Kết quả quan trắc môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản giai đoạn 2016-2020


(28/12/2020 12:00:00 SA)

Ngày 20/11/2020 tại Hà Nội ,Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (VKHCNMT) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông đã tổ chức Hội thảo tham vấn định hướng công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025.