình năm 2002/Tổng cục Thống kê.-H.:Thống kê,2004.-228Tr.;30cm

ĐKCB: 842;841

KHXG: TK138;TK139

122

Toàn cảnh kinh tế Việt  Nam tập II/Trung tâm tư vấn và Phát triển .-H.:Chính trị quốc gia, 2004.-1487Tr.;28cm

ĐKCB: 862

KHXG: TK140

123

Tóm tắt kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2001/Tổng cục Thống kê.-H.:Thống kê, 2003.-222Tr.;25cm

ĐKCB: 881

KHXG: TK141

124

Lịch sử chính sách khoa học và công nghệ Nhật Bản.-H.: Nxb Lao động xã hội, 2004.-495Tr.;25cm

ĐKCB: 863

KHXG: TK142

125

Nông nghiệp Việt Nam trên con đường Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa/Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.-Tp.HCM.:Nxb Hồ Chí Minh,2003.-368Tr.;24cm

ĐKCB: 833

KHXG: TK143

126

Tư liệu kinh tế các nước thành viên Asean/Tổng cục Thống kê.-H.:Thống kê,2004.-454Tr.;25cm

ĐKCB: 832

KHXG: TK144

127

Hội nghị thương mại Quốc tế và môi trường Hà Nội tháng 9 – 10/4/1999.-66Tr.;24cm

ĐKCB: 1070

KHXG: TK145

128

Sinh vật ngoại lai xâm hại : sự xâm lăng thầm lặng.-27Tr.;24cm

SĐKCB: 869

KHXG: TK146

129

Khoa học và công nghệ thế giới : xu thế và chính sách những năm đầu thế kỷ XXI/ Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.-H.:,2004.-378Tr.;24cm

SĐKCB: 876

KHXG: 147

130

Khoa học và công nghệ Việt Nam 2001.-H.:,2002.-221Tr.;24cm.

SĐKCB: 04

KHXG: 148

131

Khoa học và công nghệ Việt Nam 2002.-H.:,2003.-230Tr.;24cm

SĐKCB: 877

KHXG: TK149

132

Khoa học và công nghệ Việt Nam 1999- 2000.-H.:,2001.;177Tr.;24cm

SĐKCB: 1359

KHXG: TK150

133

Khoa học và công nghệ Việt Nam 2003.-H.:,2004.-238Tr.;24cm

ĐKCB: 1365

KHXG: TK151

134

Công nghệ và thiết bị cung cấp - chuyển giao: tài liệu phục vụ chợ Công nghệ và thiết bị tháng 10/2006.-641Tr.;25cm.

SĐKCB: 1122

KHXG: TK152

135

Phát triển bền vững ở Việt Nam (sổ tay tuyên truyền).-H.:,2006.-84Tr.;21cm

SĐKCB: 1079

KHXG: TK 153

136

Chính sách đối với ngành y tế.-H.:,1999.-139Tr.;25cm

SĐKCB: 1087

KHXG: TK154

137

Các phương pháp thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ/Đoàn Văn Trường.-H.:Khoa học và kỹ thuật,2007.-420Tr.;21cm.

ĐKCB: 1236

KHXG: TK155

138

Tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam/Nguyễn Văn Nam, Trần Thọ Đạt.-H.:Kinh tế quốc dân, 2006.-287Tr.;21cm.

ĐKCB:

KHXG: TK156

139

Một số vấn đề phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay/Đỗ Hoài Nam, Võ Đại Lược.-H.:Thế giới, 2005.-487Tr.;21cm.

ĐKCB: 1234

KHXG: TK157

140

Tư duy hệ thống quản lý hỗn độn và phức hợp một cơ sở cho thiết kế kiến trúc kinh doanh/Chu Tiến Ánh dịch.-H.:Khoa học xã hội, 2005.-594Tr.;21cm

KHXG: TK158

142

Tiến trình hợp tác Á – Âu và những đóng góp của Việt  Nam/Nguyễn Quy Quý.-H.:Nxb Khoa học xã hội,2006.-477Tr.;22cm.

SĐKCB: 1170 KHXG: TK159

 

143

Đổi mới công tác kế hoạch hóa trong tiến trình hội nhập/Ngô Thắng Lợi, Vũ Cương.-H.:Nxb Lao động xã hội,2007.-.-334Tr.;21cm.

SĐKCB: 1247

KHXG: TK160

144

Doanh nghiệp Việt Nam với vấn đề thương hiệu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.-H.:Thống kê, 2004.-539Tr.;25cm.

SĐKCB: 879

KHXG: TK161

145

Đông Á đổi mới công nghệ để tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu /Trần Văn Tùng.-H.:Nxb Thế giới,2007.-187Tr.;19cm.

SĐKCB: 1254

KHXG: TK162

146

Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng quy chế đấu thầu.-H.:Xây Dựng,1996.-172Tr.;21cm.

ĐKCB:927

KHXG: TK163

147

Chuyển dịch cơ cấu lao động trong xu hướng hội nhập quốc tế (sách chuyên khảo)/Phạm Quý Thọ.-H.:Lao động xã hội,2006.;131Tr.:21cm.

ĐKCB: 1253

KHXG: TK164

148

Những nhân tố mới về hoạt động khoa học công nghệ trong công cuộc đổi mới.tập 1.-H.:Khoa học và kỹ thuật,1996.-243Tr.;19cm.

ĐKCB: 924

KHXG: TK165

149

Hướng dẫn quy hoạch và quản lý vùng và trại nuôi tôm/Hà Xuân Thông.-H.:Nông nghiệp,1999.-127Tr.;19cm.

ĐKCB: 922

KHXG: TK166

150

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng lãnh đạo nhà nước.-H.:Chính trị Quốc Gia,1996.-127Tr.;19cm

ĐKCB:921

KHXG: TK167

151

Nâng cao quyền lực – năng lực – hiệu lực quẩn lý nhà nước nâng cao hiệu lực pháp luật/Nguyễn Duy Nga.-248Tr.;19cm.

ĐKCB: 920

KHXG: TK168

152

Danh sách hội viên = members directory.-H.;2002.-152Tr.;20cm.

ĐKCB: 897

KHXG: TK169

153

Phương pháp hoạch định chiến lược/Hương Huy.-H.:Giao thông vận tải, 2007.-321Tr.;21cm.

ĐKCB: 1251

KHXG:TK170

154

Kinh tế học của sự phát triển/Malcolm Gills,....-H: Trung tâm thông tin tư liệu,1990.-483Tr.;19cm.Tập 1

ĐKCB: 995

KHXG: TK171

 

155

Kinh tế học của sự phát triển/Malcolm Gills,....-H: Trung tâm thông tin tư liệu,1990.-637Tr.;19cm.Tập 2

SĐKCB:

KHXG: TK172

 

156

Cán cân thương mại trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa/Nguyễn Văn Lịch,...-H.:Lao động xã hội,2006.-477Tr.;22cm.

SĐKCB: 1171

KHXG: TK173

157

Tiến trình hợp tác Á – Âu và những đóng góp của Việt Nam/Nguyễn Duy Quý.-H.: Khoa học xã hội,2006.-245Tr.;21cm.

SĐKCB: 1170

KHXG: TK174

158

Quan hệ Trung Quốc – Asean – Nhật Bản trong bối cảnh mới và tác động của nó tới Việt Nam/Vũ Văn Hà.-H.:Khoa học xã hội,2006.-245Tr.;21cm.

SĐKCB: 1169

KHXG: TK175

159

Thế giới đa chiều : Lý thuyết và kinh nghiệm nghiên cứu khu vực/Lương Văn Kế.-H.:Thế Giới,2007.-547Tr.;21cm.

SĐKCB: 1168

KHXG: TK176

160

Quan hệ thương mại Vân Nam và Quảng Tây Trung Quốc/Nguyễn Văn Lịch .-H.:Thế giới,2007.-257Tr.;21cm

SĐKCB: 1164

KHXG: TK177

161

Liên kết Asean trong thập niên đầu thế kỷ XXI /Phạm Đức Thành (cb) .-H.:Khoa học xã hội,2006.-363Tr.;21cm

SĐKCB: 1163

KHXG: TK178

162

Vai trò của Việt Nam trong Asean.-H.:Thông Tấn,2007.-413Tr.;21cm

SĐKCB: 1165

KHXG: TK179

163

Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và liên kết trong hội nhập/Đinh Trọng Thịnh, Nguyễn Minh Phong (cb).-H.:Tài Chính,2007.-415Tr.;21cm.

SĐKCB: 1161

KHXG: TK180

164

Nâng cao sức mạnh cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong hội nhập kih tế, quốc tế/Nguyễn Vĩnh Thanh.-H.:Lao động – xã hội,2005.-334Tr.;21cm.

SĐKCB:1167

KHXG: TK181

165

Kinh tế chính trị thế giới năm 2006 và triển vọng năm 2007/Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Hồng Sơn (cb).-H.:Khoa học xã hội,2007.-249Tr.;21cm.

SĐKCB: 1166

KHXG: TK182

166

Kinh tế vùng ở Việt Nam từ lý luận đến thực tiễn/Lê Thu Hoa.-H.:Lao động – xã hội,2007.-237Tr.;21cm.

SĐKCB: 1248,1250

KHXG: TK183,TK184

167

Lực lượng sản xuất mới và kinh tế tri thức/Vũ Đình Cự, Trần Xuân Sầm (cb) .-H.:Chính trị quốc gia,2006.-310Tr.;21cm

SĐKCB: 1249

KHXG: TK185

168

Phát triển bền vững ở Việt Nam: thành tựu, cơ hội, thách thức và triển vọng/Nguyễn Quang Thái, Ngô Thắng Lợi.-H.:Lao động xã hội,2007.-483Tr.;21cm.

SĐKCB: 1258

KHXG: TK186               

169

Thúc đẩy các tổ chức khoa học và công nghệ chuyển sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp/Phạm Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hiệu.-H.:Lao động – xã hội,2007.-231Tr.;21cm.

SĐKCB: 1260

KHXG: TK187

170

Tư duy chiến lược và khoa học mới: lập kế hoạch giữa tình thế hỗn độn phức hợp và thay đổi/Sanders( T.Irenen).-H.:Nxb Tri Thức,2006.-296Tr.;22cm.

SĐKCB: 1218

KHXG: TK188

171

Trái đất –Trung Quốc chung tuyên ngôn cho thiên nhiên kỷ mới/Edgou Morin, Anne Briqitte Kern.-H.:Khoa học xã hội, 2002.-453Tr.;21cm.

SĐKCB: 1221

KHXG: TK189

172

Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay/Vũ Quốc Tuấn(cb).-H.:Chính trị quốc gia,2006.-198Tr.;19cm.

SĐKCB: 1264

KHXG: TK190

173

Gia nhập WTO Việt Nam kiên định con đường đã chọn tiếng nói bè bạn.-H.:Nxb Quốc Gia,2004.-190Tr.;21cm.

SĐKCB: 1217

KHXG: TK191

174

Nhà quản lý một phút phương cách quản lý của các nhà quản trị hàng đầu thế giới/Marcus Buckingham, Curtcuffman.-Hà Thiện Thuyên Dịch.-H.:Thanh niên,2003.-222Tr.;21cm.

SĐKCB: 1220

KHXG: TK192

175

Kỷ yếu hội thảo: Cộng đồng tham gia bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học.-Vĩnh Phúc,2006.-128Tr.;21cm.

SĐKCB: 1135

KHXG: 193

176

Hướng dẫn sử dụng phươg pháp điều tra chọn mẫu của FAO trong thống kê nghề cá ven bờ và nuôi trồng thủy sản.-H.:,2005.-80Tr.;19cm.

SĐKCB: 1134

KHXG: 194

177

ASEAN – 40 năm phát triển khoa học công nghệ (Phụ trương tổng luận).-H.:,2007.-183Tr.;25cm.

SĐKCB: 1219

KHXG: 195

178

Bàn về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời kỳ mới.-H.:,2007.-259Tr.;24cm.

SĐKCB: 1263

KHXG: 196

179

Quản lý nguồn lợi thủy sản hệ đầm phá Tam Giang/Nguyễn Quang Vinh Bình.-Huế.:Thuận Hóa,1996.-149Tr.;19cm.

SĐKCB: 930

KHXG: TK197,TK198

180

Công Đoàn thủy sản Việt Nam 1992 – 2002.-H.:Lao động,2002.-179Tr.;21cm.

SĐKCB: 899

KHXG: TK199

181

Một số thành tựu hoạt động khoa học công nghệ ngành thủy sản (2001-2005) và định hướng phát triển.-H.:Nông nghiệp, 2005.-195Tr.;21cm.

SĐKCB: 1001

KHXG:TK200

182

Địa lý kinh tế Việt Nam.-H.:,1998.-199Tr.;21cm.

SĐKCB: 999

KHXG: TK201

183

Hướng dẫn chọn mẫu của FAO trong thống kê nghề cá ven bờ và nuôi trồng thủy sản.-H.:,2005.-80Tr.;19cm.

SĐKCB: 1033

KHXG:TK202

184

Quản lý dự án các vấn đề, phương pháp và áp dụng ở Việt Nam/Georges Hirsch.-H.:,1994.-259Tr.;21cm.

SĐKCB: 1031

KHXG: TK203

185

Hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn nước ta hiện nay/Hoàng Chí Bảo (cb) .-H: Nxb Lý luận chính trị,2005.-481Tr.;21cm.

SĐKCB: 1035

KHXG:TK204

186

Kỹ thuật sản xuất giống Tôm he Nhật Bản và một số biện pháp phòng trị bệnh.-H.:205.-27Tr.;21cm.

