Danh mục tài liệu các đề tài quy hoạch


(12/11/2013 12:00:00 SA)

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI (QUY HOẠCH NGÀNH)

Kí hiệu xếp giá
SĐKCB

Tên Tài Liệu

chủ nhiệm đề tài

Năm xuất bản

QHTW 01

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội ngành thủy sản thời kỳ 2000 - 2010

 

2000

QHTW 02

Tờ trình quy hoạch nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1990-2000

 

1989

QHTW 03-04

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1990 - 2000

 

1989

QHTW 05

Dự án quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Việt Nam 1996-2000: Báo cáo kết thúc giai đoạn chuẩn bị (dự thảo)

 

1995

QHTW 06 - 08

Tóm tắt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành thủy sản thời kỳ 2000-2010

 

2000

QHTW 09

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành thủy sản thời kỳ 1996 - 2010 (tóm tắt báo cáo chính)

 

1998

QHTW 10

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành thủy sản thời kỳ 1996 - 2010 (Các phụ lục)

 

1998

QHTW 11

Tóm tắt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành thủy sản thời kỳ 2000-2010 (bản tóm tắt)

 

2000

QHTW 12

Phụ lục chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 1991-2000 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 1991-1995

 

1990

QHTW 13

Dự thảo Quy hoạch nuôi trồng thủy sản thời kỳ 1990 - 2000

 

1989

QHTW 14

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 (dự thảo lần 2)

 

1997

QHTW 15-16

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành thủy sản thời kỳ 1996 - 2010

 

1998

QHTW 17

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành thủy sản thời kỳ 1996 - 2010 (báo cáo chính)

 

1998

QHTW 18

Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu kinh tế ngành thủy sản 1996 - 2010 phần : Khai thác hải sản

Nguyễn Duy Chỉnh

1998

QHTW 19

Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản Việt Nam : tiểu dự án 3: thương mại, chế biến, và tiếp thị thủy sản (báo cáo số 7: phụ lục chính)

 

1996

QHTW 20

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 (dự thảo lần thứ nhất)

 

1997

QHTW 21

Tóm tắt quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - xã hội ngành thủy sản thời kỳ 2000-2010

 

2000

QHTW 22

Tóm tắt dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - xã hội ngành thủy sản thời kỳ 2000 2010

 

1999

QHTW 23

Đánh giá hiện trạng và xây dựng tổng quan quy hoạch nuôi trồng thủy sản trong cả nước

Lương Ngọc Thúy

1994

QHTW 24

Bản tóm tắt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản vùng triều thời kỳ 1995-2005

 

1995

QHTW 25

Dự án quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Việt Nam bước chuẩn bị báo cáo cuối cùng

nhóm soạn thảo, nhóm tư vấn Nghề cá Đan Mạch

1995

QHTW 26- 27

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 1991-2000 của ngành thủy sản

 

1990

QHTW 28

Dự án quy hoạch tổng thể ngành thủy sản đến năm 2010 các chính sách và chiến lược hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu phát triển

 

1997

QHTW 29-30

Dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành thủy sản thời kỳ 2000-2010

 

1999

QHTW 31

Dự án Quy hoạch tổng thể, tiểu dự án 1: Đánh giá về kỹ thuật, tài chính và kinh tế ngành khai thác và nuôi trồng thủy sản Việt Nam (phụ lục)

 

1996

QHTW 32

Đề cương dự án rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể ngành thủy sản đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

 

2008

QHTW 33

Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản Việt Nam : Quy hoạch tổng thể lĩnh vực chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản

Bs. Lê Thị Thanh huyền

1996

QHTW 34 -35

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng năm 2020

 

2004

QHTW 36

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành thủy sản thời kỳ 2000-2010

 

2000

QHTW 37

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành thủy sản đến năm 2010 (dự thảo)

 

 

QHTW 38

Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản ở các Hồ chứa nước của Việt Nam giai đoạn 1995-2000

Nguyễn Duy Chỉnh

1994

QHTW 39

Dự án quy hoạch tổng thể ngành thủy sản đến năm 2010 các chính sách và chiến lược hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu phát triển

 

 

QHTW 40

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (báo cáo tóm tắt)

 

2012

QHTW 41

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

 

2012

QHTW 42

Đề cương dự án Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

 

2008

QHTW 43

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành thủy sản thời kỳ 1996-2010 (báo cáo chính)

 

1998

QHTW 44 - 45

Dự án Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản, Tiểu dự án II: đánh giá địa lý, xã hội và Kinh tế - xã hội của ngành thủy sản Việt Nam (báo cáo cuối cùng)

 

1996

QHTW 46

Đề tài: Định mức xây dựng quy hoạch tổng thể ngành thủy sản: báo cáo kết quả đề tài (dự thảo lần 1)

ThS. Phạm Thị Hồng Vân

2005

QHTW 47

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành thủy sản đến năm 2010

 

2002

QHTW 48

Dự án quy hoạch hệ thống chế biến thủy sản toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (báo cáo tổng hợp)

 

2005

QHTW 49

Định hướng quy hoạch chuyển đổi cơ cấu Nông nghiệp Nông thôn Việt Nam đến năm 2000-2010

 

1996

QHTW 50

Đề tài xây dựng định mức quy hoạch tổng thể ngành thủy sản

 

2005

QHTW 51

Dự án Quy hoạch Tổng thể ngành Thủy sản đến năm 2010 (các chương trình và dự án)

 

1997

QHTW 52

Dự án quy hoạch tổng thể ngành thủy sản Việt Nam :Tiểu dự án 3: Thương mại, chế biến và Tiếp thị thủy sản/Báo cao số 1: Báo cáo chính

 

1996

QHTW 53

Dự án quy hoạch tổng thể ngành thủy sản Việt Nam :Tiểu dự án 3: Thương mại, chế biến và Tiếp thị thủy sản/Báo cao số 2: Thể chế và Tài chính

 

1996

QHTW 54

Dự án quy hoạch tổng thể ngành thủy sản Việt Nam :Tiểu dự án 3: Thương mại, chế biến và Tiếp thị thủy sản/Báo cao số 4: Cung ứng Nguyên liệu thủy sản

 

1996

QHTW 55

Dự án quy hoạch tổng thể ngành thủy sản Việt Nam :Tiểu dự án 3: Thương mại, chế biến và Tiếp thị thủy sản/Báo cao số 5: Chế biến thủy sản

 

1996

QHTW 56

Dự án quy hoạch tổng thể ngành thủy sản Việt Nam :Tiểu dự án 3: Thương mại, chế biến và Tiếp thị thủy sản/Báo cao số 6: tiếp thị

 

1996

QHTW 57

Dự án quy hoạch tổng thể ngành thủy sản Việt Nam :Tiểu dự án 3: Thương mại, chế biến và Tiếp thị thủy sản/Báo cao số 7: Phụ lục chính

 

1996

QHTW 58

Dự án Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản 2010: Tiền đề sự án quy hoạch tổng thể

 

1997

QHTW 59

Đề tài: Xây dựng định mức quy hoạch tổng thể ngành thủy sản: các báo cáo chuyên đề

 

2005

QHTW 60

Đề tài : định mức chi phí xây dựng quy hoạch tổng thể ngành thủy sản: báo cáo kết quả đề tài

 

2007

QHTW 61

Dự án Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản: Chiến lược xuất khẩu thủy sản Việt Nam thời kỳ 1996 -2000 và 2010

 

 

QHTW 62

Dự án Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản, Tiểu dự án II: đánh giá địa lý, xã hội và Kinh tế - xã hội của ngành thủy sản Việt Nam (Phụ lục)

 

1996

QHTW 63

Đề tài định mức chi phí xây dựng quy hoạch tổng thể ngành thủy sản  (báo cáo kết quả đề tài)

 

2006

 


 

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI QUY HOẠCH VÙNG

Kí hiệu xếp giá/
SĐKCB

Tên Tài Liệu

Chủ biên

năm xuất bản

QHV 01

Báo cáo tổng hợp dự án: Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn thủy sản cấp quốc gia vùng ven biển Cà Mau năm 2020

 

2010

QHV 02

Báo cáo Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn vùng nước nội địa cấp quốc gia hồ ĐĂK LĂK đến năm 2020

 

2010

QHV 03

Báo cáo tổng hợp dự án: Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn vùng nước nội địa cấp Quốc gia ngã ba sông Đà - Lô - Thao đến năm 2020

 

2011

QHV 04

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010

 

2002

QHV 05a - 05b

Báo cáo tóm tắt Quy hoạch phát triển thủy sản vùng kinh tế trọng điểm miền trung 2005-2020

 

2005

QHV 06

Báo cáo tóm tắt quy hoạch phát triển thủy sản vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thời kỳ 2005-2020

