Trang chủ   >  

Kế hoạch giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp


(24/11/2022 12:00:00 SA)

Ngày 18/7/2022 Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 2711/QĐ-BNN-KHCN Kế hoạch giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng chất thải nhựa trong ngành nông nghiệp.