SĐKCB: 1044

KHXG: TK205

187

Tăng cường sự đóng góp của nghề cá nhỏ ven bờ cho xóa đói giảm nghèo và an ninh lương thực.-H.:,2006.-112Tr.;21cm.

SĐKCB:1109

KHXG: TK206

188

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi tôm càng xanh.-Tái bản lần 1.-H.:Nông nghiệp,2005.-39Tr.;21cm.

SĐKCB: 1043

KHXG:TK207

189

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá Hồng Mỹ.-H.:Nxb Nông nghiệp,2005.-23Tr.;21cm.

SĐKCB:

KHXG: TK208

190

Bệnh của Tôm nuôi và biện pháp phòng trị/Bùi Quang Tề.-H.:Nông nghiệp,2003.-184Tr;21cm.

SĐKCB: 1112

KHXG:TK209

191

Hỏi và đáp về kỹ thuật nuôi tôm sú/Trần Thị Việt Ngân.-H.:Nông nghiệp,2002.-192Tr.;21cm.

SĐKCB: 1111

KHXG: TK210

192

Tóm lược các công trình nghiên cứu kinh tế và Quy hoạch thủy sản.-H.:Nông nghiệp,1998.tập 1.-240Tr.;21cm.

SĐKCB: 1010;1058;1299;1298

KHXG: TK211;TK212;TK213;TK214

193

Phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững góp phần xóa đói giảm nghèo : chiến lược và biện pháp triển khai.-H.:2001.-84Tr.;21cm.

SĐKCB: 1358;1292

KHXG: TK215;TK216

194

Hỏi đáp về hiệp định Nông nghiệp WTO.-H.:,2007.-71Tr.;21cm.

KHXG: TK217

195

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm: 1 số đối tượng thủy sản nước ngọt.-tái bản lần 1.-H.:Nông nghiệp, 2005.-204Tr.;21cm.

ĐKCB: 1293

KHXG: TK218

196

WTO kinh doanh và tự vệ/Trương Cường.-H.:Hà Nội,2007.-327Tr.;21cm.

ĐKCB: 1178

KHXG: TK219

197

Liên kết kinh tế ASEAN vấn đề và triển vọng/Trần Đình Thiên.-H.:Thế giới,2005.-396Tr.;21cm.

ĐKCB: 1181

KHXG: TK220

198

Danh mục tôm biển Việt Nam/Nguyễn Văn Chung; Phạm Thị Dự.-H.:Khoa học kỹ thuật,1995.-170Tr.;21cm.

ĐKCB: 511

KHXG:TK221

199

Cá biển Việt Nam = The marine fishes of Vietnam.tập 1/Nguyễn Khắc Hường(cb).-H,: Khoa học kỹ thuật,1991.-196Tr.;21cm.

ĐKCB: 513

KHXG: TK222

200

Cá biển Việt Nam : Ganoidomorpha, clupeomorpha.-Tập 2.Quyển 1/Nguyễn Khắc Hường.-H.:Khoa học kỹ thuật,1991.-182Tr.;21cm.

KHXG: TK223

201

Cá biển Việt Nam = The marine fishes of Vietnam.tập 2.Quyển 3/Nguyễn Khắc Hường(cb).-H,: Khoa học kỹ thuật,1991.-131Tr.;21cm.

ĐKCB: 516

KHXG: TK224

202

Danh mục cá biển Việt Nam.Tập II: Bộ cá Vược, bộ phụ cá vược, bộ phụ cá ép/Nguyễn Hũu Phụng(cb); Lê Trọng Tấn.-H.:Khoa học kỹ thuật,1995.-606Tr.;21cm.

KHXG: TK225

203

Danh mục cá biển Việt Nam.Tập II: lớp cá xương từ bộ cá cháo biển đến bọ cá đối/Nguyễn Hũu Phụng, Nguyễn Nhật Thi.-H.:Khoa học kỹ thuật,1994.-269Tr.;21cm.

ĐKCB: 508

KHXG: TK226

204

Cá biển Việt Nam cá xương vịnh Bắc Bộ/Nguyễn Nhật Thi.-H.: Khoa học kỹ thuật,1991.-464Tr.;21cm.

ĐKCB: 510

KHXG:TK227

205

Tối ưu hóa kinh tế/N.P.Phê – đô- rên-cô.Mat-xcơ-va.-Nxb : Tiến Bộ.-335Tr.;21cm.

ĐKCB: 222;223

KHXG: TK228;TK229

206

Kinh nghiệm phát triển kinh tế thị trường ở các nước Asean và khả năng vận dụng vào Việt Nam/Nguyễn Thị Luyến.-H.:Chính Trị Quốc gia,1997.-81Tr.;19cm.

ĐKCB:230

KHXG: TK230

207

Khu vực kinh tế phi chính quy : 1 số kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam trong quá trình chuyển đổi kinh tế/Lê Đăng Doanh, Nguyễn Minh Tú.-H.:Chính trị quốc gia, 1997.-167Tr.;19cm.

ĐKCB: 272

KHXG: TK231

208

Lý luận và thực tiễn thuần hóa thủy sinh vật/A.P.Rarpevits; Vũ Dũng Tiến, Lăng Văn Kẻn dịch.-H.: Khoa học kỹ thuật,1983.-376Tr.;29cm.

ĐKCB: 464

KHXG: TK232

209

Danh mục cá biển Việt Nam.Tập II: Bộ cá Vược, bộ phụ cá vược, bộ phụ cá ép/Nguyễn Hũu Phụng(cb); Lê Trọng Tấn.-H.:Khoa học kỹ thuật,1995.-606Tr.;21cm.

ĐKCB: 509

KHXG: TK233

210

Tấn công vào đói nghèo vùng Đồng bằng sông Cửu Long.-H.:Nông nghiệp,2010/Phạm Bảo Dương.-168Tr.;21cm.

ĐKCB: 1361

KHXG: TK234

211

Toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế đối với tiến trình Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa ở Việt Nam/Nguyễn Xuân Thắng(cb).-H.:Khoa học xã hội,2007.-267Tr.;21cm.

ĐKCB: 1180

KHXG: TK235

212

Đối sách của các nước Đông Nam Á trước việc hình thành các khu vực mậu dịch tự do (FTA) từ cuối những năm 1990.-H.:Lao động xã hội, 2006/Lê Ngọc Trịnh (cb).-399Tr.;21cm.

ĐKCB:1179

KHXG: TK236

213

Việt Nam chặng đường tiếp theo của cải cách/Arikokko- Mario Zejan.-H.: Chính trị Quốc gia,1996.-110Tr.;19cm.

ĐKCB: 350

KHXG: TK237

214

Chế độ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê.,1992.-75Tr.;19cm.

ĐKCB: 351

KHXG: TK238

215

Địa chính pháp/Stépphane Lvigne.-H.: Thế giới,1999.-168Tr.;19cm.

ĐKCB: 306

KHXG: TK239

 

216

Tính toán và đánh giá dự án đầu tư trong nền kinh tế thị trường.-H.:Nxb Lao động, 1993.-204Tr.;19cm.

ĐKCB: 305

KHXG: TK240

217

Một số học thuyết kinh tế - tiền tệ của các nhà kinh tế thị trường/Phan Quang Tuệ.-H.:Lao động,1994.-118Tr.;21cm.

ĐKCB: 308

KHXG: TK241

218

Tác động của chuyển đổi cơ cấu lao động – nghề nghiệp xã hội đến phân tầng mức sống.-H.:Nông Nghiệp,1999.-180Tr.;21cm.

ĐKCB: 365

KHXG: 242

 

219

Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế Nông nghiệp ở Việt Nam/Trương Thị Tiến.-H.:Chính trị Quốc gia,1999.-260Tr.;19cm.

ĐKCB: 270

KHXG: TK243

220

Xã hội học nông thôn/Tô Duy Hợp,-H.:Khoa học xã hội,1997.-461Tr.;21cm.

ĐKCB:143

KHXG: TK244

221

Việt Nam hướng tới 2010.tập 2.-H.:Chính trị Quốc gia,2001.-751Tr.;21cm.

KHXG:TK245

222

Soạn thảo văn bản/Trần Anh Minh, Nguyễn Anh Thư.-TP.HCM.:Hồ Chí Minh,1993.-266Tr.;19cm.

ĐKCB: 708

KHXG: TK246

223

Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp và nông thôn trên thế giới và ở Việt Nam/Nguyễn Điền.-H.:Thống kê,1996.-266Tr.;19cm

ĐKCB:710

KHXG: TK248

224

Công ty Nhật Bản/Rodney Clark.-H.:Nxb Khoa học xã hội; Viện kinh tế thế giới,.-427Tr.;19cm.

ĐKCB: 718

KHXG: TK249

225

Đồng bằng sông Cửu Long vị trí và Tiềm năng/Trần Hoàng Kim.-H.:Thống kê,80Tr.;19cm.

ĐKCB: 493

KHXG: TK250

226

Tư liệu kinh tế 7 nước thành viên Asean/Tổng cục thống kê,1996.-499Tr.;21cm.

ĐKCB: 349

KHXG:TK251

227

Tự sửa máy tính của bạn/Susan Saser,...;Bùi Xuân Toại dịch.-H.:Khoa học kỹ thuật,1995.-243Tr.;16cm.

ĐKCB: 749

KHXG: TK252

228

Tin học ứng dụng trong công tác văn phòng và quản lý.Tập 1.tin học văn phòng cơ bản/Huỳnh Đắc Thắng.-H.:Khoa học kỹ thuật,1995.-374Tr.;21cm.

ĐKCB:751

KHXG:TK253

229

Danh mục cá biển Việt Nam:tập 1:Lớp cá lưỡng tiêm và lớp cá sụn/Nguyễn Hữu Phụng, Trần Hoài Lan.-H.:Khoa học kỹ thuật 1994.-115Tr.;21cm.

ĐKCB: 525.;526

KHXG: TK254;TK255

230

Tiềm năng kinh tế Đông Nam Bộ = economic potential of the south east region/Trần Hoàng Kim.-H.:Khoa học kỹ thuật,1994.-115Tr.;21cm.

ĐKCB: 743;744

KHXG: TK256;TK257

231

Tranh chấp quần đảo trường xa: suy nghĩ lại về tác động qua lại giữa luật, ngoại giao và địa chính trị trong biển Nam Trung Hoa.-H.:,1999.;85Tr.;21cm.

ĐKCB: 411

KHXG: TK258

232

Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực Bãi Ngầm Tư Chính và Thanh Long trong biển Đông.-Brice M.Claget,...-H.:Chính trị Quốc gia,1996.-136Tr.;19cm.

ĐKCB:412

KHXG: TK259

233

 Phương pháp tính các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp trong hệ thống thanh khoản quốc gia Việt Nam.-Nguyễn Văn Chỉnh,...(bs).-H.:Chính trị Quốc gia,1999.-165Tr.;19cm.

ĐKCB: 337

KHXG:TK260

234

Áp dụng các công cụ kinh tế để nâng cao năng lực quản lý môi trường ở Hà Nội/Nguyễn Thế Chinh (cb).-H.:Chính trị quốc gia,1999.-165Tr.;19cm.

ĐKCB: 489

KHXG: TK261

235

WTO những quy tắc cơ bản/Nhiệm tuyền, Nhiệm Dĩnh.-H.:Khoa học xã hội,2003.-624Tr.;21cm.

ĐKCB: 829

KHXG: TK262

236

Tác động của chuyển đổi cơ cấu lao động  - nghề nghiệp xã hội đến phân tầng mức sống/Đỗ Thiên Kính.-H.:Nông nghiệp,1999.-179Tr.;21cm.

ĐKCB: 52

KHXG: TK263

237

Điều tra thăm dò dư luận/Từ Điển.-H.:Thống kê,1996.-148Tr.;19cm.

ĐKCB: 53

KHXG:TK264

238

Khoa học xã hội và nhân văn mười năm đổi mới và phát triển/Phạm Tất Dong (cb).-H:Nxb khoa học xã hội,1997.-386TR.;21cm.

KHXG:TK265

239

Kinh nghiệm quốc tế về quản lý thủy sản tổng quan khía cạnh của Pháp luật = international experience on fíheries management overview on legal perspective.-H.:Nông nghiệp, 2003.-235Tr.;21cm.

ĐKCB: 800

KHXG:TK266

240

Nông nghiệp Việt Nam (1945 – 1995) =Agriculture of Viet nam 1945 – 1995/Nguyễn Sinh Cúc.-H.:Thống kê,1995.-386Tr.;21cm.

ĐKCB: 682

KHXG: TK267

241

Hướng dẫn thành lập và quản lý khu bảo tồn biển.-H.:,2007.-68Tr.;19cm.

ĐKCB:1301

KHXG: TK268

242

Quản lý nguồn lợi thủy sản hệ đầm phá Tam Giang.-Huế.:Thuận Hóa,1996.-149Tr.;19cm.

ĐKCB: 904

KHXG: TK269

243

Một số vấn đề về nhà nước quản lý vĩ mô nền kinh tế thị trường ở Việt Nam/Nguyễn Duy Gia.-H.:Chính trị Quốc gia,1996.-294Tr.;19cm.

ĐKCB: 902

KHXG:TK270

244

Hải Thủy, mô hình làng sinh thái trên vùng cát.-H.:,2001.-56Tr.;25cm.

ĐKCB: 865

KHXG: TK271

245

Cải cách một số bộ máy nhà nước ở nước ta hiện nay/Nguyễn Duy Gia.-H.:Chính trị Quốc gia.-H.:Chính trị Quốc gia,1996.-294Tr.;19cm.