 

2005

QHV 07

Báo cáo tóm tắt quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy sản tiểu vùng bình minh 3 huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

 

2005

QHV 08-09

Đề cương quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản các khu ruộng trũng vùng đồng bằng sông Cửu Long và Sông Hồng

 

2005

QHV 10

Quy hoạch phát triển thủy sản vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ thời kỳ 2005 - 2020 (báo cáo tóm tắt - dự thảo lần 1).tập 1

 

2005

QHV 11

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015 và định hướng năm 2020

 

2008

QHV 12

Báo cáo chuyên đề các khu bảo tồn và nguồn lợi thủy sản và môi trường vùng Quy hoạch;  Đánh giá hiện trạng môi trường sinh thái thủy sinh; Dự báo môi trường sinh thái thủy sinh các giải pháp về môi trường (Đề tài Quy hoạch phát triển thủy sản ba vùng kinh tế trọng điểm quốc gia thời kỳ 2005-2020)

Phan Thị Ngọc Diệp

2005

QHV 13

Báo cáo tóm tắt quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn vùng Nam Trung Bộ đến năm 2020 trong điều kiện Biến Đổi khí hậu

 

2012

QHV14

Dự án Quy hoạch Nông nghiệp vùng Hà Nôi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Quyển 2, báo cáo tóm tắt)

Nguyễn Đức Thi (chủ nhiệm dự án)

2012

QHV15

Dự án Quy hoạch Nông nghiệp vùng Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Phụ lục các biểu hiện trạng và Quy hoạch vùng nông nghiệp Hà Nội)

 

2012

QHV16

Đề cương và dự toán Quy hoạch Nông nghiệp Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

 

2008

QHV17

Báo cáo tổng hợp rà soát quy hoạch sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2020

 

2014

QHV18

Báo cáo tóm tắt Quy hoạch phát triển chăn nuôi thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng 2030 (dự thảo lần 3)

 

2012

QHV19-20

Quy hoạch tổng thể nuôi trồng thủy sản đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010 (bản tóm tắt)

 

2004

QHV 21

Quy hoạch tổng thể nuôi trồng thủy sản đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010

 

2003

QHV 22

Báo cáo tóm tắt Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu Nông - Lâm Nghiệp vùng Đồng bằng Sông Hồng

 

2004

QHV 23

Dự án Quy hoạch tổng thể đồng bằng Sông Hồng (các phương án và phát triển các dự án)

 

1994

QHV 24

Phương án Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản 6 tỉnh Trung du và Miền núi Đông Bắc Việt Nam thời kỳ 1993 - 2000

 

1993

QHV 25-27

Phương án Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản vùng Đồng bằng Sông Hồng giai đoạn 1991- 2000

 

1992

QHV 28

Báo cáo quy hoạch định hướng phát triển thủy sản Nam Bộ (miền Đông và Tây) đến năm 2010

 

1997

QHV 29

Dự án quy hoạch tổng thể đồng Bắng Sông Hồng tập 3: Kế hoạch cho tương lai

 

1995

QHV 30

Dự án Quy hoạch tổng thể Đồng bằng Sông Hồng: Báo cáo sơ bộ về môi trường

 

1993

QHV 31

Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu Nông - Lâm nghiệp vùng Đồng bằng Sông Hồng

 

2003

QHV 32-33

Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản 6 tỉnh trung Du và miền núi Đông Bắc Việt Nam giai đoạn 1993-2000 (dự thảo)

Nguyễn Duy Chỉnh

1993

QHV 34

Dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển nghề cá các tỉnh ven biển miền trung thời kỳ 1993 -2000

 

1993

QHV 35

Dự thảo Quy hoạc phát triển nuôi trồng thủy sản khu vực Nam Trung Bộ thời kỳ 1991 - 2000

 

1991

QHV 36

Báo cáo rà soát quy hoạch các tỉnh ven biển miền trung để giảm nhẹ tác động của Thiên tai lũ lụt

 

2000

QHV 37

Dự thảo Quy hoạch tổng thể chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản các tỉnh ven biển miền trung thời kỳ 1993 - 2000

 

1993

QHV 38-39

Quy hoạch tổng thể đồng bằng Sông Cửu Long : Dự án nuôi tôm biển thâm canh (tập 3 phụ lục 1-8 vùng dự án Minh Hải)

 

1993

QHV 40-41

Quy hoạch tổng thể đồng bằng Sông Cửu Long : Dự án nuôi tôm biển thâm canh (Quyển 6 phụ lục 17-19 vùng dự án Bến Tre)

 

1993

QHV 42-44

Quy hoạch tổng thể đồng bằng Sông Cửu Long : Dự án nuôi tôm biển thâm canh (Quyển 5 phụ lục 9-16 vùng dự án Bến Tre)

 

1993

QHV 45

Quy hoạch tổng thể đồng bằng Sông Cửu Long : Dự án nuôi tôm biển thâm canh (tập 2 báo cáo chính vùng dự án Minh Hải)

 

1993

QHV 46

Quy hoạch Lũ đồng bằng Sông Cửu Long tập 7: Báo cáo chuyên đề đánh giá sơ bộ về tác động Môi trường

 

1998

QHV 47-48

Quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản vùng Tứ Giác Long Xuyên (1990-2000)

 

1989

QHV 49

Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất Nông - Lâm Nghiệp vùng Tây Nguyên giai đoạn 2002 -2010

 

2002

QHV 50 - 50b

Phướng án Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản vùng Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 1990-2000

 

1990

QHV 51

Quy hoạch phát triển tổng thể Kinh tế Biển : Định hướng phát triển ngành thủy sản các vùng ven biển Việt Nam giai đoạn  1996 -2010

 

1995

QHV 52-55

Dự thảo quy hoạch tổng thể ngành thủy sản vùng Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 1990-2000

 

1990

QHV 56

Quy hoạch phát triển khai thác cơ khí - hậu cần dịch vụ thủy sản tiểu vùng Nam Trung Bộ thời kỳ 1991-2000

Lê Nguyên Cẩn

1991

QHV 57

Dự thảo quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản khu vực Nam Trung Bộ thời kỳ 1991-2000

Nguyễn Hải Đường

1991

QHV 58

Báo cáo quy hoạch định hướng phát triển thủy sản Nam Bộ (miền Đông và Tây) đến năm 2010

Trần Phú Tùng

1997

QHV 59-62

 Phương án quy hoạch tổng thể ngành thủy sản vùng Đồng Bằng sông Cửu Long giai đoạn 1990-2000

 

1990

QHV 63

Dự án quy hoạch phát triển khai thác hải sản vùng biển khơi tuyến đảo (giai đoạn 1995- 2010) tập 1 : hiện trạng

 

1994

QHV 64

Quy hoạch phát triển khai thác thủy sản vùng biển khơi, tuyến đảo (giai đoạn 1995 - 2000)

 

1995

QHV 65-67

Quy hoạch tổng thể phát triển vùng triều giai đoạn 1995 -2005(tập 1)

Lê Nguyên Cẩn

1994

QHV 68-69

 Quy hoạch tổng thể phát triển vùng triều giai đoạn 1995 -2005(tập 2)

 

1995

QHV 70

Phương án quy hoạch lưới chế biến thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1990-2010

 

1990

QHV 71

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản khu vực Nam Trung Bộ thời kỳ 1991-2000 (dự thảo)

Chủ biên Nguyễn Hải Đường

1991

QHV 72

Tóm tắt báo cáo Hội thảo tiến độ II Quy hoạch miền Trung

 

1996

QHV 73

Báo cáo Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất Nông , Lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ

TT ứng dựng tiến bộ kỹ thuật

2002

QHV 74 -78

Dự án quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chế biến - tiêu thụ thủy sản miền Đông Nam Bộ giai đoạn 1993-2000

Trần Phú Tùng, Lê Đình Khả, Huỳnh Định Tiền,…

1993

QHV 79

Báo cáo điều chỉnh cơ cấu sản xuất và quy hoạch sử dụng đất phát triển Nông, Lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Viện Quy hoạch và Thiết kế NN

2002

QHV 80

Quy hoạch hệ thống đê biển va đê cửa sông Đồng bắng Sông Cửu Long (báo cáo tóm tắt)

Tô Văn Trường

2000

QHV 81

Quy hoạch tổng thể đồng bằng Sông Mê Công: dự thảo đề cương quy hoạch tổng thể

 

1991

QHV 82

Dự án quy hoạch tổng thể đồng bằng Sông Cửu Long: dự thảo tổng thể khái quát

 

1991

QHV 83-84

Dự thảo Quy hoạch cơ khí và hậu cần dịch vụ nghề cá vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Đào Văn Thiều

