Đóng góp của ngành thủy sản vào tăng trưởng kinh tế ngành nông nghiệp nói riêng và toàn nền kinh tế nói chung giai đoạn 2011-2015


(04/01/2016 12:00:00 SA)

Chế biến tôm xuất khẩu. (Ảnh minh họa)

 

1. Đóng góp của các ngành kinh tế vào tăng trưởng kinh tế chung toàn quốc giai đoạn 2011-2015

Nhìn chung trong tổng thể nền kinh tế quốc dân, xu hướng tăng mạnh các lĩnh vực Công nghiệp và dịch vụ và giảm dần tỷ trọng Nông, lâm nghiệp và thủy sản. Cụ thể theo Tổng cục Thống kê, năm 2015 GDP (giá so sánh 2010) toàn quốc đạt 2.875.856 tỷ đồng, tăng gấp 1,25 lần so với năm 2011. Cụ thể, từng lĩnh vực như sau: (1) Lĩnh vực nông, lâm và thủy sản đạt 473.671 tỷ đồng, tăng gấp 1,13 lần so với năm 2011, chiếm 16,47% tổng GDP toàn quốc; (2) Lĩnh vực Công nghiệp-xây dựng đạt 1.152.553 tỷ đồng, tăng gấp 1,29 lần so với năm 2011, chiếm 40,08% tổng GDP toàn quốc; (3) Lĩnh vực Dịch vụ đạt 1.249.632 tỷ đồng, tăng gấp 1,26 lần so với năm 2011, chiếm 43,45% tổng GDP toàn quốc. Về tăng trưởng nền kinh tế, năm 2015 ước tính tăng 6,68% so với năm 2014. Trong đó, (1) Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,41%, thấp hơn mức 3,44% của năm 2014, đóng góp 0,4 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung toàn quốc; (2) Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,64%, cao hơn nhiều mức tăng 6,42% của năm trước, đóng góp 3,2 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung toàn quốc; (3) Khu vực Dịch vụ tăng 6,33%, đóng góp 2,43 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung toàn toàn quốc. Tính bình quân chung giai đoạn 2011-2015 GDP toàn quốc tăng trưởng 5,8%/năm. Trong đó: (1) Lĩnh vực nông, lâm nghiệp tăng trưởng bình quân 3,1%, đóng góp 0,52 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung nền kinh tế; (2) Lĩnh vực Công nghiệp-xây dựng tăng trưởng 6,44%/năm đóng góp 2,45 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung nền kinh tế; (3) Lĩnh vực Dịch vụ tăng trưởng 6,33%/năm đóng góp 2,83 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung nền kinh tế. Nhìn chung trong giai đoạn 2011-2015 cơ cấu GDP ngành nông, lâm và thủy sản còn quá nhỏ bé vì vậy giá trị của 1% tăng lên của ngành chỉ tạo ra khoảng 2.821 tỷ đồng, trong khi đó giá trị của 1% tăng lên ngành Công nghiệp-xây dựng tạo ra 1.577 tỷ đồng; giá trị của 1% tăng lên ngành Dịch vụ tạo ra 10.504 tỷ đồng và của toàn quốc giá trị của 1% tăng nên tạo ra 24.238 tỷ đồng.

 

2. Đóng góp của các lĩnh vực nông nghiệp vào tăng trưởng kinh tế chung toàn ngành nông nghiệp giai đoạn 2011-2015

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2015 GDP (giá so sánh 2010) toàn ngành nông nghiệp, lâm và thủy sản đạt 473.671 tỷ đồng, tăng 1,13 lần so với năm 2011, chiếm 16,47% tổng GDP toàn nền kinh tế. Trong đó: (1) Lĩnh vực nông nghiệp đạt 362.769 tỷ đồng, chiếm 76,59% tổng GDP toàn ngành nông, lâm và thủy sản, tăng gấp 1,1 lần so với năm 2011; (2) Lĩnh vực Lâm nghiệp đạt 19.677 tỷ đồng, chiếm 4,15% tổng GDP toàn ngành nông, lâm và thủy sản, tăng gấp 1,28 lần so với năm 2011; (3) Lĩnh vực Thủy sản đạt 91.185 tỷ đồng, chiếm 19,25% tổng GDP toàn ngành nông, lâm và thủy sản, tăng gấp 1,2 lần so với năm 2011 [1, 2, 3]. Về tăng trưởng kinh tế năm 2015 khu vực nông, lâm thủy sản cho thấy: (1) Lĩnh vực lâm nghiệp có mức tăng cao nhất với 7,69% so với năm 2014, nhưng do chiếm tỷ trọng thấp khoảng 4,15% nên chỉ đóng góp 0,05 điểm phần trăm vào mức tăng chung toàn ngành nông, lâm và thủy sản; (2) Lĩnh vực Nông nghiệp mặc dù tăng trưởng thấp ở mức 2,03% do ảnh hưởng của thiên tai, hạn hán, nhưng quy mô trong khu vực lớn chiếm khoảng 76,59% nên đóng góp 0,26 điểm phần trăm; (3) Lĩnh vực Thủy sản tăng 2,80%, đóng góp 0,09 điểm phần trăm. Tính bình quân chung giai đoạn 2011-2015 GDP ngành nông, lâm và thủy sản tăng trưởng 3,1%/năm. Trong đó, (1) Lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng 2,6% đóng góp 0,27 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung toàn ngành nông, lâm và thủy sản; (2) Lĩnh vực lâm nghiệp tăng trưởng tăng trưởng 5,86%/năm đóng góp 0,04 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung toàn ngành nông, lâm và thủy sản; (3) Lĩnh vực Thủy sản tăng trưởng 4,64%/năm đóng góp 0,21 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung toàn ngành nông, lâm và thủy sản.