ĐKCB: 901

KHXG:TK272

246

Một số chế độ chế độ chính sách quản lý tài chính, tài sản tại cơ quan quản lý hành chính và sự nghiệp.-H.:Nông nghiệp, 2002.-232Tr.;21cm.

ĐKCB: 900

KHXG:TK273

247

Giáo trình quản lý hành chính – nhà nước/ Học viện Hành chính Quốc gia.-In lần thứ 9.-Tập 1.nhà nước và pháp luật.-H,1996.-323Tr.;19cm.-(dùng cho lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cao cấp – Trung cấp)

ĐKCB: 908

KHXG: TK274

248

Giáo trình quản lý hành chính – nhà nước/ Học viện Hành chính Quốc gia.-Tập 3.quản lý nhà nước về kinh tế xã hội.-H,1996.-391Tr.;19cm.-(dùng cho lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cao cấp – Trung cấp)

ĐKCB: 907

KHXG: TK275

249

Kinh tế hộ gia đình nông dân  và phát triển Nông nghiệp.-H.:Nông nghiệp,1993.-308Tr.;19cm.

ĐKCB: 1012

KHXG: TK276

250

Môi trường xã hội nền kinh tế tri thức :những nguyên lý cơ bản/Trần Cao Sơn.-H.:Khoa học xã hội,2004.-219Tr.;21cm

ĐKCB: 966

KHXG: TK277

251

Thủy sản ngành kinh tế mũi nhọn/Hà Xuân Thông.-H.:Nông nghiệp,2004.-392Tr.;21cm.

ĐKCB:1009;1011

KHXG: TK278;TK279

252

Vận dụng phương pháp tiếp cận hệ sinh thái trong việc thực thi công ước đa dạng sinh học/R.D smith và E. Maltby.-H.:,2003.-84Tr.;19cm.

ĐKCB: 890

KHXG: TK280

253

Vệ sinh trong các xí nghiệp chế biến thủy sản.-H.:, Nông nghiệp,1999.-115Tr.;21cm.

ĐKCB: 990

KHXG: TK281

254

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi baba Gai.-H.:Nông nghiệp,2005.-23Tr.;21cm.

ĐKCB: 1041

KHXG: TK282

255

Hướng dẫn ứng dụng phương pháp điều tra chọn mẫu của FAO trong thống kê nghề cá ven bờ và nuôi trồng thủy sản.-H.:2005.-80Tr.;19cm.

ĐKCB: 1047

KHXG: TK283

256

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm 1 số đối tượng thủy sản nước ngọt.-H.:,Nông nghiệp,2004.-227Tr.;21cm.

ĐKCB: 1046

KHXG: TK284

247

Các loài bướm phổ biến ở Việt Nam.-63Tr.;21cm.-(Sách hướng dẫn)

ĐKCB: 932

KHXG: TK285

 

248

Danh bạ mạng lưới giáo dục đào tạo và truyền thông môi trườngViệt Nam và các tổ chức cá nhân hoạt động về môi trường.-H.:,2002.-388Tr.;19cm.

ĐKCB:912;406

KHXG:TK286;TK287

249

Nghiên cứu chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội học hỏi và sáng tạo.-Ngô Doãn Vịnh.-H.:Nxb Chính trị Quốc Gia,2003.-337Tr.;21cm.

ĐKCB:236

KHXG: TK288

250

Phổ biến một số kỹ thuật nuôi 1 số thủy sản nước ngọt.-H.:Nông nghiệp,1993.-28Tr.;19cm.

ĐKCB: 691

KHXG: TK289

251

Đa dạng sinh học và nông nghiệp bảo vệ đa dạng sinh học và bảo đảm an ninh lương thực cho thế giới.-84Tr.;19cm.

KHXG: TK290

252

Quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội.Tập 3.Quyển thứ nhất.-H.:,1999.-285Tr.;19cm.-(Dùng cho bồi dưỡng kiến thức quản lý)

ĐKCB: 1060

KHXH: TK291

253

Việt Nam lãnh thổ và các vùng địa lý/Lê Bá Thảo.-H.:Thế giới,1998.-311Tr.;21cm.

ĐKCB:64

KHXH: TK292

254

Địa lý kinh tế học/Nguyễn Đức Tuấn.-ĐN.:Đồng Nai.-422Tr.;21cm.

ĐKCB: 781

KHXH:TK293

255

Tiềm năng kinh tế Đồng bằng sông Hồng = economic potential of red river delta of /Trần Hoàng Kim.-H.:Thống kê,1995.-190Tr.-169Tr.;22cm.

ĐKCB: 294,783

KHXG: TK294;TK295

256

Tiềm năng kinh tế duyên hải miền trung = economic potential of south cuntral coast/Trần Hoàng Kim.-H.:Thống kê,1995.-190Tr.;22cm

ĐKCB: 784

KHXG: TK296

257

Biển Nam Trung Hoa những vấn đề biên giới liên quan tới các quần đảo Nam Sa và Tây Sa/Johnk.chao.-H.:Trung tâm thông tin – Tư liệu,2003.-128Tr.;21cm

ĐKCB: 389

KHXG:TK297

258

Phát triển bền vững vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia/Trần Ngọc Lân.-H.:Nông nghiệp,1999.-179Tr.;21cm.

ĐKCB: 909

KHXG: TK298

259

Những điều cần biết về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.-H.:Nông nghiệp,1995.-280Tr.;19cm.

ĐKCB: 401

KHXG:TK299

260

Giáo trình quản lý hành chính – Nhà nước.tập IV.hoàn chỉnh các kiến thức quản lý nhà nước.-H.:,1996.-584Tr.;19cm.

ĐKCB: 909

KHXG: TK300

261

Quản lý nguồn lợi thủy sản hệ đầm phá Tam Giang/Nguyễn Quang Vinh Bình.-Huế.:Thuận Hóa,1996.-147Tr.;19cm.

ĐKCB: 408;409;410

KHXG: TK301;TK302;TK303

262

Cuộc tranh chấp Việt – Trung về hai quần đảo Hoàng sa và trường sa/Luu văn Lợi.:H.:Nxb Công an nhan dân,1995.-213Tr.;19cm.

ĐKCB: 416

KHXG: TK304

263

Những điều cần biết về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.-H.:Nông nghiệp,1995.-279Tr.;19cm.

ĐKCB:375

KHXG:TK305

264

Hỏi đáp về chuyển giao công nghệ nước ngoài đàm phán và thực hiện hợp đồng.-H.:1992.-447Tr.;21cm.

ĐKCB: 647

KHXG: TK306

265

Chủ nghĩa dân tộc và chính sách đối ngoại/Leni stenseth.-142Tr.;21cm.

ĐKCB: 235

KHXG: TK307

266

Nguồn nhân lực nông thôn ngoại thành trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội/Nguyễn Tiệp.-H.:lao động – xã hội,2005.-599Tr.;21cm.

ĐKCB: 1019

KHXG:TK308

267

Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam.-H.:,2004.-138Tr.;21cm.

ĐKCB: 1175

KHXG: TK309

268

Lao động việc làm trong xu thế toàn cầu hóa/Lê Văn Toan.-H.:Lao động – xã hội,2007.-366Tr.;21cm.

ĐKCB: 1175

KHXG:TK310

269

Chuyển dịch cơ cấu lao động trong xu hướng hội nhập quốc tế.-H.:Lao động xã hội,2006.-131Tr.;21cm.

ĐKCB: 1174

KHXG: TK311

270

PR- kiến thức cơ bản và đạo đức nghề nghiệp/Đinh Thúy Hằng (cb)/Mai Lê Thu, Nguyễn Thị Minh Hiền.-H.: Lao động – xã hội.-173Tr.;21cm

ĐKCB: 1177

KHXG: TK312

271

Giải quyết những thách thức khi gia nhập WTO: các trường hợp điển cứu/Phạm Duy Từ.; Đan Phú Thịnh.-H.:Nxb Trẻ,2007.-366Tr.;20cm.

ĐKCB:1176

KHXG: TK313

272

Huy động và sử dụng các nguồn lực trong phát triển kinh tế nông thôn thực trạng và giải pháp/Chu tiến Quang.-H.:Chính trị Quốc Gia,2005.-253Tr.;21cm.

ĐKCB: 1224

KHXG: TK314

273

Việt Nam đổi mới và phát triển/Đăng Vinh,...-H.:Từ điển Bách Khoa,2005.-341Tr.;19cm.

ĐKCB: 1266

KHXG: TK315

274

Hiệp định SPS/WTO – những điều bạn nên biết.-67Tr.;19cm.

ĐKCB: 1279

KHXG: TK316

275

Trung Quốc gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO: thời cơ và thách thức/Võ Đại Lược.-H.:Khoa học xã hội, 2004.-803Tr.;21cm.

ĐKCB:1223

KHXH:TK317

276

Quản trị chiến lược trong toàn cầu hóa kinh tế/Đào Duy Nhân.-Thống kê,2007.-317Tr.;21cm.

ĐKCB: 1204

KHXG:TK318

277

Cục diện kinh tế thế giới hai thập niên đầu thế kỷ XXI/Lê Văn Sang.-H.:Nxb thế giới,2005.-763.;21cm.

ĐKCB:1202

KHXG: TK319

278

Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức ở một số nước trên thế giới hiện nay/Lưu Ngọc Trịnh (cb).-H.:Giáo dục,2002.-44Tr.;21cm.

ĐKCB: 1201

KHXG:TK320

279

Những kiến thức cơ bản về địa lý và kinh tế các nước trên thế giới.-770Tr.;21cm.

ĐKCB:1212

KHXG:TK321

280

Kinh tế tư nhân Việt Nam trong tiến trình hội nhập/Trịnh Thị Hoa Mai.-H.:Thế giới,2005.-239Tr.;21cm.

ĐKCB: 322

KHXG: TK322

281

Hội nhập kinh tế áp lực cạnh tranh trên thị trường và đối sách của một số nước.-384Tr.;21cm.

ĐKCB: 1214

KHXG: TK323

282

Luật bảo hiểm xã hội.-H.:Lao động xã hội,2007.-117Tr.;21cm

ĐKCB: 1213

KHXG: TK324

283

Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và liên kết trong hội nhập.-H.:,2007.-415Tr.;21cm.

ĐKCB:1209

KHXG:TK325

284

Chiều hướng cải cách và phát triển của APEC: những ý tưởng mới xây dựng kế hoạch hành động Hà Nội và thực hiện lộ trình Busan.-H.:Khoa học xã hội,2006.-283Tr.;31cm

ĐKCB:1208

KHXG: TK326

285

Việt Nam APEC tăng cường cùng phát triển/Hoàng Lan Hoa,..-.:H.:Thế giới,2006.-210Tr.;21cm.

ĐKCB:1207

KHXG: TK327

286

Gia nhập WTO kinh nghiệm Hàn quốc và định hướng của Việt Nam/Lưu Trọng Trịnh (cb).-H.:Nxb Thống kê,2007.-335Tr.;21cm.

ĐKCB: 1026

KHXG: TK328

287

Phát triển bền vững ở Việt Nam: thành tựu, cơ hội, thách thức và triển vọng.-H.:,2007.-415Tr.;21cm.

ĐKCB: 1250

KHXG: TK329

330

Đẩy mạnh CNH, HĐH Nông nghiệp, Nông thôn trong thời kỳ mới.-H.:Nxb Chính trị Quốc Gia,2007.-286Tr.;21cm.

KHXG: TK230

231

Chính sách di dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh miền núi/Đặng Nguyên Anh.-H.:Thế giới,2006.-248Tr.;21cm.

ĐKCB: 331

KHXG:TK331

232

Các nghịch lý trong kinh doanh quốc tế/John Naisbitt.-H.:Thống kê,2003.-364Tr.;19cm.

ĐKCB: 332

KHXG:TK332

233

Trí tuệ nổi trội những phát hiện mới về nhận thức/Karen Nesbitt Shanor.-H.:Tri thức, 2007.-350Tr.;21cm.

ĐKCB:1186

KHXG: TK333

234

Kinh tế Việt Nam đổi mới và phát triển/Võ Đại Lược.-H.:Thế giới,2007.-757Tr.;21cm.

ĐKCB: 1187

KHXG: TK334

235

Toàn cầu hóa, chuyển đổi và phát triển tiếp cận đa chiều.-H.:Thế giới.-943Tr.-21cm.

ĐKCB: 1182

KHXG: TK335

236

Kỹ thuật nghiên cứu thị trường xuất khẩu/Dương Hữu Hạnh.-Thống kê.-416Tr.;25cm.

ĐKCB: 1265

KHXG: TK336

237

Quản trị nguồn nhân lực = Human Resource management/Trần Kim Dung.-H.:Thống kê,2005.-Tái bản lần thứ 4 .-364Tr.;25cm.

ĐKCB:1225

KHXG: TK337

238

Vũ điệu với người khổng lồ/Lalan Winters và Shahid Yusuy.-:Ngân hàng thế giới,2007.-27Tr.;25cm.

ĐKCB: 1226

KHXG: TK338

239

Chính sách phát triển kinh tế kinh nghiệm và bài học của Trung Quốc.Tập 1.-H.:Giao thông vận tải,2004.-267Tr.;24cm.

ĐKCB: 1267

KHXG: TK339

240

Chính sách phát triển kinh tế kinh nghiệm và bài học của Trung Quốc.Tập 2.-H.:Giao thông vận tải,2004.-303Tr.;24cm.

ĐKCB: 1268

KHXG: TK340

241

Chính sách phát triển kinh tế kinh nghiệm và bài học của Trung Quốc.Tập 3.-H.:Giao thông vận tải,2004.-255Tr.;24cm.