1990

QHV 85- 85 b

Báo cáo tóm tắt quy hoạch nghề khai thác hải sản gần bờ các tỉnh Miền Trung đến năm 2010

Nguyễn Duy Chỉnh chủ biên

2002

QHV 86

Quy hoạch phát triển khai thác, hậu cần dịch vụ nghề cá tiểu vùng Nam Trung Bộ thời kỳ 1991-2000

 

 

QHV 87

Phụ lục quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản miền Đông Nam Bộ 1993 - 2000 (kèm theo báo cáo chính)

 

 

QHV 88

Quy hoạch tổng thể Đồng bằng Sông Cửu Long dự án: nuôi tôm thâm canh nghiên cứu khả thi quyển 4: báo cáo chính vùng dự án Bến Tre

 

1993

QHV 89-90

Điều tra quy hoạch phát triển khai thác - cơ khí - hậu cần dịch vụ thủy sản cùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 1990-2000

 

1990

QHV 91

Phương án quy hoạch khai thác  hải sản cơ khí và hậu cần dịch vụ nghề cá vùng đồng bằng Sông Hồng giai đoạn 1991-2000

PTS. Nguyễn Duy Chỉnh

1991

QHV 92

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản các khu ruộng trũng vùng đồng bằng Sông Hồng và Sông Cửu Long đến năm 2010: tập II báo cáo tóm tắt Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản các khu ruộng trũng vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010

 

2004

QHV 93-95

Quy hoạch tổng thể Đồng bằng Sông Cửu Long dự án: nuôi tôm biển bán thâm canh nghiên cứu khả thi tập 1: tóm tắt thực thi

 

1993

QHV 96

Quy hoạch tổng thể Đồng bằng Sông Cửu Long dự án: nuôi tôm biển bán thâm canh tỉnh Minh Hải phụ lục đánh giá hiện trạng vùng dự án Ganh Hao tỉnh Minh Hải

 

1993

QHV 97

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản các tỉnh ven biển miền Trung thời kỳ 1992-2000

 

1992

QHV 98

Báo cáo quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất Nông - Lâm nghiệp vùng Đông Nam Bộ

 

2003

QHV 99-100

Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất thủy sản trên Đầm Phá Việt Nam

Ngô Anh Tuấn

1995

QHV 101

Quy hoạch khai thác - cơ khí - hậu cần dịch vụ nghề cá các tỉnh ven biển miền trung thời kỳ 1991-2000

 

1992

QHV 102

Quy hoạch phát triển thủy sản ở các hồ chứa nước và hồ chứa tự nhiên thuộc vùng Trung du và miền núi phía Đông Bắc Việt Nam giai đoạn 1993-2000

Nguyễn Duy Chỉnh

1993

QHV 103

Báo cáo quy hoạch định hướng phát triển thủy sản Nam Bộ (miền Đông và Tây) đến năm 2010

Trần Phú Tùng chủ biên

1997

QHV 104

Thiết kế quy hoạch chi tiết nuôi tôm thâm canh tập trung Nam Trung Bộ đến năm 2010 tập I

 

1999

QHV 105

Quy hoạch nuôi tôm và Hải sản ở các vùng Bắc bộ và Bắc Trung Bộ thời kỳ 2001-2010

Hà Xuân Thông

2004

QHV 106

Quy hoạch phát triển nuôi tôm và Hải sản vùng duyên hải Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ giai đoạn 2001-2010

 

2004

QHV 107

Dự thảo Quy hoạch tổng thể chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản các tỉnh ven biển miền trung thời kỳ 1993 - 2000

 

1993

QHV 108

Chương trình quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội vùng duyên hải Nam Trung Bộ (Báo cáo khởi đầu)

 

1995

QHV 109

Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản vùng duyên hải Nam Trung Bộ thời kỳ 1996-2010

 

1995

QHV 110

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2015 và định hướng năm 2020 (dự thảo lần 3)

 

2008

QHV 111

Quy hoạch phát triển thủy sản 3 vùng kinh tế trọng điểm quốc gia thời kỳ 2005-2020 (báo cáo tóm tắt Quy hoạch phát triển thủy sản vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung thời kỳ 2005-2020)

 

2006

QHV 112

Quy hoạch phát triển thủy sản 3 vùng kinh tế trọng điểm quốc gia thời kỳ 2005-2020( tập 2: Quy hoạch phát triển thủy sản vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung thời kỳ 2005-2020) (dự thảo lần 2)

 

2005

QHV 113

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010 (tóm tắt)

 

2004

QHV 114

Báo cáo nghiên cứu khả thi quy hoạch Khánh Hòa thành trung tâm nghề cá vùng Nam Bộ

 

2012

QHV 115

Quy hoạch phát triển thủy nuôi trồng thủy sản Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2015 và định hướng 2020

 

2008

QHV 116

Báo cáo tóm tắt quy hoạch phát triển sản xuất và tiêu thụ Cá Tra vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

 

2008

QHV 117

Quy hoạch tổng thể phát triển nuôi thủy sản vùng cát ven biển Miền Trung

Hà Xuân Thông

2004

QHV 118

Báo cáo bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch sản xuất và tiêu thụ cà Tra, Cá Basa vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2005-2020

 

2008

QHV 119

Quy hoạch tổng thể Đồng bằng Sông Cửu Long

 

1993

QHV 120

Báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng hợp Đồng bằng Sông Cửu Long tập 1 (dự thảo

 

2005

QHV 121

 

 

2000

QHV 122

Định hướng quy hoạch đồng bằng Sông Cửu Long (báo cáo tóm tắt)

 

1995

QHV 123

Dự án quy hoạch tổng thể đồng bằng Sông Hồng (dự thảo quy hoạch tổng thể)

 

1989

QHV 124

Phương hướng cơ bản vê quy hoạch phát triển Kinh tế - xã hội của Đồng bằng Sông Hồng thời kỳ 1994-2010 (báo cáo đợt 3)

 

1994

QHV 125

Quy hoạch Lũ đồng bằng Sông Cửu Long tập 7: Báo cáo chuyên đề đánh giá sơ bộ về tác động Môi trường

 

1998

QHV 126

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010

 

2004

QHV 127

Quy hoạch tổng thể chế biến va tiêu thụ sản phẩm thủy sản các tỉnh ven biển miền trung thời kỳ 1992-2000

 

1992

QHV 128

Dự án quy hoạch tổng thể Đồng bằng Sông Hồng ( báo cáo khởi đầu)

 

1989

QHV 129

Báo cáo quy hoạch phát triển thủy sản thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

2013

QHV 130

Về quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất Lúa  - Tôm Đồng bằng Sông Cửu Long (dự thảo)

 

2001

QHV 131-132

Quy hoạch phát triển thủy sản ba vùng kinh tế trọng điểm quốc gia thời kỳ 2005-2020 : Tập 1: Quy hoạch phát triển thủy sản vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ thời kỳ 2005-2020

 

2006

QHV 132a

Quy hoạch phát triển thủy sản ba vùng kinh tế trọng điểm quốc gia thời kỳ 2005-2020 : Tập 2: Quy hoạch phát triển thủy sản vùng kinh tế trọng điểm miền Trung thời kỳ 2005-2020

 

2006

QHV 133

Đề tài quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2015 và định hướng 2020 (Các Phụ Lục)

 

2007

QHV 134

Dự án bổ sung hoạch chỉnh quy hoạch sản xuất và tiêu thụ Cá Tra, Cá Ba Sa vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

 

2008

 

 

 

 

QHV 135

Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển nuôi trồng thủy sản các khu ruộng trũng vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và Sông Hồng đến năm 2010: tập 1 báo cáo hợp phần: hiện trạng nuôi trồng thủy sản các khu ruộng trũng vùng Đồng bằng Sông Hồng

 

2003

QHV 136

Dự thảo quy hoạch thủy lợi đồng bằng Sông Cửu Long 2005 -2010 và định hướng đến 2020

 

2005

QHV 137

Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển nuôi trồng thủy sản các khu ruộng trũng vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và Sông Hồng đến năm 2010: tập 2 Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản các khu ruộng trũng vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010

 

2004

QHV 138

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 (báo cáo tổng hợp đề án , dự thảo 3)

 

2006

QHV 140

Quy hoạch chi tiết nghề khai thác hải sản xa bờ đến năm 2010 vùng Đông và Tây Nam Bộ

 

1999

QHV 141

Quy hoạch phát triển thủy sản 3 vùng kinh tế trọng điểm quốc gia thời kỳ 2005-2020 tập 3: Quy hoạch phát triển thủy sản vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thời kỳ 2005-2020 (báo cáo tóm tắt)

 

2005

QHV 142

Quy hoạch khai thác hải sản xa bờ vịnh Bắc Bộ đến năm 2010 (bản chính thức)

 