Bảng 1. Đóng góp của các ngành kinh tế vào tăng trưởng kinh tế ở

Việt Nam giai đoạn 2011-2015

                                                                                               Đvt: Tỷ đồng

TT

Hạng mục

2011

2012

2013

2014

2015

TĐTBQ

(%/năm)

Hiện trạng GDP các ngành kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2010-2015 (Giá so sánh 2010)


Toàn quốc

2.297.220

2.412.778

2.543.596

2.695.796

2.875.856

5,80%

1

Nông, lâm và thủy sản

418.494

435.414

446.905

462.524

473.671

3,10%

-

Nông nghiệp

327.030

339.048

346.541

355.551

362.769

2,60%

-

Lâm nghiệp

15.404

16.166

17.101

18.272

19.677

5,86%

-

Thủy sản

76.060

80.200

83.263

88.701

91.225

4,64%

2

Công nghiệp-Xây dựng

890.331

930.593

981.146

1.051.216

1.152.553

6,44%

3

Dịch vụ

988.395

1.046.771

1.115.545

1.182.056

1.249.632

6,33%

Đóng góp theo điểm % của các ngành kinh tế vào tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015

 

Toàn quốc

5,89

5,03

5,42

5,98

6,68

5,80

1

Nông, lâm và thủy sản

0,66

0,44

0,48

0,61

0,40

0,52

-

Nông nghiệp

0,38

0,10

0,25

0,35

0,26

0,27

-

Lâm nghiệp

0,03

0,04

0,03

0,05

0,05

0,04

-

Thủy sản

0,25

0,30

0,20

0,21

0,09

0,21

2

Công nghiệp-xây dựng

2,32

1,89

2,09

2,75

3,20

2,45

3

Dịch vụ

2,91

2,70

2,85

2,62

3,08

2,83

Nguồn: Tổng cục Thống kê qua các năm giai đoạn 2011-2015

 

3. Đóng góp của ngành Thủy sản vào tăng trưởng kinh tế ngành nông nghiệp nói riêng và toàn quốc nói chung giai đoạn 2011-2015

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2015 GDP (giá so sánh 2010) thủy sản đạt 91.185 tỷ đồng chiếm 19,25% tổng GDP toàn ngành nông, lâm và thủy sản và chiếm 3,17% tổng GDP toàn quốc. Năm 2015 GDP thủy sản tăng 2,8% so với năm 2014, đóng góp 0,09% điểm phần trăm vào tăng trưởng kinh tế toàn ngành nông, lâm và thủy sản nói riêng và toàn quốc nói chung (Đây là mức tăng trưởng thấp nhất của ngành này trong 5 năm qua do đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức về thời tiết, dịch bệnh, giá cả và thị trường tiêu thụ sản phẩm). Tính bình quân giai đoạn 2011-2015 GDP thủy sản tăng trưởng 4,64%/năm, đóng góp 0,21% vào tăng trưởng kinh tế ngành nông, lâm và thủy sản nói riêng và toàn nền kinh tế nói chung.

Hình 1. Tăng trưởng GDP các ngành kinh tế giai đoạn 2011-2015

Hình 2. Giá trị của 1% tăng lên GDP các ngành kinh tế giai đoạn 2011-2015

 

Hình 3. Cơ cấu GDP nền kinh tế quốc dân giai đoạn 2010-2015

 

 

 

Hình 4. Cơ cấu GDP kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2011-2015

 

 (Nguồn: Tổng cục Thống kê qua các năm giai đoạn 2011-2015)

4. Tài liệu tham khảo

1) Tổng cục Thống kê (2015), Số liệu thống kê các năm giai đoạn 2011-2015.

2) Văn phòng Chính phủ (2015), Báo cáo tình hình Kinh tế-xã hội Việt Nam năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011-2015.

3) Viện Năng suất Việt Nam (2014), Báo cáo năng suất Việt Nam năm 2014.

 

 

ThS. Nguyễn Tiến Hưng

Xem thêm >>

Tin tức
 Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024   (15/07/2024 12:00:00 SA)
 Tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị   (09/07/2024 12:00:00 SA)
 Phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tầm nhìn đến năm 2050   (05/07/2024 12:00:00 SA)
 Xuất khẩu tôm đối mặt với nhiều thách thức vào cuối năm   (24/06/2024 12:00:00 SA)
 Bước chuyển từ đánh bắt sang bảo vệ và nuôi trồng thủy sản   (24/06/2024 12:00:00 SA)
 Hội thảo khoa học toàn quốc “Kinh tế và chính sách phát triển thủy sản trong mối quan hệ với tăng trưởng xanh”   (08/05/2024 12:00:00 SA)
 Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản (07/5/1984-07/5/2024)   (08/05/2024 12:00:00 SA)
 VIỆN KINH TẾ VÀ QUY HOẠCH THỦY SẢN - 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN   (03/05/2024 12:00:00 SA)
 Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản   (11/04/2024 12:00:00 SA)
 Những thách thức của xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2024   (08/04/2024 12:00:00 SA)

vifep.com.vn
Đang tải dữ liệu...