ĐKCB: 1269

KHXG: TK341

242

Đô thị Việt Nam trong thời kỳ quá độ/Nguyễn Thị Thiềng,...-H.:thế giới,2006.-323Tr.;24cm.

ĐKCB: 1270

KHXG:TK342

243

Bãi bồi ven biển cửa sông Bắc Bộ Việt Nam/Nguyễn Văn Cư.-H.:Viện khoa học và công nghệ Việt Nam,2006.-245Tr.;24cm.-(Bộ sách chuyên khảo)

KHXG: TK343

243

Hệ sinh thái gò đồi các tỉnh Bắc Trung Bộ/Trần Đình Lý.-H.:Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam,2006.-278Tr.;24cm.

ĐKCB: 1273

KHXG: TK344

244

Trường Địa từ và kết quả khảo sát tại Việt Nam/Nguyễn Thị Kim Thoa.-H.:Nxb tự nhiên và Công nghệ,2007.-332Tr.;24cm.

ĐKCB: 1274

KHXG: TK345

245

Kinh tế Việt Nam năm 2004 : những vấn đề nổi  bật /nguyễn Văn Thường, Nguyễn Kế Tuấn.-H.:Nxb Lý Luận chính trị,2005.-231Tr.;24cm.

ĐKCB: 965

KHXG: TK346

246

Phân tích kinh tế dự án đầu tư/Vũ Công Tuấn.-H:Tài chính,2007.-403Tr.;24cm.

ĐKCB: 1239

KHXG: TK347

247

Trao quyền trong thực tế từ phân tích đến thực hiện/Lê Kim Tiên,....-H.:Văn hóa thông tin,2006.-453Tr.;23cm.

ĐKCB: 1245

KHXG: TK348

248

Hệ thống thương mại thế giới/JohnH.Jackson.-H.:Thanh niên,2001.-463Tr.;23cm.

ĐKCB: 1245

KHXG: TK349

249

Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế/Lê Xuân Bá,...H.:Chính trị Quốc Gia,2006.-196Tr.;24cm.

ĐKCB: 1244

KHXG: TK350

250

Những đỉnh cao chỉ huy cuộc chiến vì nền kinh tế thế giới/Daniel yergin và Joseph stanislaw.-H.:Tri thức,2006.-830Tr.;24cm.

ĐKCB: 1227

KHXG: TK351

251

Marketting quốc tế : cạnh tranh trong thị trường toàn cầu = tnternational maketting competing in the global maketplace/Dương Hữu Mạnh.-H.:Lao động xã hội ,2007.-772Tr.;24cm.

ĐKCB: 1230

KHXG: TK352

252

Các ngành dịch vụ Việt Nam năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế/Nguyễn Hữu Hải, Vũ Thị Hiền.-H.:Thống kê,2007.-335Tr.;24cm.

ĐKCB: 1215

KHXG:TK353

253

Đấu tranh chống tham nhũng trách nhiệm của đảng, nhà nước, xã hội. Và công dân/Lê Quỳnh(Sưu tập và tuyển chọn).-H.:Nxb công an nhân dân.-659Tr.;24cm.

ĐKCB: 1094

KHXG: TK354

254

Phân tích kinh tế và dự án đầu tư/Vũ Công Tuấn.-H.:Tài chính,2007.-403Tr.;24cm.

ĐKCB: 1259

KHXG: TK355

255

Biển đông ngư trường.-H.:,1988.-474Tr.;25cm.

ĐKCB: 1139

KHXG: TK356

256

Các phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước/Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam,2006.-251Tr.;24cm.

ĐKCB: 144

KHXG: TK357

257

Xử lý nước thải giàu hợp chất nitơ và phốt pho/Lệ Văn Cát.-H.:Khoa học kỹ thuật và công nghệ,2007.-661Tr.;24cm.

ĐKCB: 1142

KHXG: TK358

258

Tổng kết kinh tế Việt Nam 2001 – 2005 lý luận và thực tiễn/Nguyễn Văn Thường, Lê Du Phong(cb).-H.:Kinh tế quốc dân, 2006.-487Tr.;24cm.

ĐKCB: 1185

KHXG: TK359

259

Phát triển khu vực dịch vụ/Đinh Văn Ân, Hoàng Thu Hòa (cb).-H.:Thống kê,2007.-155Tr.;24cm.

ĐKCB: 1184;1183

KHXG: TK360

260

Những vấn đề kinh tế Việt Nam.-Tập III (1986 – 2004).-H.:Khoa học xã hội,2005.-690Tr.;24cm.

ĐKCB: 959

KHXG: TK362

261

Những vấn đề kinh tế Việt Nam.-Tập II (1986 – 2004).-H.:Khoa học xã hội,2005.-775Tr.;24cm.

ĐKCB: 958

KHXG: TK363

262

Những vấn đề kinh tế Việt Nam.-Tập III (1986 – 2004).-H.:Khoa học xã hội,2005.-711Tr.;24cm.

ĐKCB: 957

KHXG: TK364

263

Hướng dẫn chuẩn đoán bênh của động vật thủy sản châu Á/.-H.: Nông nghiệp,.-225Tr.;26cm.

ĐKCB: 1162; 1034; 1045

KHXG: TK365; TK366; TK367

264

Tuyển tập nghiên cứu biển.-H.: Khoa học và kỹ thuật,1992.-134Tr.;26cm.

ĐKCB: 445

KHXG: TK368

265

Tuyển tập nghiên cứu biển.- Nha Trang.: Khoa học kỹ thuật,1994.-163Tr.;26cm.

ĐKCB: 446

KHXG: TK369

266

Nông dân, Nông nghiệp và thị trường ở Việt Nam : mười năm hợp tác Nông Nghiệp trong lĩnh vực Sông Hồng.-H.: Chính trị Quốc gia,2005.-285Tr.;24cm.

ĐKCB: 1024

KHXG: TK370

267

Cỏ biển Việt Nam: thành phần loài, phân bố, sinh thái, sinh học/Nguyễn Văn Tiến, Đặng Ngọc  Thanh, Nguyễn Hữu Đạt.-H.:Khoa học kỹ thuật,2002.-164Tr.;27cm.

ĐKCB: 875

KHXG: TK371

268

Phát triển bền vững: học thuyết, thực tiễn, đánh giá.-H.:Thế giới,2007.-300Tr.;24cm.

ĐKCB: 1156

KHXG: TK372

269

Đánh giá tác động của môi trường các dự án phát triển (quy trình hướng dẫn lỹ thuật)/Luc Hens,...-H.:Thống kê,2006.-254Tr.;24cm.

ĐKCB: 1151

KHXG: TK373

270

Con đường doanh nhân vươn lên khó khăn/.-H.:Nxb bản đồ,.-165Tr.;28cm.

KHXG: TK374

271

Địa mạo bờ biển Việt Nam/Lê Xuân Hồng, Lê Thị Kim Thoa.-H.: Nxb Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2007.-278Tr.;24cm.

ĐKCB: 1155

KHXG: TK 375

272

Lịch sử tự nhiên của Việt Nam/Eleanor Jane sterling,..H,2007.-640Tr.;25cm.

ĐKCB: 1154

KHXG: TK376

273

Sử dụng Autocad 2000.tập 1.Cơ sở vẽ thiết kế 2 chiều.-In lần thứ 6/Nguyễn Hữu Lộc.-H.:Tổng hợp TP.HCM, 2005.-431Tr.-24cm.

ĐKCB: 1054

KHXG: TK377

274

Sử dụng Autocad 2000.tập 2.Cơ sở vẽ thiết kế 2 chiều.-In lần thứ 6/Nguyễn Hữu Lộc.-H.:Tổng hợp TP.HCM, 2005.-431Tr.-24cm.

ĐKCB: 1055

KHXG: TK378

275

Hồ chí minh toàn tập 1945 – 1947. tập 4.-H.: Nxb sự thật,1984.-625Tr.;19cm.

ĐKCB:67,68

KHXG: TK379,TK380

276

Kế hoạch hành động về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2004-2010.-H,2004.-43Tr.;28cm.

KHXG: 381

277

Quản trị dự án đầu tư trong nước và quốc tế/Võ Thanh Thu.-H.,1993.-271Tr.;26cm.

ĐKCB: 433

KHXG:TK382

278

Phòng chống tội phạm ở Việt Nam : thời kỳ đổi mới/Nguyễn Xuân Yêm.-H.:Hà Nội, 2004.-669Tr.;27cm.

ĐKCB: 1095

KHXG: TK383

279

Nhân lực Việt Nam trong chiến lược kinh tế 2001 – 2010/Trung tâm thông tin khoa học.-H.:Hà Nội,2004.-669Tr27cm.

ĐKCB: 964

KHXG: TK384

280

WTO văn kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới.-H.:Lao động xã hội.-1067Tr.;27cm.

ĐKCB: 1172

KHXG: TK385

281

Thời cơ thách thức khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO.-H.:Lao động xã hội,2006.-657Tr.;27cm.

ĐKCB: 1160

KHXG: TK386

282

Sinh học và kỹ thuật nuôi cá chèm = Lates Calcarifer bloc.-H.;Nông nghiệp, 1994.-79Tr.;27cm.

ĐKCB: 989

KHXG: TK387

283

Điều tra di cư năm 2004 : những kết quả chủ yếu/Tổng cục thống kê, 2005.-196Tr.;28cm.

ĐKCB: 1030

KHXG: TK 388

284

Đào tạo, luân chuyển quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý và công tác tổ chức, kiểm tra đảng viên.-H.: Lao động xã hội,2005.-557Tr.;28cm.

ĐKCB: 1039

KHXG: TK 389

285

 

Thuế và kế toán: thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp/Ngô Thế Chi, Vũ Công Ty.-H.:Nxb Tài Chính,1999.-227Tr.;25cm.

ĐKCB: 1037

KHXG: TK 390

286

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam: phụ lục số liệu tự nhiên Việt Nam.- Tập 3/ Bộ Xây Dựng.-H.: Nxb Xây dựng,1997.-123Tr.;28cm.

ĐKCB: 652

KHXG: TK 391

287

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.- Tập 2/ Bộ Xây Dựng.-H.: Nxb Xây dựng,1997.-185Tr.;28cm.

ĐKCB: 653

KHXG: TK 392

288

Quy chuẩn xây dựng Việt Nam:ban hành theo quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14 -12-1996 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.- Tập 1/ Bộ Xây Dựng.-H.: Nxb Xây dựng,1997.-162Tr.;28cm.

ĐKCB: 654;  KHXG: TK 393

289

Tiêu chuẩn ngành thủy sản Việt Nam.-tập II/Bộ Thủy Sản.-H.:Nxb Nông nghiệp,2003.-470Tr.;27cm.

ĐKCB: 860 ;859; 813

KHXG: TK 394;TK 395; TK 396

290

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam/Đinh Văn Ân, Lê Xuân Bá (chủ biên).-H.: Khoa học kỹ thuật,2006.-284Tr.;24cm.

ĐKCB: 1191

KHXG: TK 397

291

Tuyển tập nghiên cứu biển = Collection of marine research works/ Trung tâm kho học công nghệ tự nhiên và công nghệ Quốc gia.-Tập VI.-H.:Khoa học kỹ thuật, 1995.-257Tr.;24cm.

ĐKCB: 466

KHXG: TK398

292

Định mức dự toán khảo sát xây dựng : ban hành kèm theo quyết định số 177 BXD/VKT ngày 17-7 năm 1995 của Bộ Xây dựng.- H.: Xây dựng, 1995.-209Tr.;27cm.

ĐKCB: 601

KHXG: TK 399

293

Kinh tế xã hội Việt Nam hướng tới tăng trưởng hội nhập – phát triển bền vững = ViêtNam socio – economic: growth quality intergation & sustainable development/Nguyễn Mạnh Hùng (bs).-H.: Thống kê,2004.-604Tr.;27cm.

ĐKCB: 1200

KHXG: TK 400

294

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 – 2010/Bộ kế hoạch và đầu tư.-H.: văn thông tin,2006.-310Tr.;27cm.

ĐKCB: 1190

KHXG: TK402

295

Doanh nghiệp Việt Nam – APEC – WTO hội nhập và phát triển = VietNam enterprise APEC -.WTO interration & delvelopment.-615Tr.;27cm.

ĐKCB: 1192

KHXG: TK 401

296

Kiến thức bồi dưỡng thi tuyển cán bộ, công chức nhà nước và hệ thống văn bản luật, pháp quy về các Bộ, nghành Tài chính – Thuế - Hải Quan – Ngân Hàng – Thống kê – Thương mại cơ hội thách thức khẳng định/ Nguyễn Thu Hà.-H.: Thống kê,2004.-559Tr.;25cm.

ĐKCB: 1193

KHXG: TK403

297

Quy hoạch chiến lược phát triển ngành chương trình ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, đi hướng 2020 và hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện = Sector development strategy – Planning and priority program in VietNam’s socio – economic development strategy to the year 2010, orientetion to ward the year 2020 and the system of guiding document/Nguyễn Mạnh Hùng (bs).-H.: Thống kê.-708Tr.;28cm.

ĐKCB: 969

KHXG: TK 404

298

Kiến thức bồi dưỡng thi tuyển cán bộ, công chức nhà nước và hệ thống văn bản luật, pháp quy về cán bộ, ngành, kế hoạch – khoa học- giáo dục – môi trường – bưu chính – kiểm toán cơ hội thách thức tự khẳng định mình/Nguyễn Thu Hà.-H.:thống kê, 2004.-562Tr.;28cm.