2005

QHV 143

Quy hoạch nuôi trồng thủy sản đồng bằng Sông Cửu Long : quy hoạch chi tiết mô hình vùng nuôi tôm và sơ đồ bản vẽ quy hoạch các hệ thống nuôi

Hà Xuân Thông

 

QHV 144

Nhiệm vụ điều tra quy hoạch phát triển ngành thủy sản ở bốn vùng trọng điểm

 

1990

QHV 145

Báo cáo quy hoạch nghề khai thác Hải Sản gần bờ vùng Biển Đông - Tây Nam Bộ đến năm 2010 (báo cáo chính thức)

Nguyễn Duy Chỉnh

2004

QHV 146

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2015 và định hướng 2020 (Báo cáo tổng hợp)

 

2006

QHV 147

Báo cáo tóm tắt dự án bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch sản xuất và tiêu thụ cá Tra, Ba Sa vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

 

2008

QHV 148

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2020

 

2010

QHV 149

Báo cáo đề tài điều tra quy hoạch ngành thủy sản thành phố Hà Nôị thời kỳ 1990-2000

 

1990

QHV 150

Báo cáo tính toán sự báo định hướng phát triển dự án quy hoạch thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ đến năm 2010

 

2005

QHV 151

Quy hoạch tổng thể Đồng bằng Sông Hồng, tập 3 (vận tải, phát triển đô thị)

 

 

QHV 152

Dự án quy hoạch thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ đến: báo cáo tóm tắt

 

2005

QHV 153

Dự án quy hoạch thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ đến: báo cáo tổng hợp

 

2006

QHV 154

Hiện trạng nghề cá vùng Dồng bằng Sông Hồng thuộc dự án "Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng Sông Hồng"

 

1993

QHV 155

Thiết kế quy hoạch chi tiết nuôi tôm thâm canh tập trung Nam Trung Bộ đến năm 2010 tập I (đã hiệu chỉnh)

 

2000

 

 

 

 

QHV 156

Thiết kế quy hoạch chi tiết nuôi tôm thâm canh tập trung Nam Trung Bộ đến năm 2010 tập II:Hướng dẫn quy hoạch quản lý vùng và trại nuôi tôm

 

1999

QHV 157

Thiết kế quy hoạch chi tiết nuôi tôm thâm canh tập trung Nam Trung Bộ đến năm 2010 tập III: Thiết kế quy hoạch chi tiết cho 5 vùng trọng điểm nuôi tôm thâm canh

 

1999

QHV 158

Thiết kế quy hoạch chi tiết nuôi tôm thâm canh tập trung Nam Trung Bộ đến năm 2010 tóm tắt

 

2000

QHV 159

Báo quy hoạch khai thác hải sản xa bờ vịnh Bắc Bộ đến năm 2010

TS. Nguyễn Duy Chỉnh

2004

QHV 160

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược dự án " Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

 

2007

QHV 161

Điều tra khảo sát lập qui hoạch xây dựng nghề cá Việt Nam (vùng Nam Bộ) 1994-2000

 

1995

QHV 162

Quy hoạch tổng thể phát triển nuôi thủy sản vùng cát ven biển Miền Trung

Hà Xuân Thông

2004

QHV 163

Quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long (báo cáo khởi đầu: nghiên cứu khả thi dự án nuôi tôm biển bán thâm canh

 

 

 

 

 

1992

 


 

   

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI QUY HOẠCH ĐỊA PHƯƠNG

Kí hiệu xếp giá
SĐKCB

Tên Tài Liệu

 Năm xuất bản

QHĐP 01

Quy hoạch chi tiết nuôi tôm thị xã Hà Tiên đến năm 2010/Phân Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản

2002

QHĐP 02 - 05

Dự án quy hoạch phát triển nuôi cá huyện Thanh Trì 1986 - 1990

1985

QHĐP 06

Quy hoạch chi tiết nuôi tôm huyện An Minh - Kiên Giang đến năm 2010/Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II

2002

QH 07 -08

Quy hoạch phát triển ngành thủy sản Phú Yên thời kỳ 1999-2010

1999

QHĐP 09

Dự kiến quy hoạch sử dụng, nuôi trồng khia thác tiềm năng nguồn lợi Đầm Thị Nại - Nghĩa Bình/ Đỗ Chí Hưng, Nguyễn Chỉnh

1999

QH ĐP 10

Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản tỉnh Quảng Ngãi 1991 - 2000/ Hà Xuân Thông

 

QHĐP 11-12

Dự án quy hoạch Tổng thể ngành thủy sản tỉnh Quảng Ngãi 1991 - 2000/ Hà Xuân Thông (Báo cáo tóm tắt)

1990

QHĐP 13A - 13B

Thuyết minh quy hoạch tổng thể ngành thủy sản Phú yên thời kỳ 1991-2000

1990

QHĐP 14 - 15

Thuyết minh quy hoạch ngành thủy sản huyện Đức Phổ

1988

QHĐP 16

Phương án quy hoạch tổng thể về sản xuất nông nghiệp huyện Đức Phổ

1987

QHĐP 17

Quy hoạch tổng thể nuôi trồng thủy sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010/Phân Viện kinh tế và Quy hoạch thủy sản

2003

QHĐP 18 - 19

Thuyết minh thiết kế quy hoạch khu nuôi tôm Cồn Ngao (Huyện Núi Thành - T. Quảng nam - Đà nẵng)

1995

QHĐP 20

Thuyết minh chung Quy hoạch thủy lợi vùng nuôi tôm, lúa - Lúa Nam Cà Mau/Lê Sâm

2001

QHĐP 21

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thủy sản Thái Bình đến năm 2010/Hà Xuân Thông

2002

QHĐP 22

Quy hoạch chi tiết nuôi tôm huyện An Biên tỉnh Kiên Giang 2010/ Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II

2002

QHĐP 23

Quy hoạch chi tiết nuôi tôm huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang năm 2010/ Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II

2002

QHĐP 24

Dự án quy hoạch phát triển thủy sản giai đoạn 2000 - 2010 và thiết kế mô hình nuôi trồng thủy sản tỉnh Hà Nam: Tập I Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Hà Nam giai đoạn 2001 - 2010

2001

QHĐP 25

Dự án quy hoạch phát triển thủy sản (2000 - 2010) thiết kế mô hình nuôi trồng thủy sản tỉnh Hà Nam: tập II thiết kế mô hình trang trại nuôi thủy sản và nuôi cá ruộng trũng tỉnh Hà Nam

2001

QHĐP 26

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh

1997

QHĐP 27

Báo cáo quy hoạch điểm - cụm kinh tế - xã hội nghề cá Vàm Láng - Tiền Giang (1996-2000-2010)

1996

QHĐP 28

Báo cáo khởi đầu Quy hoạch tổng thể phát triển Nông nghiệp Nông thôn tỉnh Ninh Bình thời kỳ 1997-2010

1997

QHĐP 29

Báo cáo điều tra quy hoạch ngành thủy sản thành phố Hà Nội (1990 - 2000)

1990

QHĐP 30

Phương án quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện Mai Châu giai đoạn (1996 - 2010)

1995

QHĐP 31-32

Quy hoạch phát triển thủy sản vùng kinh tế sinh thái vùng Gò đồi - Hà Tây

1994

QHĐP 33

Dự án quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản tỉnh Bình Thuận 2010

1994

QHĐP 34

Đề cương quy hoạch phát triển Thủy sản tỉnh Hà Nam giai đoạn 2000-2010

2000

QHĐP 35-36

Báo cáo quy hoạch phát triển kinh tế vùng Quảng Lộ - Phụng Hiệp - bán đảo Cà Mau

1986

QHĐP 37

Quy hoạch phát triển nghề cá huyện Cô Tô Quảng Ninh (Giai đoạn 1997-2010)/ Dự thảo lần I/ Nguyễn Viết Vĩnh

1997-2010

QHĐP 38-40

Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản huyện đảo Cô Tô giai đoạn (1996 - 2010)/ Nguyễn Viết Vĩnh

1997

QHĐP 41

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản thị xã Uông Bí đến năm 2010

2002

QHĐP 42

Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu kinh tế ngành thủy sản 1996-2010: phần Quy hoạch phát triển kinh tế nghề cá tổng hợp vùng ven Vịnh Hạ Long thời kỳ 1998-2010/ Phạm Thị Hồng Vân

1998

QHĐP 43

Quy hoạch phát triển nghề cá Cửa Tùng  - Quảng Trị giai đoạn 1996-2010

1996

QHĐP 44

Thuyết minh quy hoạch thủy sản huyện Thạch Hà - Nghệ Tĩnh/Trần Viết Giáp

1986

QHĐP 45

Dự thảo báo cáo định hướng phát triển kinh tế - thủy sản Vĩnh Long đến 2010/Phân viện KT và QHTS

1996

QHĐP 46

Báo cáo Quy hoạch Tổng thể huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai

1983

QHĐP 47

Dự án quy hoạch  phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Quảng Ninh đến năm 2000-2010

1995

QHĐP 48-49

Dự thảo quy hoạch phát triển chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản Quảng Nam - Đà Nẵng - Thuận Hải thời kỳ 1991-2000/ Trần Huy Cương

1991

QHĐP 50

Quy hoạch định hướng phát triển chế biến, tiêu thụ thủy sản tại địa bàn TP Hồ Chí Minh (giai đoạn 1997-2000-2010)

1997

QHĐP 51

 Báo cáo định hướng quy hoạch tổng thể phát triển chế biến, tiêu thụ thủy sản Tỉnh Bình Thuận (giai đoạn 1997-2010)

1997

QHĐP 52

 Sơ bộ Quy hoạch tổng mặt bằng các cơ sở thuộc bộ thủy sản đóng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

 

QHĐP 53

 Dự thảo Quy hoạch công trình cảng cá Vũng Rô

1993

QHĐP 54

Quy hoạch chi tiết nuôi tôm huyện Hòn Đất đến năm 2010

2002

QHĐP 55

Quy hoạch chi tiết nuôi tôm huyện Kiên Lương đến năm 2010

2002

QHĐP 56

Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Thành thời kỳ 2006-2015, định hướng 2020

2006

QHĐP 57

Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển khia thác, cơ khí, cảng cá, và dịch vụ hậu cần thủy sản giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

2012

QHĐP 58

Báo cáo tổng hợp " Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vũng Tàu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

2008

QHĐP 59

Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Tây Ninh năm 2010 và 2020

1998

QHĐP 60

Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất đai điều chỉnh đến năm 2010 - Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của tỉnh Lào Cai

2005

QHĐP 61

Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu kinh tế thủy sản phần nuôi trồng thủy sản kết hợp với nông nghiệp và Lâm nghiệp huyện Đầm Rơi - Minh Hải/ Hà Xuân Thông

1998

QHĐP 62

Quy hoạch phát triển ngành thủy sản giai đoạn 1996-2000 và 2010 tỉnh Kiên Giang

1996

QHĐP 63

Thuyết minh quy hoạch tổng thể ngành thủy sản Phú yên thời kỳ 1991-2000

1990

QHĐP 64

Quy hoạch tổng thể nuôi trồng thủy sản thị xã Uông Bí đến năm 2010

2001

QHĐP 65

Dự án quy hoạch phát triển thủy sản Minh Hải (giai đoạn 1994 - 1995 và 1996 - 2000)

1994

QHĐP 66

Quy hoạch ngành thủy sản Quảng Ngãi đến năm 2010

1994

QHĐP 67-68

thuyết minh quy hoạch thủy sản huyện Thạch Hà - Nghệ Tĩnh

1986

QHĐP 69

Dự án kế hoạch phát triển thuyền nghề khai thác Biển Đông của ngành thủy sản tỉnh Quảng Trị 1994-1995-1996

1994

QHĐP 70

Quy hoạch tổng thể thủy sản tỉnh Tiền Giang đến năm 2010 ( Tài liệu dự thảo dùng trong hội thảo tháng 6 năm 2000 tại sở Thủy sản Tiền Giang)

2000

QHĐP 71

Về quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Thái Bình đên năm 2010 (dự thảo)

2002

QHĐP 72

Quy hoạch tổng thể phát triển chế biến và tiêu thụ thủy sản tỉnh Tiền Giang năm 2010 (báo cáo hội thảo)

2000

QHĐP 73

Điều chỉnh, bổ sung đề cương dự toán Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Quảng Ngãi giai đoạn 2010-2020

2008

QHĐP 74

Đề cương dự án quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Đack Lack giai đoạn 2009-2015 và định hướng đến năm 2020

2008

QHĐP 75

Quy hoạch thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng bán đảo Cà Mau (báo cáo tóm tắt, tập 1)

2005

QHĐP 76

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau đến năm 2020 (hồ sơ trình duyệt)

2001

QHĐP 77

Báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể nuôi trồng thủy sản nước ngọt tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2010 (bản thảo lần 1)/ Nguyễn Chu Hồi

2005

QHĐP 78

Báo cáo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai huyện Cô Tô thời kỳ 2004-2010

2004

QHĐP 79

Quy hoạch thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng Bán đảo Cà Mau (báo cá khảo sát địa hình)

2004

QHĐP 80

Quy hoạch tổng thể cà dự án phát triển nuôi Hải sản trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng giai đoạn 2002-2010

2002

QHĐP 81

Quy hoạch tổng thể nuôi trồng thủy sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010

2003

QHĐP 82

Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện An Hải đến năm 2010 (báo cáo tổng hợp)

1998

QHĐP 83

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020 (hồ sơ trình duyệt)

2002

QHĐP 84

Tóm tắt dự án : Quy hoạch phát triển thủy sản giai đoạn 2001 - 2010 và thiết kế mô hình nuôi trồng thủy sản Hà Nam

2001

QHĐP 85

Quy hoạch tổng thể phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Bến Tre đến năm 2010

2000

QHĐP 86

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Long An đến năm 2020 (hồ sơ trình duyệt)

2002

QHĐP 87 -88

Quy hoạch phát triển chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản khu vực từ Quảng Nam - Đà Nẵng đến thuận Hải thời kỳ 1991-2000/Trần Huy Cương (dự thảo)

1991

QHĐP 89

Quy hoạch phát triển thủy sản Quảng Trị đến năm 2010 có tính đến năm 2020 (báo cáo tóm tắt)

2004

QHĐP 90

Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp thời kỳ đến năm 2010 (Quy hoạch điều chỉnh)

2003

QHĐP 91

Quy hoạch nuôi trồng thủy sản tỉnh Tiền Giang đến năm 2010

2001

QHĐP 92

Quy hoạch tổng thể thủy sản tỉnh Tiền Giang đến năm 2010

2002

QHĐP 93

Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - xã hội huyện Thủy Nguyên đến năm 2020

2005

QHĐP 94

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện An Dương- Thành phố Hải Phòng đến năm 2020

2005

QHĐP 95

Hướng dẫn Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản mặn Lợ bền vững cấp tỉnh

2007

QHĐP 96

Quy hoạch thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng bán đảo Cà Mau: đánh giá tác động môi trường

2005

QHĐP 97

Quy hoạch tổng thể phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Trà Vinh đến năm 2010

2002

QHĐP 98

Quy hoạch hệ thống giống thủy sản tỉnh Sóc Trăng đến năm 2010

2004

 QHĐP 99

Quy hoạch chế biến thủy sản tỉnh Tiền Giang đến năm 2010

2001

QHĐP 100

Báo cáo tóm tắt quy hoạch phát triển thủy sản khu vực đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

2007

QHĐP 101

Thuyết minh quy hoạch tổng mặt bằng Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I, xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

2006

QHĐP 102

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2001-2010

2000

QHĐP 103

Đề cương quy hoạch nuôi trồng biển và Hải đảo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015 , định hướng 2020

2005

QHĐP 104

Quy hoạch thủy lợi vùng bán đảo Cà Mau (báo cáo tóm tắt)

2006

QHĐP 105

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 của tỉnh An Giang

2005

QHĐP 106

Quy hoạch thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long : tập 1 báo cáo tóm tắt

 

QHĐP 107

Quy hoạch phát triển nuôi cá nước ngọt dọc sông Hậu tỉnh Sóc Trăng (giai đoạn 2006-2010)

205

QHĐP 108

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tiên Lãng - thành phố Hải Phòng đến năm 2020

2004

QHĐP 109

Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Bạch Long Vĩ đến năm 2010 và năm 2020

2004

QHĐP 110

Rá soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy sản thành phố Hải Phòng đến năm 2010, định hướng 2020 (dự thảo)

2006

QHĐP 111

Báo cáo Quy hoạch phát triển Lâm Nghiệp thành phố Hải Phòng đến năm 2010

2002

QHĐP 112

Chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản thời kỳ 2000 - 2010 của Thành phố Đà Nẵng

2000

QHĐP 113

Dự thảo báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - xã hội quận Hải An đến năm 2020

2005

QHĐP 114

Rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp Hải Phòng đến năm 2010 và năm 2020

2005

QHĐP 115

Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Hải Phòng thời kỳ 2001-2010 (dự thảo)

2000

QHĐP 116

Quy hoạch chi tiết vùng bán đảo Cà Mau ( báo cáo tóm tắt)

2006

QHĐP 117

Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất Bãi Bồi, Cồn Mới Nổi phát triển nuôi trồng thủy sản ven biển 3 huyện Duyên Hải, Cầu Ngang và Châu Thành tỉnh Trà Vinh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