ĐKCB: 1194

KHXG: TK405

299

Việt Nam 20 năm đổi mới và phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa/Nguyễn Văn Khánh,...(biên soạn).-H.:Lao động, 2006.-517Tr.;28cm.

ĐKCB: 1098

KHXG: TK406

300

Toàn cảnh Việt Nam 20 năm đất nước đổi mới.-H.:Lao động xã hội,2007.-519Tr.;27cm.

ĐKCB: 1232

KHXG: TK407

301

Quản lý đầu tư và thương mại toàn cầu các kỹ năng thiết yếu để thành công trong nền kinh tế toàn cầu WTO = Global trade and investment managenment core competencies for prospering in the WTO global economy/Miguel Pardo De Zela.-H.: Chính trị quốc gia, 2007.-217Tr.;27cm.

ĐKCB: 1222

KHXG: TK408

302

Việt Nam điều tra nhân khẩu học và sức khỏe/Ủy ban dân số gia đình và trẻ em.-H.:,2003.-257Tr.;28cm.

ĐKCB: 968

KHXG: TK409

303

Góp phần phát triển bền vững nông thôn Việt Nam/Nguyễn Xuân Thảo.-H.: Chính trị quốc gia, 2004.-787Tr.;24cm.

ĐKCB: 962

KHXG: TK410

304

Tư liệu kinh tế - xã hội 64 tỉnh thành phố = Socio – economic statistical data of 64 procinces and cities/ Tổng cục thống kê, 2005.-1038Tr.;27cm.

ĐKCB: 942

KHXG: TK411

305

Dự thảo báo cáo tổng hợp dự án “ Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam theo các vùng lãnh thổ đến năm 2010”.-H.,2001.-403Tr.;26cm.

ĐKCB: 891

KHXG: TK412

306

Thủy Sản việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập.-H.: lao động, 2004.- 455Tr.;29cm.

ĐKCB: 1071

KHXG: TK413

307

Dịch từ nguyên bản UNEP : thúc đẩy tiêu dùng bền vững ở châu á (sách hướng dẫn)/ trung tâm nghiên cứu năng lượng và môi trường(RCEE) dịch.-64Tr.;28cm.

ĐKCB: 1078

KHXG: TK414

308

Nâng cao chất lượng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2006 – 2010 và công tác kế hoạch của tỉnh hòa bình thông qua các hoạt động có sự tham gia.-H.:2006.;77Tr.;25cm.

ĐKCB: 1074

KHXG: TK415

309

Xây dựng bến cá có sự tham gia của người dân nhằm phục vụ sinh kế nghề cá thủ công.-H.:,2006.-116Tr.;25cm.

ĐKCB: 1108

KHXG: TK 416

310

Đảng viên và phát triển đảng viên trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.-Nxb lao động, 2006.-116Tr.;25cm.

ĐKCB: 1091

KHXG: TK417

311

Đào tạo, luân chuyển quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý và công tác tổ chức, kiểm tra đảng viên.-H.: Lao động xã hội,2005.-557Tr.;28cm.

ĐKCB: 1092

KHXG: TK 418

312

Đất và người duyên hải miền Trung/tạp chí xưa và nay.-Tp.HCM.: Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.-523Tr.;26cm.

ĐKCB: 983

KHXG: TK 419

313

Khuân khổ quy hoạch quản lý vùng bờ/ Blair T.Bower, Charles N.Ehler và Daniel J.Basta.-58Tr.;28cm.

ĐKCB: 1325;975

KHXG: TK420;421

314

Hướng dẫn quan trắc kinh tế - xã hội cho các nhà quản lý vùng bờ Đông Nam Á/ Leah Bunce và Bob Pomeroy.-H, 2003.-91Tr.;28cm.

ĐKCB: 1324; 976

KHXG: TK 422,423

315

Kinh xã hội Việt Nam 2002 kế hoạch 2003 – tăng cường và hội nhập = Vietnam socio – economic of 2002 plan of 2003 –intergrate và Growth/Nguyễn Mạnh Hùng.-H.: Thống kê, 2003.- 363Tr.;28cm.

ĐKCB: 214

KHXG: TK424

316

Nuôi cá lồng và nuôi cá Bãi Quậy, những mô hình có khả năng ứng dụng và tác động của môi trường/ Malcolm C.M Beveridge.-H.:Nông nghiệp,1991.-140Tr.;27cm.

ĐKCB: 627

KHXG: TK425

317

Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư/Bộ tài Chính.-H.: Nxb tài chính, 2001.-498Tr.;25cm.

ĐKCB: 1021

KHXG: TK 426

318

Cá nước ngọt Việt Nam. Tập 1. Họ cá chép/Nguyễn Văn Hảo, Ngô Sỹ Vân.-622Tr.;27cm.

ĐKCB: 528;1025

KHXG: TK427;428

319

Cá nước ngọt Việt Nam. Tập II.Lớp sụn và bốn liên bộ của nhóm cá xương (Liên bộ cá thát lát, liên bộ cá dạng trích, tổng bộ cá dạng cháo và liên bộ các dạng chép/ Nguyễn Văn Hảo.-H.: Nông nghiệp, 2005.-760Tr.;27cm.

ĐKCB: 1027

KHXG: TK429

320

Cá nước ngọt Việt Nam. Tập III. Liên bộ các lớp cá xương ( liên bộ các dạng mang ếch, liên bộ các dạng cá suốt và liên bộ các dạng cá Vược)/ Nguyễn Văn Hảo.-H.: Nông nghiệp, 2005.-760Tr.;27cm.

ĐKCB: 430

KHXG: TK430

321

Thực trạng doanh nghiệp qua kết quả điều tra năm 2005, 2006, 2007 = The situation of enterpries through the results of survesy conducted in 2005,2006, 2007.-H.:Thống kê.-779Tr.;25cm.

ĐKCB: 1346

KHXG: TK431

322

Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006.-tập 1. kết quả tổng hợp chung = Result of the 2006 rual agriculfural and fishery census volume 1 – Genneral results/Tổng cục thống kê.-H.: Thống kê, 2007.-376Tr.;25cm.

ĐKCB: 1347;1348

KHXG: TK432;433

 

323

Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006.-tập 2. = nông thôn = Result of the 2006 rual agriculfural and fishery census volume 2 – Rural situation/Tổng cục thống kê.-H.: Thống kê, 2007.-376Tr.;25cm.

ĐKCB: 1350;1349

KHXG: TK434;435

324

Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006.-tập 3. Nông nghiệp, lâm nghiệp, và thủy sản = Result of the 2006 rual agriculfural and fishery census volume 3 – Agriculture, and fishery/Tổng cục thống kê.-H.: Thống kê, 2007.-480Tr.;25cm.

ĐKCB: 1356;1352;1351

KHXG: TK436;437;438

325

Hướng dẫn triển khai chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp  đến năm 2020.-H.: Nông nghiệp,2009/Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.-307Tr.;27cm.

ĐKCB: 1322;1323

KHXG: TK439;440

326

Các mô hình tăng trưởng và dự báo kinh tế lý thuyết và thực nghiệm/Nguyễn Thị Cành.-Tp.HCM.:Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2004.-218Tr.;27cm.

ĐKCB: 1329

KHXG: TK441

327

Tài liệu tập huấn tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2006.-H.,2006.-235Tr.;27cm.

ĐKCB: 1318

KHXG: TK442

328

Tuyển tập báo cáo khoa học hội thảo động vật thân mềm toàn quốc = Proceeding of the Fouthnational workshop on marine mollusc.-H.: Nông Nghiệp,.-424Tr.;27cm.

ĐKCB: 1328

KHXG: TK443

329

Đánh giá và lập kế hoạch cho tương lai : đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và chương trình 135.-H.:,2004.-144Tr.;27cm.

ĐKCB:

KHXG: TK444

330

Kinh tế và chính trị thế giới : vấn đề và xu hướng tiến triển/Lưu Ngọc Trịn( chủ biên).- H.: Lao động.-295Tr.;30cm.

ĐKCB: 1326

KHXG: TK445

331

Kinh tế học/David begg, stanley Fischer, Rudiger Dornbusch.-H.: Giáo dục, 1995.-417Tr.;25cm.

ĐKCB: 1334

KHXG: TK446

332

Danh mục các loài nuôi tôm biển và nước lợ ở Việt Nam/Vũ Văn Toàn.-H.:,2003.-114Tr; 27cm.

ĐKCB: 1234

KHXG: TK447

333

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thủy sản.-H.: Nông ngiệp, 2010.-138Tr.;27cm.

ĐKCB: 1331

KHXG: TK448

334

Xây dựng năng lực quản lý khu bảo tồn biển.-H.: Thế giới,2009.-204Tr.;30cm.

ĐKCB: 1342

KHXG: TK449

335

Phân tích kinh tế chiến lược ngành thủy sản Việt Nam/Tạp chí.-H.: Thế Giới, 2009.-204Tr.;30cm.

ĐKCB: 1340,1341

KHXG: TK450,TK451

336

Phối hợp quản lý và bảo tồn chiến lược hợp tác quản lý tài nguyên thiên nhiên cộng đồng đối với rừng đặc dụng ở Việt Nam: Phần II: Nghiên cứu chuyên đề khu bảo tồn thiên nhiên Phù Luông, Thanh Hóa.-H.:, 2002.-208Tr.;30cm.

ĐKCB: 935,934

KHXG: TK452

337

Quản lý nghề cá.-Tái bản ccó sửa chữa.-H.:Nông nghiệp, 2008.-79Tr.;24cm.

ĐKCB: 1307

KHXG: TK453

338

Quốc hội và các thể chế trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Trần Đình Đầm.-H.: Lao động, 2009.-501Tr.; 24cm.

ĐKCB: 1306

KHXG: TK469

339

Một số vấn đề kinh tế Việt Nam hiện nay/Đỗ Hoài Nam, Võ Đại Lược.-H.:,2005.-487Tr.;21cm.

ĐKCB: 1305

KHXG: TK468

340

Về chủ nghĩa Mac – Lênin chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam/Hồ Chí Minh.-H.: Chính trị Quốc gia, 1998.-378Tr.;22cm.

ĐKCB: 1304

KHXG: TK467

341

Xây dựng công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam tập 1/Kennichi Ohmo chủ biên.-H.: Lao động xã hội, 2007.;86Tr.;23cm.

ĐKCB: 1303

KHXG: TK466

342

Hướng dẫn sử dụng CFDOV = Common Fisheries databases of Vietnam/Trung tânm thông tin khoa học kỹ thuật và kinh tế thủy sản.-H.:,2001.-30Tr

ĐKCB: 1059

KHXG: TK 470

343

Hướng dẫn sử dụng MFOV/ Trung tâm thông tin khao học kỹ thuật và kinh tế thủy sản.-H.:, 2000.29cm.

ĐKCB: 1057

KHXG: TK471

344

Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá chép chọn giống/ Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1.-In lần thứ 2.-H.: Nông nghiệp,2003.-14Tr.;17cm.

ĐKCB: 1308

KHXG: TK472

345

Tư liệu kinh tế xã hội 631 huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh Việt Nam = Socio – economic statistical dât of rural districts, districts town and citiesunder authorities of provinces in Vietnam/ Nguyễn Sĩ Trần Hoàng Kim.- H.: Thống kê, 2002.-2383Tr.;27cm.

KHXG: TK 473

346

Tổng quan quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Việt Nam = Genneral planting of Vietnam’s socio & Economic development.tập II/Trung tâm thông tin tư vấn phát triển.-H.: Chính trị quốc gia, 2002.-1308Tr.;28cm.

ĐKCB: 443;1038

KHXG: TK 474;477

347

Tổng quan quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Việt Nam = Genneral planting of Vietnam’s socio & Economic development.tập I/Trung tâm thông tin tư vấn phát triển.-H.: Chính trị quốc gia, 2002.-1038Tr.;28cm.

ĐKCB: 1050;1362

KHXG: TK 475;476

348

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công cuộc xây dựngvà bảo vệ tổ quốc.-H.:. Công an nhân dân, 2002.-1445T.;30cm.

 ĐKCB: 182

KHXG: TK 478

349

Chân dung anh hùng hời đại Hồ Chí Minh.-H.: Quân đội nhân dân, 2002.-787Tr.;27cm.

ĐKCB: 224

KHXG: TK479

350

Một số hình ảnh bác hồ nói nông dân/.-H.: Nông dân, 2006.-140Tr.;22cm.

ĐKCB: 1401

KHXG: TK480

351

Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 1: 1919 -1924.-H.: Chính trị quốc gia,1995.-535Tr.;22cm.

ĐKCB: 1353

KHXG: TK481

352

Bác Hồ với thiên nhiên và sinh vật cảnh.-H.: Thông tấn, 2010.-192Tr.;26cm.

ĐKCB: 1394

KHXG: TK 482

353

VI Lênin toàn tập. Tập 18: Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán.- H.: Tiến bộ, 1980.-622Tr.;18cm.

ĐKCB: 1376

KHXG: TK 483

354

Các cam kết của Việt Nam với WTO trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn/ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.-H.:,2007.-383Tr.;26cm.

ĐKCB: 1365

KHXG: TK 484

255

Phát triển nghề cá: thách thức thể chế/ Bjorm hersoug, Swein Jentoft, Poul Degnbol; Nguyễn Thị Kim Anh, Diệp Thị Mỹ Hảo biên dịch.- H.: Nông nghiệp, 2006.-251Tr.;27cm.

ĐKCB: 1371

KHXG: TK 485

256

Triển vọng phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến 2010 = Vietnam socio – economic development prospect toward 2010/Đinh Quý Xuân chủ biên.-H.: Thống kê, 2007.-365Tr.;28cm.