2020

QHĐP 118

Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020

2006

QHĐP 119

Tóm tắt quy hoạch tổng thể thủy sản tỉnh Bến Tre đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

2002

QHĐP 120

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản huyện Quảng Điền thời kỳ 2001-2010

2002

QHĐP 121

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản vùng Đầm Phá ven biển huyện Phú Lộc thời kỳ 2001-2010

2002

QHĐP 122

Hồ sơ trình duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2020

2003

QHĐP 123

Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Trà Vinh đến năm 2010

2002

QHĐP 124

Quy hoạch nuôi trồng thủy sản nước ngọt tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn năm 2005-2010 (báo cáo tổng hợp)

2005

QHĐP 125

Tóm tắt tài liệu dự án nghiên cứu quy hoạch du lịch bền vững đảo Phú Quốc, Kiên Giang

2004

QHĐP 126

Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của xã Hộ Hải huyện Minh Hải - Tỉnh Ninh Thuận

2002

QHĐP 127

Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đai huyện Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2002-2010

2004

QHĐP 128

Quy hoạch tổng thể và dự án phát triển nuôi hải sản trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng giai đoạn 2002-2010 (dự thảo lần thứ 2)

2002

QHĐP 129

Báo cáo tổng hợp rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hải Phòng đến năm 2020

2006

QHĐP 130

Báo cáo quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản vùng Đầm Phá ven biển huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2004-2010

2004

QHĐP 131

Báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản thành phố cần thơ đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

2007

QHĐP 132

Quy hoạch tổng quan nuôi thủy sản nước ngọt tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2005-2015

2004

QHĐP 133

Quy hoạch vùng sản xuất Lúa - Tôm tỉnh An Giang giai đoạn 2001-2010 báo cáo chính (tập 1)

2000

QHĐP 134

Quy hoạch tổng thể khai thác, cơ khí hậu cần dịch vụ thủy sản tỉnh Tiền Giang đến năm 2010 (báo cáo hiện trạng và định hướng quy hoạch)

2000

QHĐP 135

Rá soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy sản thành phố Hải Phòng đến năm 2020 (báo cáo tóm tắt)

2007

QHĐP 136

Báo cáo tóm tắt rà soát bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

2008

QHĐP 137

Báo cáo quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản 3 huyện ven biển (Giao Thủy - Hải Hậu - Nghĩa Hưng) tỉnh Nam Định thời kỳ 2001-2010

2001

QHĐP 138

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch các khu bảo tồn vùng nước nội địa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

2013

QHĐP 139

Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sản xuất Nông - Ngư - Lâm - Diêm nghiệp tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2001-2010

2000

QHĐP 140

Báo cáo Quy hoạch tổng thể thủy sản tỉnh sóc trăng đến năm 2010

2001

QHĐP 141

Báo cáo hiện trạng và định hướng quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Long An đến năm 2010

2000

QHĐP 142

Đề cương xây dựng quy hoạch tổng thể và lập dự án phát triển nuôi hải sản trên vùng biển Hải Phòng Quảng Ninh giai đoạn 2001-2010

2001

QHĐP 143

Báo cáo điều chỉnh quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp vùng bán đảo Cà Mau giai đonạ 2001-2010

2002

QHĐP 144

Báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng đến năm 2010

1996

QHĐP 145

Báo cáo tổng hợp rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - cac hội tỉnh Kiên Giang thời kỳ đến năm 2010

2000

QHĐP 146

Báo cáo nghiên cứu tổng quát về quy hoạch du lịch huyện đảo Cồn Cỏ đến năm 2015, có tính đến năm 2020

2005

QHĐP 147

Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của huyện đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị

2005

QHĐP 148

Báo cáo tổng hợp rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản mặn, lợ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015

2006

QHĐP  149

Phương án quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng từ năm 1996-2000

1995

QHĐP 150

Báo cáo chính đề án quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2001 - 2010

2000

QHĐP 151

Báo cáo tóm tắt Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Cà Mau đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

2009

QHĐP 152

Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Cà Mau đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

2009

QHĐP 153

Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất Nông Lâm Nghiệp vùng Tây Nguyên (báo cáo tóm tắt)

2003

QHĐP 154

Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Trà Vinh đến năm 2010 (báo cáo tóm tắt)

2002

QHĐP 155

Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2001-2010

2000

QHĐP 156

Báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể thủy sản tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010

2003

QHĐP 157

Báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp vùng Bắc quốc lộ 1A và tổng hợp quy hoạch sản xuất toàn tỉnh Bạc Liêu (thời kỳ 2001-2010)

2001

QHĐP 158

Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển tổng thể Kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng thời kỳ 1995-2010

1996

QHĐP 159

Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010

 

QHĐP 160

Báo cáo tổng hợp rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Bảo đến năm 2020 (bản thảo lần 2)

2004

QHĐP 161

Báo cáo tóm tắt Quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy sản tiểu vùng Bình Minh 3 huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình (phần Quy hoạch)

2005

QHĐP 162

Báo cáo quy hoạch nuôi cá nước lạnh tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020

2012

QHĐP 163

Quy hoạch tổng quan phát triển nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2001 -2010

2002

QHĐP 164

Quy hoạch làng cá Cẩm An và Tân Hiệp thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

1998

QHĐP 165

Điều chỉnh quy hoạch vùng sản xuất lúa - tôm tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2000-2010

2000

QHĐP 166

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể thủy sản tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2001-2010

2002

QHĐP 167

Cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch chi tiết sử dụng hợp lý vùng nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất muối ven biển huyện Giao Thủy, Nam Định/ Nguyễn Chu Hồi

2005

QHĐP 168

Đề tài Cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch chi tiết sử dụng hợp lý vùng nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất muối ven biển huyện Giao Thủy, Nam Định: hợp phần xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn cho các định hướng quy hoạch chi tiết sử sụng hợp lý vùng bãi bồi ven biển Giao Thủy. Báo cáo chuyên đề đánh giá chất lượng môi trường đất và nước vùng bãi bồi ven biển giao thủy/ Lưu Đức Hải

2005

QHĐP 169

Đề tài Cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch chi tiết sử dụng hợp lý vùng nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất muối ven biển huyện Giao Thủy, Nam Định: hợp phần xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn cho các định hướng quy hoạch chi tiết sử sụng hợp lý vùng bãi bồi ven biển Giao Thủy. Báo cáo chuyên đề tình hình sản xuất và hiệu quả động Diêm Nghiệp ở vùng sản xuất muối ven biển huyện Giao thủy, Nam Định/ Nguyễn Hữu Lượng

2005

QHĐP 170

Đề tài Cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch chi tiết sử dụng hợp lý vùng nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất muối ven biển huyện Giao Thủy, Nam Định: hợp phần xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn cho các định hướng quy hoạch chi tiết sử sụng hợp lý vùng bãi bồi ven biển Giao Thủy. Báo cáo chuyên đề hiệu quả hoạt động NTTS ở vùng nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối ven biển huyện Giao Thủy, Nam Định/ Hoàng Văn Cường

2005

QHĐP 171

Đề tài Cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch chi tiết sử dụng hợp lý vùng nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất muối ven biển huyện Giao Thủy, Nam Định: hợp phần xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn cho các định hướng quy hoạch chi tiết sử sụng hợp lý vùng bãi bồi ven biển Giao Thủy. Báo cáo chuyên đề đặc điểm địa hình, địa mạo, địa chất, huyện giao thủy, tỉnh Nam Định/ Lưu Đức Hải

2005

QHĐP 172

Đề tài Cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch chi tiết sử dụng hợp lý vùng nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất muối ven biển huyện Giao Thủy, Nam Định: hợp phần xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn cho các định hướng quy hoạch chi tiết sử sụng hợp lý vùng bãi bồi ven biển Giao Thủy. Báo cáo chuyên đề động lực tương tác và xu hướng tiến hóa khu vực giao thủy, Nam ĐỊnh/ Bùi Văn Vượng

2005

QHĐP 173

Đề tài Cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch chi tiết sử dụng hợp lý vùng nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất muối ven biển huyện Giao Thủy, Nam Định: hợp phần xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn cho các định hướng quy hoạch chi tiết sử sụng hợp lý vùng bãi bồi ven biển Giao Thủy. Báo cáo chuyên đề nguồn lợi sinh vật vùng bãi bồi ven biển huyện Giao Thủy, Nam Định/ Phạm Đình Trọng