ĐKCB: 1382

KHXG: TK 486

 

257

Đại hội thi đua yêu nước ngành thủy sản lần thứ II/ Bộ thủy sản.-H.:Nông nghiệp,2005.-376Tr.;29cm.

ĐKCB: 1373

KHXG: TK 487

258

Phương pháo tính tổng sản phảm trong nước GDP cho các tỉnh thành  phố bộ nghành các đơn vị cơ sở/ Tổng cục thống kê.-147Tr.;28cm.-H.:,1994.

ĐKCB: 211

KHXG: TK488

259

Dân chủ kinh tế thị trường và góc nhìn Châu Á/Farrukh Igbal, Jong II you.-World bank.-226Tr.;28cm.

KHXG: TK489

260

Hướng dẫn quan trắc kinh tế - xã hội: cho các nhà quản lý vùng bờ Đông Nam Á.-H.:,2003.;91Tr.;30cm.

ĐKCB: 1400

KHXG: TK 490;TK491

261

Tuyển tập các báo cáo khoa học tại hội nghị môi trường toàn quốc năm 1998

KHXG: TK 492

262

Tuyển tập các công trình nghiên cứu nghề cá biển/ Viện nghiên cứu thủy sản.-Tập 1.-H.: Nông nghiệp,1998.-424Tr.;28cm.

ĐKCB: 1390

KHXG: TK 493

263

Kỹ thuật nuôi vẹm mỏ xanh thương phẩm/Hà Đức Thắng, Vũ Văn Toàn soạn thảo,2004.-8Tr.;26cm.

KHXG: TK494

264

Lập kế hoạch nghề cá biền vững các khu bảo tồn biển: Tài liệu tập huấn.-H.:NXB thế giới,2008.-231Tr.;30cm.

ĐKCB: 1391

KHXG: TK495

265

Điều tra kinh tế kỹ thuật và quy hoạch giao thông vận tải/Phạm Văn Vạng (cb); Đặng Thị Xuân Mai.-H.: Giao thông vận tải, 2003.-204Tr.;27cm.

ĐKCB: 1395

KHXG: TK496

266

Tham luận tại đại hội đại biểu Đảng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ I nhiệm kỳ 2010 – 2015.-H.:,2010.-112Tr.;30cm.

ĐKCB: 1396

KHXG: TK497

267

Thủy sản Việt Nam trên con đường đổi mới và hội nhập/ kỷ niệm 45 ngày truyền thống ngành thủy sản (1/4/1959 – 1/4/2004) và 45 năm ngày thành lập ngành thủy sản Việt Nam 25/4/1960 – 25/4/2005).-H.: Nxb Lao động, 2004/Tạp chí thủy sản.-456Tr.;28cm.

ĐKCB: 1398 ;1397

KHXG: TK498;499

268

Chính sách biển quốc gia: Astralia, Brazil, Cnada, Trung Quoc, Colombia, Nhậ Bản, Na Uy,Bồ Đào Nha và Hoa kỳ.-28Tr.;26cm.

KHXG: TK500

269

Vùng kinh tế trọng điểm miền trung và các tỉnh lân cận chủ động họp nhập.-Tổng hợp Hồ Chí Minh.-623Tr.;26cm.

ĐKCB: 1383

KHXG: TK 501

270

Các công trình nghiên cứu khoa học ngành thủy sản 1996 – 2000.-H.: Nông nghiệp,2003.-471Tr.;27cm.

ĐKCB: 1368

KHXG: TK 502

271

Nghiệp vụ công tác của cán bộ công đoàn viên chức/ Trần Thu Thảo (biên soạn).-H.: Lao động,2007.-525Tr.;27cm.

ĐKCB: 1406

KHXG:TK 503

272

Hoàng sa – Trường sa lãnh thổ Việt Nam nhìn từ công pháp quốc tế/ Nguyễn Quang Thắng.-H.: Tri thức.-399Tr.;24cm.

ĐKCB: 1384

KHXG: TK 504

273

Dân số và phát triển ở Việt Nam/Pattrick Gubry (chủ biên)/Nguyễn Hữu Dũng, Phạm Thúy Hương.-H.: Thế giới, 2004.-698Tr.;24cm.

KHXG: TK 505

274

Hoạch định chính sách công nghiệp ở Thái Lan, Malaysia và Nhật Bản: Bài học kinh học cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam/Diễn đàn phát triển Việt Nam,2006.-159Tr.;25cm.

ĐKCB: 1363

KHXG: TK506

275

Bí quyết có một thương hiệu mạnh.-tập 1: Những thương hiệu mạnh trong nước.-H.: Tri thức.-479Tr.;22cm.

ĐKCB: 1320

KHXG: TK 507

276

Kinh tế chính sách của EU mở rộng/ GS Coulo Atomonte, GS. Mario Nava (chủ biên); Bùi Huy Khoát hiệu đính.-H.: Chính trị Quốc gia, 2004.-565Tr.;21cm.

ĐKCB: 1380

KHXG: TK508

277

Vấn đề Tam Nông ở Trung Quốc/Đỗ Tiến Sam (chủ biên) .-H.: Nxb Từ điển bách khoa.-283Tr.;21cm.

ĐKCB: 1379

KHXG: TK 509

278

Kinh tế Việt Nam sau một năm ra nhập WTO/ Ngô Quang Minh, Bùi Văn Huyền (chủ biên).-H.: Chính trị quốc gia,2008.-311Tr.;21cm.

ĐKCB: 1378

KHXG: TK 510

279

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học/ Nguyễn Văn Lê.- H.: Nxb Trẻ, 2001.-In lần thứ 3 có sửachữa.-199Tr.;21cm.

ĐKCB: 1377

KHXG: TK 511

280

Phươmg pháp luận nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải/ Nguyễn Mạnh Ứng,...(chủ biên).-H.: Nxb Giao thông vận tải, 1996.-148Tr.;19cm.

ĐKCB: 1375

KHXG: TK 512

281

Kinh nghiệm của một số hợp tác xã tiêu biểu trong các ngành kinh tế.-H.:,1996.-567Tr.;19cm.

ĐKCB: 1374

KHXG: TK513

282

Công nghệ nuôi tôm sú đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.-H.: Nông nghiệp, 2006/Bùi Quang Tề.-90Tr.;19cm.

KHXG: TK514

283

Toàn cảnh Việt Nam = VN Discovery/ Nguyễn Hạnh (chủ biên).-H.:Thống kê.-1628Tr.;30cm.

ĐKCB: 442; 933

KHXG: TK 515.;516

284

Chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước về nông nghiệp – nông dân nông thôn thời kỳ 1997 – 2007.tập 1. Các chủ trương của Đảng về Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn từ đại hội đại biểu toàn quốc lầ thứ VIII đến nay.-H.: Chính trị quốc gia, 2008.-159Tr.;27cm.

ĐKCB: 1393

KHXG: TK 517

285

Chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về Nông nghiệp - Nông dân  Nông thôn thời kỳ 1997 - 2007.Tập 2: Chủ trương chính sách của chính phủ về Nông nghiệp  -  Nông dân – Nông thôn thời 1997-2007.-H.: chính trị quốc gia, 2008.-144Tr.;27cm.

ĐKCB: 1354

KHXG: TK 518

 

286

Chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về Nông nghiệp - Nông dân  Nông thôn thời kỳ 1997 - 2007.Tập 2: Chủ trương chính sách của chính phủ về Nông nghiệp  -  Nông dân – Nông thôn thời 1997-2007(tiếp theo)-H.: chính trị quốc gia, 2008.-144Tr.;27cm.

ĐKCB: 1108

KHXG: TK 519

287

Chính sách của nhà nước đối  với nông dân trong điều kiện thực hiện các cam kết của WTO/ Nguyễn Cúc, Hoàng Văn Hoan.- H.: Khoa học và Kỹ thuật,2010.-463Tr.;24cm.

ĐKCB: 1430

KHXG: TK 520

288

Biến đổi khí hậu và tác động của Việt Nam/nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Trọng Hiệu, Trần Thục; Lê Nguyên Tường, Trần Văn Sáp hiệu đính.-H.: Viện khoa học khí tượng thủy s=văn và môi trường,2011.-259Tr.;21cm.

ĐKCB: 1410

KHXG: TK 521

289

Hướng dẫn kỹ thuật về tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu và kế hoạch phát triển/.-H.: Nxb Tài nguyên Môi trường và bản đồ Việt Nam, 2012.-69Tr.;21cm.

ĐKCB: 1408

KHXG: Tk 522

290

Thủy sản Việt Nam từ khoa học đến thực tiễn/Nguyễn Thanh Tùng(chủ biên).-H.: Nông nghiệp, 2011.-399Tr.;21cm.

ĐKCB: 1409

KHXG: TK523

291

Một số thành tựu hoạt động khoa học và Công nghệ nghành thủy sản (2001-2005) và định hướng phát triển.-H.: Nông nghiệp,2005.-195Tr.;22cm.

ĐKCB: 1415;1411

KHXG: TK524;TK525

292

Giáo trình dân số sức khỏe sinh sản và phát triển.-H.: Chính trị quốc gia,2005.-239Tr.;21cm.

ĐKCB: 1419

KHXG: TK 526

293

Giáo trình dân số và Phát triển.-H.: chính trị quốc gia,2005.-372Tr.;21cm.

ĐKCB: 1419

KHXG: TK527

294

Hệ sinh thái rạn san hô biển Việt Nam = Coral reefs of Vietnam/ Võ Sĩ Tuấn (chủ biên) .- H.: Khoa học và kỹ thuật,2006.-212Tr.;24cm.

ĐKCB: 1414

KHXG: TK 528

295

Hướng tới sự phát triển của đất nước một số vấn đề lý thuyết và ứng dụng/ Ngô Doãn Vịnh (chủ biên).-H.: Chính trị quốc gia,2006.-627Tr.;21cm.

ĐKCB: 1413

KHXG: TK 529

296

Phát triển kinh tế của Nhật Bản con đường đi lên từ một nước đang phát triển/ Lrenichi Ohmo.-H.: Diễn đàn phát triển Viêt Nam,2007.-293Tr.;21cm.

ĐKCB: 1422

KHXG: TK530

297

Các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ XXI/ Trần Xuân Kiên.-H.: Thanh niên, 2003.-146Tr.;19cm.

ĐKCB: 1412

KHXG: TK531

298

Vai trò của nữ cán bộ quản lý nhà nước trong quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa/ Võ Thị Mai.-H.: Chính trị quốc gia,2003.-214Tr.;19cm.

ĐKCB: 1423

KHXG: TK 532

299

Hệ thống tổ chức khuyến nông Việt Nam/ Trung tâm khuyến nông Quốc gia.-H.: Nông nghiệp,2010.-184Tr.;21cm.

ĐKCB: 1427

KHXG: TK 533

300

Tổng kết kỹ thuật nuôi baba: sản xuất giống và nuôi baba thương phẩm ở Việt Nam/ Đoàn Quang Sửu, Thái Bá Hồ.-H.: Nôgn nghiệp, 1998.-92Tr.;19cm.

ĐKCB: 1426

KHXG: TK 534

301

Tài liệu bồi dưỡng về quản lý nhà nước.Phần II. Quản lý hành chính nhà nước đối ngành lĩnh vực.-H.: Khoa học và kỹ thuật, 2009.-231Tr.;21cm.

ĐKCB: 1425

KHXG: TK 535

302

Giới thiệu tác phẩm Cac – Mác – Vlênin Hồ Chí Minh/Ngô Đức Tính (chủ biên); Nguyễn Thị Kỳ,....-178Tr.;19cm.

ĐKCB: 1421

KHXG: TK536

303

Tấn công vào nghèo đói vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long/ Phạm Bảo Dương.-H.: Nông nghiệp, 2010.-168Tr.;21cm.

ĐKCB: 1420

KHXG: TK 537

304

Tuyển tập một số quy trình công nghệ sản xuất giống thủy sản.-Tái bản có sửa chữa bổ sung.-H.: Nông nghiệp, 2005.-219Tr.;21cm.

ĐKCB: 1141

KHXG: TK 538

305

Chính sách ngành thủy sản Việt Nam = Fisheries policies of Vietnam: tuyển tập nghiên cứu/Nguyễn Chu Hồi.-H.: Nông nghiệp,2007.-298Tr.;21cm.

ĐKCB: 1418

KHXG: TK 539

306

Khuân khổ quản lý và kinh nghiệm hợp tác xã của một số nước.-H.:, 1996.-599Tr.;21cm.

ĐKCB: 1417

KHXG: TK540

307

Kinh tế thị trường và sự phân hóa giàu nghèo ở vùng dân tộc và miền núi phía bắc nước ta hiện nay/Lê Du Phong, Hoàng Văn Hoa (chủ biên).-H.: Chính trị quốc gia, 1999.-166Tr.;21cm.

ĐKCB: 186

KHXG: TK541

308

APEC những thách thức và cơ hội/ Vũ Ngọc Diệp, Đinh Trọng Minh, Trần Ngọc Hùng dịch.-H.: Chính trị quốc gia, 1997.-254Tr.;22cm.

ĐKCB: 254

KHXG: TK542

309

Nhỏ là đẹp về lợi thế của quy mô vừa và nhỏ trong kinh tế = small is beautiful economics as if people mattered/ E.F.Schumacher.-H.: Khoa học xã hội; Viện thông tin khoa học xã hội, 1994.-450Tr.;19cm.

ĐKCB: 256

KHXG: TK543

310

Việt Nam hướng tới 2010: tuyển tập các báo cáo phối hợp nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các chuyên gia quốc tế về Việt Nam.-tập 1.-H.: Chính trị Quốc gia, 2001.-621Tr.;22cm.

ĐKCB: 247

KHXG: TK544

311

Một số ván đề về lịch sử kinh tế Việt Nam/ Lê Quốc Sử.-H.: chính trị quốc gia, 1998.-518Tr.;21cm.

ĐKCB: 261

KHXG: TK545

312

Ngiệp vụ tín dụng và thanh toán quốc tế/ Lê Văn Tề (biên soạn).-Tp. Hồ CHí Minh.: TP. Hồ Chí Minh.-518Tr.;21cm.

ĐKCB: 260

KHXG: TK546

313

Tuyển tập tài nguyên và môi trường biển tập X: Kỷ niệm 45 năm thành lập phân viện Hải dương học tại Hải Phòng/ Viện Hải dương học.-H.: Khoa học và kỹ thuật, 2003.-350Tr.;27cm.

ĐKCB: 871;870

KHXG: TK 547;TK548

314

Tài nguyên và môi trường biển tập VI : nhân dịp Phân viện đón nhận huân chương lao động hạng nhất/Viện Hải dương học.-H.: Khoa học và kỹ thuật, 1999.-275Tr.;27cm.

ĐKCB: 851

KHXG: TK 549

315

Tài nguyên và môi trường biển tập III/ Viện Hải dương học.-H.: Khoa học và kỹ thuật, 1996.-344Tr.;27cm.

ĐKCB: 428

KHXG: TK550

316

Tài nguyên và môi trường biển : tuyển tập các công trình nghiên cứu 1991- 1993.-tập II/ Phân Viện hải dương học Hải Phòng.-H.: Khoa học và kỹ thuật, 1994.-163Tr.;27cm.

ĐKCB: 558;559

KHXG: TK 551;TK552

317

Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững/ Lê Huy Bá( chủ biên), Vũ Chí Hiếu, Võ Đình Long.-H.: Khoa học và kỹ thuật, 2006.-522Tr.;24cm.

ĐKCB: 1118;1119

KHXG:TK553; TK 557

318

Việt Nam môi trường và chính sách/ Hội bảo vệ tài nguyên và môi trường Viêt Nam.-h.: Chính trị Quốc gia, 2004.-338Tr.;28cm.

ĐKCB: 948Tr

KHXG: TK554

319

Cơ sở đánh giá tác động môi trường/Lê Xuân Hồng.-H.: Thống kê, 2006.-260Tr.;28cm.

ĐKCB: 1271

KHXG: TK1271

320

Tài nguyên và Môi trường biển: tuyển tập các công trình nghiên cứu tập VIII/ Văn hóa du lịch.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 2001.-263Tr.;27cm.

ĐKCB: 530

KHXG: TK 556

321

Môi trường và phát triển bền vững/ Nguyễn Đình Hòe.-H.:Giáo dục, 2006.-138Tr.;21cm.

ĐKCB: 1121

KHXG: TK 558

322

Quản lý môi trường/ Nguyễn Đức Khiển.-H.: Lao động xã hội, 2002.-490Tr.;21cm.

ĐKCB: 1276

KHXG: TK559

323

Quản lý của nhà nước đối với tài nguyên và môi trường vì sự bền vững dưới góc nhìn xã hội – nhân văn/ Phạm Ngọc Trầm.-H.: Khoa học xã hội, 2006.-339Tr.;21cm.

ĐKCB: 1210

KHXG: TK560

324

Cở sở tài nguyên và môi trường biển/ Nguyễn Chu Hồi.-H,: Quốc gia Hà Nội.-306Tr.;21cm.

ĐKCB: 1136;997

KHXG: TK 561;TK562

325

Tìm hiểu luật bảo vệ môi trường/ Trọng Thắng.-H.: Lao động,2006.-231Tr.;19cm.

KHXG: TK 563

326

Giải đáp luật bảo vệ môi trường/Trần Văn Chung (biên soạn).-Thanh hóa.: Nxb Thanh hóa,2006.-99Tr.;19cm.

ĐKCB:

KHXG: TK564

327

Quản lý môi trường bằng công cụ kinh tế/ Trần Thanh Lâm.-H.: Lao động, 2006.-291Tr.;19cm.

ĐKCB: 1102

KHXG: TK565

328

Biển đông tài nguyên thiên nhiên và môi trường/ Vũ Trung Tạng.-H.: Khoa học và kỹ thuật,1997.-284Tr.;19cm.

KHXG: TK566

329

Kinh tế môi trường/Đặng Như Toàn (chủ biên).-H.: Giáo dục, 1996.-144Tr.;21cm.

ĐKCB: TK963

KHXG: TK567

330

Tài liệu hướng dẫn xây dựng mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường.-H.:,2005.-71Tr.;19cm.

ĐKCB: 1032

KHXG: TK568

331

Vấn đề hạch toán môi trường trong tài khoản Quốc gia/ Vũ Xuân Nguyệt Hồng (chủ biên).-H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2004.-235Tr.;19cm.

ĐKCB: 883

KHXG: TK569

332

Các tổ chức nhà nước Việt Nam về môi trường tập I. Chất lượng nước.-H.:,1995.-306Tr.;30cm.

ĐKCB: 1114

KHXG: TK570

333

Tiêu chuẩn Codex về ghi nhãn thực phẩm/ Ủy ban CODEX Việt Nam.-biên tập lần thứ nhất.-73Tr.;25cm.

ĐKCB: 1115

KHXG: TK571

334

Các cam kết của Việt Nam với WTO trong lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Vụ hợp tác quốc tế.-H.:[], 2007.-383Tr.;25cm.

SĐKCB: vv1116

KHXG: TK572

335

Định hướng chiến lược để tiến tới phát triển bền vững: Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam (dự thảo).-H.:[], 2002.-109Tr.;26cm.

SĐKCB:1117

KHXG:TK573

336

Tài liệu tham khảo chương trình tập huấn: các tổ chức liên kết kinh tế khu vực AFTA, APEC, WTO; phân tích khả năng cơ hội và thách thức khi việt nam tham gia AFTA; định hướng thương mại Việt - Mỹ.-68tr.

SĐKCB: VV.1118

KHXG: TK574

337

Nghề tôn sú giống khánh hòa: sự hình thành và phát triển qua 10 năm (1988 – 1998).-Nha trang.:[],1998.;24Tr.;25cm.

SĐKCB: vv.1119

KHXG: TK575

 

338

Chiến lược quốc gia về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020.-33Tr.;25cm.

SĐKCB:VV.1120

KHXG:TK576

339

Ô nhiễm môi trường biển Việt Nam luật pháp và thực tiễn/TS.Nguyễn Hồng Thao.-H.:Thống kê,2003.-269Tr.;25cm.

SĐKCB:VV1121

KHXG: TK 577

340

Chính sách ngành thủy sản Việt Nam: Fisheries policies of Vietnam/PGS.TS Nguyễn Chu Hồi.-H.:Nông Nghiệp,2007.-298Tr.;21cm.(tuyển tập nghiên cứu)

SĐKCB:vv1122,vv1123

KHXG:TK578,TK579

341

Thủy sản ngành kinh tế mũi nhọn/PGS.TS Hà Xuân Thông.-H.:Nông nghiệp,2004.-391Tr.;21cm.

SDKCB:vv1124

KHXG:TK 580

342

Kỹ thuật nuôi lồng cá biển/Viện hải dương học.-H.:Khoa học kỹ thuật,1993.-55Tr.;21cm.

SĐKCB:vv1125

KHXG:TK581

343

Thiên tai ven biển và cách phòng tránh/Vũ Như Hoán.-H.:Khoa hoc và kỹ thuật,1998.-77Tr.;21cm.

SĐKCB: VV 1126

KHXG: TK 582

344

Phát triển bền vững ở Việt Nam.-H.:Gia thông vận tải,2006.-83Tr.;21cm.

SĐKCB: vv 1127

KHXG:TK583

345

Hiệp định phân định và hiệp định hợp tác nghề cá trong vịnh bắc bộ giữa Việt Nam và Trung quốc/Bột thủy sản.-55Tr.;21cm.

SĐKCB:

KHXG: TK584

346

Pháp luật quốc tế về quản lý thủy sản kinh nghiệm của Nauy = international law in fisheries management – norwegian experian experience.-H.:Nông nghiệp,2003.-180Tr.;21cm.-(Kỷ yếu hội thảo)

SĐKCB: vv798,vv797

KHXG: TK 585,586

347

Kinh nghiệm quốc tế về quản lý thủy sản tổng quan về khía cạnh pháp luật =  international experirnce on fisheries management overivew on legal perspective.-H.:Nông nghiệp,2003.-235Tr.;21cm.-(Kỷ yếu hội thảo)

SĐKCB:VV799

KHXG: TK 587

348

Sách tra cứu thuật ngữ thông dụng lĩnh vực thủy sản: Dự án “ Xây dựng hệ thống tài liệu kỹ thuật tài nguyên – môi trường, khí tượng thủy văn biển”

SĐKCB:VV800

                                                KHXG: TK 588

349

Hướng dẫn quan trắc Kinh tế xã hội cho các nhà quản lý vùng bờ Đông Nam Á socmon sea/ Leah Bunce & Bob Pomeroy, 2003.-91cm.;32cm.

SĐKCB:VV801

                                                KHXG: TK 589

350

Nhu cầu về các sản phẩm tôm được chứng nhận của Việt Nam, nghiên cứu tại tỉnh Cà Mau/Udo Censkowsky

SĐKCB:VV802

                                                KHXG: TK 590

351

Đất ngập nước/ Lê Văn Khoa (chủ biên); Nguyễn Cử, Trần thiện Cường,nguyễn Xuân Huân.-H.:Giáo dục, 2005.-215Tr.;27cm.

SĐKCB:VV803

                                                KHXG: TK 591

352

Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam 2005: Đa dạng sinh học.-77Tr

SĐKCB:VV804

                                                KHXG: TK 592

353

Du lịch bền vững trong các khu bảo tồn biển/ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.-H.: Văn hóa thông tin,2011.-316Tr.;29cm.

SĐKCB:VV805

                                                KHXG: TK 593

354

Khu bảo tồn biển của bạn hoạt động như thế nào? : Sách hướng dẫn về việc sử dụng các chỉ tiêu Xã hội và Tự nhiên để đánh giá hiệu quả quản lý KBTB/ RobertS. Pomeroy, LaniM.Watson.-H.: Văn hóa thông tin, 2011.- 213Tr.; 30cm.

SĐKCB:VV806,807

                                                KHXG: TK 594,595

355

Lập Kế hoạch nghề cá bền vững trong các khu bảo tồn biển/ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.- H.: Nxb Thế giới, 2008.-231Tr.;30cm.-( Tài liệu tập huấn)

SĐKCB:VV808

                                                KHXG: TK596

356

Lập kế hoạch bền vững cho các khu bảo tồn biển.-H.: Hồng Đức, 2011.-195Tr.; 30 cm.-(Tài liệu tập huấn)

SĐKCB:VV809

                                                KHXG: TK597

357

Bài giảng bền vững/Hoàng Ngọc Hoài(chủ biên).-H.: Hà Nội, 2006.-224Tr.-29cm.

SĐKCB:VV810

                                                KHXG: TK598

358

Biến đổi Khí hệu: Sổ tay hướng dẫn cho giáo viên.-Bến Tre, 2011.-128Tr.;21cm.

SĐKCB:VV811

                                                KHXG: TK599

359

Cộng đồng cùng tham gia ứng phó với Biến đổi khí hậu.-Bến Tre, 2012.-40Tr.;21 cm.

SĐKCB:VV812

                                                KHXG: TK600

360

Tác động của Biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực nông nghiệp và giải pháp ứng phó/Đinh Vũ Thanh, Nguyễn Văn Viết.- H.: Nông nghiệp, 2013.-304Tr.;24cm.

SĐKCB:VV813

                                                KHXG: TK601

361

Lợi ích của thích ghi với biến đổi khí hậu từ các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, đồng bộ với phát triển nông thôn/ Viện khoa học KHí tượng Thủy văn và môi trường .-H, 2008.-138Tr.

SĐKCB:VV814

                                                KHXG: TK602

362

Tọa đàm quốc tế về vai trò của khoa học và công nghệ trong phòng tránh những thiệt hại đối với sản xuất Công nghiệp do biến đổi khí hậu = international forum on the role of science and technology in prevention the loses of agricultural production caused by limate chane.- H, 2010.- 105 Tr

SĐKCB:VV815

                                                KHXG: TK603

363

Lập kế hoạch ứng phó với Biến đổi khí hậu cho vùng biển và ven biển Việt Nam: tài liệu tập huấn.-H.: Văn hóa thông tin,2011.- 267Tr.;29cm.

SĐKCB:VV816

                                                KHXG: TK604

364

Nông nghiệp Việt nam ứng phó với biến đổi khí hậu: cơ hội và thách thức = Pesponding to climate change in agricul ture and rural development in Viet nam .-H, 2013

SĐKCB:VV817

                                                KHXG: TK605

365

Cộng đồng với Môi trường kết quả thử nghiệm phương pháp đánh giá quyền tiếp cận môi trường của cộng đồng tại Việt Nam.-H, 2007.-28Tr

SĐKCB:VV818

                                                KHXG: TK606

366

Tài nguyên khí hậu Nông nghiệp Việt Nam/Nguyễn Văn Viết .-H: Nông nghiệp, 2009.-406Tr.;24cm.