2005

QHĐP 174

Đề tài Cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch chi tiết sử dụng hợp lý vùng nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất muối ven biển huyện Giao Thủy, Nam Định: hợp phần ứng dụng viễn thám và GIS để xây dựng bộ bản đồ các hợp phần đơn tính: báo cáo chuyên đề ứng dụng công nghệ viễn thán và GIS để lập bản đồ tiềm năng và hiện trạng sử dụng đất huyện Giao Thủy Nam Định/Nguyễn Quốc Khánh

2005

QHĐP 175

Đề tài Cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch chi tiết sử dụng hợp lý vùng nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất muối ven biển huyện Giao Thủy, Nam Định: hợp phần ứng dụng viễn thám và GIS để xây dựng bộ bản đồ các hợp phần đơn tính: báo cáo chuyên đề kết quả xây dựng bản đồ thích ghi sinh thái vùng bãi bồi Giao Thủy - Nam Định/ Nguyễn Xuân Trịnh

2005

QHĐP 176

Đề tài Cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch chi tiết sử dụng hợp lý vùng nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất muối ven biển huyện Giao Thủy, Nam Định: hợp phần xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn cho các định hướng quy hoạch chi tiết sử sụng hợp lý vùng bãi bồi ven biển Giao Thủy. Báo cáo chuyên đề áp dụng các công cụ kinh tế môi trường và tính chỉ số ngư trại bền vững phục vụ quy hoạch phát triển bền vững/Hoàng Xuân Cơ

2005

QHĐP 177

Đề tài Cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch chi tiết sử dụng hợp lý vùng nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất muối ven biển huyện Giao Thủy, Nam Định: hợp phần xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn cho các định hướng quy hoạch chi tiết sử sụng hợp lý vùng bãi bồi ven biển Giao Thủy. Báo cáo chuyên đề bài học về quai đê lấn biển vùng bãi bồi ven biển huyện Giao Thủy, Nam Định/ Hoàng Văn Cường

2005

QHĐP 178-179

Đề tài Cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch chi tiết sử dụng hợp lý vùng nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất muối ven biển huyện Giao Thủy, Nam Định: Phụ lục kết quả phân tích mẫu đất và nước huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định/ Lưu Đức Hải

2005

QHĐP 180

Đề tài quy hoạch chi tiết vùng đê Ninh Bình III, Huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình: chuyên đề đánh giá tác động môi trường dự án tiểu vùng BÌnh Minh III, Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình và đưa ra các giải pháp xử lý/ Phan Thị Ngọc Diệp, Vũ Thị Hồng Ngân, Phan Văn Mạch

2004

QHĐP 181

Đề tài quy hoạch chi tiết vùng đê Ninh Bình III, Huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình: báo cáo kết quả khảo sát địa chất thổ nhưỡng giai đoạn lập quy hoạch thiết kế chi tiết

2004

QHĐP 182

Đề tài quy hoạch chi tiết vùng đê Ninh Bình III, Huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình: chuyên đề hiện trạng môi trường sinh thái khu vực Bình Minh III, và vùng triền ven biển Kim Sơn, tỉnh bình Minh/Phan Văn Mạch, Vũ Thị Hồng Ngân, Phan Thị Ngọc Diệp

2004

QHĐP 183

Đề tài quy hoạch chi tiết vùng đê Ninh Bình III, Huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình: chuyên đề tình hình kinh tế - xã hộ và đánh giá hiệu quả kinh tế của nghề NTTS ở tiểu vùng Bình Minh III, huyện Kim Sơn, Ninh Bình/ Trần Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Hưng

2004

QHĐP 184

Báo cáo tóm tắt rà soát và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010

2005

QHĐP 185

Thuyết minh quy hoạch ngành thủy sản huyện Đức Phổ (Nghĩa Bình)

1988

QHĐP 186

Thuyết minh thiết kế qui hoạch vùng nuôi trồng thủy sản, hoàng Tân, Huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh

1996

 

 

 

 


 

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI QUY HOẠCH CHUNG

 

Kí hiệu xếp giá
SĐKCB

Tên Tài Liệu

 Năm xuất bản

QHC 01-02

Quy hoạch phát triển các cơ sở đào tạo thuộc bộ Thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

2007

QHC 03

Bài giảng Quy hoạch phát triển thủy sản phục vụ chuyển dịch cơ cấu Nông nghiệp nông thôn

2008

QHC 04

Quy hoạch tổng thể phát triển khai thác thủy sản toàn quốc/Th.S Lê Văn Ninh

2008

QHC 05

Bài giảng chuyên đề quy hoạch phát triển chế biến thủy sản/TS. Trần Thị Dung

2008

QHC 06

Bài giảng quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản toàn quốc/Th.S Cao Lệ Quyên

2008

QHC 07

Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu kinh tế: phần thứ nhất cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển đổi cơ cấu kinh tế thủy sản/ Pts Hà Xuân Thông

1998

QHC 08 -09

Dự án khảo sát lập quy hoạch tụ điểm nghề cá phục vụ khai thác hải sản vùng khơi thời kỳ 1996 - 2010/ Lê Nguyên Cẩn

1998

QHC 10

Thiết kế quy hoạch phát triển các vùng sản xuất giống nuôi trồng thủy sản thời kỳ 2001-2010

2003

QHC 11

Thiết kế quy hoạch phát triển các vùng sản xuất giống nuôi trồng thủy sản thời kỳ 2001-2010 (báo cáo chuyên đề)/TS. Lê Xân

2004

QHC 12

Đề cương quy hoạch tổng thể phát triển nuôi trồng Hải Sản trên biển và Hải đảo Việt Nam đến năm 2020

2009

QHC 13

Dự án quy hoạch tổng thể phát triển nuôi trồng Hải Sản trên biển và Hải đảo Việt Nam đến năm 2020: báo cáo chuyên đề đánh giá hiện trạng nuôi biển trên thế giới và Việt Nam

2011

QHC 14

Dự án quy hoạch tổng thể phát triển nuôi trồng Hải Sản trên biển và Hải đảo Việt Nam đến năm 2020: báo cáo chuyên đề hiện trạng chế biến và tiêu thụ thủy sản từ nuôi biển của Việt Nam

 

QHC 15

Dự án quy hoạch tổng thể phát triển nuôi trồng Hải Sản trên biển và Hải đảo Việt Nam đến năm 2020: báo cáo chuyên đề đánh giá điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển nuôi trồng trên biển và hải đảo

2011

QHC 16

Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển nuôi trồng Hải Sản trên biển và Hải đảo Việt Nam đến năm 202o

2011

QHC 17-18

Dự án quy hoạch phát triển khai thác hải sản vùng biển khơi, tuyến đảo (1995-2000)

1995

QHC 19

Phụ lục quy hoạch phát triển khai thác hải sản vùng biển khơi, tuyến đảo của các tỉnh có khai thác biển (khối địa phương) giai đoạn 1995-2000, 2001 - 2010)

 

QHC 20

Dự án quy hoạch và xây dựng hệ thống các khu bảo tồn biển phục vụ phát triển bền vững

2006

QHC 21

quy hoạch và xây dựng hệ thống các khu bảo tồn biển phục vụ phát triển bền vững thiết lập hệ thống khu bảo tốn quốc gia cho Việt Nam - những yêu cầu đổi mới chính sách và thể chế (tóm tắt)

2006

QHC 22

Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2010

2005

QHC 23

Quy hoạch tổng thể hệ thống các Viện nghiên cứu khoa học thủy sản

2003

QHC 24

Quy hoạch phát triển sản xuất cá giống thời kỳ 1990-2000

1989

QHC 25

Quy hoạch phát triển sản xuất rong câu thời kỳ 1989-2000

 

QHC 26

Quy hoạch phát triển nuôi tôm xuất khẩu thời kỳ 1990-2000

 

QHC 27

Báo cáo tóm tắt đề tài định hướng quy hoạch phát triển kinh tế Nông nghiệp Nông thôn theo vùng lãnh thổ đến năm 2010

1996

QHC 28

kết quả điều tra khảo sát thiết kế quy hoạch làng cá Việt Nam/ Hà Xuân Thông

1995

QHC 29

5 quy trình phục vụ quy hoạch ngành thủy sản

2001

QHC 30

Đề cương quy hoạch chi tiết nghề khai thác hải sản xa bờ đến năm 2010

1998

QHC 31

Quy hoạch phát triển nuôi cá hồ chứa mặt nước lớn thời kỳ 1990-2000

 

QHC 32

Hướng dẫn quốc gia quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản mặn lợ bền vững phần kinh tế xã hội trong quy hoạch (các phụ lục)

2005

QHC 33

Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Cu Ba đến năm 2020

2014

QHC 34

Báo cáo Quy hoạch phát triển chế biến thủy sản toàn quốc đến năm 2020

2010

QHC 35

Quy hoạch phát triển rong biển Việt Nam đến năm 2020

2010

QHC 36

Dự thảo dự án về quy hoạch tổng thể nghề cá Việt Nam

1995

QHC 37 - 38

Báo cáo quy hoạch phát triển nghề cá hồ chứa đến năm 2020

2009

QHC 39 - 40

Báo cáo tóm tắt quy hoạch phát triển nghề cá hồ chứa đến năm 2020

2007

QHC 41-42

Đề cương dự án quy hoạch phát triển nghề cá hồ chứa đến năm 2020

2009

QHC 43

Báo cáo quy hoạch phát triển nghề cá hồ chứa vùng 1 chứa đến năm 2020

2009

QHC 44-45

Báo cáo quy hoạch phát triển nghề cá hồ chứa vùng  2 chứa đến năm 2020

2009

QHC 46

Báo cáo quy hoạch phát triển nghề cá hồ chứa vùng 3 chứa đến năm 2020

2009

QHC 47

quy hoạch phát triển nghề cá hồ chứa đến năm 2020 (tập bản đồ và danh sách hồ chứa Việt Nam

2009

QHC 48

Tập hình ảnh một số hồ chứa Việt Nam

2009

QHC 49

Đề tài quy hoạch hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường và dịch bệnh ngành thủy sản đến năm 2010. báo cáo chuyên đề: luận chứng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xác lập các thông số quan trắc và tần suất quan trắc

2009

QHC 50

Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

2009

QHC 51

Giá thiết kế quy hoạch thủy lợi

1998

QHC 52

Hướng dẫn quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản mặn lợ bền vững cấp tỉnh

 

QHC 53

Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

2006

QHC 54

Đề cương và dự toán các dự án quy hoạch năm 2001 của Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản

2001

QHC 55

Quy hoạch hệ thống khu bảo tổn biển Việt Nam đến năm 2010, định hướng 2020: Báo cáo chuyên đề Vị trí địa sinh vật và phân vùng đa dạng sinh học biển Việt Nam/ Nguyễn Huy Yết

2003

QHC 56

Quy hoạch hệ thống khu bảo tổn biển Việt Nam đến năm 2010, định hướng 2020: Báo cáo chuyên đề tỉnh trạng thiết lập và quản lý các khu bảo tồn biển Việt Nam/ Nguyễn Chu Hồi

2003

QHC 57

Quy hoạch hệ thống khu bảo tổn biển Việt Nam đến năm 2010, định hướng 2020: Báo cáo chuyên đề luận chứng về điều tra cơ bản vả quản lý nhà nước các khu bảo tồn biển/ Nguyễn Chu Hồi

2004

QHC 58

Bài giảng Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản/ Phạm Thị Hồng Vân

2008

QHC 59

Quy hoạch giống nuôi trồng thủy sản đến năm 2010

2003

QHC 60

Nhiệm vụ quy hoạch hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường và dịch bệnh ngành thủy sản đến năm 2010: báo cáo chuyên đề luận chứng cơ sở khoa học và thực tiễn xác định mạng lưới các điểm quan trắc cảnh báo cho ngành thủy sản.

2005

QHC 61

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược dự án " Quy hoạch phát triển nuôi cá biển đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020"

2007

QHC 62

Báo cáo tóm tắt Quy hoạch phát triển thủy sản vùng đầm phá ven biển Việt Nam đến năm 2020

2011

QHC 63

Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất thủy sản trên đầm phá Việt Nam/Ks Ngô Anh Tuấn

1995

QHC 64

Đề tài hoàn thiện quy hoạch và quy chế hệ thống khu tồn Biển Việt Nam đến năm 2010: báo cáo chuyên đề vị trí địa sinh vật và phân vùng đa dạng sinh học biển Việt Nam

2003

QHC 65

Báo cáo kết quả tổng kết Quy hoạch và nuôi thử nghiệm nhóm hàu Ostreidae bằng công nghệ nuôi nhanh của Malaysia

2005

QHC 66

Dự án  Quy hoạch và nuôi thử nghiệm nhóm hàu Ostreidae bằng công nghệ nuôi nhanh của Malaysia: báo cáo chuyên đề điều kiện tự nhiên và môi trường vùng cửa sông ven biển Việt Nam

 

QHC 67

Dự án  Quy hoạch và nuôi thử nghiệm nhóm hàu Ostreidae bằng công nghệ nuôi nhanh của Malaysia: báo cáo chuyên đề đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình nuôi nhóm hàu Ostreidae bằng công nghệ nuôi nhanh Malaysia

2004

QHC 68

Dự án  Quy hoạch và nuôi thử nghiệm nhóm hàu Ostreidae bằng công nghệ nuôi nhanh của Malaysia:báo cáo chuyên đề chất lượng hàu Crassostrea rivularis nuôi thương phẩm tài Hà An, Yên Hưng, Quảng Ninh

2004

QHC 69

Dự án  Quy hoạch và nuôi thử nghiệm nhóm hàu Ostreidae bằng công nghệ nuôi nhanh của Malaysia: báo cáo chuyên đề đánh giá hiện trạng dân sinh, kinh tế - xã hội ở khu vực tiềm năng phát triển nguồn lợi Hàu

2004

QHC 70

Dự án  Quy hoạch và nuôi thử nghiệm nhóm hàu Ostreidae bằng công nghệ nuôi nhanh của Malaysia: Sinh học và sinh thái học họ Hàu Ostreidea

2004

QHC 71

Dự án  Quy hoạch và nuôi thử nghiệm nhóm hàu Ostreidae bằng công nghệ nuôi nhanh của Malaysia: Báo cáo chuyên đề tổng quan tình hình nuôi Hàu trên thế giới và Việt Nam

2004

QHC 72

Dự án  Quy hoạch và nuôi thử nghiệm nhóm hàu Ostreidae bằng công nghệ nuôi nhanh của Malaysia: Báo cáo chuyên đề quy hoạch chế biến và thương mại nhóm hàu Ostreidea (giai đoạn 2003 - 2010)

2004

QHC 73

Dự án  Quy hoạch và nuôi thử nghiệm nhóm hàu Ostreidae bằng công nghệ nuôi nhanh của Malaysia: báo cáo chuyên đề quy hoạch tổng thể phát triển nuôi Hàu ven biển Việt Nam đến năm 2010

2004

QHC 74

Dự án  Quy hoạch và nuôi thử nghiệm nhóm hàu Ostreidae bằng công nghệ nuôi nhanh của Malaysia: báo cáo chuyên đề quy trình công nghệ sản xuất giống và nuôi Hàu Crassostrea spp. Thương phẩm

2004

QHC 75

Dự án  Quy hoạch và nuôi thử nghiệm nhóm hàu Ostreidae bằng công nghệ nuôi nhanh của Malaysia: báo cáo chuyên đề kết quả thí nghiệm nuôi Hàu Crassostrea rivularis thương phẩm tại Hà An và sông Chanh Yên Hưng, Quảng Ninh

2004

QHC 76

Dự án  Quy hoạch và nuôi thử nghiệm nhóm hàu Ostreidae bằng công nghệ nuôi nhanh của Malaysia: báo cáo chuyên đề kết quả thí nghiệm nuôi Hàu Crassostrea rivularis thương phẩm tại Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định

2004

QHC 77

Báo cáo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai cả nước đến năm 2010

2003

QHC 78

Phụ lục kèm theo báo cáo Báo cáo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai cả nước đến năm 2010

2003

QHC 79

Dự án quy hoạch hệ thống chế biến thủy sản toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

2005

QHC 80

Quy hoạch môi trường Đô thị khu trung tâm thành phố Hạ Long

2001

 

 

 

 

Xem thêm >>

Tin tức
 Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản   (11/04/2024 12:00:00 SA)
 Những thách thức của xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2024   (08/04/2024 12:00:00 SA)
 Ngành nuôi biển ngóng chờ quy hoạch không gian biển quốc gia   (05/04/2024 12:00:00 SA)
 Phát triển bền vững nuôi biển - nhìn từ Quảng Ninh   (04/04/2024 12:00:00 SA)
 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản   (01/04/2024 12:00:00 SA)
 Gia tăng nguồn lợi tỷ đô từ nghề nuôi biển   (27/03/2024 12:00:00 SA)
 65 năm bứt phá vượt bậc của ngành thuỷ sản   (25/03/2024 12:00:00 SA)
 Gỡ 'thẻ vàng': Thủy sản Việt Nam tập trung vào chuỗi giá trị bền vững   (20/03/2024 12:00:00 SA)
 Xuất khẩu thủy sản tăng - Vì sao?   (14/03/2024 12:00:00 SA)
 Sớm hoàn thiện và đưa ra đề xuất những phương án khả thi tối ưu nhằm phát triển hệ thống sản xuất tôm – lúa bền vững   (13/03/2024 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...