SĐKCB:VV819

                                                KHXG: TK607

367

Phân bố sinh thái một số loài cá sông quan trọng ở hạ lưu sông MeeKong = Distribution and Ecology of Some Important riverine Fish Species of the MeKong River Basin: báo cáo chuyên đề .-Tp.HCM.: Nông nghiệp, 2005.-120Tr.;28cm.

SĐKCB:VV820

                                                KHXG: TK608

368

Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 (dự thảo).-H, 2011.-37Tr

SĐKCB:VV821

                                                KHXG: TK609

369

kế hoạch hành động triển khai chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 (dự thảo)

SĐKCB:VV822

                                                KHXG: TK610

 

370

Tiếp tục chuyến hành trình trong rừng ngập mặn/ Barry Clough; Phan Văn Hoàng dịch.-H, 2014.-108Tr.;28cm

SĐKCB:VV822,823,824,825,826,827,828,829

                                                KHXG: TK611,612,613,614,615,616,617,618

371

Cấu trúc, chức năng và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn/ Jin Eong Ong và Wooi Khôn Gong; Phan Văn Hoàng dịch .-H, 2014.-72Tr.-28cm.

SĐKCB:VV830,831,832,833,834,835,836,837

                                                KHXG: TK 619,620,621,622,623,624,625,626

372

Atlas vùng bờ tỉnh Nam Định/ Sở tài nguyên và môi trường .-H, 2006-60Tr.

SĐKCB:VV838

                                                KHXG: TK627

373

Hướng dẫn triển khai chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp đến năm 2020.-H:Nông nghiệp, 2009.-307Tr.;27cm.

SĐKCB:VV839

                                                KHXG: TK628

374

Cơ sở khoa học của việc bảo tồn đa dạng dinh học vùng biển Tây Nam Bộ/Phạm Thược.-H.:Nông nghiệp,2007.-175Tr.;29cm.

SĐKCB:VV840

                                                KHXG: TK629

375

Quy hoạch không gian biển: tiếp cận từng bước hướng tới Quản lý dựa vào hệ sinh thái/.;99Tr

SĐKCB:VV841

                                                KHXG: TK630

376

Hướng dẫn quan trắc kinh tế xã hội cho các nhà quản lý vùng bờ Đông Nam Á: Socmon sea/ Leah Bunce & Bob Pomeroy.-H, 2003.-91Tr.;29cm.

SĐKCB:VV842

                                                KHXG: TK631

377

Phát triển bền vững trong thế giới năng động  thay đổi thể chế, tăng trưởng và Chất lượng cuộc sống/ Vũ Cương,...;Vũ Cương hiệu đính.-H.:Chính trị Quốc Gia, 2003.-353Tr.;27cm.

SĐKCB:VV843

                                                KHXG: TK632

378

Nghiên cứu tổng kết một số mô hình phát triển bền vững ở Việt Nam/ Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam.-H.,2006.-276Tr.;29cm.

SĐKCB:VV844

                                                KHXG: TK633

379

Đại cương về phát triển bền vững/Viện nghiên cứu sư phạm.-H,200.- 317Tr.;29cm.

 

SĐKCB:VV845

                                                KHXG: TK634

380

Mở rộng nuôi tôm trên cát ở Việt Nam thách thức và cơ hội.-H,2003.-109Tr.;29cm.

SĐKCB:VV846

                                                KHXG: TK635

381

Lập kế hoạch tài chính bền vững cho các khu bảo tồn biển: tài liệu tập huấn.-H.: Nxb Hồng Đức, 2011.-195Tr.;29cm.

SĐKCB:VV847

                                                KHXG: TK636

382

Nghề cá Vịnh Bắc Bộ qua những chặng điều tra nghiên cứu (1958 – 2009)/ PGS. TSKH. Phạm Thược.-H.:Nông nghiệp, 2010.-200Tr.;27cm.

SĐKCB:VV848

                                                KHXG: TK637

383

Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam = Small- medium enterprises in the livestock feed sector in VietNam.H.,2011.-339Tr.;24cm.

SĐKCB:VV849

                                                KHXG: TK638

384

Các loài san hô cứng phổ biến ở Việt Nam/ Yuri Ya.Latypov, Pham Quốc Long.-H.: Văn hóa thông tin, 2010.-281Tr.;17cm.

SĐKCB:VV850                                                KHXG: TK639

385

Tác động của biến đổi khí hậu đối với thủy sản miền Bắc/PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh chủ biển; TS. Nguyễn Viết Thành....-H.: Nông nghiệp, 2015.-138Tr.;27cm.

                                                     SĐKCB:VV851  

                                                      KHXG: TK640

 

 

386

Kỹ thuật nuôi thủy sản bằng lồng, đăng lưới trên biển/vụ nghề cá.-H.: Nông nghiệp, 1997.-52Tr.;9cm.

SĐKCB: VV852

KHXG: TK641

387

Kỹ thuật trồng rong sụn/vụ nghề cá.-H.:Nông nghiệp,1996.-30tr.;9cm.

SĐKCB: VV853

                                                KHXG: TK642

388

Bộ quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm là gì?/Vũ Văn Đài, Lê Trần Nguyên Hùng.-Tổ chức lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc RooMa, 2001.-19Tr.;24cm.

SĐKCB: VV854

                                                KHXG: TK643

389

Hướng dẫn khai thác và bảo vệ nguồn lợi Hải Sản Việt Nam/TS. Vũ Huy Thủ.-H: Nông nghiệp,2003.- 207Tr.;30cm.

SĐKCB: VV855

                                                KHXG: TK644

390

Hải Thủy, mô hình làng sinh thái trên vùng cát/Nguyễn Văn Trương, Phan Trọng Kha.-56Tr.;25cm.

SĐKCB: VV856

                                                KHXG: TK645

391

Tuyển tập báo cáo khoa học tại hội thảo khoa học toàn quốc về nuôi trồng thủy sản 29-30 tháng 9 năm 1998/Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1.-BN.:, 2000.-599Tr.;30cm.

SĐKCB: VV857

                                                KHXG: TK646

392

Tuyển tập báo cáo khoa học 1999/ Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I.-242Tr.;30cm.

SĐKCB: VV858

                                                KHXG: TK647

393

Tuyển tập báo cáo khoa học năm 2000/ Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I.-H.:Nông nghiệp, 2001.-200Tr.;27cm.

SĐKCB: VV859

                                                KHXG: TK648

394

Tuyển tập hội thảo toàn quốc về nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi trồng thủy sản /Bộ thủy sản.-Tp.Hồ Chí Minh.: Nông nghiệp, 2005.-959Tr.;28cm.

SĐKCB: VV859

                                                KHXG: TK649

395

Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ(kỷ niệm 20 năm thành lập trung tâm 1984 -2004)/ Trung tâm nghiên cứu thủy sản III.-Tp.Hồ Chí Minh.:Nông nghiệp, 2004.-655Tr.-27cm.

SĐKCB: VV860

                                                KHXG: TK650

396

Tuyển tập nghề cá sông Cửu Long 2007/ Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II.-H.:Nông nghiệp.-450Tr.;27cm.

SĐKCB: VV861

                                                KHXG: TK651

397

Tuyển tập nghề cá sông Cửu Long 2004/ Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II.-H.:Nông nghiệp.-424Tr.;27cm.

SĐKCB: VV862

                                                KHXG: TK652

398

Tuyển tập báo cáo khoa học hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ ba.-Tp. Hồ Chí Minh.:Nông nghiệp, 2004.-259Tr.;27cm.

SĐKCB: VV863

                                                KHXG: TK653

399

Tuyển tập báo cáo khoa học hội thảo động vật thân mềm toàn quốc lần thứ tư.-Tp. Hồ Chí Minh.:Nông nghiệp, 2004.-424Tr.;27cm.

SĐKCB: VV864

                                                KHXG: TK654

400

 

Tuyển tập các báo cáo khoa học tại hội nghị môi trường toàn quốc năm 1998/Cục môi trường.-H.:Khoa học kỹ thuật,1999.-1500Tr.;27cm.

SĐKCB: VV865

                                                KHXG: TK655

401

Kỷ yếu hội thảo khoa học chuyển giao công nghệ phát triển Nông thôn miền núi phía Bắc.-H.:Nông nghiệp,2004.

SĐKCB: VV866

                                                KHXG: TK656

402

Kỹ thuật nuôi cua: tập 1. Hà Nội.: 1991, (bản phô tô)

SĐKCB: VV867

                                                KHXG: TK657

403

Tiêu chuẩn nghành thuật ngữ nuôi trồng thủy sản/ Phạm Tuyết Nhung.-H.: Hà Nội,2004

SĐKCB: VV868

                                                KHXG: TK658

404

Một số thuật ngữ trong nuôi trồng thủy sản liên quan đến quy hoạch: thuộc hợp phần hỗ trợ nuôi trồng thủy sản biển và nước lợ (SUMA).-H.:,2004

SĐKCB: VV869

                                                KHXG: TK659

405

Nỗ lực hướng tới phát triển bền vững – những kinh nghiệm thực tiễn từ các địa phương ở Việt Nam.-H.:,2004.-52Tr.;30cm.

SĐKCB: VV870

                                                KHXG: TK660

406

Các biện pháp kiểm soát các chất giảm tầng zôn của nghị định thư montreal (chương trình quốc gia về bảo vệ tầng ozon)

SĐKCB: VV871

                                                KHXG: TK661

407

Giáo trình giới và lồng ghép giới (dùng trong hệ thống đào tạo của Đoàn thanh niên).-H.:,2004.-28tr.;30cm

SĐKCB: VV871

                                                KHXG: TK662

408

Mô hình quản lý nguồn lợi ven bờ dựa vào cộng đồng xã Phù Long.(CRP), 2004.-113Tr

SĐKCB: VV872

                                                KHXG: TK663

 

409

Tổng quan về rừng ngập mặn Việt Nam/Bộ tài nguyên và môi trường.-H.:, 2006.-83Tr.;28cm.

SĐKCB: VV873

                                                KHXG: TK664

 

410

Hội nhập kinh tế quốc tế (tổ chức thương mại thế giới WTO và tiến trình đầm phán gia nhập của Việt Nam: tài liệu tập huấn.

SĐKCB: VV874

                                                KHXG: TK665

 

411

Các khu bảo tồn biển (tài liệu dịch).-H.:, 2004.-30Tr.;28cm.

SĐKCB: VV875

                                                KHXG: TK666

 

412

Kỹ thuật nuôi cua tập 1.-H,;, 1991 (tài liệu poto)

SĐKCB: VV876

                                                KHXG: TK667

 

413

Quy trình đánh giá đất đai phục vụ nuôi trồng thủy sản

SĐKCB: VV877

                                                KHXG: TK668

 

414

MGT 599 quản trị chiến lược = strategic management (tài liệu tham khảo)

SĐKCB: VV878

                                                KHXG: TK669

 

415

Kỹ thuật trồng rong sụn (tài liệu tập huấn)

SĐKCB: VV879

                                                KHXG: TK670

 

416

Danh hiệu chất lượng vàng thủy sản Việt Nam 2014: 100 điển hình lao động giỏi.- 198Tr.;25cm.

SĐKCB: VV880

                                                KHXG: TK671

 

 

417

Kỹ thuật trồng rong sun.-H.: NXB Nông nghiệp, 1996.-30Tr.;13cm.

SĐKCB: VV881

                                                KHXG: TK672

 

418

Kỹ thuật nuôi thủy sản bằng lồng, đăng lưới trên biển.-H.:Nông Nghiệp, 1997.- 52Tr.;13cm.

SĐKCB: VV882

                                                KHXG: TK673

 

419

Bộ quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm là gì? (tái bản có sửa chữa).-H.: Tổ chức lương thực và nông nghiệp của Liên Hợp Quốc Rô MA, 2001.-19Tr.;24cm.

SĐKCB: VV883

                                                KHXG: TK674

 

420

Hải thủy mô hình làng sinh thái trên vùng cát/ Nguyễn Văn Trương, Phan trọng Kha.-H.;, 2001.-56Tr.;25cm.

 

SĐKCB: VV884

                                                KHXG: TK675

 

421

Hướng dẫn khai thác và bảo vệ nguồn lợi Hải Sản Việt Nam/ Vũ Huy Thủ.-H.:Nông Nghiệp, 2003.-207Tr.;28cm.

SĐKCB: VV885

                                                KHXG: TK676

 

422

Hiệp định phân định và hiệp định hợp tác nghề cá trong vịnh bắc bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc

SĐKCB: VV886

                                                KHXG: TK677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm >>

Tin tức
 Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản   (11/04/2024 12:00:00 SA)
 Những thách thức của xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2024   (08/04/2024 12:00:00 SA)
 Ngành nuôi biển ngóng chờ quy hoạch không gian biển quốc gia   (05/04/2024 12:00:00 SA)
 Phát triển bền vững nuôi biển - nhìn từ Quảng Ninh   (04/04/2024 12:00:00 SA)
 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản   (01/04/2024 12:00:00 SA)
 Gia tăng nguồn lợi tỷ đô từ nghề nuôi biển   (27/03/2024 12:00:00 SA)
 65 năm bứt phá vượt bậc của ngành thuỷ sản   (25/03/2024 12:00:00 SA)
 Gỡ 'thẻ vàng': Thủy sản Việt Nam tập trung vào chuỗi giá trị bền vững   (20/03/2024 12:00:00 SA)
 Xuất khẩu thủy sản tăng - Vì sao?   (14/03/2024 12:00:00 SA)
 Sớm hoàn thiện và đưa ra đề xuất những phương án khả thi tối ưu nhằm phát triển hệ thống sản xuất tôm – lúa bền vững   (13/03/2024 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...